تبلیغات
وکالت - آزمون حقوق جزای عمومی

آزمون حقوق جزای عمومی

شنبه 15 فروردین 1388  12:27 ق.ظ

سؤالا ت حقوق جزای عمومی

1ـ در صورت وجود چند کیفیت مخفّفه، دادگاه پس از مجازات: گ ب351

1) بایستی آن را تخفیف دهد.

2) نمی تواند آن را تخفیف بدهد.

3) مخیر است آن را تخفیف بدهد یا ندهد.

4) در برخی موارد ملزم است به تخفیف و در برخی موارد مجاز به تخفیف است.

2ـ منظور از اعاده ی حیثیت در حقوق کیفری عمومی یعنی: گ ب389

1) جبران خسارت از متّهم

2) اعلام برائت شخص بی گناه

3) رفع اثر از محکومیت کیفری پس از اجرای کامل حکم

4) رفع اثر از محکومیت قطعی کیفری پس از اجرای کامل حکم و انقضاء مدّت تعیین شده

3ـ اگر شخصی نوار و تصاویر مستهجن را صرفاً نگهداری نماید ولی به قصد تجارت و توزیع نباشد چه حکمی دارد؟ رأی وحدت رویه شماره 645 ـ 23/9/1378

1) جرم و قابل مجازات است. 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487

2) فاقد جنبه ی جزایی است.

3) به تشخیص دادگاه بستگی دارد. 5487 5487 5487

4) چون عفّت عمومی را جریحه دار می کند، قابل مجازات است.

4ـ بر طبق رأی وحدت رویه 638 ـ 9/6/1378: ((قتل غیر عمد بدون داشتن گواهینامه رانندگی))، از مصادیق بارز ...... است. ن413ز65

1) تعدد مادّی مختلف 5487 5487 5487  5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487  54872) تعدد مادّی مشابه 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487

3) تعدد معنوی 5487  5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487  5487 54874) تکرار

5ـ در حال حاضر،  5487کدام گزینه در رابطه با ((نقاط اقامت اجباری محکومان)) صحیح تر است؟ ن369 و آئین نامه ماده مذکور

1) توسط وزارت دادگستری و شورای امنیت تعیین و به قوه قضائیه اعلام می گردد، و دادگاه در صورتی که لازم بداند، می تواند راساً محل مذکور را تغییر دهد.

2) توسط وزارت دادگستری و شورای امنیت تعیین و به قوه قضائیه اعلام می گردد، و دادگاه مجاز به تغییر آن نمی باشد.

3) با توجه به نوع جرائم آنان توسط دادگاه ها تعیین می شود، و دادگاه در صورتی که لازم بداند، می تواند راساً محل مذکور را تغییر دهد.

4) با توجه به نوع جرائم آنان توسط دادگاه ها تعیین می شود، و دادگاه مجاز به تغییر آن نمی باشد.  5487

6ـ دیوان عالی کشور ایران در زمینه رابطه علیت شخص را مسوؤل آثار ....... عمل خود می داند. ن 171

1) فقط غیر مستقیم 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487  5487 5487 5487 2) فقط مستقیم 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487

۳) مستقیم و غیر مستقیم 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 4) مستقیم یا غیر مستقیم

7ـ کدامیک از موارد ذیل در مورد مجازات ((دیه)) قابل اعمال است؟ ذیل ماده 15 گ م

1) تخفیف 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 54872) تبدیل 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 54873) تعلیق 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 54874) هیچکدام

 5487

8ـ در کدام گزینه به ترتیب جرائمی از نوع (( آنی، متمادی، ساده، مرکب، اعتیادی، صوری، مادّی)) آمده است؟  5487گ ع433و434، 405 ـ 398، 258ـ256* ا /1/ 167ـ 165، 216ـ212

1) آدم ربایی ـ دایر کردن قمارخانه ـ قتل ـ کلاهبرداری ـ تکدّی ـ ارتشاء ـ تخریب

2) امتناع از اعلام تولد طفل ـ عدم اخذ شناسنامه ـ سرقت ـ جذب و معرفی افراد به دولت بیگانه جهت جاسوسی ـ کلاشی ـ خیانت در امانت ـ ایراد ضرب و جرح

3) ازدواج مجدد ـ ترک انفاق ـ جعل ـ جذب و معرفی افراد به دولت بیگانه جهت جاسوسی ـ قوادی ـ شهادت دروغ ـ افتراء عملی

4) امتناع از دادن طفل سپرده شده ـ امتناع از انجام وظایف قانونی مسوؤلان ـ رشاء ـ کلاهبرداری ـ طبابت غیر مجاز ـ تهدید ـ افشاء سؤالات امتحانی

9ـ در جرائم غیر عمدی: ذیل مواد 43 ـ 41 گ م

1) معاونت و شرکت در جرم منتفی ولی شروع به جرم قابل تحقق است.

2) معاونت و شرکت و شروع به جرم هر سه قابل تحقق هستند.

3) معاونت و شرکت و شروع به جرم هر سه قابل تحقق نیستند.

4) معاونت و شروع به جرم منتفی ولی شرکت در جرم قابل تحقق است.

10ـ تمامی گزینه ها بجز گزینه ....... در رابطه با قلمرو آزادی مشروط نادرست نیست. ا/2/250 (نظر مخالف: ن 432و433)

1) شامل کلیه حبس ها اعم از موبد و موقت، تعزیری 5487 یا بازدارنده می شود.

2) مجازات حبس از باب حدود نیز مشمول احکام آزادی مشروط قرار می گیرد.

3) مجازات حبس باید الزاماً کیفر قانونی جرمی که محکوم علیه به اتّهام آن محکومیت یافته، باشد تا مشمول احکام آزادی مشروط قرار گیرد.

4) شامل مجازات تبعید در تبعیدگاه نیز می شود.

11ـ شرط ((عمل ارتکابی، بیش از حد لازم نباشد)) در مورد دفاع مشروع، اولین بار در کدام قانون جزایی پیش بینی شده است؟ 261 ـ 259 و 271 ن

1) مجازات عمومی 1352 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 2) مجازات اسلامی 1370

3) راجع به مجازات اسلامی 1361 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 4) مجازات عمومی 1304

12ـ نظریه برابری شرایط در رابطه علیت از کدام نظریه ناشی شده است؟ ا/254 ـ ن168

1) شرط ضروری نتیجه 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487  5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 54872) شرط پویای نتیجه

3) شرط کافی نتیجه 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487  5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 54874) شرط متصل نتیجه

13ـ در حقوق جزای ایران دفاع منطبق با کدام یک از نظریه های زیر مشروع شناخته شده است؟ ا/199/1

1) حقوق طبیعی 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487  5487 5487 2) اجرای حق 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487

3) اجرای تکلیف 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487  5487 5487 5487 54874) اجبار معنوی

14ـ اگر شخصی به اشتباه مرتکب جرمی شود که مجازات آن تعزیری یا بازدارنده است قانون مجازات اسلامی 5487 این اشتباه را: ن325

1) از علل رافع مسؤولیت شناخته است. 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487

۲) 5487از علل توجیه کننده جرم شناخته است.

3) از علل معاف کننده شناخته است. 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487

4) مورد توجه قرار نداده است.

15ـ طبق رأی وحدت رویه، تشدید مجازات در کدام یک از موارد زیر نمی تواند از حداکثر مذکور در قانون کیفری بیشتر باشد؟ ن407 ـ ا/228/2

1) تکرار جرم 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 54872) تعدد مادی از نوع واحد

3) تکرار و تعدد هر دو 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487  5487 5487 5487 5487 54874) تعدد مادی و در برخی موارد تعدد معنوی

16ـ رأی وحدت رویه 54/118/1363 دیوان عالی کشور، دیه را: ن442ز97

1) جبران خسارت دانسته است.

2) با صراحت کیفری مستقل دانسته است.

3) دارای دو جنبه جبران خسارت و مجازات به شکل توأمان می داند.

4) در کنار جبران خسارت به نوعی ترمیم حقوق مجنی علیه تلقی کرده است.

17ـ با توجه به مقررات قانون مجازات اسلامی 1370 علت معافیت مأمور از مجازات وقتی که امر آمر را به تصّور قانونی بودن انجام می دهد، چیست؟ ا/186/1 ـ گ ع312

1) اشتباه در حکم قانون 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487  54872) فقدان عنصر معنوی جرم 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487

3) اشتباه در موضوع قانون 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 4) وجود انگیزه شرافتمندانه

18ـ چنانچه کمیسیون عفو و بخشودگی تقاضای متقاضی عفو و یا تخفیف را رد کند، امکان اجرای کدام یک از شقوق زیر وجود دارد؟ ن463

1) قبول مجدد پیشنهاد عفو یا تخفیف مشروط به انتفاء علت رد پیشنهاد قبلی

2) قبول پیشنهاد عفو یا تخفیف مشروط بر عدم استفاده قبلی محکوم از عفو

3) پیشنهاد مجدد عفو یا تخفیف به طور مطلق

4) رد پیشنهاد مجدد عفو یا تخفیف به طور مطلق

19ـ بنابر رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری: ((اساساً تشخیص مجازات اخف و اعمال آن در ماده 11 قانون مجازات اسلامی محمول به نظر ...... و در صورت صدور آراء متناقض منوط به ....... است.)) 5487 رأی شماره هـ/79/234ـ 13/2/1380

1) مجرم ـ رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور 5487 5487 5487  5487 5487

2) مجرم ـ رأی وحدت رویه هیأت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور

3) قاضی صادر کننده حکم یا جانشین او ـ رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور 5487

4) قاضی صادر کننده حکم یا جانشین او ـ رأی وحدت رویه هیأت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور

20ـ در کدام مورد، تکرار جرم محقق می شود؟ ن404 ـ ا/254/2

1) ارتکاب جرم پس از پایان دوره ی آزادی مشروط

2) ارتکاب جرم قبل از پایان دوره ی تعلیق مجازات

3) ارتکاب جرم پس از پایان دوره ی تعلیق مجازات جرم سابق

4) ارتکاب جرم پس از اعمال عفو در صورتی که قانون به عدم آثار آن تصریح کند.

21ـ ((الف)) به علت ارتکاب جرم عمدی به دو سال حبس تعزیری محکوم می شود، امّا بعد از گذراندن 6 ماه از محکومیت خود بر اثر عفو رهبری آزاد می گردد، بعد از آزادی مجدداً مرتکب جرم تعزیری دیگری می شود که مجازات قانونی آن سه سال حبس است، کدامیک از اقدامات ذیل برای دادگاه جایز نیست؟  5487ا/267/2

1) دادگاه مخیر است مجازات او را به دلیل تکرار جرم تشدید کند.

2) دادگاه می تواند در صورت احراز کیفیات مخففه مجازات او را تخفیف دهد.

3) دادگاه می تواند مجازات او در را بین 2 تا 5 سال معلق کرده یا بین 1تا 5 سال او را به طور مشروط آزاد کند.

4) دادگاه می تواند مجازات های بازدارنده مذکور در ماده 17 قانون مجازات اسلامی را به عنوان تتمیم حکم تعزیری در حکم خود قید نماید.

22ـ در کدام گزینه به ترتیب مصادیق تعدد ((مادّی، معنوی، واقعی، مفادی)) آمده است؟

1) جعل و کلاهبرداری ـ استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری ـ جعل و استفاده از سند مجعول ـ غصب عنوان و کلاهبرداری

2) تمرد و اهانت به مأمور دولت ـ ترک انفاق زن و فرزندان صغیر ـ سرقت و فروش مال مسروق توسط سارق ـ تحصیل مال با ارائه سند مجعول

3) تمرد و مجروح کردن مأمور دولت ـ دادن مال امانی توسط امین به عنوان رشوه (خیانت در امانت و رشاء) ـ سرقت و شروع به سرقت در دو مورد مختلف 5487 ـ دادن مال دیگری به عنوان رشوه (انتقال مال غیر و رشاء)

4) همه موارد

23ـ کدام مورد وجه مشترک بین معاذیر قانونی و عوامل رافع مسئولیت کیفری محسوب می شود؟ گ ب152 و 345 ـ 341

1) هر دو مورد در مسئولیت کیفری مؤثر است. 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487

2) هر دو مورد باعث الغای مجازات می شود.

3) هر دو مورد باعث زوال وصف مجرمانه می شود. 5487 5487 5487 5487 5487 5487

۴) در هر دو مورد شرکاء و معاونین جرم از مجازات معاف هستند.

24ـ کدام مورد از آثار عفو عام محسوب می شود؟ گ ب 371 و 372 ـ ا/273ـ270/2

1) بقای آثار کیفری 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 2) موقوف نشدن اقدامات تأمینی

3) موقوف نشدن اجرای مجازات 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487  54874) منتفی شدن جبران خسارت زیان دیده

25ـ شخص (الف) سند مجعولی را به دادگاه تقدیم می کند، ولی قبل از توجه دادگاه به جعلی بودن سند، آن را مسترد می کند، رفتار چنین شخصی دارای کدام وصف مجرمانه است؟  5487ا/278/1 ـ گ ا 686

1) به علت منتفی بودن ضرر، فاقد وصف مجرمانه است. 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487

2) شروع به استفاده از سند مجعول

3) جرم تام استفاده از سند مجعول 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487

4) شهادت دروغ

26ـ اگر طفل نابالغ مرتکب جرمی شود، چه کسی مسئول است؟  5487م 50 ق.م.ا.

1) در جرائم مالی طفل نابالغ و در جرائم علیه اشخاص، عاقله 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487

2) در هر حال، ولی طفل مسئول جبران خسارت است.

3) در همه موارد طفل مسئولیت مدنی دارد. 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487

4) طفل، بطور کلی فاقد مسئولیت است.

27ـ (الف) به (ب) که تحت پیگرد قانونی قرار دارد، برای فرار کمک می نماید، متعاقباً بیگناهی (ب) به موجب حکم قطعی دادگاه ثابت می شود، عمل (الف): ذیل ماده 553 گ م

1) جرم نیست.

2) جرم تام است.

3) شروع به جرم تلقی می شود و از تخفیف قانونی برخوردار می شود.

4) جرم تام است ولی مرتکب از تخفیف قانونی برخوردار می شود.

28ـ اگر امین مال دیگری را که در نزد اوست عمداً تخریب کرده باشد، مرتکب چه جرمی شده است؟  5487(نظر مخالف)

1) جرم واحد 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487  5487 54872) جرم متوسط 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487

3) تعدد مادی 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487  5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 4) تعدد اعتباری 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487

29ـ چنانچه شخصی در حین ارتکاب جرم از انجام آن منصرف شود، شروع به جرم ........... گ ب171

1) منتفی است. 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487  5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487  5487 54872) تحقق یافته است. 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487

۳) اصولاً تحقق می یابد. 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487  5487 5487 5487 5487 54874) ممکن است محقق شود.

30ـ ((الف)) به قصد کمک به سقط جنین خانمی وسایل ارتکاب سقط جنین را تهیه کرده و در اختیار وی قرار می دهد. خانم مذکور از این وسایل استفاده می کند ولی سقط جنین محقق نمی گردد. فعل ارتکابی توسط ((الف)): م624ق.م.ا

1) جرم است و مجازات دارد. 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487

2) به سبب معاونت در جرم عقیم، قابل مجازات نیست.

3) به سبب معاونت در جرم محال، قابل مجازات نیست. 5487 5487 5487 5487

4) به سبب معاونت در شروع به جرم، قابل مجازات نیست.

31ـ در مسؤولیت جزایی ناشی از عمل دیگری، طبق یک نظریه معروف شخص مسؤول عمل دیگری در امر جزایی، در حقیقیت عنصر .......... جرم را از مرتکب بزه وام می گیرد. گ ع 451 ـ ن 330 5487 5487 5487 5487 5487

1) قانونی 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487  5487 5487 5487 2) معنوی 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487  5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 3) مادّی 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 4) مشروعیت

32ـ 5487 اقدام احد از ورثه در انتقال سهم بقیه وراث از طریق امضاء در دفتر اسناد رسمی از مصادیق ........ است. ذیل ماده 523 گ م

1) تعدد معنوی (جعل و انتقال مال غیر) 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 2) تعدد مادی (جعل و انتقال مال غیر)

3) تعدد واقعی (جعل و کلاهبرداری) 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 4) تعدد اعتباری (جعل و کلاهبرداری)

33ـ شبهه در جرایم غیر عمدی چه حکمی دارد؟  5487ن325 ـ ا/105/2 ـ گ ب 263 و 265

1) موجب عدم مسؤولیت مدنی است. 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 2) موجب عدم مسؤولیت کیفری است.

3) موجب مسؤولیت کیفری است. 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 4) موجب عدم مسؤولیت مدنی و کیفری است.

34ـ راننده ای که با علم به نقص ترمز با سرعت بیش از حد مقرّر در سراشیبی جاده حرکت کند و سبب واژگونی خودرو و قتل و جرح سرنشینان آن شود، واجد چه نوع سوء نیتی است؟ گ ع426 و 427 ـ ا/243/1

1) سوءنیت احتمالی 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 2) سوء نیت عام 5487 5487 5487 5487 5487

۳) سوء نیت معین 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487  5487 4) سوء نیت خاص

35ـ جهل موضوعی مرتکب جرم، ........... گ ب 263

1) بطور مطلق رافع مسؤولیت کیفری است. 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487

۲) در بعضی موارد رافع مسؤولیت کیفری است.

3) در غالب موارد رافع مسؤولیت کیفری است. 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487

4) مطلقاً از عوامل تخفیف دهنده مجازاتهاست.

36ـ اصطلاح ((تجری)) و قاعده ((جب)) در فقه امامیه به ترتیب با ........... و ............. در حقوق جزای عرفی قابل انطباق است. گ ع 254 و 417

1) جرم محال ـ اصل عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487

2) جرم عقیم ـ اصل عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری

3) جرم محال ـ اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487

4) جرم عقیم ـ اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری 5487

37ـ پرداخت خسارت مدعی خصوصی یکی از شرایط: گ ب 360 و361، 369، 435

1) صدور حکم تعلیق اجرای مجازات است. 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 2) اجرای حکم تعلیق است.

3) صدور حکم آزادی مشروط است. 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 4) گزینه های 2 و 3

38ـ در حقوق جزا، مجرد قصد ارتکاب جرم و عملیات مقدماتی آن:

1) مطابق با نظریه مکتب تحققی جرم محال محسوب و قابل تعقیب کیفری است.

2) مطابق با نظریه مکتب نئوکلاسیک جرم عقیم محسوب و قابل تعقیب کیفری است.

3) مطابق نظریه عینی فاقد عناصر لازم برای تحقق شروع به جرم به رغم تصریح کیفر در قانون است.

4) مطابق با نظر کلیه مکاتب کیفری به عنوان شروع به جرم قابل تعقیب است.

39ـ در مورد کشتی های غیر جنگی اعم از داخلی و خارجی، رسیدگی یه جرائم ارتکابی در آبهای ساحلی در شرایط فعلی، داخل در صلاحیت کدام است؟ گ ب97

1) دیوان داوری بین المللی لاهه 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487

2) کشور صاحب پرچم کشتی و کشور ایران هر دو

3) کشور متبوع خارجی 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487

4) 5487 محاکم ایرانی

40ـ عنصر مادی شروع به جرم چیست؟ ا/1/219

1) ترک جرم 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 2) عدم وقوع جرم 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487

3) شروع به اجرا 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 4) عدم انصراف ارادی

41ـ سرقت و مخفی کردن اموال مسروقه توسط سارق از مصادیق ....... است. گ ع 401

1) تعدد مادی مختلف 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 2) تعدد مادی مشابه 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487

3) تعدد معنوی 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487  54874) جرم واحد

42ـ کدامیک از مکاتب زیر قائل به تلفیق عدالت و فایده اجتماعی بود؟ ن/صص111و113

1) کلاسیک 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487  5487 5487  5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 54872) عدالت آرمانی 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487

3) تحققی 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487  5487 4) دفاع اجتماعی ترکیبی

43ـ شخصی به مجازات حبس محکوم و محکومیت او به مدت دو سال معلق می شود. پس از گذشت یکسال از دوران تعلیق مرتکب جرمی می شود که مجازات قانونی آن حبس از 6 ماه تا 2 سال است و موجب محکومیت وی به یکسال و نیم حبس می گردد، در چنین صورتی: ماده 33 ق.م.ا.

1) به مجرد ارتکاب جرم جدید تعلیق مجازات اولیه ملغی می گردد. 5487 5487 5487 5487 5487 5487

2) با صدور حکم اولیه تعلیق ملغی می شود.

3) اصولاً محکومیت اخیر تعلیق را ملغی الاثر نمی کند. 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487

4) با قطعی شدن حکم تعلیق ملغی می شود.

44ـ ((الف)) به علّت ارتکاب جرمی به یکسال حبس تعزیری محکوم می شود، محکومیت قطعی می گردد لیکن به دلایلی اجرای آن به تأخیر می افتد. قبل از اجرای حکم و در مدت تأخیر ((الف)) مجدداً مرتکب جرم مستوجب تعزیر می گردد، در چنین حالتی کدام یک از گزینه های زیر درست است؟  5487ا/220و221و233و234 ـ ن404

1) تکرار 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487  5487 5487 5487 2) تعدد معنوی 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487

3) تعدد مادی 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 4) هیچکدام

45ـ چنانچه اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می کنند از زمره اشخاص حقوقی باشند، طبق قانون کدام یک از افراد زیر در شخص حقوقی مسؤول خواهند بود؟  5487ن342

1) بالاترین مقام اجرایی تصمیم گیر 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 2) بازرسان

3) هیأت مدیره 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487  5487 4) مدیر عامل

46ـ کدام یک از مکاتب زیر را می توان بنیانگذار اقدامات تأمینی دانست؟ ن4ز1

1) دفاع اجتماعی جدید 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 2) اثباتی 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487

3) نفی حقوق کیفری 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487  5487 4) نئوکلاسیک

47ـ کدام یک از ادلّه زیر اقوی دلیل مخالفین مجازات اعدام است؟  5487ن 375

1) بی اثر بودن کیفر اعدام 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 54872) نامناسب بودن طرق کیفر اعدام

3) برگشت ناپذیر بودن مجازات اعدام 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 4) غیر عادلانه بودن مجازات اعدام

48ـ طبق رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور: (( صدور چکهای بلامحل، تضمینی و وعده دار تویط یک نفر از مصادیق ....... است.)) ن 406 و 407

1) تعدد مادی مختلف 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 2) تعدد مادی مشابه 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487

3) تعدد معنوی 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487  5487 4) جرم واحد

49ـ منظور از ((سابقه ی متهم)) در بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی چیست؟ ن 391

1) سابقه متهم است اعم از اینکه محکوم شده باشد یا نه و محکومیت او مؤثر باشد یا خیر.

2) محکومیت های متهم اعم از اینکه مؤثر باشد یا خیر.

3) محکومیت های متهم اعم از قطعی و غیر قطعی، مؤثر وغیرمؤثر

4) محکومیت های قطعی مؤثر متهم

50ـ کدام یک از گزاره های ذیل نادرست نیست؟ ن392

1) تبدیل مجازات به عنوان تخفیف علی القاعده صحیح است مگر اینکه قانون خود آن را منع کرده باشد.

2) تبدیل مجازات به عنوان تخفیف علی القاعده صحیح نیست مگر اینکه قانون خود آن را اجازه دهد.

3) تبدیل مجازات به عنوان تخفیف مطلقاً صحیح است.

4) تبدیل مجازات به عنوان تخفیف مطلقاً صحیح نیست.

51ـ کدام یک از گزاره های ذیل نادرست نیست؟ گ ب ص360 ـ گ م ذیل مواد 22 و 24

1) تعلیق اجرای مجازات مانند تخفیف مجازات ضمن صدور حکم است ولی صدور حکم آزادی مشروط در جریان اجرای حکم است.

2) لغو حکم آزادی مشروط یا فسخ تعلیق اجرا ی حکم، مانع استفاده از عفو نمی باشد.

3) اقدامات تأمینی و تربیتی مشمول تخفیف و عفو اعم از عام و خاص نمی شوند.

4) همه موارد

52ـ از دیدگاه روسی که از طرفداران مکتب ......... می باشد، ......... عالی ترین کیفر در جوامع متمدن است و .......... هدف اصلی و مستقیم کیفر می باشد.  5487گ ع ص 93

1) التقاطی ـ سلب آزادی ـ برقراری نظم اجتماعی 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487

2) نئوکلاسیک ـ جزای نقدی ـ برقراری نظم اجتماعی

3) التقاطی ـ سلب آزادی ـ عبرت و اصلاح اخلاقی 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487

4) نئوکلاسیک ـ جزای نقدی ـ عبرت و اصلاح اخلاقی

53ـ اکثریت طرفداران کدام مکتب با جزای نقدی موافقند و آن را را به عنوان جایگزین حبس های کوتاه مدت، توصیه می کنند؟ گ ع 93

1) دفاع اجتماعی ترکیبی 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 2) دفاع اجتماعی نوین 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487

3) التقاطی 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487  5487 5487 4) فایده اجتماعی

54ـ کدامیک از اندیشمندان ذیل معتقد بودند که (( مجازات اعدام فقط باید در موارد سیاسی اعمال گردد.))؟ گ ع 73 و 93

1) گیزو 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 2) بکاریا 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487

3) دومستر 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487  54874) گیزو و بکاریا

55ـ عبارت: (( کسی را که اعدام می کنیم، اصلاح نمی کنیم بلکه دیگران را به وسیله او اصلاح می کنیم.)) از کدامیک از اندیشمندان حقوق کیفری است؟ گ ع 72

1) مونتین 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 2) گیزو 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487

3) پرنس 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 4) تارژه

56ـ اصل شخصی بودن مجازاتها در اروپا از ......... از طرف پیروان مکتب ........... توصیه شد. گ ع 56

1) اوایل قرن 19 ـ کلاسیک 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 54872) اواخر قرن 19 ـ کلاسیک 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487

 54873) اوایل قرن 19 ـ نئوکلاسیک 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 4) اواخر قرن 19 ـ نئوکلاسیک

57ـ کدامیک از اندیشمندان ذیل برای نخستین بار جرم محال را مطرح کرد؟ ن 239 و 240

1) فوئرباخ 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 2) ارتولان 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 3) گارو 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 4) رو 5487 5487 5487 5487 5487

58ـ با توجه به مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، معافیت مأمور از مجازات وقتی امر آمر به تصور قانونی بودن انجام می دهد، منطبق با کدامیک از نظریه های ذیل است؟ ا/185و186

1) نظریه اطاعت محض 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487  5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 54872) نظریه مسؤولیت مأمور

3) نظریه رعایت ظواهر قانونی (تفکیک) 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487  5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 54874) نظریه بررسی اوامر

59ـ به نظر کدامیک از اندیشمندان حقوق کیفری (( مجرم سیاسی یک بزهکار عادی نیست زیرا برخوردار از روحی زیبا و والاست))؟ ن 233

1) بکاریا  5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 54872) گیزو 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 3) لمبروزو 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 4) فرّی  5487

60ـ کدامیک از اندیشمندان ذیل از طرفداران ((تفسیر مضیق)) بوده و عبارت (( قاضی بلند گوی قانون است و از زبان او نباید چیزی جز مقررات قانون خارج گردد و قضاوت چیزی جز بیان یک حکم قانونی نیست.)) از کدامیک از اندیشمندان حقوق کیفری است؟  5487گ ع 239

1) منتسکیو ـ منتسکیو 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487  5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 54872) منتسکیو ـ بکاریا

3) بکاریا ـ منتسکیو 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487  5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 54874) بکاریا ـ بکاریا


نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

Tremain
یکشنبه 10 تیر 1397 12:26 ب.ظ
Hey! I know thіѕ is kinda off topic but І was wondering wһich blog platform аre you ussing for thіs website?
І'm getting tired оf Wordlress becaᥙse I've hɑd proglems
with hackers aand Ӏ'm looking ɑt options for another
platform. І woᥙld ƅe fantastic if you cоuld рoint me іn thee direction of ɑ good platform.
stone jana
پنجشنبه 31 خرداد 1397 02:06 ب.ظ
I ggot thіs website fr᧐m my pal who informed mе regarԀing this
site and at the mοment this timе I ɑm visiting tһis web рage and readjng
ѵery innformative ⅽontent һere.
Rx Asap,
سه شنبه 25 اردیبهشت 1397 03:56 ب.ظ
Fantastic web site. Lots of useful info here. I am sending it to
several pals ans additionally sharing in delicious.
And of course, tank you for your effort!
eyelash
سه شنبه 25 اردیبهشت 1397 12:13 ب.ظ
Howdy! This post could nott be written any better! Reading
through this article reminds me of my previous roommate!

He continually kept talking about this. I wil forward tis information tto him.
Fairly certain he will have a good read. Thank for sharing!
Eye lashes
چهارشنبه 19 اردیبهشت 1397 10:49 ق.ظ
I every time emailed this webpage post page to all myy associates, for the
reason thaat if like to read it afterward my contacts will too.
depforce price
جمعه 31 فروردین 1397 09:35 ب.ظ
Pretty nice post. I sjmply stumblled upon your weblog andd wisheed to mention that I've truly lovbed surfing aroud your weblog posts.
After aall I'll bbe sibscribing onn your rsss fed and I hope yyou write again very soon!
roman viagra
جمعه 24 فروردین 1397 02:39 ق.ظ
Thanks , I һave juѕt Ƅeеn searching for
infoгmation abߋut tһіs subject fⲟr a while and yours
is the best I have discovered so fɑr. However, whɑt concerning the conclusion?
Are you positive about the supply?
how to take viagra super active
پنجشنبه 23 فروردین 1397 11:19 ق.ظ
Yоur style is really unique in comparison tⲟ other
folks Ӏ've rеad stuff frօm. Ӏ ɑppreciate үoս for posting wһen you haνe tthe opportunity, Guess Ι wіll ϳust bookmark tһiѕ site.
mezo
دوشنبه 6 فروردین 1397 08:22 ب.ظ
Wһat's up, just wantеd to sɑy, I loved thіs blog post.
It wɑs helpful. Keep on posting!
Jewel
جمعه 17 آذر 1396 12:34 ب.ظ
Today, I went to the beach with my kids. I found a sea shell
and gave it to my 4 year old daughter and said "You can hear the ocean if you put this to your ear." She put the shell to her ear
and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear.

She never wants to go back! LoL I know this is completely off topic but I had to tell
someone!
Do you get taller when you stretch?
دوشنبه 16 مرداد 1396 05:43 ق.ظ
I visited many sites except the audio feature for audio songs existing at this site is
actually fabulous.
Foot Problems
یکشنبه 15 مرداد 1396 12:14 ق.ظ
Hi there, its fastidious post about media print, we all know media is a enormous
source of data.
http://daniel3burris15.jimdo.com
جمعه 13 مرداد 1396 03:38 ب.ظ
I like the helpful information you provide in your articles.
I'll bookmark your weblog and check again here frequently.

I am quite certain I will learn many new stuff
right here! Good luck for the next!
wrydairy3801.jimdo.com
شنبه 7 مرداد 1396 12:05 ق.ظ
Excellent pieces. Keep posting such kind of information on your site.
Im really impressed by your blog.
Hello there, You have performed an excellent job. I'll certainly digg it and individually suggest to my friends.
I am sure they will be benefited from this website.
Sebastian
جمعه 16 تیر 1396 06:43 ب.ظ
Hi all, here every one is sharing these know-how,
thus it's fastidious to read this webpage, and I used to pay a quick visit this web site
everyday.
Fidel
سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 12:27 ق.ظ
At this time I am ready to do my breakfast, later than having my breakfast coming over again to read more news.
Allie
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 05:13 ب.ظ
This website was... how do I say it? Relevant!! Finally I have
found something which helped me. Cheers!
BHW
پنجشنبه 24 فروردین 1396 11:54 ب.ظ
Attractive section of content. I just stumbled upon your web site and in accession capital to assert that I acquire in fact
enjoyed account your blog posts. Anyway I'll be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently
rapidly.
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 06:46 ق.ظ
Thanks a lot for sharing this with all folks you really recognise what you're talking approximately!

Bookmarked. Please also consult with my web site =).
We can have a hyperlink trade agreement among
us
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر