تبلیغات
وکالت - آراء وحدت رویه از اسفند ماه 1378 الی پایان سال 1382 در زمینه ثبت اسناد و املاک(قسمت دوم)

آراء وحدت رویه از اسفند ماه 1378 الی پایان سال 1382 در زمینه ثبت اسناد و املاک(قسمت دوم)

دوشنبه 12 اسفند 1387  08:58 ق.ظ

38ـ در خصوص نامه دفترخانه 38 ساری بدین شرح ( آیا برای واگذاری تلفن های ثابت و همراه و نیز تنظیم اسناد وكالت از قبیل املاك اعم از تجاری و مسكونی و زمین و وكالت های كاری و امثالهم به غیر از اتومبیل هانی كه مشمول مالیات می شوند استعلام از دارائی ضروری است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید:

در تنظیم اسناد وكالت نسبت به املاك و تلفن و همچنین تنظیم سند صلح واگذاری نسبت به

تلفن های ثابت همراه نیاز به استعلام از دارائی نمی باشد 37100/11ـ و مورخ 25/11/1379


39
ـ در مورد نامه دفترخانه 9 گرمسار مبنی بر اینكه ( در تنظیم وكالت ملی خرید و فروش و رهن و اجاره اموال و املاك احتمال دارد بعضی اموال و املاك در رهن و وثیقه باشد آیا تنظیم وكالت كلی خرید و فروش به شرح فوق بلامانع است یا خیر؟ به شرح آتی اظهار نظر گردید
:

تنظیم وكالتنامه كلی خرید و فروش و رهن و اجاره اموال و املاك ( باستثنای فروش وسائط نقلیه موتوری و ماشین آلات كشاورزی و اموالیكه در رهن و وثیقه و سناد مربوط به تسعیلات بانكی است و مالك ضمن سند رسمی حق انتخاب وكیل را از خود سلب نموده است.) بلامانع است. 37100/11ـ و ـ مورخ 25/11/1379


40
ـ در خصوص نامه دفترخانه 71 تهران بدین شرح ( آیا با پایان كارهای مشروط كه عبارتی مانند نقل و انتقال معتبر نمی باشد و پایان كارهایی كه شهرداری در آنها مدت اعتبار تعیین

می نماید می توان تنظیم انتقال نمود یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید
:

با توجه به اطلاق تبصره 8 ماده 100 قانون شهرداری ها و با در نظر گرفتن مفاد بخشنامه شماره 25/5 مورخ 15/1/76 اداره كل ثبت استان تران. دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم اسناد قطعی مكلف به مطالبه و اخذ پایان كار می باشند و قید مدت اعتبار و یا سلب حق نقل و انتقال مالك از طرف شهرداری در گواهی های صادره مانعی برای تنظیم سند قطعی نمی باشد 37100/11ـ و ـ مورخ 25/11/1371
)

41
ـ در مورد سوال دیگر دفترخانه مذكور مبنی بر اینكه ( جهت انتقال زمینهای خارج از محدوده آیا اخذ مجوز انتقال از هشداری یا فرمانداری محل لازم است یا خیر؟ ) به شرح آتی اظهار نظر گردید
:

با توجه به قوانین و مقررات مربوطه تكلیفی در رابطه با استعلام از بخشداری یا فرمانداری برای دفاتر اسناد رسمی در مورد تنظیم اسناد انتقال املك خارج از محدوده شهری و حوزه استحفاظی شهرها به نظر نرسید. 37100/11 ـ و – مورخ 25/11/1379


42
ـ در موردنامه دفترخانه 32 تهران مبنی بر اینكه ( آیا می توان به متعاقین تكلیف نمود كه همراه با اقرار به یكسانی ثبت با سند و امضاء متن سند و دفتر اثر انگشت سبابه دست راست خود را نیز در سند و دفتر باقی گذارند؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید
:

نظر به اینكه ایجاد هر تكلیفی نیاز به قانون دردو با توجه به ماده 67 قانون ثبت اثر انگشت مخصوص اشخاص بیسواد است لذا برای گرفتن اثر انگشت از اشخاص با سواد مجوزی به نظر نمی رسد. 37100/11/ ـ و ـ مورخ 25/11/1379


43
ـ در خصوص نامه دفترخانه 9 رشت مبنی بر اینكه اخذ امضاء از اصحاب سند در ظهر قبوض حق التحریر لازم است یا خیر؟ به شرح ذیل اظهار نظر شد
.

با توجه به بند 447 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهره 1365 و بخشنامه شماره 267 ـ س /2 مورخ 22/1/1361 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، دفاتر موظفند در قبال وجوه دریافتی قبض رسید صادر و تسلیم نمایند و در صورتیكه در سند تنظیمی مراتب صدور و تسلیم قبض حق التحریر ذكر شده و با امضاء اصحاب سند رسیده باشد نیازی به اخذ امضاء در ظهر قبوض صادره نیست. 4357/12ـ و مورخ 8/2/1380


44
ـ در موردنامه دفترخانه 111 تهران بدین شرح ( هنگام تنظیم سند اجاره جهت محل چاپخانه ها وفق بند 48 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا مهر 65 آیا اخذ پاسخ استعلام از وزارت ارشاد كفایت می كند و ای اینكه دفترخانه مكلف است از اتحادیه صنف چاپخانه داران استعلام نماید؟) به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید
:

چون بند 48 مجموعه بخشنامه های ثبتی مربوط به محل كسب مشمول مقررات قانون نظام صنفی می باشد و وفق ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب 1359 مواردی كه دارای قانون خاصی هستند از مقررات مذكور مستثنی می باشد و با توجه به بند 16 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب 1365 و آئین نامه تأسیس و نظارت بر چاپخانه ها و واحدهای وابسته مصوب 1/9/71 هیات وزیران و نیز نامه شماره 8048/134 مورخ 12/7/79 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اخذ پاسخ استعلام از وزارت ارشاد در اجرای بند 48 مجموعه بخشنامه های ثبتی كفایت می كند. 4357/12 ـ و ـ مورخ 8/2/1380


45
ـ در خصوص نامه دفترخانه 8 كرمان مبنی بر اینكه : (( در اجرای بند 29 مجموعه

بخشنامه های ثبتی تا 65 دفاتر اسناد رسمی نمی توانند پاسخ استعلامیه ای را كه به عنوان دفتر دیگری صادر شده مستند ثبت سند قرار دهند و خود باید راساً استعلام نمایند … . )) به شرح ذیل اظهار نظر گردید
:

با توجه به صراحت بند 29 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا مهر 65 منع سردفتر از تنظیم سند با پاسخ استعلام دفتر خانه دیگر فقط شامل پاسخ استعلام دفترخانه دیگر فقط شامل پاسخ استعلامیه های ثبتی می باشد و لاغیر 4357/12 ـ و ـ مورخ 8/2/1380


46
ـ در مورد نامه دفترخانه یك بیرجند بدین شرح ( در گواهی های حصر وراثت كه بعضاً میزان اعتبار آنها از مبلغ پنجاه هزار ریال تا دو میلیون ریال قید گردیده و اكنون اعتبار گواهی های مذكور تا میزان مبلغ ده میلیون ریال می باشد آیا تنظیم سند موروثی باستناد گواهی های مذكور به چه صورت امكان پذیر است؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید
:

نظر به اینكه در گواهی های حصر وراثت كه بدون درج در روزنامه صادر میگردد میزان اعتبار كلیه گواهی های مذكور تا ده میلیون ریال افزایش پیدا كرده لذا در مواردی كه مبلغ سند كمتر از ده میلیون ریال باشد تنظیم سند باستناد گواهی های حصر وراثت تا مبلغ مرقوم بلااشكال است. 4357/12 ـ و ـ مورخ 8/2/1380


47
ـ درخصوص سوال دفترخانه 71 تهران بدین شرح ( آیا تنظیم اقرار نامه محضری مبنی بر اینكه شخصی اقرار نماید كه سهمی خود از نوبت فیش تشرف شماره فلان بانك ملی را به شخص دیگری تفویض نموده و هیچگونه اعتراضی ندارد مشمول حق الثبت است یا خیر؟) به شرح آتی اظهار نظر گردید
:

نظر به اینكه منظور از تنظیم سند، واگذاری حقی است مالی تنظیم اقرار نامه صحیح نیست و اصلح این است كه سند در قالب عقود مربوط به خود ( مانند صلح ) تنظیم و حق الثبت مربوطه نیز پرداخت شود. 5193/11 ـ و مورخ 11/2/1380


48
ـ در مورد سوال دفترخانه 36 تهران مبنی بر اینكه ( با توجه به اینكه موجب مصوبه مورخ 7/12/72 هیات وزیران مرجع تشخیص حق الثبت اسناد بانیك، بانك اعطاء كننده تسهیلات می باشدلذا قید عبارت مربوطه در متن سند رهنی الزامی است یا خیر؟) به شرح زیر اظهار نظر گردید
:

با توجه به مصوبه مورخ 7/12/72 هیات وزیران ملاك تشخیص معافیت حق الثبت اسناد مربوط به تسهیلات اعطائی بانكها. اعلام بانك اعطاء كننده تسهیلات می باشد. لذا قید موضوع در متن سند رهنی الزامی است
.

49
ـ در خصوص نامه دفترخانه 46 تبریز بدین شرح ( در صورتیكه سندی با تعرفه حق التحریر سابق وصول شده ولی سند بامضاء متعاملین نرسیده است و موقع امضاء سند ارزش معاملاتی یافته است و از ما به التفاوت ارزش معاملاتی سابق و فعلی نیز در حین امضاء حق الثبت وصول شده است آیا حق التحریر نیز لازم است طبق ارزش معاملاتی جدید وصول شود یا خیر؟) به شرح اتی اظهار نظر گردید
:

حق التحریر در هر مورد بر مبنای مبلغ مندرج در سند طبق تعرفه زمان امضاء سند بوسیله متعاملین وصول می گردد. 5193/13 ـ و ـ مورخ 11/2/1380


50
ـ در مورد سوال دفترخانه 378 تهران بدین شرح ( هنگام تنظیم سند وصیت تملیكی آیا نیاز به اخذ گواهی دارائی و استعلام ثبت است یا خیر؟) به شرح آتی اظهار نظر گردید
:

با توجه به اینكه وصیت جزء معاملات نمی باشد و موصی هر زمان كه اراده كند حق رجوع از وصیت را دارد و همچنین با توجه به نامه شماره 7740/4/30 مورخ 2/8/78 شورای عالی مالیاتی و ماده 31 ایین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 برای تنظیم اسناد وصیت به شرح فوق مطالبه گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 لازم به نظر نمی رسد لیكن استعلام از اداره ثبت برای تعیین مالك ملك ضروری است. 6420/14 ـ و ـ مورخ 18/2/1380


51
ـ درخصوص سوال دفترخانه 3 زنجان مبنی بر اینكه ( آیا در اسناد اتومبیل كه به صورت قطعی مشتمل به رهن تنظیم می گردد آیا حق الثبت باید طبق مبلغ مندرج در سند اخذ شود و یا طبق مفاد بند اول بخشنامه شماره 7099 مورخ 1/3/79 طبق مالیاتی؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید
:

جواب همان است كه در بند 1 بخشنامه شماره 7099 مورخ 1/3/79 در خصوص اسناد قطعی مشتمل بر رهن نیز جاری است 6420/14 ـ و ـ مورخ 18/2/1380


52
ـ در خصوص سوال دفترخانه 10 جهرم بدین شرح ( برگ فروش كه سازمان مزایده كننده نسبت به خودروها می دهد می شود معامله انجام داد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید
:

صرف ارائه برگ فروش مزایده نمی تواند دلیل برای تنظیم سند انتقال باشد. 19000/15 ـ و ـ مورخ 4/6/1380


53
ـ در مورد سوال دفترخانه 4 سراوان مبنی بر اینكه ( دفتر اسناد سند تنظیم نموده است نسبت به انتقال وسیله نقلیه ولی برگ اعلام وضعیت صادر نكرده است در انتقال بعدی نسبت به آن وسیله نقلیه آیا دفترخانه می تواند نسبت به تنظیم سند بدون برگ اعلام وضعیت قبلی اقدام نماید یا خیر؟)‌ به شرح آتی اظهار نظر گردید
:

با توجه به مقررات موجود در خصوص مورد قبل از صدور و تایید برگ اعلام وضعیت انتقال قبلی تنظیم سند انتقال مقدر نیست. 19000/15 ـ و ـ 4/6/1380


54
ـ درخصوص سوال دفترخانه 26 شیروان بدین شرح ( دادگاهی حكم به تنظیم سند برای ورثه شخصی داده است آیا بعضی از ورثه می توانند از سهم خود به نفع سایرین صرف نظر كنند یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید
:

مفاد حكم محكمه باید اجرا شود چنانچه صاحبان حقوق به هر صورت بخواهند حصه خود را منتقل كنند محتاج به رعایت تشریفات برای انتقال دارد. 19000/15 ـ و ـ مورخ ¾ /1380


55
ـ در مورد نامه دفترخانه 491 تهران مبنی بر اینكه ( آیا در موقع تنظیم سند وكالت اتومبیل و یا تعویض وكالت می توان با اخذ تعهد از وكیل بدن اخذ گواهی عدم خلاف اتومبیل اقدام به تنظیم وكالت یا نقویض وكالت نمود یا خیر/) به شرح آتی اظهار نظر گردید
:

با توجه به بخشنامه شماره 6407/34/1 مورخ 19/3/79 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اخذ گواهی عدم خلاف درهنگام تنظیم هر نوع سند برای اتومبیل لازم و ضروری می باشد. 19000/15 ـ و ـ مورخ 4/6/1380


56
ـ در خصوص سوال دفترخانه 20 اصفهان بدین شرح ( در خصوص انتقالات زمینهایی كه سازمان مسكن به متقاضی پس از احداث بنا توسط و هزینه وی در دفترخانه انتقال می نماید: اولاً در چنین مواردی آیا سازمان مسكن از پرداخت حق الثبت اینگونه انتقالات معاف می باشد؟ ثانیاً در صورتیكه مقرر باشد حق الثبت اخذ گردد بر مبنای قیمت منطقه بندی است یا مبنی بر قیمت تعیین مسكن و شهرسازی و یا حق الثبت بر اساس جمع عرصه و اعیان وصول می گردد یا عرصه از حق الثبت معاف و قیمت اعیان ملاك تعیین حق الثبت می باشد؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید
:

اولاً در مواردی كه سازمان مسكن و شهرسازی زمینی را به شخص یا اشخاص منتقل می نماید سازمان مذكور از پرداخت حق الثبت معاف است و ثانیاً چنانچه اعیانی احداثی توسط خود خریدار احداث شده باشد اعیانی های احداثی متعلق به شخص خریدار بوده كه با قید مراتب در سند موردی برای انتقال اعیانی وجود ندارد تا مشمول حق الثبت شود. 19000/15 ـ و ـ مورخ 4/6/1380


57
ـ در مورد سوال دفترخانه 36 كرمانشاه مبنی بر اینكه ( آیا برای تنظیم سند صلح حقوق نسبت به اسلحه توسط اداره دارائی نمی باشد. 30500/16 ـ و ـ مورخ 6/9/1380


58
ـ در خصوص سوال اول دفترخانه 14 سنقر كلیاتی بدین شرح ( در تنظیم پیش نویس سند انتقال اجزائی كه از طریق اجرائی اداره ثبت اسناد به دفترخانه معرفی می گردد آیا به مبالغی كه به عنوان نیم عشر و حق حراج كه در پیش نویس تصریح گردیده كه این مبالغ دریافت گردیده حق الثبت تعلق می گیرد یا خیر؟) به شرح آتی اظهار نظر گردید
:

با توجه به تبصره 3 الحاقی به ماده 111 آیین نامه اجرای اسناد رسمی مصوب 1376 نسبت به نیم عشر و حق حراج ححق الثبت تعلق نگرفته و فقط به مبلغ واگذاری حق الثبت تعلق می گیرد. 30500/16 ـ و ـ مورخ 6/9/1380


59
ـ در مورد سوال دوم دفترخانه بدین شرح ( آیا در تنظیم اسناد انتقال اجرائی به مانند اسناد انتقال ارجاعی از طریق اجرای احكام دادگاهها نیاز به اخذ مدارك دال بر رسیدگی به وضعیت نظام وظیفه معامل وجود دارد یا خیر؟
)

در تنظیم اسناد انتقال اجرائی از طریق اجرای ثبت نیازی به اخذ گواهی دال بر رسیدگی به وضعیت نظام وظیفه شخصی كه ادراه اجراء از طرف او ثبت و سند را امضاء می نماید نمی باشد. 30500/16 ـ و ـ مورخ 6/9/1380


60
ـ در خصوص سوال دفترخانه 42 مشهد بدین شرح ( در هنگام تنظیم همزمان اسناد قطعی غیر منقول و رهن تسهیلات خرید مسكن بانكها چنانچه در تصرف فروشنده باشد و فی المحجلس به تصرف خریدار ندهد با توجه به شرایط صحت رهن كه قبض و اقباض در آن شرط است آیا می توان برای خریدار قبض تخلیه صادر نمود؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید
:

با توجه به ماده 376 و 772 قانون مدنی صدور قبض تخلیه به هنگام تنظیم سند قطعی و پیرو آن تنظیم سند رهنی بلامانع است. 3082/17ـ و ـ مورخ 7/9/1380


61
ـ در موردسوال دفترخانه 283 تهران مبنی بر اینكه ( اگر مالك مشاعی قصد انتقال سهم خود را به غیر داشته باشد آیا امضاء و حضور شریك از باب اسقاط حق شفعه لازم و ضروری است یا خیر؟) به شرح آتی اظهار نظر گردید
:

در مواردی كه شخصی كه ملك خود را با دیگری شریك می باشد قصد انتقال قدراسهم خود را به غیر دارد هیچ گونه نیازی به كسب موافقت شریك دیگری برای تنظیم سند انتقال لازم به نظر نمی رسد. 30820/17 ـ و ـ مورخ 7/9/1380


62
ـ در خصوص سوال دفترخانه 3 دلیجان بدین شرح ( در خصوص اسنادی كه در نسخ متعدد در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود كدامیك از نسخه ها باید به ارباب رجوع تسلیم شود؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید
:

با توجه به ماده 21 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 تفاوتی بین نسخه های سند وجود ندارد و یك نسخه باید در دفترخانه بایگانی شود. 5001 /18 ـ و مورخ 31/10/1381


63
ـ در خصوص نامه اداره ثبت اسناد مهاباد مبنی بر اینكه ( آیا طبق بند ب ماده 23 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوی 1317 اقاله اسناد نیاز به تنظیم سند دارد یا خیر و در صورتیكه نیاز به تنظیم سند ندارد منظور از خلاصه اقاله چیست؟) به شرح زیر اظهار نظر گردید
:

چنانچه اصحاب سند در فترخانه تنظیم كننده سند اقدام به اقاله نمایند دفترخانه می تواند مرابت اقاله را با توجه به بند ب ماده 23 آیین نامه در ملاحظات ثبت مربوطه و درحاشیه نیز قید و مراتب با توجه به ماده 104 آیین نامه قانون ثبت و بندهای 75 و 102 مجموعه بخشنامه های ثبتی به وسیله اطلاع نامه فسخ به ثبت محل اهلام نمایند. لكن چنانچه اقاله در دفتر خانه دیگری صورت پذیرد دفتر اخیر الذكر با رعایت مقرارت پس از تنظیم سند اقاله موضوع را به دفترخانه تنظیم كننده سند و ثبت مربوطه اعلام می دارد. 5001/18/ ـ و ـ مورخ 31/1/1380


64
ـ در خصوص سوال دفتر خانه 480 تهران بدین شرح ( آیا به استناد مفاصا حساب دارائی جهت معامله قطعی می توان با فاصله زمانی سند رهنی تنظیم نمود؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید
:

از آنجائیكه این تكلیف مستند به حكم كلی ماده قانونی مورد بحث و به صرف وصول بدهی های مالیاتی احتمالی راهنین از محل اجاره و یا هر نوع استفاده دیگر از آن برقرار شده است در مواردی كه سند رهنی همزمان با انتقال قطعی ملك موردوثیقه بنام راهن و یا مدت اعتبار گواهی مالیاتی مورد بحث تنظیم می شود نیازی به اخذ گواهی انجام معامله مجدد نخواهد داشت. 8393/34 مورخ 18/9/81


65
ـ در مورد سوال دیگر دفترخانه 480 تهران مبنی بر اینكه ( ارگ در استعلام صادره از اداره ثبت اشاره به استعلام دفترخانه دیگری شده باشد استعلام از دفترخانه قبلی برای انجام یا عدم انجام معامله لازم است یا خیر؟) به شرح آتی اظهار نظر گردید
:

با توجه به قسمت اخیر بند 29 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهر 65 استعلام از دفترخانه قبلی لازم و ضروری است. 7400/19ـ و ـ مورخ 17/2/1381


نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

http://canadianopharmacy.com/
دوشنبه 7 مرداد 1398 02:14 ق.ظ

Awesome postings. Thank you.
canadian pharmacy viagra canada viagra pharmacy times canada medication cost canada medication list pharmacy canada canadian pharmaceuticals companies canadian medications by mail canada online pharmacies surrey how safe are canadian online pharmacies
qzanielkjgcmq
پنجشنبه 13 تیر 1398 08:43 ق.ظ
pbmkacjpdeht can women take viagra <a href=http://northwestpharmacyph.com/>best price for cialis</a> viagra mexico <a href="http://northwestpharmacyph.com/">viagra canadian</a>
purchase viagra
xjanielwvdspr
پنجشنبه 6 تیر 1398 12:32 ق.ظ
otkjxvffovxs how much is viagra http://canadaviagravscialis.com/ - godd canadian online pharmacy for cialis without a prescription viagra story <a href="http://northwestpharmaciest.com/">viagra canada online pharmacy</a>
buy cialis mumbai
دوشنبه 3 تیر 1398 05:51 ق.ظ

Incredible tons of useful tips!
cialis generico where do you buy cialis try it no rx cialis look here cialis cheap canada buy cialis uk no prescription wow cialis tadalafil 100mg buy online cialis 5mg cialis alternative click now cialis from canada tadalafil 20 mg
Cialis canada
یکشنبه 2 تیر 1398 01:53 ب.ظ

Thanks! A lot of facts.

cialis tadalafil online no prescription cialis cheap tadalafilo effetti del cialis 5 mg cialis pharmacie en ligne generic cialis at the pharmacy cialis dosage recommendations cialis pas cher paris i recommend cialis generico enter site natural cialis
online prescription for cialis
شنبه 1 تیر 1398 11:14 ب.ظ

With thanks! Ample advice.

buy generic cialis cialis 5mg billiger cialis 20mg preis cf safe dosage for cialis warnings for cialis cialis tadalafil online order a sample of cialis cialis preise schweiz order a sample of cialis costo in farmacia cialis
http://hearrenig.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 06:28 ق.ظ

Awesome write ups. Thank you!
cialis taglich buy online cialis 5mg cialis pills in singapore cialis for sale south africa buy cheap cialis in uk cialis cost buy cialis uk no prescription warnings for cialis dosagem ideal cialis preis cialis 20mg schweiz
Online cialis
جمعه 31 خرداد 1398 02:30 ب.ظ

Really quite a lot of terrific information!
no prescription cialis cheap cialis prezzo in linea basso order generic cialis online cialis official site cialis herbs buy name brand cialis on line cialis online nederland prescription doctor cialis tarif cialis france low dose cialis blood pressure
Cialis pills
پنجشنبه 30 خرداد 1398 09:59 ب.ظ

Regards! Very good stuff!
canadian drugs generic cialis cialis cost we like it cialis soft gel when can i take another cialis cialis 50 mg soft tab price cialis per pill cialis price in bangalore low cost cialis 20mg 40 mg cialis what if i take cialis sale online
Cialis canada
پنجشنبه 30 خرداد 1398 03:09 ق.ظ

You expressed it very well.
cialis great britain buy cialis online nz click here cialis daily uk generic for cialis generic cialis in vietnam cialis 20 mg cut in half cialis 5mg rezeptfrei cialis apotheke cialis with 2 days delivery discount cialis
cialis daily dose
چهارشنبه 29 خرداد 1398 10:54 ق.ظ

You actually explained this perfectly.
no prescription cialis cheap only now cialis 20 mg trusted tabled cialis softabs cialis price in bangalore cialis tadalafil online cialis daily cialis 20 mg cost tadalafil 20mg price cialis per pill cialis generique 5 mg
http://worknajspan.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 06:33 ب.ظ

Awesome write ups. Many thanks!
cialis side effects dangers generic cialis in vietnam cialis italia gratis best generic drugs cialis cialis wir preise does cialis cause gout buy cialis online nz order generic cialis online prix de cialis comprar cialis navarr
click here take cialis
یکشنبه 26 خرداد 1398 04:41 ب.ظ

Very good data. Kudos!
cialis for sale generic cialis 20mg uk order generic cialis online cialis side effects buying cialis on internet cialis for sale south africa cialis canada on line cialis name brand cheap online prescriptions cialis cialis 5mg billiger
http://arninlo.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 02:05 ق.ظ

You definitely made your point.
cialis kamagra levitra viagra or cialis cialis generika cialis qualitat cialis great britain 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis dosage recommendations 40 mg cialis what if i take cialis pills brand cialis generic
http://enacgi.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 12:04 ب.ظ

Kudos, Terrific stuff.
rezeptfrei cialis apotheke cialis for daily use tadalafil generic cialis generisches kanada cialis pills cialis super kamagra cialis name brand cheap price cialis wal mart pharmacy price cialis per pill can i take cialis and ecstasy
venta de cialis canada
جمعه 24 خرداد 1398 09:54 ب.ظ

Point certainly applied!!
comprar cialis 10 espa241a how do cialis pills work order generic cialis online cialis cipla best buy precios de cialis generico cialis manufacturer coupon we recommend cheapest cialis cialis flussig what is cialis cialis generique 5 mg
cialis pills sale
جمعه 24 خرداد 1398 07:44 ق.ظ

Fantastic content. Thanks a lot.
cialis ahumada prezzo di cialis in bulgaria cialis kaufen bankberweisung cialis 5 effetti collaterali cialis coupons click now cialis from canada cialis authentique suisse cialis cipla best buy cialis super acti cialis 100mg suppliers
Cialis pills
پنجشنبه 23 خرداد 1398 05:23 ب.ظ

Really plenty of useful information!
cialis generique 5 mg cialis e hiv import cialis where do you buy cialis cialis diario compra cialis kamagra levitra viagra or cialis buying cialis in colombia cialis en 24 hora cialis generico milano
http://sorpspecar.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 03:53 ق.ظ

You actually reported this wonderfully.
cialis 10 doctissimo viagra vs cialis generic cialis tadalafil cialis sans ordonnance dosagem ideal cialis cialis coupon cialis daily new zealand buy original cialis cialis online holland cialis great britain
http://poirissick.strikingly.com/
چهارشنبه 22 خرداد 1398 01:53 ب.ظ

Effectively spoken certainly! .
side effects of cialis viagra cialis levitra legalidad de comprar cialis cialis online nederland cialis generico milano cialis 5 effetti collaterali click here cialis daily uk cialis 100 mg 30 tablet cialis billig buy original cialis
for best results with viagra
سه شنبه 21 خرداد 1398 03:21 ب.ظ

I was wondering if you ever thought of changing the layout of your blog? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or two pictures. Maybe you could space it out better?
http://cialisvie.com/
دوشنبه 20 خرداد 1398 05:39 ق.ظ

You actually expressed it fantastically!
cialis preise schweiz cialis pills cialis tadalafil online 5 mg cialis coupon printable cialis generisches kanada cialis 5mg prix cialis kamagra levitra cialis 20 mg cut in half cialis 20 mg effectiveness cialis professional yohimbe
http://cialisvie.com/
شنبه 18 خرداد 1398 11:38 ب.ظ

Superb posts. Thanks.
achat cialis en itali cialis online deutschland generic cialis 20mg tablets cialis generika 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis italia gratis deutschland cialis online cialis generico in farmacia deutschland cialis online calis
cialisvie.com
جمعه 17 خرداد 1398 05:48 ب.ظ

Cheers. Plenty of info.

click here to buy cialis click here take cialis calis we choice free trial of cialis how do cialis pills work click here to buy cialis generic cialis 20mg uk cialis 10 doctissimo cialis tablets australia achat cialis en itali
http://ukcanadianpharmacy.com/
چهارشنبه 21 فروردین 1398 12:46 ب.ظ

Thank you. Good information.
cialis canadian pharmacy canadian pharcharmy online canadian pharmacies that are legit northwest pharmacies online canada online pharmacy canada drugs online drugstore online india most reliable canadian pharmacies drugs for sale in canada canadian viagra
viessmann sant boi de llobregat
سه شنبه 21 اسفند 1397 06:33 ق.ظ
Es necesario agradecerle una vez mas fantasticos metodos personales que ha mencionado anteriormente.

Es extrano que personas como usted ofrezcan publicamente.
Estas ideas inspiradoras tambien actuaron como una forma fantastica de saber que el resto tiene exactamente los mismos suenos que mi cuenta para ver mucho pero sobre este problema.
Estoy convencido de que hay miles y miles de
momentos pero agradables en el futuro para muchos que visitan tu weblog.
Cialis prices
پنجشنبه 15 آذر 1397 05:27 ق.ظ

Point very well regarded!!
cialis pills boards cialis generique 5 mg cialis online only best offers 100mg cialis wow cialis tadalafil 100mg effetti del cialis where to buy cialis in ontario cialis for sale cialis prezzo in linea basso buy cialis online legal
buy cialis usa
چهارشنبه 14 آذر 1397 11:50 ق.ظ

Appreciate it. Numerous data!

buying brand cialis online cialis per paypa miglior cialis generico cialis generic cialis generico online click here take cialis cialis great britain pastillas cialis y alcoho cialis uk next day ou acheter du cialis pas cher
Buy cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 12:23 ق.ظ

Reliable postings. Many thanks.
chinese cialis 50 mg buy cialis online legal cialis 30 day trial coupon enter site 20 mg cialis cost buy cialis online cheapest cialis pills boards cialis side effects canadian discount cialis cialis diario compra cialis canada on line
buy cials online
سه شنبه 13 آذر 1397 01:25 ب.ظ

Great posts. With thanks!
preis cialis 20mg schweiz generic cialis pill online cipla cialis online ou acheter du cialis pas cher cialis online nederland cialis sicuro in linea cialis dose 30mg cialis for sale south africa no prescription cialis cheap when will generic cialis be available
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30