تبلیغات
وکالت - آراء وحدت رویه از اسفند ماه 1378 الی پایان سال 1382 در زمینه ثبت اسناد و املاک(قسمت دوم)

آراء وحدت رویه از اسفند ماه 1378 الی پایان سال 1382 در زمینه ثبت اسناد و املاک(قسمت دوم)

دوشنبه 12 اسفند 1387  07:58 ق.ظ

38ـ در خصوص نامه دفترخانه 38 ساری بدین شرح ( آیا برای واگذاری تلفن های ثابت و همراه و نیز تنظیم اسناد وكالت از قبیل املاك اعم از تجاری و مسكونی و زمین و وكالت های كاری و امثالهم به غیر از اتومبیل هانی كه مشمول مالیات می شوند استعلام از دارائی ضروری است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید:

در تنظیم اسناد وكالت نسبت به املاك و تلفن و همچنین تنظیم سند صلح واگذاری نسبت به

تلفن های ثابت همراه نیاز به استعلام از دارائی نمی باشد 37100/11ـ و مورخ 25/11/1379


39
ـ در مورد نامه دفترخانه 9 گرمسار مبنی بر اینكه ( در تنظیم وكالت ملی خرید و فروش و رهن و اجاره اموال و املاك احتمال دارد بعضی اموال و املاك در رهن و وثیقه باشد آیا تنظیم وكالت كلی خرید و فروش به شرح فوق بلامانع است یا خیر؟ به شرح آتی اظهار نظر گردید
:

تنظیم وكالتنامه كلی خرید و فروش و رهن و اجاره اموال و املاك ( باستثنای فروش وسائط نقلیه موتوری و ماشین آلات كشاورزی و اموالیكه در رهن و وثیقه و سناد مربوط به تسعیلات بانكی است و مالك ضمن سند رسمی حق انتخاب وكیل را از خود سلب نموده است.) بلامانع است. 37100/11ـ و ـ مورخ 25/11/1379


40
ـ در خصوص نامه دفترخانه 71 تهران بدین شرح ( آیا با پایان كارهای مشروط كه عبارتی مانند نقل و انتقال معتبر نمی باشد و پایان كارهایی كه شهرداری در آنها مدت اعتبار تعیین

می نماید می توان تنظیم انتقال نمود یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید
:

با توجه به اطلاق تبصره 8 ماده 100 قانون شهرداری ها و با در نظر گرفتن مفاد بخشنامه شماره 25/5 مورخ 15/1/76 اداره كل ثبت استان تران. دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم اسناد قطعی مكلف به مطالبه و اخذ پایان كار می باشند و قید مدت اعتبار و یا سلب حق نقل و انتقال مالك از طرف شهرداری در گواهی های صادره مانعی برای تنظیم سند قطعی نمی باشد 37100/11ـ و ـ مورخ 25/11/1371
)

41
ـ در مورد سوال دیگر دفترخانه مذكور مبنی بر اینكه ( جهت انتقال زمینهای خارج از محدوده آیا اخذ مجوز انتقال از هشداری یا فرمانداری محل لازم است یا خیر؟ ) به شرح آتی اظهار نظر گردید
:

با توجه به قوانین و مقررات مربوطه تكلیفی در رابطه با استعلام از بخشداری یا فرمانداری برای دفاتر اسناد رسمی در مورد تنظیم اسناد انتقال املك خارج از محدوده شهری و حوزه استحفاظی شهرها به نظر نرسید. 37100/11 ـ و – مورخ 25/11/1379


42
ـ در موردنامه دفترخانه 32 تهران مبنی بر اینكه ( آیا می توان به متعاقین تكلیف نمود كه همراه با اقرار به یكسانی ثبت با سند و امضاء متن سند و دفتر اثر انگشت سبابه دست راست خود را نیز در سند و دفتر باقی گذارند؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید
:

نظر به اینكه ایجاد هر تكلیفی نیاز به قانون دردو با توجه به ماده 67 قانون ثبت اثر انگشت مخصوص اشخاص بیسواد است لذا برای گرفتن اثر انگشت از اشخاص با سواد مجوزی به نظر نمی رسد. 37100/11/ ـ و ـ مورخ 25/11/1379


43
ـ در خصوص نامه دفترخانه 9 رشت مبنی بر اینكه اخذ امضاء از اصحاب سند در ظهر قبوض حق التحریر لازم است یا خیر؟ به شرح ذیل اظهار نظر شد
.

با توجه به بند 447 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهره 1365 و بخشنامه شماره 267 ـ س /2 مورخ 22/1/1361 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، دفاتر موظفند در قبال وجوه دریافتی قبض رسید صادر و تسلیم نمایند و در صورتیكه در سند تنظیمی مراتب صدور و تسلیم قبض حق التحریر ذكر شده و با امضاء اصحاب سند رسیده باشد نیازی به اخذ امضاء در ظهر قبوض صادره نیست. 4357/12ـ و مورخ 8/2/1380


44
ـ در موردنامه دفترخانه 111 تهران بدین شرح ( هنگام تنظیم سند اجاره جهت محل چاپخانه ها وفق بند 48 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا مهر 65 آیا اخذ پاسخ استعلام از وزارت ارشاد كفایت می كند و ای اینكه دفترخانه مكلف است از اتحادیه صنف چاپخانه داران استعلام نماید؟) به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید
:

چون بند 48 مجموعه بخشنامه های ثبتی مربوط به محل كسب مشمول مقررات قانون نظام صنفی می باشد و وفق ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب 1359 مواردی كه دارای قانون خاصی هستند از مقررات مذكور مستثنی می باشد و با توجه به بند 16 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب 1365 و آئین نامه تأسیس و نظارت بر چاپخانه ها و واحدهای وابسته مصوب 1/9/71 هیات وزیران و نیز نامه شماره 8048/134 مورخ 12/7/79 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اخذ پاسخ استعلام از وزارت ارشاد در اجرای بند 48 مجموعه بخشنامه های ثبتی كفایت می كند. 4357/12 ـ و ـ مورخ 8/2/1380


45
ـ در خصوص نامه دفترخانه 8 كرمان مبنی بر اینكه : (( در اجرای بند 29 مجموعه

بخشنامه های ثبتی تا 65 دفاتر اسناد رسمی نمی توانند پاسخ استعلامیه ای را كه به عنوان دفتر دیگری صادر شده مستند ثبت سند قرار دهند و خود باید راساً استعلام نمایند … . )) به شرح ذیل اظهار نظر گردید
:

با توجه به صراحت بند 29 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا مهر 65 منع سردفتر از تنظیم سند با پاسخ استعلام دفتر خانه دیگر فقط شامل پاسخ استعلام دفترخانه دیگر فقط شامل پاسخ استعلامیه های ثبتی می باشد و لاغیر 4357/12 ـ و ـ مورخ 8/2/1380


46
ـ در مورد نامه دفترخانه یك بیرجند بدین شرح ( در گواهی های حصر وراثت كه بعضاً میزان اعتبار آنها از مبلغ پنجاه هزار ریال تا دو میلیون ریال قید گردیده و اكنون اعتبار گواهی های مذكور تا میزان مبلغ ده میلیون ریال می باشد آیا تنظیم سند موروثی باستناد گواهی های مذكور به چه صورت امكان پذیر است؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید
:

نظر به اینكه در گواهی های حصر وراثت كه بدون درج در روزنامه صادر میگردد میزان اعتبار كلیه گواهی های مذكور تا ده میلیون ریال افزایش پیدا كرده لذا در مواردی كه مبلغ سند كمتر از ده میلیون ریال باشد تنظیم سند باستناد گواهی های حصر وراثت تا مبلغ مرقوم بلااشكال است. 4357/12 ـ و ـ مورخ 8/2/1380


47
ـ درخصوص سوال دفترخانه 71 تهران بدین شرح ( آیا تنظیم اقرار نامه محضری مبنی بر اینكه شخصی اقرار نماید كه سهمی خود از نوبت فیش تشرف شماره فلان بانك ملی را به شخص دیگری تفویض نموده و هیچگونه اعتراضی ندارد مشمول حق الثبت است یا خیر؟) به شرح آتی اظهار نظر گردید
:

نظر به اینكه منظور از تنظیم سند، واگذاری حقی است مالی تنظیم اقرار نامه صحیح نیست و اصلح این است كه سند در قالب عقود مربوط به خود ( مانند صلح ) تنظیم و حق الثبت مربوطه نیز پرداخت شود. 5193/11 ـ و مورخ 11/2/1380


48
ـ در مورد سوال دفترخانه 36 تهران مبنی بر اینكه ( با توجه به اینكه موجب مصوبه مورخ 7/12/72 هیات وزیران مرجع تشخیص حق الثبت اسناد بانیك، بانك اعطاء كننده تسهیلات می باشدلذا قید عبارت مربوطه در متن سند رهنی الزامی است یا خیر؟) به شرح زیر اظهار نظر گردید
:

با توجه به مصوبه مورخ 7/12/72 هیات وزیران ملاك تشخیص معافیت حق الثبت اسناد مربوط به تسهیلات اعطائی بانكها. اعلام بانك اعطاء كننده تسهیلات می باشد. لذا قید موضوع در متن سند رهنی الزامی است
.

49
ـ در خصوص نامه دفترخانه 46 تبریز بدین شرح ( در صورتیكه سندی با تعرفه حق التحریر سابق وصول شده ولی سند بامضاء متعاملین نرسیده است و موقع امضاء سند ارزش معاملاتی یافته است و از ما به التفاوت ارزش معاملاتی سابق و فعلی نیز در حین امضاء حق الثبت وصول شده است آیا حق التحریر نیز لازم است طبق ارزش معاملاتی جدید وصول شود یا خیر؟) به شرح اتی اظهار نظر گردید
:

حق التحریر در هر مورد بر مبنای مبلغ مندرج در سند طبق تعرفه زمان امضاء سند بوسیله متعاملین وصول می گردد. 5193/13 ـ و ـ مورخ 11/2/1380


50
ـ در مورد سوال دفترخانه 378 تهران بدین شرح ( هنگام تنظیم سند وصیت تملیكی آیا نیاز به اخذ گواهی دارائی و استعلام ثبت است یا خیر؟) به شرح آتی اظهار نظر گردید
:

با توجه به اینكه وصیت جزء معاملات نمی باشد و موصی هر زمان كه اراده كند حق رجوع از وصیت را دارد و همچنین با توجه به نامه شماره 7740/4/30 مورخ 2/8/78 شورای عالی مالیاتی و ماده 31 ایین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 برای تنظیم اسناد وصیت به شرح فوق مطالبه گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 لازم به نظر نمی رسد لیكن استعلام از اداره ثبت برای تعیین مالك ملك ضروری است. 6420/14 ـ و ـ مورخ 18/2/1380


51
ـ درخصوص سوال دفترخانه 3 زنجان مبنی بر اینكه ( آیا در اسناد اتومبیل كه به صورت قطعی مشتمل به رهن تنظیم می گردد آیا حق الثبت باید طبق مبلغ مندرج در سند اخذ شود و یا طبق مفاد بند اول بخشنامه شماره 7099 مورخ 1/3/79 طبق مالیاتی؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید
:

جواب همان است كه در بند 1 بخشنامه شماره 7099 مورخ 1/3/79 در خصوص اسناد قطعی مشتمل بر رهن نیز جاری است 6420/14 ـ و ـ مورخ 18/2/1380


52
ـ در خصوص سوال دفترخانه 10 جهرم بدین شرح ( برگ فروش كه سازمان مزایده كننده نسبت به خودروها می دهد می شود معامله انجام داد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید
:

صرف ارائه برگ فروش مزایده نمی تواند دلیل برای تنظیم سند انتقال باشد. 19000/15 ـ و ـ مورخ 4/6/1380


53
ـ در مورد سوال دفترخانه 4 سراوان مبنی بر اینكه ( دفتر اسناد سند تنظیم نموده است نسبت به انتقال وسیله نقلیه ولی برگ اعلام وضعیت صادر نكرده است در انتقال بعدی نسبت به آن وسیله نقلیه آیا دفترخانه می تواند نسبت به تنظیم سند بدون برگ اعلام وضعیت قبلی اقدام نماید یا خیر؟)‌ به شرح آتی اظهار نظر گردید
:

با توجه به مقررات موجود در خصوص مورد قبل از صدور و تایید برگ اعلام وضعیت انتقال قبلی تنظیم سند انتقال مقدر نیست. 19000/15 ـ و ـ 4/6/1380


54
ـ درخصوص سوال دفترخانه 26 شیروان بدین شرح ( دادگاهی حكم به تنظیم سند برای ورثه شخصی داده است آیا بعضی از ورثه می توانند از سهم خود به نفع سایرین صرف نظر كنند یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید
:

مفاد حكم محكمه باید اجرا شود چنانچه صاحبان حقوق به هر صورت بخواهند حصه خود را منتقل كنند محتاج به رعایت تشریفات برای انتقال دارد. 19000/15 ـ و ـ مورخ ¾ /1380


55
ـ در مورد نامه دفترخانه 491 تهران مبنی بر اینكه ( آیا در موقع تنظیم سند وكالت اتومبیل و یا تعویض وكالت می توان با اخذ تعهد از وكیل بدن اخذ گواهی عدم خلاف اتومبیل اقدام به تنظیم وكالت یا نقویض وكالت نمود یا خیر/) به شرح آتی اظهار نظر گردید
:

با توجه به بخشنامه شماره 6407/34/1 مورخ 19/3/79 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اخذ گواهی عدم خلاف درهنگام تنظیم هر نوع سند برای اتومبیل لازم و ضروری می باشد. 19000/15 ـ و ـ مورخ 4/6/1380


56
ـ در خصوص سوال دفترخانه 20 اصفهان بدین شرح ( در خصوص انتقالات زمینهایی كه سازمان مسكن به متقاضی پس از احداث بنا توسط و هزینه وی در دفترخانه انتقال می نماید: اولاً در چنین مواردی آیا سازمان مسكن از پرداخت حق الثبت اینگونه انتقالات معاف می باشد؟ ثانیاً در صورتیكه مقرر باشد حق الثبت اخذ گردد بر مبنای قیمت منطقه بندی است یا مبنی بر قیمت تعیین مسكن و شهرسازی و یا حق الثبت بر اساس جمع عرصه و اعیان وصول می گردد یا عرصه از حق الثبت معاف و قیمت اعیان ملاك تعیین حق الثبت می باشد؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید
:

اولاً در مواردی كه سازمان مسكن و شهرسازی زمینی را به شخص یا اشخاص منتقل می نماید سازمان مذكور از پرداخت حق الثبت معاف است و ثانیاً چنانچه اعیانی احداثی توسط خود خریدار احداث شده باشد اعیانی های احداثی متعلق به شخص خریدار بوده كه با قید مراتب در سند موردی برای انتقال اعیانی وجود ندارد تا مشمول حق الثبت شود. 19000/15 ـ و ـ مورخ 4/6/1380


57
ـ در مورد سوال دفترخانه 36 كرمانشاه مبنی بر اینكه ( آیا برای تنظیم سند صلح حقوق نسبت به اسلحه توسط اداره دارائی نمی باشد. 30500/16 ـ و ـ مورخ 6/9/1380


58
ـ در خصوص سوال اول دفترخانه 14 سنقر كلیاتی بدین شرح ( در تنظیم پیش نویس سند انتقال اجزائی كه از طریق اجرائی اداره ثبت اسناد به دفترخانه معرفی می گردد آیا به مبالغی كه به عنوان نیم عشر و حق حراج كه در پیش نویس تصریح گردیده كه این مبالغ دریافت گردیده حق الثبت تعلق می گیرد یا خیر؟) به شرح آتی اظهار نظر گردید
:

با توجه به تبصره 3 الحاقی به ماده 111 آیین نامه اجرای اسناد رسمی مصوب 1376 نسبت به نیم عشر و حق حراج ححق الثبت تعلق نگرفته و فقط به مبلغ واگذاری حق الثبت تعلق می گیرد. 30500/16 ـ و ـ مورخ 6/9/1380


59
ـ در مورد سوال دوم دفترخانه بدین شرح ( آیا در تنظیم اسناد انتقال اجرائی به مانند اسناد انتقال ارجاعی از طریق اجرای احكام دادگاهها نیاز به اخذ مدارك دال بر رسیدگی به وضعیت نظام وظیفه معامل وجود دارد یا خیر؟
)

در تنظیم اسناد انتقال اجرائی از طریق اجرای ثبت نیازی به اخذ گواهی دال بر رسیدگی به وضعیت نظام وظیفه شخصی كه ادراه اجراء از طرف او ثبت و سند را امضاء می نماید نمی باشد. 30500/16 ـ و ـ مورخ 6/9/1380


60
ـ در خصوص سوال دفترخانه 42 مشهد بدین شرح ( در هنگام تنظیم همزمان اسناد قطعی غیر منقول و رهن تسهیلات خرید مسكن بانكها چنانچه در تصرف فروشنده باشد و فی المحجلس به تصرف خریدار ندهد با توجه به شرایط صحت رهن كه قبض و اقباض در آن شرط است آیا می توان برای خریدار قبض تخلیه صادر نمود؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید
:

با توجه به ماده 376 و 772 قانون مدنی صدور قبض تخلیه به هنگام تنظیم سند قطعی و پیرو آن تنظیم سند رهنی بلامانع است. 3082/17ـ و ـ مورخ 7/9/1380


61
ـ در موردسوال دفترخانه 283 تهران مبنی بر اینكه ( اگر مالك مشاعی قصد انتقال سهم خود را به غیر داشته باشد آیا امضاء و حضور شریك از باب اسقاط حق شفعه لازم و ضروری است یا خیر؟) به شرح آتی اظهار نظر گردید
:

در مواردی كه شخصی كه ملك خود را با دیگری شریك می باشد قصد انتقال قدراسهم خود را به غیر دارد هیچ گونه نیازی به كسب موافقت شریك دیگری برای تنظیم سند انتقال لازم به نظر نمی رسد. 30820/17 ـ و ـ مورخ 7/9/1380


62
ـ در خصوص سوال دفترخانه 3 دلیجان بدین شرح ( در خصوص اسنادی كه در نسخ متعدد در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود كدامیك از نسخه ها باید به ارباب رجوع تسلیم شود؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید
:

با توجه به ماده 21 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 تفاوتی بین نسخه های سند وجود ندارد و یك نسخه باید در دفترخانه بایگانی شود. 5001 /18 ـ و مورخ 31/10/1381


63
ـ در خصوص نامه اداره ثبت اسناد مهاباد مبنی بر اینكه ( آیا طبق بند ب ماده 23 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوی 1317 اقاله اسناد نیاز به تنظیم سند دارد یا خیر و در صورتیكه نیاز به تنظیم سند ندارد منظور از خلاصه اقاله چیست؟) به شرح زیر اظهار نظر گردید
:

چنانچه اصحاب سند در فترخانه تنظیم كننده سند اقدام به اقاله نمایند دفترخانه می تواند مرابت اقاله را با توجه به بند ب ماده 23 آیین نامه در ملاحظات ثبت مربوطه و درحاشیه نیز قید و مراتب با توجه به ماده 104 آیین نامه قانون ثبت و بندهای 75 و 102 مجموعه بخشنامه های ثبتی به وسیله اطلاع نامه فسخ به ثبت محل اهلام نمایند. لكن چنانچه اقاله در دفتر خانه دیگری صورت پذیرد دفتر اخیر الذكر با رعایت مقرارت پس از تنظیم سند اقاله موضوع را به دفترخانه تنظیم كننده سند و ثبت مربوطه اعلام می دارد. 5001/18/ ـ و ـ مورخ 31/1/1380


64
ـ در خصوص سوال دفتر خانه 480 تهران بدین شرح ( آیا به استناد مفاصا حساب دارائی جهت معامله قطعی می توان با فاصله زمانی سند رهنی تنظیم نمود؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید
:

از آنجائیكه این تكلیف مستند به حكم كلی ماده قانونی مورد بحث و به صرف وصول بدهی های مالیاتی احتمالی راهنین از محل اجاره و یا هر نوع استفاده دیگر از آن برقرار شده است در مواردی كه سند رهنی همزمان با انتقال قطعی ملك موردوثیقه بنام راهن و یا مدت اعتبار گواهی مالیاتی مورد بحث تنظیم می شود نیازی به اخذ گواهی انجام معامله مجدد نخواهد داشت. 8393/34 مورخ 18/9/81


65
ـ در مورد سوال دیگر دفترخانه 480 تهران مبنی بر اینكه ( ارگ در استعلام صادره از اداره ثبت اشاره به استعلام دفترخانه دیگری شده باشد استعلام از دفترخانه قبلی برای انجام یا عدم انجام معامله لازم است یا خیر؟) به شرح آتی اظهار نظر گردید
:

با توجه به قسمت اخیر بند 29 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهر 65 استعلام از دفترخانه قبلی لازم و ضروری است. 7400/19ـ و ـ مورخ 17/2/1381


نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

Cialis prices
پنجشنبه 15 آذر 1397 04:27 ق.ظ

Point very well regarded!!
cialis pills boards cialis generique 5 mg cialis online only best offers 100mg cialis wow cialis tadalafil 100mg effetti del cialis where to buy cialis in ontario cialis for sale cialis prezzo in linea basso buy cialis online legal
buy cialis usa
چهارشنبه 14 آذر 1397 10:50 ق.ظ

Appreciate it. Numerous data!

buying brand cialis online cialis per paypa miglior cialis generico cialis generic cialis generico online click here take cialis cialis great britain pastillas cialis y alcoho cialis uk next day ou acheter du cialis pas cher
Buy cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 11:23 ب.ظ

Reliable postings. Many thanks.
chinese cialis 50 mg buy cialis online legal cialis 30 day trial coupon enter site 20 mg cialis cost buy cialis online cheapest cialis pills boards cialis side effects canadian discount cialis cialis diario compra cialis canada on line
buy cials online
سه شنبه 13 آذر 1397 12:25 ب.ظ

Great posts. With thanks!
preis cialis 20mg schweiz generic cialis pill online cipla cialis online ou acheter du cialis pas cher cialis online nederland cialis sicuro in linea cialis dose 30mg cialis for sale south africa no prescription cialis cheap when will generic cialis be available
buy tadalafil online
سه شنبه 13 آذر 1397 12:54 ق.ظ

You said that adequately!
achat cialis en itali buy name brand cialis on line the best site cialis tablets cialis et insomni comprar cialis navarr rezeptfrei cialis apotheke 5 mg cialis pharmacie en ligne we like it safe cheap cialis usa cialis online brand cialis generic
Cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 11:53 ق.ظ

You've made your point extremely clearly.!
cialis 100mg suppliers look here cialis cheap canada cialis kaufen wo overnight cialis tadalafil generic cialis generic cialis at the pharmacy cuanto cuesta cialis yaho cialis side effects cialis authentique suisse generic low dose cialis
buy cialis cheap
دوشنبه 12 آذر 1397 12:32 ق.ظ

Fine data. Regards.
where cheapest cialis opinioni cialis generico we choice cialis pfizer india viagra cialis levitra cialis reviews compare prices cialis uk we like it safe cheap cialis acheter cialis meilleur pri cialis kaufen cialis side effects dangers
buy cials online
یکشنبه 11 آذر 1397 11:21 ق.ظ

Fantastic information. Many thanks.
cialis savings card wow look it cialis mexico weblink price cialis non 5 mg cialis generici cialis wir preise rx cialis para comprar buy name brand cialis on line cialis dose 30mg cialis with 2 days delivery legalidad de comprar cialis
buy cialis uk
یکشنبه 11 آذر 1397 12:28 ق.ظ

Thank you, I appreciate it!
cialis daily dose generic we choice free trial of cialis generic low dose cialis prescription doctor cialis cialis cipla best buy cialis tablets for sale cialis 200 dollar savings card cialis farmacias guadalajara order generic cialis online cialis soft tabs for sale
Buy cialis online
شنبه 10 آذر 1397 11:14 ق.ظ

Kudos, A good amount of postings.

cuanto cuesta cialis yaho generico cialis mexico cialis cuantos mg hay cialis generico cilas effetti del cialis look here cialis cheap canada purchase once a day cialis cialis canada cialis pas cher paris
buy cials online
جمعه 9 آذر 1397 11:58 ب.ظ

Thanks. Loads of material!

how to purchase cialis on line order generic cialis online we choice cialis pfizer india generic for cialis achat cialis en itali prescription doctor cialis cialis tadalafil online cialis prices cialis cuantos mg hay tadalafilo
buy generic cialis online
جمعه 9 آذر 1397 12:24 ب.ظ

Nicely put. Thanks a lot!
buy cialis online cialis daily dose generic cialis taglich click here to buy cialis tadalafil comprar cialis navarr safe dosage for cialis cialis en mexico precio discount cialis can i take cialis and ecstasy
buy cialis online us pharmacy
جمعه 9 آذر 1397 12:53 ق.ظ

Nicely put, Thanks a lot.
cialis generisches kanada cialis uk next day wow look it cialis mexico bulk cialis discount cialis we choice cialis uk brand cialis generic free generic cialis we like it safe cheap cialis cialis patentablauf in deutschland
buy cials online
پنجشنبه 8 آذر 1397 01:32 ب.ظ

Superb facts, Thanks!
cialis professional from usa cialis 30 day sample side effects for cialis link for you cialis price cialis e hiv cialis alternative order a sample of cialis when will generic cialis be available acheter cialis meilleur pri generic cialis soft gels
buy cialis online cheap
پنجشنبه 8 آذر 1397 01:10 ق.ظ

Good knowledge. With thanks.
cialis tablets for sale buy cialis sample pack cialis farmacias guadalajara link for you cialis price cialis en mexico precio canadian drugs generic cialis acheter du cialis a geneve cialis from canada cialis 20mg prix en pharmacie cialis alternative
cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 12:48 ب.ظ

Truly plenty of valuable material.
cialis y deporte get cheap cialis try it no rx cialis prices on cialis 10 mg buying brand cialis online cialis side effects dangers cialis uk next day sublingual cialis online click now buy cialis brand cialis dosage recommendations
Cialis prices
چهارشنبه 7 آذر 1397 12:46 ق.ظ

You actually explained this very well!
precios de cialis generico ou acheter du cialis pas cher cialis 30 day sample cialis farmacias guadalajara wow look it cialis mexico tadalafil 10 mg cialis para que sirve rx cialis para comprar cialis soft tabs for sale generic for cialis
levitra prices
پنجشنبه 19 مهر 1397 01:45 ق.ظ

Lovely material. Regards.
levitra 10 mg kopen vardenafil cheap 20mg levitra levitra 20mg buy levitra buy generic levitra levitra prices levitra 10 mg kopen levitra generic buy levitra 20 mg
Online cialis
سه شنبه 10 مهر 1397 01:34 ق.ظ

Useful posts. Thanks.
we use it cialis online store generic cialis pill online cialis arginine interactio cialis italia gratis discount cialis buy online cialis 5mg cialis 20 mg effectiveness cialis generico milano free cialis ou acheter du cialis pas cher
buy tadalafil no prescription
شنبه 7 مهر 1397 11:28 ب.ظ

Thank you, Quite a lot of data!

cialis generique only here cialis pills side effects of cialis tadalafil 5mg generic cialis at walmart cialis mit grapefruitsaft cialis vs viagra if a woman takes a mans cialis canadian cialis tadalafil tablets
cialisees.com
شنبه 7 مهر 1397 08:02 ب.ظ

This is nicely expressed! .
buying cialis on internet buy cheap cialis in uk cialis dosage cialis without a doctor's prescription brand cialis generic generico cialis mexico cialis 5mg billiger acheter cialis meilleur pri cialis generique enter site natural cialis
canadian pharmacies online
شنبه 31 شهریور 1397 02:48 ب.ظ

You explained this wonderfully!
canadian medications pharmacy good canadian online pharmacies best canadian pharmacy canadian pharmacy cialis Canadian Pharmacy USA drugstore online reviews global pharmacy canada aarp recommended canadian pharmacies pharmacy canada 24 viagra canadiense
http://viagravonline.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 04:45 ب.ظ

Wow plenty of awesome info.
cialis online deutschland we recommend cialis best buy click here take cialis cialis 5 mg scheda tecnica cialis generisches kanada cialis wir preise comprar cialis 10 espa241a when can i take another cialis cialis dosage amounts bulk cialis
viagravonline.com
سه شنبه 27 شهریور 1397 01:38 ب.ظ

Very well expressed certainly! !
legalidad de comprar cialis generico cialis mexico achat cialis en europe price cialis wal mart pharmacy prix de cialis we like it cialis soft gel cialis online nederland cialis en 24 hora canadian drugs generic cialis cilas
http://cialisbuys.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 01:19 ق.ظ

Amazing a good deal of awesome knowledge.
cialis 5 mg funziona cialis 5 mg scheda tecnica we use it cialis online store cialis 20mg prix en pharmacie cialis dosage recommendations cialis uk cialis 5 mg buy prix de cialis canada discount drugs cialis cialis italia gratis
http://canadianpharmacyonli.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 05:28 ب.ظ

Beneficial posts. With thanks!
canadian rxlist trusted pharmacy canada scam drugs for sale online buy vistagra usa canadian pharmaceuticals best canadian pharmacy canadian prescriptions online are canadian online pharmacies safe pharmacy onesource canadian government approved pharmacies
Online viagra
سه شنبه 13 شهریور 1397 02:41 ق.ظ

This is nicely put! .
buy cheap viagra online next day delivery buy pharmaceutical viagra cheapest viagra with prescription buy viagra pills online uk buying viagra online viagra alternatives buy viagra plus where to buy viagra in stores cheap viagra buy viagra online using paypal
Buy generic cialis
دوشنبه 12 شهریور 1397 07:10 ب.ظ

You reported that well.
where do you buy cialis cialis qualitat buy cialis online cheapest purchasing cialis on the internet generic cialis tadalafil venta cialis en espaa buy cialis online cheapest we use it 50 mg cialis dose comprar cialis navarr cialis 5 mg
http://cialisonla.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 12:38 ق.ظ

Nicely put, Thank you.
we use it 50 mg cialis dose canadian discount cialis order a sample of cialis cialis 20 mg cost cialis super acti best generic drugs cialis cialis generika buy cialis online nz cialis generic tadalafil buy cialis pills price each
http://viagravonline.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 11:49 ق.ظ

Very well spoken genuinely. .
cialis lilly tadalafi buying cialis on internet cialis generisches kanada cialis y deporte get cheap cialis generic cialis 20mg uk tadalafilo cialis kamagra levitra cuanto cuesta cialis yaho buy online cialis 5mg
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30