تبلیغات
وکالت - تغییر مجدد آئین‌نامه كمیسیون عفو و تخفیف مجازات محكومین

تغییر مجدد آئین‌نامه كمیسیون عفو و تخفیف مجازات محكومین

شنبه 3 اسفند 1387  07:52 ق.ظ

فصل اول: تشكیلات
ماده1ـ در اجرای بند11 از اصل یكصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص عفو، تخفیف و تبدیل مجازات و آثار تبعی حكم محكومین در حدود موازین اسلامی، كمیسیون عفو و تخفیف مجازات محكومین در مركز و استانها كه از این پس در این آیین‌نامه كمیسیون مركزی و استانی نامیده می‌شود تشكیل می‌گردد.

فصل اول: تشكیلات
ماده1ـ در اجرای بند11 از اصل یكصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص عفو، تخفیف و تبدیل مجازات و آثار تبعی حكم محكومین در حدود موازین اسلامی، كمیسیون عفو و تخفیف مجازات محكومین در مركز و استانها كه از این پس در این آیین‌نامه كمیسیون مركزی و استانی نامیده می‌شود تشكیل می‌گردد.
ماده2ـ كمیسیون مركزی مركب از پنج نفر قضات آشنا به احكام شرع انور و قانون با پایه قضایی ده به بالا تشكیل می‌گردد كه توسط رئیس قوه‌قضائیه برای مدت پنج سال منصوب می‌شوند.
ماده3ـ رئیس قوه‌قضائیه یك نفر از اعضاء را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس كمیسیون مركزی انتخاب می‌نماید. جلسات كمیسیون با حضور حداقل سه عضو رسمیت خواهدیافت و تصمیمات با سه رأی موافق معتبر خواهدبود.
ماده4ـ كمیسیون استانی مركب از رئیس كل دادگستری استان، نماینده حوزه نظارت قضایی ویژه قوه‌قضائیه مستقر دراستان، دادستان مركز استان و مدیركل زندانهای استان به ریاست رئیس كل دادگستری استان تشكیل می‌گردد. جلسات كمیسیون با حضور سه نفر از اعضاء رسمیت خواهدیافت و تصمیمات با سه رأی موافق معتبر است.
ماده5 ـ در پرونده‌های محاكم نظامی كمیسیونی مركب از رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، معاون حقوقی و قضایی و معاون نظارت و بازرسی سازمان تشكیل می‌گردد. تصمیمات كمیسیون مزبور پس از اخذ نظر كمیسیون مقدماتی مركب از رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان، دادستان نظامی استان و مدیركل سازمان زندانهای استان با رأی اكثریت اعضاء معتبر خواهدبود.
فصل دوم: روش كار
ماده6 ـ اشخاص زیر می‌توانند درخواست عفو را پیشنهاد كنند:
1
ـ رئیس دادگستری مربوط
2
ـ دادستان مربوط
3
ـ قاضی ناظر زندان مربوط
4
ـ رئیس زندان مربوط
5
ـ محكوم علیه
6
ـ پدر و مادر و همسر و فرزندان محكوم علیه
ماده7ـ رئیس كل دادگستری هر استان مسئول تشكیل جلسات و نظارت بر حُسن انجام وظایف كمیسیون استانی در مورد عفو و تخفیف مجازات محكومین دادگاه‌های عمومی و انقلاب است و پس از انجام تحقیقات لازم و احراز صحت مندرجات مدارك مربوط و اخذ نظریه اداره اطلاعات در رابطه با جرائم گروهكی و امنیتی و نظریه ستاد مبارزه با مواد مخدر در جرایم مهم مواد مخدر مانند: قاچاق مسلحانه یا سازمان یافته و نیز محكومین به اعدام، حبس ابد و حبس بیش از بیست سال در یك دادنامه، نسبت به تشكیل جلسات كمیسیون استانی اقدام می‌نماید.
تبصره ـ اداره اطلاعات و ستاد مبارزه با مواد مخدر موظفند از تاریخ وصول استعلام حداكثر ظرف یك ماه پاسخ مقتضی را ارسال نمایند.
ماده8 ـ در صورتی كه نظر كمیسیون استانی یا كمیسیون سازمان قضایی نیروهای مسلح پس از رسمیت جلسه و ارزیابی مدارك و احراز شرایط بر عفو باشد، ضمن تشریح جهات و دلائل گزارش كاملی از وضعیت محكومین استان یا سازمان را بطور مستدل و مستند همراه با جمع‌بندی و پیشنهاد به دبیرخانه كمیسیون مركزی ارسال می‌نمایند و در غیر اینصورت سابقه را بایگانی خواهندنمود، مگر مواردی كه براساس دستور رئیس قوه‌قضائیه برای رسیدگی و تعیین تكلیف نهایی، موضوع به كمیسیون مركزی ارجاع شود.
تبصره ـ اجرای احكام اعدام و حدود شرعی كه زمینه عفو را از بین می‌برد با ثبت درخواست عفو تا اعلام نظر قطعی كمیسیون مركزی و معلوم شدن نتیجه درخواست عفو، متوقف می‌شود.
ماده9ـ در پیشنهاد عفو، تخفیف و تبدیل مجازات باید مدارك متضمن اطلاعات زیر پیوست گردد:
1
ـ مشخصات محكوم علیه شامل: نام و نام خانوادگی، شهرت، نام پدر، شماره ملی، شماره شناسنامه و محل صدور آن، تاریخ تولد، تابعیت، شغل، سواد، تأهل، تعداد عائله و داشتن و نداشتن سرپرست.
2
ـ تاریخ شروع اجرای مجازات و مدتی كه محكوم علیه پیش از شروع به اجراء در بازداشت بوده‌است.
3
ـ پیشینه كیفری (در صورت داشتن نوع و تعداد و شرح آن قید گردد.)
4
ـ استیفاء یا عدم استیفاء حق شاكی خصوصی و كیفیت آن.
5
ـ جرم ارتكابی، میزان محكومیت قطعی، مانده محكومیت در تاریخ تنظیم فرم و میزان عفو درخواستی.
6
ـ سوابق استفاده از عفو یا تخفیف و میزان آن.
7
ـ وضعیت اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی، جسمانی و معیشتی عائله محكوم‌علیه.
8
ـ تاریخ تنظیم فرم پیشنهاد عفو.
9
ـ كیفرخواست، رأی بدوی، رأی تجدیدنظر و رضایت‌نامه حسب مورد.
10
ـ در مورد محكومیت به اعدام عندالاقتضاء اصل پرونده به ضمیمه برگ پیشنهاد عفو.
ماده10ـ قاضی اجرای احكام شهرستان با وصول تقاضای عفو مكلف است، نكات ذكرشده را از پرونده محكوم علیه با دقت نظر، استخراج و ضمائم به صورت خوانا و مصدّق از مدارك مورد نیاز تهیه و با ذكر نام و نام خانوادگی و سمت خود، آن را گواهی نماید و حداكثر ظرف سه روز به دبیرخانه كمیسیون استانی ارسال نماید.
ماده11ـ به منظور تحقیق در فرآیند شرایط عفو و سیاستهای كلان قضایی در مورد زندانیـان، كمیسیـون‌های مركـزی و استـانی می‌توانند رأساً یا با تعییـن و اعـزام هیـأت به ترتیب به زندانهای سراسر كشور و زندانهای همان استان، برصحت آن نظارت نمایند.
ماده12ـ بیرخانه كمیسیون مركزی در تهران تشكیل و امور مربوطه به پیشنهادهای عفو را در دفاتر و رایانه ثبت و آماده طرح در كمیسیون می‌نماید و دبیرخانه كمیسیون استانی، تحت نظارت و مسئولیت رئیس كل دادگستری تشكیل و به امور مربوط رسیدگی و نسبت به آماده نمودن درخواستها جهت طرح در كمیسیون و انعكاس مراتب به دبیرخانه كمیسیون مركزی اقدام می‌نماید.
ماده13ـ مدیركل سجل كیفری و عفو و بخشودگی به عنوان دبیر كمیسیون مركزی، مسئولیت پیگیری امور اداری مربوط به عفو و بخشودگی را عهده‌دار است.
ماده14ـ دبیر كمیسیون موظف است درخواست‌ها و پیشنهادهای عفو یا تخفیف مجازات محكومین را به ترتیب تاریخ وصول ثبت و حداكثر ظرف پانزده روز توسط كارشناسان اداره عفو و بخشودگی بررسی و بلافاصله پس از تكمیل شرایط ذكر شده در این آیین‌نامه به منظور طرح به كمیسیون مركزی ارسال نماید.
ماده15ـ كمیسیون‌های مركزی و استانی، حداقل هر پانزده روز یك بار و در مواقع ضروری به صورت فوق‌العاده تشكیل جلسه می‌دهند. كمیسیون استانی درخواست‌های رسیده را بررسی و تصمیمات اتخاذ شده را یك ماه پیش از موعد مقرر به كمیسیون مركزی تقدیم می‌نماید و كمیسیون مزبور باید حداكثر بیست روز قبل از موعد مقرر فهرست اسامی دارندگان شرایط عفو را توسط رئیس كمیسیون مركزی به رئیس قوه‌قضائیه تقدیم دارد و پیشنهاد عفو باید پانزده روز قبل از مناسبت مقرر به محضر مقام معظم رهبری تقدیم شود.
ماده16ـ كمیسیون مركزی موظف است اسامی زندانیان واجد شرایط را به تفكیك استان، شهرستان و محكومین سازمان قضایی نیروهای مسلح و ویژه روحانیت را در 2 لیست به شرح زیر تنظیم نماید:
الف ـ زندانیان مشمول عفو اعطایی منجر به آزادی.
ب ـ زندانیان مشمول عفو اعطایی منجر به تخفیف یا تبدیل مجازات.
ماده17ـ حوزه ریاست قوه‌قضائیه اسامی آن دسته از زندانیانی كه عفو اعطایی منجر به آزادی آنان می‌شود را بلافاصله به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی ارسال نموده تا در اسرع وقت و از طریق متقضی به زندانهای سراسر كشور ابلاغ گردد و تحت نظارت دادستان مربوط در صورتی كه به جهت دیگـری بازداشت نباشند بلافاصله نسبـت به آزادی محكومین مزبور اقدام و نتیجه را ظرف ده روز گزارش نمایند.
ماده18ـ‌ دبیر كمیسیون مركزی اسامی آن دسته از زندانیانی كه عفو اعطایی آنان منجر به تخفیف و یا تبدیل مجازات می‌شود را رأساً به دادستانهای محل ابلاغ تا با نظارت رئیس دادگستری مربوط حداكثر ظرف بیست روز پس از وصول نسبت به اعمال عفو اقدام و مراتب را گزارش نمایند.
ماده19ـ فهرست عفو محكومین دادگاه‌های نظامی سراسر كشور و ویژه روحانیت به سازمان قضایی نیروهای مسلح مركز و دادستان ویژه روحانیت برای ابلاغ، اجراء و نظارت مطابق مفاد این آئین‌نامه ارسال می‌گردد.
ماده20ـ چنانچه عفو محكومین فاقد برخی از شرایط، ضرورت یابد، رئیس قوه‌قضائیه می‌تواند عفو آنان را بطور جداگانه و با ذكر علل مرجح پیشنهاد كند.
ماده21ـ كمیسیون‌های مركزی، استانی و سازمان قضایی نیروهای مسلح می‌توانند به عنوان تخفیف مجازات محكومین، تبدیل مجازات تعیین شده به مجازاتی از نوع دیگر را مناسب‌تر به حال محكوم علیه باشد، پیشنهاد كنند.
ماده22ـ مراجع قضایی و قانونی موظفند پاسخ استعلامات دبیرخانه كمیسیون‌های مركزی، استانی و سازمان قضایی نیروهای مسلح را در اسرع وقت تهیه و ارسال دارند و همچنین تصمیمات متخذه كمیسیون‌های مزبور را برحسب مورد در جهت انجام وظایف واگذار شده بدون تأخیر اجراء نمایند.
فصل سوم: مناسبت‌های عفو، تخفیف و تبدیل مجازات
ماده23ـ قوه قضائیه در هر یك از مناسبت‌های زیر می‌تواند پیشنهاد عفو دهد:
1
ـ ولادت حضرت رسول اكرم « ص» 12 تا 17 ربیع‌الاول.
2
ـ مبعث حضرت رسول اكرم « ص» 27 رجب.
3
ـ ولادت حضرت امیرالمومنین « ع» 13رجب.
4
ـ ولادت حضرت فاطمه زهرا « س» ویژه عفو محكومین نسوان 20 جمادی الثانی.
5
ـ ولادت حضرت امام حسین « ع» 3شعبان.
6
ـ ولادت حضرت قائم « عج» 15 شعبان.
7
ـ عید سعید فطر، اول شوال.
8
ـ عید سعید قربان، 10 ذیحجه.
9
ـ عیدسعید غدیر، 18 ذیحجه.
10
ـ سالروز پیروزی شكوهمند انقلاب اسلامی، 22بهمن.
11
ـ عیدنوروز، اول فروردین.
12
ـ سالروز جمهوری اسلامی، 12 فروردین.
13
ـ سالروز حماسه فتح خرمشهر ویژه عفو محكومین نیروهای مسلح، 3خرداد.
14
ـ سایر مناسبت‌هایی كه مقام معظم رهبری موافقت فرمایند.
فصل چهارم ـ سیاست‌ها و شرایط عفو، تخفیف و تبدیل مجازات
ماده24ـ سیاست‌های عفو، تخفیف و تبدیل مجازات عبارتند از:
1
ـ توجه به تدابیر و منویات مقام معظم رهبری در مقاطع اعطای عفو.
2
ـ تلقی عفو محكومیت به عنوان یك اقدام معنوی و عنایت نظام جمهوری اسلامی.
3
ـ توجه به میزان تأثیر مجازات، اصلاح بزهكار، احراز ندامت.
4
ـ توجه به ضرورت‌ها، مصالح اجتماعی، سیاسی و منطقه‌ای.
5
ـ توجه به موارد حق‌الناس و فراهم بودن شرایط و موجبات تأمین ضرر و زیان شاكی خصوصی.
6
ـ توجه به وضعیت و شخصیت محكوم و خانواده وی و اصلاح مجرم.
7
ـ توجه به سوابق كیفری از جهت تكرار و تعدد جرم.
8
ـ عدم اعلام عفو تا قبل از زمان صدور عفو.
9
ـ رعایت اصل طبقه‌بندی اطلاعات در تمام مراحل عفو.
10
ـ اعطای عفو موجب بیهوده جلوه دادن امر قضاء، احكام صادره و اجرای كیفرهای قانونی نشود.
ماده25ـ شرایط عفو، تخفیف و تبدل مجازات عبارتند از:
1
ـ رعایت سیاست‌ها و تدابیر مندرج در این آئین‌نامه.
2
ـ محكومین به اعدام كه مجازات‌شان با استفاده از عفو به حبس ابد تبدیل شده، در صورت تحمل حداقل ده سال حبس از تاریخ عفو قبلی.
3
ـ عفو محكومین به حبس ابد پس از تحمل ده سال حبس.
4
ـ محكومین به حبس ابد كه حبس آنان به پانزده سال تقلیل یافته، پس از گذشت پنج سال از تاریخ عفو قبلی.
5
ـ محكومین غیر از حبس ابد در صورت تحمل یك سوم باقی‌مانده حبس از تاریخ عفو قبلی.
تبصره ـ محكومینی كه حبس آنان قبلاً مشمول عفو، تخفیف و تبدیل مجازات قرار گرفته و به جهت جزای نقدی در زندان به سر می‌برند و عاجز از پرداخت می‌باشند، در صورت احراز سایر جهات عفو، مورد عفو قرار می‌گیرند.
ماده26ـ موارد زیر مشمول عفو، تخفیف و تبدیل مجازات نمی‌شود:
1
ـ قاچاقچیان حرفه‌ای.
2
ـ موارد حق‌الناس.
3
ـ سرقت مسلحانه.
4
ـ تجاوز به زنای به عنف.
5
ـ مصادیق مهم جرائمی از قبیل: جاسوسی، محاربه، قاچاق سلاح و مهمات، اختلاس، ارتشاء و آدم ربایی.
6
ـ محكومین به جرائم مستوجب حدشرعی اعدام و رجم مانند زنای محصنه و لواط مشروط بر اینكه جرم آنان با شهادت شهود عادل ثابت شده‌باشد.
تبصره ـ حرفه‌ای بودن و تعیین تصادیق مهم مقرر در این ماده به تشخیص رئیس قوه‌قضائیه است.
ماده27ـ اجرای مواد 72، 126 و 182 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 از شمول این آیین‌نامه خارج است و مراجع قضایی تقاضای عفو طبق مواد مذكور را مستقیماً به حوزه نظارت قضایی ویژه قوه قضائیه ارسال نمایند.
ماده28ـ برای محكـومینی كه تقاضای عفو آنان از طرف كمیسیون‌ها رد شده، طرح مجدد درخواست عفو صرفاً برای یك نوبت دیگر با رعایت شرایط این آیین‌نامه بلامانع است.
ماده29ـ نظر كمیسیون‌ها در رد یا قبول پیشنهاد عفو یا تخفیف مجازات باید كتبی، مستدل و مستند باشد.
ماده30ـ در خصوص محكومینی كه واجد شرایط مذكور در فصل چهارم این آئیـن‌نامه نیسـتند لیكن صلاحیت برخورداری از عفو را به استـناد ماده 20 دارنـد، كمیسیون استانی پیشنهاد عفو آنان را طی فهرست جداگانه با تصریح به علل مرجح و انضمام مدارك مربوط به كمیسیون مركزی ارسال نموده تا پس از بررسی به نظر رئیس قوه‌قضائیه برسد.
ماده31ـ این آئین‌نامه در 4 فصل و 31 ماده و 4 تبصره در تاریخ 12/9/1387 مورد تصویب رئیس قوه قضائیه قرار گرفت. از تاریخ تصویب این آئین‌نامه، آئین‌نامه كمیسیون عفو و بخشودگی مصوب 19 آذر 1373 و آئین‌نامه كمیسیون عفو، تخفیف و تبدیل مجازات مصوب 16 مرداد 1387ملغی است.
رئیس قوه‌قضائیه
سیدمحمود هاشمی شاهرودی
روزنامه رسمی شماره 18581 مورخ 21/9/1387


نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

need viagra now
سه شنبه 21 خرداد 1398 03:21 ب.ظ

Why users still use to read news papers when in this technological world everything is available on web?
What do you do for a sore Achilles tendon?
دوشنبه 27 شهریور 1396 06:18 ب.ظ
Hello it's me, I am also visiting this website regularly,
this website is really pleasant and the people are in fact sharing
fastidious thoughts.
hermilaminassian.bravesites.com
جمعه 22 اردیبهشت 1396 04:25 ب.ظ
Pretty section of content. I just stumbled upon your website and in accession capital
to assert that I acquire in fact enjoyed account your blog posts.
Any way I will be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently fast.
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 04:55 ب.ظ
What's up, its pleasant article on the topic of media print, we all understand media is a enormous source
of data.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر