تبلیغات
وکالت - آراء وحدت رویه از اسفند ماه 1378 الی پایان سال 1382 در زمینه ثبت اسناد و املاک(قسمت سوم)

آراء وحدت رویه از اسفند ماه 1378 الی پایان سال 1382 در زمینه ثبت اسناد و املاک(قسمت سوم)

دوشنبه 12 اسفند 1387  09:00 ق.ظ

66ـ در خصوص سوال دیگر دفترخانه 480 تهران بدین شرح ( در صورتیكه بدون فسخ سند فقط از پلاك ثبتی مورد وثیقه فك رهن گردد چنانچه بعد از مدتی پلاك جایگزین پلاك قبلی در رهن بستانكار قرار بگیرد. مورد مشمول حق الثبت است یا سند بی مبلغ محسوب می شود؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید:

در صورتیكه فقط از پلاك مورد رهن و وثیقه سند تنظیم شده فك رهن به عمل آید سپس پلاك دیگری صرفاً وثیقه همان دین قرارداده شود بدون تغییر در مفاد سند، چون حق الثبت مبلغ مندرج در سند قبلاً وصول گردیده، لذا مشمول ماده 123 قانون ثبت نبوده و دریافت حق الثبت جدید موردی ندارد 7400/19ـ و ـ مورخ 17/2/1381


67
ـ در خصوص سوال دفترخانه 98 تركمنچای تحت شماره 188ـ9/5/8 مبنی بر یانكه ( درتنظیم سند قطعی یا وكالت خودرو اگر خریدار یا وكیل تعهد پرداخت جریمه های احتمالی را بنماید دفترخانه می تواند بدون اخذ گواهی عدم خلاف سند را تنظیم كند یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید
:

چه قبل اط تنظیم سند قطعی یا وكالت خودرو سر دفتر تنظیم كننده سند مكلف به اخذ گواهی عدم خلاف وسیله نقلیه مورد انتقال می باشد. 7400/19ـ و ـ مورخ 17/2/1381


68
ـ در مورد سوال دفترخانه 66 رودسر بدین شرح ( آیا نوشتن اسناد در دفاتر با خودكار یا روان نویس جایز است یا خیر؟ به شرح ذیل اظهار نظر گردید
:

طبق بند 69 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهر 65 ثبت اسناد در دفاتر باید با جوهر ثابت صورت پذیرد
.

69
ـ در خصوص سوال دفترخانه 8 گرمسار مبنی بر اینكه ( آیا در هنگام انتقال اراضی دولتی، استعلام از شهرداری ضروری است خیر؟) به شرح آتی اظهار نظر گردید
:

مطالبه مفاصاحساب عوارض شهرداری در موقع تنظیم سند لازم است و تشخیص و اعلام معافیت با مرجع مذكور است. 14460/20ـ و ـ مورخ 12/4/1381


70
ـ در مورد سوال دفترخانه 66 رودسر بدین شرح ( آیا صدور اجرائیه برای وصول ملالغی تحت عنونان حق الوكاله كه از طرف بانكها ضمن درخواست اجرائیه تقاضا می شود جایز است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید
:

چنانچه در متن قردادشرط شده باشد كه اعلان میزان بدهی با نظر بانك باشد با توجه به ماده 72 آیین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی صدور اجرائیه برای وصول مبالغ اعلامی بانك بلامانع است. 14460/20/ـ و ـ مورخ 12/4/1381


71
ـ در خصوص سوال دفترخانه 685 تهران مبنی بر اینكه ( پرداخت مالیات نقل و انتقال وسائط نقلیه موتوری تنها به عهده فروشنده است یا خیر؟) به شرح آتی اظهار نظر گردید
:

در زمان انجام معامله پرداخت مالیات با فروشنده است اما چنانچه بدلیلی پرداخت نشده باشد فروشنده و خریدار مسئولیت تضامنی دارند. ضمناً تبصره 4 ماده یك قانون وصول مالیات از اتومبیل های غیر سواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب دی 1363 نسبت به موضوع صراحت دارد. 14460/20/ـ و ـ مورخ 12/4/1381


72
ـ در مورد سوال دفترخانه 252 تهران بدین شرح ( در مواردی كه فروشنده ملكی شهرداری باشد و قیمت ملك در سند تنظیمی مطابق ارزش معاملاتی قید شود نحوه محاسبه و وصول حق الثبت چگونه می باشد؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید
:

ملاك وصول حق الثبت، قیمت مندرج در سند تنظیمی می باشد كه در هرصورت نباید از ارزش منطقه ای ملك كه توسط حوزه مالیاتی تعیین می گدد كمتر باشد. 14460/20/ـ و ـ مورخ 12/4/1381


73
ـ در مورد سوال دفترخانه 183 تهران مبنی بر اینكه ( با توجه به تصویب قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362 و با عنایت به قانون سال 1356 آیا دفاتر اسناد رسمی تكلیفی در قبول قبض سپرده بابت اجرت المثل اماكن مسكونی برای اسناد رسمی و عادی دارند یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید
:

ایداع مال الاجاره توسط مستاجرین بدهكار به بانكها و تسلیم قبض به دفترخانه توسط نامبردگان و تعویض و سپرده آنها توسط سردفتران اسناد رسمی اعم از اسناد عادی و رسمی با توجه ماده 6 قانون مالك ومستاجر مصوب 1356 و بندهای 52 و 448 و 449 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا مهر 65 منعی به نظر نمی رسد. 14459/21 ـ و ـ مورخ 12/4/1381


74
ـ در خصوص سوال دفترخانه 388 تهران بدین شرح ( در صورت اشتباه در مبلغ در ثبت دفتر آیا امكان توضیح و اصلاح آن وجود دارد یا خیر و آیا در صورت اشتباه در ثبت مبلغ سند و توضیح و اصلاح آن، مالك وصول حق الثبت مبلغ اولیه می باشد یا مبلغی كه بعداً طی توضیح اصلاح گردیده است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید
:

قبل از امضاء و تكمیل سند با توجه به قسمت اخیر بند 69 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا مهر 65 هر گونه اصلاح و توضیح در متن اسناد و ذیل ثبت سند بلامانع است و در خصوص قسمت دوم سوال ملاك وصول حق الثبت، مبلغ واقعی سند كه مورد توضیح قرار گرفته می باشد مشروط به رعایت ماده 56 آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 14459/21 ـ و ـ مورخ 12/4/1381


75
ـ در خصوص سوال دفترخانه 283 تهران بدین شرح ( آیا قید حدود اربعه مورد معامله درخلاصه معامله اسنادیكه بر مبنای صورت مجلس تفكیكی تنظیم می گردد لازم است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید
:

با توجه به ماده 104 آیین نامه قانون حدود اربعه لازم است. 14459/21 ـ و ـ مورخ 12/4/1381


77
ـ در خصوص سوال دفترخانه 20 جهرم بدین شرح ( زوجین قصد تنظیم اقرار نامه زوجیت دارند و با توجه به اینكه در زمان عقد سن زوجه كمتر از 15 سال بوده است ثبت اقرار نامه انها اشكال قانونی دارد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید
:

تنظیم اقرار نامه زوجیت با توجه به بند 2 ماده 32 قانون ثبت احوال در زمان تنظیم اقرار نامه زوج دارای بیست سال تمام و زوجه هیچده سال تمام شمسی باشد تنظیم اقرار نامه زوجیت بلا اشكال است. 19900/22 ـ و ـ مورخ 2/6/1381


78
ـ در مورد نامه دفترخانه 115 ساری به شماره 41ـ 21/8/80 مبنی بر اینكه ( اگر استعلام از سازمانهای اب و برق میسر نباشد و خریدار تعهد به پرداخت بدهی احتمالی آب و برق را نماید تنظیم سند بلااشكال است یا خیر؟) به شرح آتی اظهار نظر گردید
:

چنانچه باظهار متعاملین بهر دلیل دریافت مفاصا حساب میسر نباشد و خریدار تعهد پرداخت بدهی احتمالی آب و برق را نماید تنظیم سند بلااشكال است. 19900/22 ـ و ـ مورخ 2/6/1381


79
ـ در خصوص سوال دفترخانه 16 بیرجند بدین شرح ( آیا درج كلیه مشخصات اشخاص در اسناد تنظیمی الزامی است یا خیر و اینكه در متن تعهد نامه ای كه به منظور استخدام اشخاص تنظیم می شود و مبلغی به عنوان جبران خسارت و دیون و الزمات ناشی از تعهد ذكر شده است آیا مبلغ مذكور مشمول حق الثبت است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: 19900/22 ـ و ـ مورخ 2/6/1381


1
ـ مشخصات كه قانوناً و ضوابط تعیین كرده باید در اسناد قید گردد
.

2
ـ چنانچه موضوع از مصادیق ماده 51 قانون دفاتر اسناد رسمی باشد مشمول حق الثبت

نمی باشد
.

80
ـ در مورد سوال دفترخانه 10 نقده بدین شرح ( در انتقال اسناد واگذاری از طریق اداره كل مسكن و شهرسازی با توجه به اینكه مطابق ماده 75 و آیین نامه و تبصره های قانون اراضی شهری، اداره كل مسكن و شهرسازی از پرداخت هر گونه حقوقات دولتی نظیر حق الثبت و مالیات و مطالبات شهرداری معاف می باشد شهرداری اعلام نموده است كه در انتقال املاك واگذاری از سوی اداره كل مسكن و شهرسازی باید موافقت اداره شهرداری مطالبه شود كه برای اخذ این موافقت شهرداری مبالغی از خریداران املاك دریافت می كند كه ظاهراً مغایرت قانونی دارد سوال اینكه در انتقال اراضی واگذاری از سوی سازمان مسكن و شهرسازی آیا نیاز به اخذ موافقت شهرداری می باشد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید
:

چون عوارض شهرداری از جمله معافیتهای مندرج در تبضره 2 ماده 11 قانون زمین شهری نمی باشد لذا در تنظیم چنین اسنادی اخذ موافقت شهرداری لازم است. 32914/23 ـ و ـ مورخ 26/9/1381


81
ـ در مورد سوال دفترخانه 9 رشت بدین شرح ( آیا سر دفتر كفیل رونوشت اسنادی را كه به امضای سردفتر اصیل نرسیده است به ذینفع تسلیم نماید یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید
:

با توجه به ماده 64 و 63 آیین نامه اجرائی دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317، تسلیم رونوشت چنین اسنادی با ذكر صریح جهات نقض بلااشكال است. 32914/23/ ـ و ـ مورخ 26/9/1381


82
ـ در مورد سوال دفترخانه 10 ملكان بدین شرح ( در مواردی كه حكم به انتقال اموال محجور و صغیر ( محكوم علیه ) از طرف دادگاه صالح و اداره اجرای ثبت صادر شود آیا نیازی به كسب اجاره كتبی ریس دادگستری هست یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید
:

در مواردی كه حكم دادگاه یا اداره اجرای ثبت برای انتقال مال صغیر ( محكوم علیه ) صادر شود نیازی به كسب اجازه از رئیس دادگستری نیست. 32914/23/ ـ و ـ مورخ 26/9/1381


83
ـ در مورد سوال دفترخانه 101 محمودآباد بدین شرح ( هنگام تنظیم سند تعهد برای شركتهای سهمی و غیر نیاز به استعلام از اداره ثبت شركتها می باشد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید
:

برای تنظیم سند تعهد برای شركتها، نیازی به استعلام از ثبت شركت ها نمی باشد. بدیهی است احزار هویت دارنده حق امضاء در شركت با شخص سردفتر است. 32915/24 ـ و ـ و مورخ 26/9/1381


84
ـ در مورد سوال دفترخانه 15 خرمشهر بدین شرح ( ایا جهت نقل و انتقال تلفنهای ثابت و همراه دفاتر اسناد رسمی تكلیفی در خصوص استعلام از شهرداری دارند یا خیر ؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردیده 32915/24 ـ و ـ مورخ 26/9/1381


برای تنظیم سند سنبت به انتقال تلفنهای ثابت و همراه تكلیفی به استعلام از شهرداری وجود ندارد
.

85
ـ در مورد سوال دفترخانه 26 شیروان بدین شرح ( آیا تنظیم وكالت یا رضایت از طرف صغار توسط قیم نیاز به كسب موافقت اداره سرپرستی دارد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید
:

در خصوص تنظیم اسناد وكالت و رضایت از جانب قیم نسبت به سهم الارث صغار از دیه یا صلح و سازش نسبت به مقصر یا محكوم علیه، كسب اجازه از مدعی العموم ( داد سرا ) باستناد ماده 1242 قانون مدنی مورد نیاز است. 3215/24/ـ و ـ مورخ 26/9/1381


86
ـ در مورد سوال دفترخانه 113 تهران بدین شرح ( در مواردی كه اشتراك آب به نام فروشنده یا فروشندگان قطعات تفكیكی نمی باشد و در سند خریداری قبلی نیز ذكری از شماره اشتراك آب نگردیده آیا در اینگونه موارد می توان در اسناد تنظیمی اشاره به شماره آب اشتراك یا با حق استفاده از آب مشترك را قید نمود یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید
:

نظر به اینكه آب و برق و گاز از توابع مسلم عرفی مبیع بوده و باستناد ماده 356 قانون مدنی داخل در مبیع است لذا با احزار موضوع قید شماره اشتراك ایرادی ندارد. 3215/24/ـ و ـ مورخ 26/9/1381


87
ـ در مورد سوال دفترخانه 23 قم بدین شرح ( آیا برای تنظیم سند حقوقی نمایندگی یا شعب شركتهای خارجی احزار شخصیت حقوقی نماینده یا شعبه شركت خارجی كافی است با بایستی شخصیت حقوقی شركت اصلی هم احزار شود؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید
:

با توجه به ماده 61 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی و ماده 3 قانون ثبت شركتها احزار شخصیت حقوقی نماینده یا شعبه شركت خارجی برای تنظیم اسناد كافی به نظر می رسد. 42780/25 ـ و ـ مورخ 7/12/1381


88
ـ در مورد نامه دفترخانه 36 كرومانشاه بدین شرح ( آیا تنظیم سند متفرقه مانند اقرار تعهد وكالت برایاتباع بیگانه ای كه دارای گذرنامه معتبر با رویداد معتبر باشند اشكالی دارد یا خیر؟) بشرح ذیل اظهار نظر گردید
:

با توجه به مقررات مربوطه و در حدودی كه خود موكل می تواند قانوناً تعهد یا تملك نماید ایرادی ندارد. 42780/25 ـ و ـ مورخ 7/12/1381


89
ـ در خصوص سوال مشترك دفترخانه 547 تهران و 17 كاشان بدین شرح ( آیا سند انتقال اجرائی قابل اقاله می باشد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید
:

كلیه سناد انتقال اجرائی ثبت و اجرای احكام دادگستری در صورت تراضی طرفین قابل اقاله خواهد بود. 42780/25 ـ و ـ مورخ 7/12/1381


90
ـ در مورد سوال دیگر دفترخانه 547 تهران بدین شرح ( آیا نسبت به انجام اقاله مورد فوق و سپس فروش ملك مورد اقاله ذینفع می تواند به دیگری اعطای وكالت نماید یا خیر؟) بشرح ذیل اظهار نظر گردید: 42780/25 ـ و ـ مورخ 7/12/1381


اعطای وكالت هم برای اقاله مورد بحث هم برای فروش مال مورد اقاله بلااشكال است
.

91
ـ درمورد سوال دفترخانه 80 رامسر بدین شرح ( آیا املاكی كه توسط سازمان اموال و دارائی بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی حضرت امام به افراد منتقل شده است برای انتقال مجدد از طرف خریدار به دیگری نیاز به استعلام از سازمان مسكن و شهرسازی می باشد یا خیر؟
)

با توجه به صراحت بخشنامه شماره 4229/34/1 مورخ 11/2/82 سازمان ثبت در نقل و انتقال بعدی نیازی به استعلام موضوع بند 11 ماده 19 آئین نامه اجرایی قانون زمین شهری نمی باشد. 11700/26ـ و ـ و مورخ 17/3/1382


92
ـ در مورد سوال دفترخانه 62 كرمان بدین شرح ( میزان حق الثبت وصیت نامه چقدر است؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید
:

در صورتیكه در وصیت نامه ذكر مبلغ شده باشد موضوع با قسمت اخیر بند 454 مجموعه بخشنامه های ثبتی منطبق است و نیز با توجه به تبصره 2 ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی چنانچه در وصیت نامه مبلغی ذكر نشده باشد حق الثبت آن غیر مالی محاسبه خواهد شد. 11700/26ـ و ـ و مورخ 17/3/1382


93
ـ درمورد سوال دفترخانه 86 خسرو شهر بدین شرح ( اگر در اسناد وكالتنامه شماره انحصار وراثت گواهی های مالیات بر ارث ذكر شده باشد باستناد آن می توان سند انتقال قطعی تنظیم نمود یا خیر و مطالبه اصل آنها ضرورت دارد یا خیر؟) بشرح ذیل اظهار نظر گردید
:

هنگام تنظیم سند قطعی و كلیه اسنادی كه نیاز به گواهی حصر وراثت و مالیات بر ارث دارد مطالبه و ملاحظه اصل گواهی های حصر وراثت و واریز مالیات بر ارث ضروری است 11700/26ـ و ـ و مورخ 17/3/1382


94
ـ در مورد سوال دفترخانه 1 میاندوآب بدین شرح ( آیا تنظیم سند اقرار نامه وصول مبلغی معین و مشخص از مقوله بر چه مبنایی باید محاسبه شود و اینگونه اسناد مالی محسوب است یا غیر مالی؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید
:

چنانچه سند اقرار نامه وصول مبلغ معین از شخص معین مستند به سند رسمی قبلی باشد در شمول اسناد غیر مالی است 11700/26ـ و ـ و مورخ 17/3/1382


95
ـ درموردنامه جامعه سردفتر یاران استاد كرمان بدین شرح ( اشخاص با در دست داشتن وكالت رسمی از موكل خود در جهت انجام مورد وكالت حق دریافت رونوشت سند را از دفاتر دارند یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید
:

باستناد ماده 671 قانون مدنی و بند در ماده 49 قانون ثبت، وكیل می تواند در جهت انجام مورد وكالت نسبت به اخذ رونوشت یا فتوكپی مصدق اقدام نماید. 22024/27 ـ و ـ مورخ 25/5/1382


96
ـ در مورد نامه دفترخانه 3 شاهرود بدین شرح ( آیا تنظم سند وكالت برای شماره گذاری و فروش موتور سیكلت بلااشكال است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید
:

تنظیم سند وكالت نامه برای شماره گذاری وسایط نقلیه اعم از موتور سیكلت و خودرو و سپس فروش آن با اخذ مالیات نقل و انتقال و حق الثبت خودرو و حق التحریر مربوطه بلااشكال است
.

22024/27
ـ و ـ مورخ 25/5/1382


97
ـ در مورد نامه دفترخانه 398 تهران مبنی بر اینكه ( ولی قهری شخصی صغیر كه خود فاقد مدارك دال بر رسیدگی به وضعیت خدمت وظیفه است می تواند برای صغیر تحت ولایت خود معامله انجام دهد؟ به شرح آتی اظهار نظر گردید
:

با توجه به صدور ماده 10 قانون نظام وظیفه عمومی مصوب 1363 و بند ( و ) آن انجام معامله برای شخص صغیر بوسیله ولی قهری او كه فاقد مدارك دال بر رسیدگی به وضعیت خدمت او باشد بلامانه است. 22024/27 ـ و ـ مورخ 25/5/1382


98
ـ در مورد نامه دفتر خانه 26 ماهشر بدین شرح ( در هنگام تنظیم سند انتقال كه دفترخانه از ثبت اسناد وضعیت پلاك را استعلام می نماید آیا برای تنظیم سند دیگری از جمله فروش اقساطی و رهن برای همان پلاك در مدت اعتبار استعلام مرقوم مجدداً باید استعلام نمود یا خیر ) به شرح ذیل اظهارنظر گردید
:

با توجه به بند 28 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهر 1365، چنانچه تنظیم هر گونه سند بعدی برای همان پلاك و در همان دفتر خانه باشد در مدت اعتبار پاسخ استعلام مربوطه بلامانع است 22024/27 ـ و ـ مورخ 25/5/1382


99
ـ در مورد سوال دفترخانه 106 اصفهان بدین شرح( چنانچه در وكالتنامه های ضمن عقد خارج لازم موكل حق عزل وكیل را از خود سلب می نماید موكل با ارسال اظهارنامه و یا مراجعه حضوری اعلام عزل وكیل نموده و درخواست درج مراتب در ملاحظات ثبت سند را بنماید آیا دفترخانه مكلف به درج درخواست موكل درحاشیه ثبت سند می باشد یا خیر؟) بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اظهار نظر گردید
:

با توجه به ماده 679 قانون مدنی چنانچه موكل ضمن عقد خارج لازمی حق عزل وكیل را از خود سلب ننموده باشد درج درخواست موكل مبنی بر عزل وكیل در ملاحظات ثبت سند موردی ندارد


100
ـ در مورد سوال دفترخانه 17 درود بدین شرح ( آیا صرف اجازه معامله از طرف شهرداریها بدون صدور گواهی عدم خلاف و یا پایان كار برای انجام معامله قطعی ساختمانها كافی است یا خیر؟) بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اظهار نظر گردید
:

با توجه به تبصره 8 ماده 100 قانون شهرداری كه از قواعد آمره است و دفاتر اسناد رسمی را هنگام انجام معامله قطعی ساختمانها حسب مورد مكلف به ملاحظه گواهی پایان ساختمان یا گواهی عدم خلاف نموده است لذا تنظیم سند بدون اخذ گواهی پایان ساختمان یا گواهی عدم خلاف در معامله قطعی ساختمانها فاقد وجهه قانونی است مع اوصف چنانچه در این موارد گواهی یا پاسخ شهرداری به نحوی از انحاء افاده معنی پایان كار ساختمان یا عدم خلاف را بنماید تنظیم سند توسط دفترخانه بلامانع خواهد 38984/28ـ و ـ مورخ 6/1/82


101
ـ در مورد سوال دفتر خانه 616 تهران بدین شرح ( آیا بند 128 مجموعه بخشنامه های ثبتی در مورد خودروهای پلاك شهرستان لازم الاجرا می باشد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: 46943/29 و ـ ـ مورخ 3/12/1382


بند 128 مجموعه بخشنامه های ثبتی در مورد خودرهای پلاك شهرستان نیز اعلام الرعایه می باشد


102
ـ در مورد سوال دفتر خانه 825 تهران مبنی بر اینكه ( در وكالتنامه كاری كه موكل سواد ندارد آیا وكیل می تواند متعهد موكل جهت امضاء سند قرار گیرد؟ به شرح ذیل اظهار نظر گردید
:

46943/29
و ـ ـ مورخ 3/12/1382


با توجه به ماده 59 قانون ثبت، در اسناد وكاللت وكیل نمی تواند متعهد موكل بیسواد قرار گیرد
.

103
در مورد سوال دفترخانه 144 تهران بدین شرح ( در مواردی كه تعدادی از موكلین سند وكالت و ثبت دفتر را امضا می كنند و تعدادی دیگر بر اساس اختلافات حاصله از امضا سند وكالت و ثبت دفتر امتناع می ورزند تكلیف سر دفتر چیست؟ به شرح آتی اظهار نظر گردید: 46943/29 و ـ و مورخ 3/12/82


چنانچه همان زمان مراتب امتناع در ذیل سند قید گردد نسبت به اشخاصی كه ثبت سند را امضا نموده اند صحیح و نافذ می باشد و سردفتر با قید مراتب عدم امضاء سایر موكلین كه از اعضاء سند خوداری نموده اند در ذیل ثبت و سند مربوطه مبادرت به تكمیل سند می نماید بدیهی است سردفتر حق تنظیم سند وكالت بدون حضور موكلین را ندارد
.

( 46943/29/
ـ و ـ 3/12/82


104
در مورد سوال دفترخانه 7 میانوآب مبنی بر اینكه ( ارگ شركت مالی و اعتباری بنیاد، شركت ملی نفت شركت سعامی بیمه ایران شركت آب و فاضلاب شركت برق و گاز و سایر شركتها دولتی كه قصد تنظیم سند در دفترخانه را دارند نماینده را كه به دفتر خانه معرفی كنند آیا صرف معرفی نماینده برای امضا سند كافی است و یا دارندگان حق امضاء شركتهای مذكور باید سند را امضا نمایند؟ ) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: ( 46943/29/ ـ و ـ 3/12/82


با توجه به اینكه موارد مطروحه در سوال از مصادیق ماده 587 قانون تجارت بوده و دارای شخصیت حقوقی حقوق عمومی هستند، چنانچه شركن مطابق قانون تأسیس شده باشد مقام صلاحیت دار در محدوده اختیارات مصرح در اساس نامه می تواند اقدام به معرفی نماینده نسبت به تنظیم و ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی نماید
.

105
ـ بخشنامه شماره 26687/34/1 مورخ 24/9/82 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نظر به اینكه مجریان امر و این سازمان در سالهای گذشته ضمن اعتقاد به انصراف بند 4 ماده یك قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 از حق الثبت اسناد در مورد املاك، آن صرفاً ناظر به حق الثبت املاك دانشته و از سوی دیگر بعضی با تفسیر موسع از بند مذكور نظر به شمول آن نسبت به حق الثصبت اسناد، در مورد املاك نیز داشته اند و هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری به موجب رای اخیر الصدور و به شماره 145ـ 15/4/82 مبنای وصول حق الثبت اسناد در مورد املاك را ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تشخیص داده است لذا با توجه به مراتب فوق الاشعار و نظر به لازم الاتباع بودن آراء هیات عمومی دیوان عدالت داری مقرر می دارد از تاریخ صدور این بخشنامه در صورتیكه به موجب مبایعه نامه یا اظهار متعاملین یا ارزیابی یا حكم دادگاه مبلغ مندرج در سند تنظیمی كمتر یا بیشتر از ارزش معاملاتی باشد تأثیری در محاسبه و وصول حق الثبت نداشته و در هر حال ملاك وصول حق الثبت اسناد در مورد املاك به شرح مندرج در بند 4 ماده مرقوم می باشد لازم است مراتب به كلیه واحدهای تابعه و دفاتر اسناد رسمی به نحوه مقتضی ابلاغ شود

نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

http://ladere.strikingly.com/
دوشنبه 3 تیر 1398 04:19 ق.ظ

Appreciate it. Lots of data!

cialis canada on line where cheapest cialis tadalafil 20mg best generic drugs cialis brand cialis generic buying cialis overnight we recommend cialis info only best offers cialis use cialis 5 mg para diabeticos cialis super kamagra
cialis diario compra
یکشنبه 2 تیر 1398 12:24 ب.ظ

Truly tons of useful information.
cialis tablets australia look here cialis cheap canada cialis 20 mg cut in half cialis 5 mg effetti collateral cialis dose 30mg we like it cialis soft gel buy cialis online legal where to buy cialis in ontario cialis 20 mg cialis generique 5 mg
cialis tadalafil cheapest online
شنبه 1 تیر 1398 09:41 ب.ظ

Wow lots of very good knowledge!
cialis 100 mg 30 tablet cialis price thailand the best site cialis tablets cialis billig cialis australia org cialis y deporte tesco price cialis cialis baratos compran uk generic cialis tadalafil look here cialis cheap canada
buy cialis online without prescription
شنبه 1 تیر 1398 04:53 ق.ظ

Regards. I value this.
cialis kaufen bankberweisung 200 cialis coupon buying cialis on internet the best site cialis tablets get cheap cialis generic cialis cialis 20mg cialis para que sirve cialis 5 effetti collaterali purchasing cialis on the internet
venta cialis en espaa
جمعه 31 خرداد 1398 01:03 ب.ظ

Many thanks! Ample info.

cialis australian price cialis for sale cialis en 24 hora cialis generika in deutschland kaufen achat cialis en europe cialis australian price if a woman takes a mans cialis cialis herbs get cheap cialis cialis 20 mg best price
Cialis 20 mg
پنجشنبه 30 خرداد 1398 08:15 ب.ظ

Wonderful forum posts. Many thanks.
usa cialis online cialis 20 mg cost cialis 5 mg para diabeticos cialis kaufen wo cheap cialis only best offers cialis use cialis baratos compran uk are there generic cialis callus prices for cialis 50mg
http://oththeokron.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 01:49 ق.ظ

Awesome write ups, Kudos.
canada discount drugs cialis the best site cialis tablets cialis sicuro in linea cialis canada cialis 05 enter site natural cialis cialis vs viagra buying cialis overnight venta cialis en espaa generic cialis 20mg tablets
http://watchrasor.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 09:13 ق.ظ

Superb stuff, Cheers.
cialis daily reviews generic cialis tadalafil trusted tabled cialis softabs sialis cialis professional yohimbe click now buy cialis brand free generic cialis are there generic cialis cialis taglich non 5 mg cialis generici
http://saurecoup.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 10:59 ق.ظ

Regards. I value this.
cialis kaufen cialis online nederland we like it cialis soft gel prescription doctor cialis prezzo di cialis in bulgaria we choice cialis uk cialis pills in singapore cialis dosage amounts canada discount drugs cialis free generic cialis
http://sweetkeycork.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 03:09 ب.ظ

You stated that perfectly.
buy cialis online cialis preise schweiz we recommend cialis info cialis 20mg cialis 20 mg cost cialis canada on line cialis sale online look here cialis order on line buying brand cialis online cialis e hiv
http://nalwellti.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 12:48 ق.ظ

Wonderful advice. Thanks.
cialis generico in farmacia cialis billig generic cialis pill online cialis kamagra levitra side effects for cialis walgreens price for cialis safe site to buy cialis online cialis online napol where to buy cialis in ontario cost of cialis cvs
tadalafil best price
شنبه 25 خرداد 1398 10:40 ق.ظ

Wonderful stuff. With thanks!
cialis generika in deutschland kaufen buy generic cialis side effects for cialis purchase once a day cialis cialis online deutschland link for you cialis price cialis tadalafil online cialis 20 mg effectiveness acheter cialis kamagra cialis billig
Cialis generic
جمعه 24 خرداد 1398 06:16 ق.ظ

You have made your stand quite effectively!!
cialis et insomni buying cialis on internet cialis sale online cialis pills boards cialis 20mg preis cf cialis et insomni generic cialis pro cialis professional yohimbe cipla cialis online free cialis
Cialis online
پنجشنبه 23 خرداد 1398 04:12 ب.ظ

Wonderful stuff. Many thanks!
enter site very cheap cialis cialis 5 mg funziona venta cialis en espaa cialis price in bangalore cialis 20 mg cut in half cialis dosage recommendations wow cialis tadalafil 100mg interactions for cialis cialis prezzo in linea basso brand cialis nl
buy cialis 50mg
پنجشنبه 23 خرداد 1398 02:32 ق.ظ

Useful data. With thanks.
trusted tabled cialis softabs brand cialis generic cialis pills in singapore generic cialis 20mg tablets how to purchase cialis on line what is cialis cialis 20 mg how to buy cialis online usa ou acheter du cialis pas cher best generic drugs cialis
how to buy viagra in usa
سه شنبه 21 خرداد 1398 03:20 ب.ظ

Really no matter if someone doesn't know then its up to other viewers that they will assist, so here it happens.
http://cialisvie.com/
دوشنبه 20 خرداد 1398 02:48 ق.ظ

Nicely put. Appreciate it!
cialis 5 mg schweiz 5 mg cialis pharmacie en ligne look here cialis order on line cialis for daily use only now cialis 20 mg buy cialis online legal cialis kaufen cialis dosage cialis australian price cialis farmacias guadalajara
http://cialisvie.com/
شنبه 18 خرداد 1398 08:41 ب.ظ

Superb info. Thank you!
generic cialis pro what is cialis cialis e hiv american pharmacy cialis cialis generico en mexico cialis 20 mg the best site cialis tablets deutschland cialis online cialis 20 mg best price generic cialis in vietnam
buy cialis online without a prescription
پنجشنبه 15 آذر 1397 10:02 ب.ظ

Really many of helpful material!
ou trouver cialis sur le net acheter cialis meilleur pri interactions for cialis precios cialis peru cialis australia org brand cialis generic venta de cialis canada prices on cialis 10 mg enter site 20 mg cialis cost prix de cialis
buy cialis us pharmacy
پنجشنبه 15 آذر 1397 02:32 ق.ظ

Wow all kinds of excellent advice.
generic cialis in vietnam cialis lowest price cialis ahumada how does cialis work order generic cialis online cialis y deporte buying cialis overnight canadian cialis cialis generika in deutschland kaufen look here cialis cheap canada
Online cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 09:42 ق.ظ

Many thanks. A lot of facts!

link for you cialis price enter site 20 mg cialis cost cialis pills cialis free trial canada discount drugs cialis cialis authentique suisse canada discount drugs cialis cialis super acti price cialis best cialis lowest price
buy cialis medication
سه شنبه 13 آذر 1397 10:10 ب.ظ

Fantastic forum posts. Many thanks.
cialis generique 5 mg we like it safe cheap cialis safe dosage for cialis cialis generico postepay dosagem ideal cialis cialis sicuro in linea cialis 100mg suppliers cialis preise schweiz dose size of cialis effetti del cialis
buy cialis delhi
سه شنبه 13 آذر 1397 11:19 ق.ظ

You stated it really well!
tadalafil 20 mg does cialis cause gout venta cialis en espaa cuanto cuesta cialis yaho miglior cialis generico tadalafil ou trouver cialis sur le net cialis vs viagra cipla cialis online how does cialis work
Buy generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 11:38 ب.ظ

Wonderful data. Thanks!
cialis tadalafil online cialis 20mg prezzo cialis a buon mercato tesco price cialis cialis for sale in europa cialis generic availability non 5 mg cialis generici cialis patent expiration buy cheap cialis in uk we choice free trial of cialis
buy cials online
دوشنبه 12 آذر 1397 10:47 ق.ظ

Seriously many of awesome knowledge.
buy cialis online cheapest cialis pills buy cialis cheap 10 mg cost of cialis cvs cialis vs viagra compare prices cialis uk cialis 100 mg 30 tablet we recommend cialis info recommended site cialis kanada tadalafil 5mg
buy cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 11:08 ب.ظ

Awesome posts. Regards.
rx cialis para comprar cuanto cuesta cialis yaho cialis y deporte cialis super acti when will generic cialis be available acquisto online cialis cialis et insomni cialis 5 mg cialis 20 mg cost cialis in sconto
Buy cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 10:04 ق.ظ

Many thanks, Loads of advice.

cialis dose 30mg tadalafil when will generic cialis be available low dose cialis blood pressure we like it cialis soft gel cialis for daily use cialis tablets for sale cialis alternative india cialis 100mg cost cialis 5 mg effetti collateral
buy generic cialis online
شنبه 10 آذر 1397 11:19 ب.ظ

Wonderful forum posts. Thank you.
safe dosage for cialis cialis rezeptfrei sterreich brand cialis nl cialis dose 30mg cialis prezzo in linea basso cialis super acti acquisto online cialis buy cialis uk no prescription click here to buy cialis cialis generika in deutschland kaufen
buy cialis usa
شنبه 10 آذر 1397 10:03 ق.ظ

Thanks, Terrific information.
cialis for sale south africa we use it cialis online store generic cialis tadalafil cialis online wow cialis 20 40 mg cialis what if i take dosagem ideal cialis cialis authentique suisse cialis 5 mg buy canadian drugs generic cialis
buy cialis no rx
جمعه 9 آذر 1397 10:45 ب.ظ

Terrific info. Thanks.
cialis coupons printable prix de cialis we use it 50 mg cialis dose buy original cialis american pharmacy cialis cialis sicuro in linea how much does a cialis cost estudios de cialis genricos cialis generisches kanada only now cialis for sale in us
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30