تبلیغات
وکالت - آراء وحدت رویه از اسفند ماه 1378 الی پایان سال 1382 در زمینه ثبت اسناد و املاک(قسمت دوم)

آراء وحدت رویه از اسفند ماه 1378 الی پایان سال 1382 در زمینه ثبت اسناد و املاک(قسمت دوم)

دوشنبه 12 اسفند 1387  07:58 ق.ظ

38ـ در خصوص نامه دفترخانه 38 ساری بدین شرح ( آیا برای واگذاری تلفن های ثابت و همراه و نیز تنظیم اسناد وكالت از قبیل املاك اعم از تجاری و مسكونی و زمین و وكالت های كاری و امثالهم به غیر از اتومبیل هانی كه مشمول مالیات می شوند استعلام از دارائی ضروری است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید:

در تنظیم اسناد وكالت نسبت به املاك و تلفن و همچنین تنظیم سند صلح واگذاری نسبت به

تلفن های ثابت همراه نیاز به استعلام از دارائی نمی باشد 37100/11ـ و مورخ 25/11/1379


39
ـ در مورد نامه دفترخانه 9 گرمسار مبنی بر اینكه ( در تنظیم وكالت ملی خرید و فروش و رهن و اجاره اموال و املاك احتمال دارد بعضی اموال و املاك در رهن و وثیقه باشد آیا تنظیم وكالت كلی خرید و فروش به شرح فوق بلامانع است یا خیر؟ به شرح آتی اظهار نظر گردید
:

تنظیم وكالتنامه كلی خرید و فروش و رهن و اجاره اموال و املاك ( باستثنای فروش وسائط نقلیه موتوری و ماشین آلات كشاورزی و اموالیكه در رهن و وثیقه و سناد مربوط به تسعیلات بانكی است و مالك ضمن سند رسمی حق انتخاب وكیل را از خود سلب نموده است.) بلامانع است. 37100/11ـ و ـ مورخ 25/11/1379


40
ـ در خصوص نامه دفترخانه 71 تهران بدین شرح ( آیا با پایان كارهای مشروط كه عبارتی مانند نقل و انتقال معتبر نمی باشد و پایان كارهایی كه شهرداری در آنها مدت اعتبار تعیین

می نماید می توان تنظیم انتقال نمود یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید
:

با توجه به اطلاق تبصره 8 ماده 100 قانون شهرداری ها و با در نظر گرفتن مفاد بخشنامه شماره 25/5 مورخ 15/1/76 اداره كل ثبت استان تران. دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم اسناد قطعی مكلف به مطالبه و اخذ پایان كار می باشند و قید مدت اعتبار و یا سلب حق نقل و انتقال مالك از طرف شهرداری در گواهی های صادره مانعی برای تنظیم سند قطعی نمی باشد 37100/11ـ و ـ مورخ 25/11/1371
)

41
ـ در مورد سوال دیگر دفترخانه مذكور مبنی بر اینكه ( جهت انتقال زمینهای خارج از محدوده آیا اخذ مجوز انتقال از هشداری یا فرمانداری محل لازم است یا خیر؟ ) به شرح آتی اظهار نظر گردید
:

با توجه به قوانین و مقررات مربوطه تكلیفی در رابطه با استعلام از بخشداری یا فرمانداری برای دفاتر اسناد رسمی در مورد تنظیم اسناد انتقال املك خارج از محدوده شهری و حوزه استحفاظی شهرها به نظر نرسید. 37100/11 ـ و – مورخ 25/11/1379


42
ـ در موردنامه دفترخانه 32 تهران مبنی بر اینكه ( آیا می توان به متعاقین تكلیف نمود كه همراه با اقرار به یكسانی ثبت با سند و امضاء متن سند و دفتر اثر انگشت سبابه دست راست خود را نیز در سند و دفتر باقی گذارند؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید
:

نظر به اینكه ایجاد هر تكلیفی نیاز به قانون دردو با توجه به ماده 67 قانون ثبت اثر انگشت مخصوص اشخاص بیسواد است لذا برای گرفتن اثر انگشت از اشخاص با سواد مجوزی به نظر نمی رسد. 37100/11/ ـ و ـ مورخ 25/11/1379


43
ـ در خصوص نامه دفترخانه 9 رشت مبنی بر اینكه اخذ امضاء از اصحاب سند در ظهر قبوض حق التحریر لازم است یا خیر؟ به شرح ذیل اظهار نظر شد
.

با توجه به بند 447 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهره 1365 و بخشنامه شماره 267 ـ س /2 مورخ 22/1/1361 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، دفاتر موظفند در قبال وجوه دریافتی قبض رسید صادر و تسلیم نمایند و در صورتیكه در سند تنظیمی مراتب صدور و تسلیم قبض حق التحریر ذكر شده و با امضاء اصحاب سند رسیده باشد نیازی به اخذ امضاء در ظهر قبوض صادره نیست. 4357/12ـ و مورخ 8/2/1380


44
ـ در موردنامه دفترخانه 111 تهران بدین شرح ( هنگام تنظیم سند اجاره جهت محل چاپخانه ها وفق بند 48 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا مهر 65 آیا اخذ پاسخ استعلام از وزارت ارشاد كفایت می كند و ای اینكه دفترخانه مكلف است از اتحادیه صنف چاپخانه داران استعلام نماید؟) به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید
:

چون بند 48 مجموعه بخشنامه های ثبتی مربوط به محل كسب مشمول مقررات قانون نظام صنفی می باشد و وفق ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب 1359 مواردی كه دارای قانون خاصی هستند از مقررات مذكور مستثنی می باشد و با توجه به بند 16 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب 1365 و آئین نامه تأسیس و نظارت بر چاپخانه ها و واحدهای وابسته مصوب 1/9/71 هیات وزیران و نیز نامه شماره 8048/134 مورخ 12/7/79 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اخذ پاسخ استعلام از وزارت ارشاد در اجرای بند 48 مجموعه بخشنامه های ثبتی كفایت می كند. 4357/12 ـ و ـ مورخ 8/2/1380


45
ـ در خصوص نامه دفترخانه 8 كرمان مبنی بر اینكه : (( در اجرای بند 29 مجموعه

بخشنامه های ثبتی تا 65 دفاتر اسناد رسمی نمی توانند پاسخ استعلامیه ای را كه به عنوان دفتر دیگری صادر شده مستند ثبت سند قرار دهند و خود باید راساً استعلام نمایند … . )) به شرح ذیل اظهار نظر گردید
:

با توجه به صراحت بند 29 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا مهر 65 منع سردفتر از تنظیم سند با پاسخ استعلام دفتر خانه دیگر فقط شامل پاسخ استعلام دفترخانه دیگر فقط شامل پاسخ استعلامیه های ثبتی می باشد و لاغیر 4357/12 ـ و ـ مورخ 8/2/1380


46
ـ در مورد نامه دفترخانه یك بیرجند بدین شرح ( در گواهی های حصر وراثت كه بعضاً میزان اعتبار آنها از مبلغ پنجاه هزار ریال تا دو میلیون ریال قید گردیده و اكنون اعتبار گواهی های مذكور تا میزان مبلغ ده میلیون ریال می باشد آیا تنظیم سند موروثی باستناد گواهی های مذكور به چه صورت امكان پذیر است؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید
:

نظر به اینكه در گواهی های حصر وراثت كه بدون درج در روزنامه صادر میگردد میزان اعتبار كلیه گواهی های مذكور تا ده میلیون ریال افزایش پیدا كرده لذا در مواردی كه مبلغ سند كمتر از ده میلیون ریال باشد تنظیم سند باستناد گواهی های حصر وراثت تا مبلغ مرقوم بلااشكال است. 4357/12 ـ و ـ مورخ 8/2/1380


47
ـ درخصوص سوال دفترخانه 71 تهران بدین شرح ( آیا تنظیم اقرار نامه محضری مبنی بر اینكه شخصی اقرار نماید كه سهمی خود از نوبت فیش تشرف شماره فلان بانك ملی را به شخص دیگری تفویض نموده و هیچگونه اعتراضی ندارد مشمول حق الثبت است یا خیر؟) به شرح آتی اظهار نظر گردید
:

نظر به اینكه منظور از تنظیم سند، واگذاری حقی است مالی تنظیم اقرار نامه صحیح نیست و اصلح این است كه سند در قالب عقود مربوط به خود ( مانند صلح ) تنظیم و حق الثبت مربوطه نیز پرداخت شود. 5193/11 ـ و مورخ 11/2/1380


48
ـ در مورد سوال دفترخانه 36 تهران مبنی بر اینكه ( با توجه به اینكه موجب مصوبه مورخ 7/12/72 هیات وزیران مرجع تشخیص حق الثبت اسناد بانیك، بانك اعطاء كننده تسهیلات می باشدلذا قید عبارت مربوطه در متن سند رهنی الزامی است یا خیر؟) به شرح زیر اظهار نظر گردید
:

با توجه به مصوبه مورخ 7/12/72 هیات وزیران ملاك تشخیص معافیت حق الثبت اسناد مربوط به تسهیلات اعطائی بانكها. اعلام بانك اعطاء كننده تسهیلات می باشد. لذا قید موضوع در متن سند رهنی الزامی است
.

49
ـ در خصوص نامه دفترخانه 46 تبریز بدین شرح ( در صورتیكه سندی با تعرفه حق التحریر سابق وصول شده ولی سند بامضاء متعاملین نرسیده است و موقع امضاء سند ارزش معاملاتی یافته است و از ما به التفاوت ارزش معاملاتی سابق و فعلی نیز در حین امضاء حق الثبت وصول شده است آیا حق التحریر نیز لازم است طبق ارزش معاملاتی جدید وصول شود یا خیر؟) به شرح اتی اظهار نظر گردید
:

حق التحریر در هر مورد بر مبنای مبلغ مندرج در سند طبق تعرفه زمان امضاء سند بوسیله متعاملین وصول می گردد. 5193/13 ـ و ـ مورخ 11/2/1380


50
ـ در مورد سوال دفترخانه 378 تهران بدین شرح ( هنگام تنظیم سند وصیت تملیكی آیا نیاز به اخذ گواهی دارائی و استعلام ثبت است یا خیر؟) به شرح آتی اظهار نظر گردید
:

با توجه به اینكه وصیت جزء معاملات نمی باشد و موصی هر زمان كه اراده كند حق رجوع از وصیت را دارد و همچنین با توجه به نامه شماره 7740/4/30 مورخ 2/8/78 شورای عالی مالیاتی و ماده 31 ایین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 برای تنظیم اسناد وصیت به شرح فوق مطالبه گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 لازم به نظر نمی رسد لیكن استعلام از اداره ثبت برای تعیین مالك ملك ضروری است. 6420/14 ـ و ـ مورخ 18/2/1380


51
ـ درخصوص سوال دفترخانه 3 زنجان مبنی بر اینكه ( آیا در اسناد اتومبیل كه به صورت قطعی مشتمل به رهن تنظیم می گردد آیا حق الثبت باید طبق مبلغ مندرج در سند اخذ شود و یا طبق مفاد بند اول بخشنامه شماره 7099 مورخ 1/3/79 طبق مالیاتی؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید
:

جواب همان است كه در بند 1 بخشنامه شماره 7099 مورخ 1/3/79 در خصوص اسناد قطعی مشتمل بر رهن نیز جاری است 6420/14 ـ و ـ مورخ 18/2/1380


52
ـ در خصوص سوال دفترخانه 10 جهرم بدین شرح ( برگ فروش كه سازمان مزایده كننده نسبت به خودروها می دهد می شود معامله انجام داد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید
:

صرف ارائه برگ فروش مزایده نمی تواند دلیل برای تنظیم سند انتقال باشد. 19000/15 ـ و ـ مورخ 4/6/1380


53
ـ در مورد سوال دفترخانه 4 سراوان مبنی بر اینكه ( دفتر اسناد سند تنظیم نموده است نسبت به انتقال وسیله نقلیه ولی برگ اعلام وضعیت صادر نكرده است در انتقال بعدی نسبت به آن وسیله نقلیه آیا دفترخانه می تواند نسبت به تنظیم سند بدون برگ اعلام وضعیت قبلی اقدام نماید یا خیر؟)‌ به شرح آتی اظهار نظر گردید
:

با توجه به مقررات موجود در خصوص مورد قبل از صدور و تایید برگ اعلام وضعیت انتقال قبلی تنظیم سند انتقال مقدر نیست. 19000/15 ـ و ـ 4/6/1380


54
ـ درخصوص سوال دفترخانه 26 شیروان بدین شرح ( دادگاهی حكم به تنظیم سند برای ورثه شخصی داده است آیا بعضی از ورثه می توانند از سهم خود به نفع سایرین صرف نظر كنند یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید
:

مفاد حكم محكمه باید اجرا شود چنانچه صاحبان حقوق به هر صورت بخواهند حصه خود را منتقل كنند محتاج به رعایت تشریفات برای انتقال دارد. 19000/15 ـ و ـ مورخ ¾ /1380


55
ـ در مورد نامه دفترخانه 491 تهران مبنی بر اینكه ( آیا در موقع تنظیم سند وكالت اتومبیل و یا تعویض وكالت می توان با اخذ تعهد از وكیل بدن اخذ گواهی عدم خلاف اتومبیل اقدام به تنظیم وكالت یا نقویض وكالت نمود یا خیر/) به شرح آتی اظهار نظر گردید
:

با توجه به بخشنامه شماره 6407/34/1 مورخ 19/3/79 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اخذ گواهی عدم خلاف درهنگام تنظیم هر نوع سند برای اتومبیل لازم و ضروری می باشد. 19000/15 ـ و ـ مورخ 4/6/1380


56
ـ در خصوص سوال دفترخانه 20 اصفهان بدین شرح ( در خصوص انتقالات زمینهایی كه سازمان مسكن به متقاضی پس از احداث بنا توسط و هزینه وی در دفترخانه انتقال می نماید: اولاً در چنین مواردی آیا سازمان مسكن از پرداخت حق الثبت اینگونه انتقالات معاف می باشد؟ ثانیاً در صورتیكه مقرر باشد حق الثبت اخذ گردد بر مبنای قیمت منطقه بندی است یا مبنی بر قیمت تعیین مسكن و شهرسازی و یا حق الثبت بر اساس جمع عرصه و اعیان وصول می گردد یا عرصه از حق الثبت معاف و قیمت اعیان ملاك تعیین حق الثبت می باشد؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید
:

اولاً در مواردی كه سازمان مسكن و شهرسازی زمینی را به شخص یا اشخاص منتقل می نماید سازمان مذكور از پرداخت حق الثبت معاف است و ثانیاً چنانچه اعیانی احداثی توسط خود خریدار احداث شده باشد اعیانی های احداثی متعلق به شخص خریدار بوده كه با قید مراتب در سند موردی برای انتقال اعیانی وجود ندارد تا مشمول حق الثبت شود. 19000/15 ـ و ـ مورخ 4/6/1380


57
ـ در مورد سوال دفترخانه 36 كرمانشاه مبنی بر اینكه ( آیا برای تنظیم سند صلح حقوق نسبت به اسلحه توسط اداره دارائی نمی باشد. 30500/16 ـ و ـ مورخ 6/9/1380


58
ـ در خصوص سوال اول دفترخانه 14 سنقر كلیاتی بدین شرح ( در تنظیم پیش نویس سند انتقال اجزائی كه از طریق اجرائی اداره ثبت اسناد به دفترخانه معرفی می گردد آیا به مبالغی كه به عنوان نیم عشر و حق حراج كه در پیش نویس تصریح گردیده كه این مبالغ دریافت گردیده حق الثبت تعلق می گیرد یا خیر؟) به شرح آتی اظهار نظر گردید
:

با توجه به تبصره 3 الحاقی به ماده 111 آیین نامه اجرای اسناد رسمی مصوب 1376 نسبت به نیم عشر و حق حراج ححق الثبت تعلق نگرفته و فقط به مبلغ واگذاری حق الثبت تعلق می گیرد. 30500/16 ـ و ـ مورخ 6/9/1380


59
ـ در مورد سوال دوم دفترخانه بدین شرح ( آیا در تنظیم اسناد انتقال اجرائی به مانند اسناد انتقال ارجاعی از طریق اجرای احكام دادگاهها نیاز به اخذ مدارك دال بر رسیدگی به وضعیت نظام وظیفه معامل وجود دارد یا خیر؟
)

در تنظیم اسناد انتقال اجرائی از طریق اجرای ثبت نیازی به اخذ گواهی دال بر رسیدگی به وضعیت نظام وظیفه شخصی كه ادراه اجراء از طرف او ثبت و سند را امضاء می نماید نمی باشد. 30500/16 ـ و ـ مورخ 6/9/1380


60
ـ در خصوص سوال دفترخانه 42 مشهد بدین شرح ( در هنگام تنظیم همزمان اسناد قطعی غیر منقول و رهن تسهیلات خرید مسكن بانكها چنانچه در تصرف فروشنده باشد و فی المحجلس به تصرف خریدار ندهد با توجه به شرایط صحت رهن كه قبض و اقباض در آن شرط است آیا می توان برای خریدار قبض تخلیه صادر نمود؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید
:

با توجه به ماده 376 و 772 قانون مدنی صدور قبض تخلیه به هنگام تنظیم سند قطعی و پیرو آن تنظیم سند رهنی بلامانع است. 3082/17ـ و ـ مورخ 7/9/1380


61
ـ در موردسوال دفترخانه 283 تهران مبنی بر اینكه ( اگر مالك مشاعی قصد انتقال سهم خود را به غیر داشته باشد آیا امضاء و حضور شریك از باب اسقاط حق شفعه لازم و ضروری است یا خیر؟) به شرح آتی اظهار نظر گردید
:

در مواردی كه شخصی كه ملك خود را با دیگری شریك می باشد قصد انتقال قدراسهم خود را به غیر دارد هیچ گونه نیازی به كسب موافقت شریك دیگری برای تنظیم سند انتقال لازم به نظر نمی رسد. 30820/17 ـ و ـ مورخ 7/9/1380


62
ـ در خصوص سوال دفترخانه 3 دلیجان بدین شرح ( در خصوص اسنادی كه در نسخ متعدد در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود كدامیك از نسخه ها باید به ارباب رجوع تسلیم شود؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید
:

با توجه به ماده 21 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 تفاوتی بین نسخه های سند وجود ندارد و یك نسخه باید در دفترخانه بایگانی شود. 5001 /18 ـ و مورخ 31/10/1381


63
ـ در خصوص نامه اداره ثبت اسناد مهاباد مبنی بر اینكه ( آیا طبق بند ب ماده 23 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوی 1317 اقاله اسناد نیاز به تنظیم سند دارد یا خیر و در صورتیكه نیاز به تنظیم سند ندارد منظور از خلاصه اقاله چیست؟) به شرح زیر اظهار نظر گردید
:

چنانچه اصحاب سند در فترخانه تنظیم كننده سند اقدام به اقاله نمایند دفترخانه می تواند مرابت اقاله را با توجه به بند ب ماده 23 آیین نامه در ملاحظات ثبت مربوطه و درحاشیه نیز قید و مراتب با توجه به ماده 104 آیین نامه قانون ثبت و بندهای 75 و 102 مجموعه بخشنامه های ثبتی به وسیله اطلاع نامه فسخ به ثبت محل اهلام نمایند. لكن چنانچه اقاله در دفتر خانه دیگری صورت پذیرد دفتر اخیر الذكر با رعایت مقرارت پس از تنظیم سند اقاله موضوع را به دفترخانه تنظیم كننده سند و ثبت مربوطه اعلام می دارد. 5001/18/ ـ و ـ مورخ 31/1/1380


64
ـ در خصوص سوال دفتر خانه 480 تهران بدین شرح ( آیا به استناد مفاصا حساب دارائی جهت معامله قطعی می توان با فاصله زمانی سند رهنی تنظیم نمود؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید
:

از آنجائیكه این تكلیف مستند به حكم كلی ماده قانونی مورد بحث و به صرف وصول بدهی های مالیاتی احتمالی راهنین از محل اجاره و یا هر نوع استفاده دیگر از آن برقرار شده است در مواردی كه سند رهنی همزمان با انتقال قطعی ملك موردوثیقه بنام راهن و یا مدت اعتبار گواهی مالیاتی مورد بحث تنظیم می شود نیازی به اخذ گواهی انجام معامله مجدد نخواهد داشت. 8393/34 مورخ 18/9/81


65
ـ در مورد سوال دیگر دفترخانه 480 تهران مبنی بر اینكه ( ارگ در استعلام صادره از اداره ثبت اشاره به استعلام دفترخانه دیگری شده باشد استعلام از دفترخانه قبلی برای انجام یا عدم انجام معامله لازم است یا خیر؟) به شرح آتی اظهار نظر گردید
:

با توجه به قسمت اخیر بند 29 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهر 65 استعلام از دفترخانه قبلی لازم و ضروری است. 7400/19ـ و ـ مورخ 17/2/1381


نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

levitra prices
پنجشنبه 19 مهر 1397 01:45 ق.ظ

Lovely material. Regards.
levitra 10 mg kopen vardenafil cheap 20mg levitra levitra 20mg buy levitra buy generic levitra levitra prices levitra 10 mg kopen levitra generic buy levitra 20 mg
Online cialis
سه شنبه 10 مهر 1397 01:34 ق.ظ

Useful posts. Thanks.
we use it cialis online store generic cialis pill online cialis arginine interactio cialis italia gratis discount cialis buy online cialis 5mg cialis 20 mg effectiveness cialis generico milano free cialis ou acheter du cialis pas cher
buy tadalafil no prescription
شنبه 7 مهر 1397 11:28 ب.ظ

Thank you, Quite a lot of data!

cialis generique only here cialis pills side effects of cialis tadalafil 5mg generic cialis at walmart cialis mit grapefruitsaft cialis vs viagra if a woman takes a mans cialis canadian cialis tadalafil tablets
cialisees.com
شنبه 7 مهر 1397 08:02 ب.ظ

This is nicely expressed! .
buying cialis on internet buy cheap cialis in uk cialis dosage cialis without a doctor's prescription brand cialis generic generico cialis mexico cialis 5mg billiger acheter cialis meilleur pri cialis generique enter site natural cialis
canadian pharmacies online
شنبه 31 شهریور 1397 02:48 ب.ظ

You explained this wonderfully!
canadian medications pharmacy good canadian online pharmacies best canadian pharmacy canadian pharmacy cialis Canadian Pharmacy USA drugstore online reviews global pharmacy canada aarp recommended canadian pharmacies pharmacy canada 24 viagra canadiense
http://viagravonline.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 04:45 ب.ظ

Wow plenty of awesome info.
cialis online deutschland we recommend cialis best buy click here take cialis cialis 5 mg scheda tecnica cialis generisches kanada cialis wir preise comprar cialis 10 espa241a when can i take another cialis cialis dosage amounts bulk cialis
viagravonline.com
سه شنبه 27 شهریور 1397 01:38 ب.ظ

Very well expressed certainly! !
legalidad de comprar cialis generico cialis mexico achat cialis en europe price cialis wal mart pharmacy prix de cialis we like it cialis soft gel cialis online nederland cialis en 24 hora canadian drugs generic cialis cilas
http://cialisbuys.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 01:19 ق.ظ

Amazing a good deal of awesome knowledge.
cialis 5 mg funziona cialis 5 mg scheda tecnica we use it cialis online store cialis 20mg prix en pharmacie cialis dosage recommendations cialis uk cialis 5 mg buy prix de cialis canada discount drugs cialis cialis italia gratis
http://canadianpharmacyonli.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 05:28 ب.ظ

Beneficial posts. With thanks!
canadian rxlist trusted pharmacy canada scam drugs for sale online buy vistagra usa canadian pharmaceuticals best canadian pharmacy canadian prescriptions online are canadian online pharmacies safe pharmacy onesource canadian government approved pharmacies
Online viagra
سه شنبه 13 شهریور 1397 02:41 ق.ظ

This is nicely put! .
buy cheap viagra online next day delivery buy pharmaceutical viagra cheapest viagra with prescription buy viagra pills online uk buying viagra online viagra alternatives buy viagra plus where to buy viagra in stores cheap viagra buy viagra online using paypal
Buy generic cialis
دوشنبه 12 شهریور 1397 07:10 ب.ظ

You reported that well.
where do you buy cialis cialis qualitat buy cialis online cheapest purchasing cialis on the internet generic cialis tadalafil venta cialis en espaa buy cialis online cheapest we use it 50 mg cialis dose comprar cialis navarr cialis 5 mg
http://cialisonla.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 12:38 ق.ظ

Nicely put, Thank you.
we use it 50 mg cialis dose canadian discount cialis order a sample of cialis cialis 20 mg cost cialis super acti best generic drugs cialis cialis generika buy cialis online nz cialis generic tadalafil buy cialis pills price each
http://viagravonline.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 11:49 ق.ظ

Very well spoken genuinely. .
cialis lilly tadalafi buying cialis on internet cialis generisches kanada cialis y deporte get cheap cialis generic cialis 20mg uk tadalafilo cialis kamagra levitra cuanto cuesta cialis yaho buy online cialis 5mg
buy prescription viagra online
سه شنبه 23 مرداد 1397 02:44 ق.ظ

Reliable write ups. With thanks!
buy viagra without a prescription viagra for cheap prices how can i buy viagra without seeing a doctor order online pharmacy buy generic viagra paypal where can i buy viagra from viagra viagra buy viagra where can i get sildenafil buy cheap viagra online with prescription buying viagra online legal
cialisvv.com
یکشنبه 21 مرداد 1397 09:04 ب.ظ

Kudos. Quite a lot of info!

side effects of cialis precios de cialis generico cialis with 2 days delivery achat cialis en itali cialis with 2 days delivery online prescriptions cialis generic cialis 20mg tablets how to purchase cialis on line buy cialis online legal buy cialis online
Canadian viagra
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 02:28 ق.ظ

Effectively voiced certainly. .
viagra no prescription buy cheap viagra online pharmacy usa online cheap generic viagra uk buy viagra without a prescription online safely buy viagra online online sildenafil uk buy cheap viagra canada where to buy generic viagra price for viagra
Generic cialis
جمعه 17 فروردین 1397 06:16 ب.ظ

Regards. Valuable stuff!
how to buy cialis online usa how to buy cialis online usa generic cialis 20mg uk cialis free trial cialis 100 mg 30 tablet low cost cialis 20mg comprar cialis navarr comprar cialis navarr we choice cialis pfizer india cialis uk next day
Online cialis
جمعه 3 فروردین 1397 02:01 ب.ظ

You actually stated this perfectly.
bulk cialis try it no rx cialis cialis for sale in europa cialis 5 mg scheda tecnica buying cialis in colombia cialis prezzo al pubblico cialis side effects cialis generic deutschland cialis online cialis 20 mg
CialisTwito
یکشنبه 27 اسفند 1396 09:12 ب.ظ

Cheers! I appreciate this.
buy generic cialis pastillas cialis y alcoho generic cialis tadalafil prices on cialis 10 mg online prescriptions cialis cialis coupons printable generic cialis in vietnam canadian discount cialis cialis for sale south africa we recommend cialis info
Cleta
جمعه 17 آذر 1396 08:20 ب.ظ
Actually no matter if someone doesn't understand then its up to other viewers that they will help, so here it occurs.
What causes pain in the Achilles tendon?
یکشنبه 26 شهریور 1396 10:41 ب.ظ
Everyone loves it when individuals get together and share views.

Great site, stick with it!
How can you heal an Achilles tendonitis fast?
دوشنبه 16 مرداد 1396 12:14 ب.ظ
I do not even understand how I stopped up here, but I believed
this put up was once great. I don't know who you're however definitely you're going to a famous
blogger if you aren't already. Cheers!
Wesley
جمعه 16 تیر 1396 06:45 ب.ظ
When some one searches for his required thing, thus he/she wants to be available that in detail, thus that thing is maintained over here.
at home std test kit
یکشنبه 4 تیر 1396 11:57 ب.ظ
ریشه از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن دلنشین ابتدا آیا واقعا نشستن بسیار خوب با من پس از
برخی از زمان. جایی در سراسر پاراگراف شما در واقع موفق به من مؤمن متاسفانه تنها برای while.

من هنوز کردم مشکل خود را با جهش در
مفروضات و یک ممکن است را خوب
به پر همه کسانی شکاف. در صورتی که شما
در واقع که می توانید انجام من خواهد قطعا تا پایان تحت تاثیر قرار داد.
foot pain at night
چهارشنبه 31 خرداد 1396 04:09 ب.ظ
Exactly what I was searching for, thanks for putting up.
Nelly
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 05:01 ب.ظ
That is a really good tip particularly to those fresh to the
blogosphere. Brief but very precise info… Thank you for
sharing this one. A must read article!
http://tarynroton.weebly.com/
پنجشنبه 21 اردیبهشت 1396 05:44 ب.ظ
No matter if some one searches for his vital thing, therefore he/she needs to be available that in detail, therefore that thing is maintained
over here.
BHW
یکشنبه 27 فروردین 1396 01:16 ق.ظ
It's a shame you don't have a donate button! I'd definitely donate to this fantastic blog!
I suppose for now i'll settle for bookmarking and adding your
RSS feed to my Google account. I look forward to brand new updates and
will share this site with my Facebook group. Talk soon!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر