تبلیغات
وکالت - سؤالات حقوق جزای عمومی

سؤالات حقوق جزای عمومی

چهارشنبه 28 اسفند 1387  11:41 ق.ظ

1ـ در صورت وجود چند کیفیت مخفّفه، دادگاه پس از مجازات: گ ب351

1) بایستی آن را تخفیف دهد.

2) نمی تواند آن را تخفیف بدهد.

3) مخیر است آن را تخفیف بدهد یا ندهد.

4) در برخی موارد ملزم است به تخفیف و در برخی موارد مجاز به تخفیف است.

2ـ منظور از اعاده ی حیثیت در حقوق کیفری عمومی یعنی: گ ب389

1) جبران خسارت از متّهم

2) اعلام برائت شخص بی گناه

3) رفع اثر از محکومیت کیفری پس از اجرای کامل حکم

4) رفع اثر از محکومیت قطعی کیفری پس از اجرای کامل حکم و انقضاء مدّت تعیین شده

3ـ اگر شخصی نوار و تصاویر مستهجن را صرفاً نگهداری نماید ولی به قصد تجارت و توزیع نباشد چه حکمی دارد؟ رأی وحدت رویه شماره 645 ـ 23/9/1378

1) جرم و قابل مجازات است. 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487

2) فاقد جنبه ی جزایی است.

3) به تشخیص دادگاه بستگی دارد. 5487 5487 5487

4) چون عفّت عمومی را جریحه دار می کند، قابل مجازات است.

4ـ بر طبق رأی وحدت رویه 638 ـ 9/6/1378: ((قتل غیر عمد بدون داشتن گواهینامه رانندگی))، از مصادیق بارز ...... است. ن413ز65

1) تعدد مادّی مختلف 5487 5487 5487  5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487  54872) تعدد مادّی مشابه 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487

3) تعدد معنوی 5487  5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487  5487 54874) تکرار

5ـ در حال حاضر،  5487کدام گزینه در رابطه با ((نقاط اقامت اجباری محکومان)) صحیح تر است؟ ن369 و آئین نامه ماده مذکور

1) توسط وزارت دادگستری و شورای امنیت تعیین و به قوه قضائیه اعلام می گردد، و دادگاه در صورتی که لازم بداند، می تواند راساً محل مذکور را تغییر دهد.

2) توسط وزارت دادگستری و شورای امنیت تعیین و به قوه قضائیه اعلام می گردد، و دادگاه مجاز به تغییر آن نمی باشد.

3) با توجه به نوع جرائم آنان توسط دادگاه ها تعیین می شود، و دادگاه در صورتی که لازم بداند، می تواند راساً محل مذکور را تغییر دهد.

4) با توجه به نوع جرائم آنان توسط دادگاه ها تعیین می شود، و دادگاه مجاز به تغییر آن نمی باشد.  5487

6ـ دیوان عالی کشور ایران در زمینه رابطه علیت شخص را مسوؤل آثار ....... عمل خود می داند. ن 171

1) فقط غیر مستقیم 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487  5487 5487 5487 2) فقط مستقیم 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487

۳) مستقیم و غیر مستقیم 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 4) مستقیم یا غیر مستقیم

7ـ کدامیک از موارد ذیل در مورد مجازات ((دیه)) قابل اعمال است؟ ذیل ماده 15 گ م

1) تخفیف 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 54872) تبدیل 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 54873) تعلیق 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 54874) هیچکدام

 5487

8ـ در کدام گزینه به ترتیب جرائمی از نوع (( آنی، متمادی، ساده، مرکب، اعتیادی، صوری، مادّی)) آمده است؟  5487گ ع433و434، 405 ـ 398، 258ـ256* ا /1/ 167ـ 165، 216ـ212

1) آدم ربایی ـ دایر کردن قمارخانه ـ قتل ـ کلاهبرداری ـ تکدّی ـ ارتشاء ـ تخریب

2) امتناع از اعلام تولد طفل ـ عدم اخذ شناسنامه ـ سرقت ـ جذب و معرفی افراد به دولت بیگانه جهت جاسوسی ـ کلاشی ـ خیانت در امانت ـ ایراد ضرب و جرح

3) ازدواج مجدد ـ ترک انفاق ـ جعل ـ جذب و معرفی افراد به دولت بیگانه جهت جاسوسی ـ قوادی ـ شهادت دروغ ـ افتراء عملی

4) امتناع از دادن طفل سپرده شده ـ امتناع از انجام وظایف قانونی مسوؤلان ـ رشاء ـ کلاهبرداری ـ طبابت غیر مجاز ـ تهدید ـ افشاء سؤالات امتحانی

9ـ در جرائم غیر عمدی: ذیل مواد 43 ـ 41 گ م

1) معاونت و شرکت در جرم منتفی ولی شروع به جرم قابل تحقق است.

2) معاونت و شرکت و شروع به جرم هر سه قابل تحقق هستند.

3) معاونت و شرکت و شروع به جرم هر سه قابل تحقق نیستند.

4) معاونت و شروع به جرم منتفی ولی شرکت در جرم قابل تحقق است.

10ـ تمامی گزینه ها بجز گزینه ....... در رابطه با قلمرو آزادی مشروط نادرست نیست. ا/2/250 (نظر مخالف: ن 432و433)

1) شامل کلیه حبس ها اعم از موبد و موقت، تعزیری 5487 یا بازدارنده می شود.

2) مجازات حبس از باب حدود نیز مشمول احکام آزادی مشروط قرار می گیرد.

3) مجازات حبس باید الزاماً کیفر قانونی جرمی که محکوم علیه به اتّهام آن محکومیت یافته، باشد تا مشمول احکام آزادی مشروط قرار گیرد.

4) شامل مجازات تبعید در تبعیدگاه نیز می شود.

11ـ شرط ((عمل ارتکابی، بیش از حد لازم نباشد)) در مورد دفاع مشروع، اولین بار در کدام قانون جزایی پیش بینی شده است؟ 261 ـ 259 و 271 ن

1) مجازات عمومی 1352 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 2) مجازات اسلامی 1370

3) راجع به مجازات اسلامی 1361 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 4) مجازات عمومی 1304

12ـ نظریه برابری شرایط در رابطه علیت از کدام نظریه ناشی شده است؟ ا/254 ـ ن168

1) شرط ضروری نتیجه 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487  5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 54872) شرط پویای نتیجه

3) شرط کافی نتیجه 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487  5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 54874) شرط متصل نتیجه

13ـ در حقوق جزای ایران دفاع منطبق با کدام یک از نظریه های زیر مشروع شناخته شده است؟ ا/199/1

1) حقوق طبیعی 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487  5487 5487 2) اجرای حق 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487

3) اجرای تکلیف 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487  5487 5487 5487 54874) اجبار معنوی

14ـ اگر شخصی به اشتباه مرتکب جرمی شود که مجازات آن تعزیری یا بازدارنده است قانون مجازات اسلامی 5487 این اشتباه را: ن325

1) از علل رافع مسؤولیت شناخته است. 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487

۲) 5487از علل توجیه کننده جرم شناخته است.

3) از علل معاف کننده شناخته است. 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487

4) مورد توجه قرار نداده است.

15ـ طبق رأی وحدت رویه، تشدید مجازات در کدام یک از موارد زیر نمی تواند از حداکثر مذکور در قانون کیفری بیشتر باشد؟ ن407 ـ ا/228/2

1) تکرار جرم 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 54872) تعدد مادی از نوع واحد

3) تکرار و تعدد هر دو 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487  5487 5487 5487 5487 54874) تعدد مادی و در برخی موارد تعدد معنوی

16ـ رأی وحدت رویه 54/118/1363 دیوان عالی کشور، دیه را: ن442ز97

1) جبران خسارت دانسته است.

2) با صراحت کیفری مستقل دانسته است.

3) دارای دو جنبه جبران خسارت و مجازات به شکل توأمان می داند.

4) در کنار جبران خسارت به نوعی ترمیم حقوق مجنی علیه تلقی کرده است.

17ـ با توجه به مقررات قانون مجازات اسلامی 1370 علت معافیت مأمور از مجازات وقتی که امر آمر را به تصّور قانونی بودن انجام می دهد، چیست؟ ا/186/1 ـ گ ع312

1) اشتباه در حکم قانون 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487  54872) فقدان عنصر معنوی جرم 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487

3) اشتباه در موضوع قانون 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 4) وجود انگیزه شرافتمندانه

18ـ چنانچه کمیسیون عفو و بخشودگی تقاضای متقاضی عفو و یا تخفیف را رد کند، امکان اجرای کدام یک از شقوق زیر وجود دارد؟ ن463

1) قبول مجدد پیشنهاد عفو یا تخفیف مشروط به انتفاء علت رد پیشنهاد قبلی

2) قبول پیشنهاد عفو یا تخفیف مشروط بر عدم استفاده قبلی محکوم از عفو

3) پیشنهاد مجدد عفو یا تخفیف به طور مطلق

4) رد پیشنهاد مجدد عفو یا تخفیف به طور مطلق

19ـ بنابر رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری: ((اساساً تشخیص مجازات اخف و اعمال آن در ماده 11 قانون مجازات اسلامی محمول به نظر ...... و در صورت صدور آراء متناقض منوط به ....... است.)) 5487 رأی شماره هـ/79/234ـ 13/2/1380

1) مجرم ـ رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور 5487 5487 5487  5487 5487

2) مجرم ـ رأی وحدت رویه هیأت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور

3) قاضی صادر کننده حکم یا جانشین او ـ رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور 5487

4) قاضی صادر کننده حکم یا جانشین او ـ رأی وحدت رویه هیأت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور

20ـ در کدام مورد، تکرار جرم محقق می شود؟ ن404 ـ ا/254/2

1) ارتکاب جرم پس از پایان دوره ی آزادی مشروط

2) ارتکاب جرم قبل از پایان دوره ی تعلیق مجازات

3) ارتکاب جرم پس از پایان دوره ی تعلیق مجازات جرم سابق

4) ارتکاب جرم پس از اعمال عفو در صورتی که قانون به عدم آثار آن تصریح کند.

21ـ ((الف)) به علت ارتکاب جرم عمدی به دو سال حبس تعزیری محکوم می شود، امّا بعد از گذراندن 6 ماه از محکومیت خود بر اثر عفو رهبری آزاد می گردد، بعد از آزادی مجدداً مرتکب جرم تعزیری دیگری می شود که مجازات قانونی آن سه سال حبس است، کدامیک از اقدامات ذیل برای دادگاه جایز نیست؟  5487ا/267/2

1) دادگاه مخیر است مجازات او را به دلیل تکرار جرم تشدید کند.

2) دادگاه می تواند در صورت احراز کیفیات مخففه مجازات او را تخفیف دهد.

3) دادگاه می تواند مجازات او در را بین 2 تا 5 سال معلق کرده یا بین 1تا 5 سال او را به طور مشروط آزاد کند.

4) دادگاه می تواند مجازات های بازدارنده مذکور در ماده 17 قانون مجازات اسلامی را به عنوان تتمیم حکم تعزیری در حکم خود قید نماید.

22ـ در کدام گزینه به ترتیب مصادیق تعدد ((مادّی، معنوی، واقعی، مفادی)) آمده است؟

1) جعل و کلاهبرداری ـ استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری ـ جعل و استفاده از سند مجعول ـ غصب عنوان و کلاهبرداری

2) تمرد و اهانت به مأمور دولت ـ ترک انفاق زن و فرزندان صغیر ـ سرقت و فروش مال مسروق توسط سارق ـ تحصیل مال با ارائه سند مجعول

3) تمرد و مجروح کردن مأمور دولت ـ دادن مال امانی توسط امین به عنوان رشوه (خیانت در امانت و رشاء) ـ سرقت و شروع به سرقت در دو مورد مختلف 5487 ـ دادن مال دیگری به عنوان رشوه (انتقال مال غیر و رشاء)

4) همه موارد

23ـ کدام مورد وجه مشترک بین معاذیر قانونی و عوامل رافع مسئولیت کیفری محسوب می شود؟ گ ب152 و 345 ـ 341

1) هر دو مورد در مسئولیت کیفری مؤثر است. 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487

2) هر دو مورد باعث الغای مجازات می شود.

3) هر دو مورد باعث زوال وصف مجرمانه می شود. 5487 5487 5487 5487 5487 5487

۴) در هر دو مورد شرکاء و معاونین جرم از مجازات معاف هستند.

24ـ کدام مورد از آثار عفو عام محسوب می شود؟ گ ب 371 و 372 ـ ا/273ـ270/2

1) بقای آثار کیفری 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 2) موقوف نشدن اقدامات تأمینی

3) موقوف نشدن اجرای مجازات 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487  54874) منتفی شدن جبران خسارت زیان دیده

25ـ شخص (الف) سند مجعولی را به دادگاه تقدیم می کند، ولی قبل از توجه دادگاه به جعلی بودن سند، آن را مسترد می کند، رفتار چنین شخصی دارای کدام وصف مجرمانه است؟  5487ا/278/1 ـ گ ا 686

1) به علت منتفی بودن ضرر، فاقد وصف مجرمانه است. 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487

2) شروع به استفاده از سند مجعول

3) جرم تام استفاده از سند مجعول 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487

4) شهادت دروغ

26ـ اگر طفل نابالغ مرتکب جرمی شود، چه کسی مسئول است؟  5487م 50 ق.م.ا.

1) در جرائم مالی طفل نابالغ و در جرائم علیه اشخاص، عاقله 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487

2) در هر حال، ولی طفل مسئول جبران خسارت است.

3) در همه موارد طفل مسئولیت مدنی دارد. 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487

4) طفل، بطور کلی فاقد مسئولیت است.

27ـ (الف) به (ب) که تحت پیگرد قانونی قرار دارد، برای فرار کمک می نماید، متعاقباً بیگناهی (ب) به موجب حکم قطعی دادگاه ثابت می شود، عمل (الف): ذیل ماده 553 گ م

1) جرم نیست.

2) جرم تام است.

3) شروع به جرم تلقی می شود و از تخفیف قانونی برخوردار می شود.

4) جرم تام است ولی مرتکب از تخفیف قانونی برخوردار می شود.

28ـ اگر امین مال دیگری را که در نزد اوست عمداً تخریب کرده باشد، مرتکب چه جرمی شده است؟  5487(نظر مخالف)

1) جرم واحد 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487  5487 54872) جرم متوسط 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487

3) تعدد مادی 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487  5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 4) تعدد اعتباری 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487

29ـ چنانچه شخصی در حین ارتکاب جرم از انجام آن منصرف شود، شروع به جرم ........... گ ب171

1) منتفی است. 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487  5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487  5487 54872) تحقق یافته است. 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487

۳) اصولاً تحقق می یابد. 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487  5487 5487 5487 5487 54874) ممکن است محقق شود.

30ـ ((الف)) به قصد کمک به سقط جنین خانمی وسایل ارتکاب سقط جنین را تهیه کرده و در اختیار وی قرار می دهد. خانم مذکور از این وسایل استفاده می کند ولی سقط جنین محقق نمی گردد. فعل ارتکابی توسط ((الف)): م624ق.م.ا

1) جرم است و مجازات دارد. 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487

2) به سبب معاونت در جرم عقیم، قابل مجازات نیست.

3) به سبب معاونت در جرم محال، قابل مجازات نیست. 5487 5487 5487 5487

4) به سبب معاونت در شروع به جرم، قابل مجازات نیست.

31ـ در مسؤولیت جزایی ناشی از عمل دیگری، طبق یک نظریه معروف شخص مسؤول عمل دیگری در امر جزایی، در حقیقیت عنصر .......... جرم را از مرتکب بزه وام می گیرد. گ ع 451 ـ ن 330 5487 5487 5487 5487 5487

1) قانونی 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487  5487 5487 5487 2) معنوی 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487  5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 3) مادّی 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 4) مشروعیت

32ـ 5487 اقدام احد از ورثه در انتقال سهم بقیه وراث از طریق امضاء در دفتر اسناد رسمی از مصادیق ........ است. ذیل ماده 523 گ م

1) تعدد معنوی (جعل و انتقال مال غیر) 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 2) تعدد مادی (جعل و انتقال مال غیر)

3) تعدد واقعی (جعل و کلاهبرداری) 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 4) تعدد اعتباری (جعل و کلاهبرداری)

33ـ شبهه در جرایم غیر عمدی چه حکمی دارد؟  5487ن325 ـ ا/105/2 ـ گ ب 263 و 265

1) موجب عدم مسؤولیت مدنی است. 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 2) موجب عدم مسؤولیت کیفری است.

3) موجب مسؤولیت کیفری است. 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 4) موجب عدم مسؤولیت مدنی و کیفری است.

34ـ راننده ای که با علم به نقص ترمز با سرعت بیش از حد مقرّر در سراشیبی جاده حرکت کند و سبب واژگونی خودرو و قتل و جرح سرنشینان آن شود، واجد چه نوع سوء نیتی است؟ گ ع426 و 427 ـ ا/243/1

1) سوءنیت احتمالی 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 2) سوء نیت عام 5487 5487 5487 5487 5487

۳) سوء نیت معین 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487  5487 4) سوء نیت خاص

35ـ جهل موضوعی مرتکب جرم، ........... گ ب 263

1) بطور مطلق رافع مسؤولیت کیفری است. 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487

۲) در بعضی موارد رافع مسؤولیت کیفری است.

3) در غالب موارد رافع مسؤولیت کیفری است. 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487

4) مطلقاً از عوامل تخفیف دهنده مجازاتهاست.

36ـ اصطلاح ((تجری)) و قاعده ((جب)) در فقه امامیه به ترتیب با ........... و ............. در حقوق جزای عرفی قابل انطباق است. گ ع 254 و 417

1) جرم محال ـ اصل عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487

2) جرم عقیم ـ اصل عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری

3) جرم محال ـ اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487

4) جرم عقیم ـ اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری 5487

37ـ پرداخت خسارت مدعی خصوصی یکی از شرایط: گ ب 360 و361، 369، 435

1) صدور حکم تعلیق اجرای مجازات است. 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 2) اجرای حکم تعلیق است.

3) صدور حکم آزادی مشروط است. 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 4) گزینه های 2 و 3

38ـ در حقوق جزا، مجرد قصد ارتکاب جرم و عملیات مقدماتی آن:

1) مطابق با نظریه مکتب تحققی جرم محال محسوب و قابل تعقیب کیفری است.

2) مطابق با نظریه مکتب نئوکلاسیک جرم عقیم محسوب و قابل تعقیب کیفری است.

3) مطابق نظریه عینی فاقد عناصر لازم برای تحقق شروع به جرم به رغم تصریح کیفر در قانون است.

4) مطابق با نظر کلیه مکاتب کیفری به عنوان شروع به جرم قابل تعقیب است.

39ـ در مورد کشتی های غیر جنگی اعم از داخلی و خارجی، رسیدگی یه جرائم ارتکابی در آبهای ساحلی در شرایط فعلی، داخل در صلاحیت کدام است؟ گ ب97

1) دیوان داوری بین المللی لاهه 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487

2) کشور صاحب پرچم کشتی و کشور ایران هر دو

3) کشور متبوع خارجی 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487

4) 5487 محاکم ایرانی

40ـ عنصر مادی شروع به جرم چیست؟ ا/1/219

1) ترک جرم 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 2) عدم وقوع جرم 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487

3) شروع به اجرا 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 4) عدم انصراف ارادی

41ـ سرقت و مخفی کردن اموال مسروقه توسط سارق از مصادیق ....... است. گ ع 401

1) تعدد مادی مختلف 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 2) تعدد مادی مشابه 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487

3) تعدد معنوی 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487  54874) جرم واحد

42ـ کدامیک از مکاتب زیر قائل به تلفیق عدالت و فایده اجتماعی بود؟ ن/صص111و113

1) کلاسیک 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487  5487 5487  5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 54872) عدالت آرمانی 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487

3) تحققی 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487  5487 4) دفاع اجتماعی ترکیبی

43ـ شخصی به مجازات حبس محکوم و محکومیت او به مدت دو سال معلق می شود. پس از گذشت یکسال از دوران تعلیق مرتکب جرمی می شود که مجازات قانونی آن حبس از 6 ماه تا 2 سال است و موجب محکومیت وی به یکسال و نیم حبس می گردد، در چنین صورتی: ماده 33 ق.م.ا.

1) به مجرد ارتکاب جرم جدید تعلیق مجازات اولیه ملغی می گردد. 5487 5487 5487 5487 5487 5487

2) با صدور حکم اولیه تعلیق ملغی می شود.

3) اصولاً محکومیت اخیر تعلیق را ملغی الاثر نمی کند. 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487

4) با قطعی شدن حکم تعلیق ملغی می شود.

44ـ ((الف)) به علّت ارتکاب جرمی به یکسال حبس تعزیری محکوم می شود، محکومیت قطعی می گردد لیکن به دلایلی اجرای آن به تأخیر می افتد. قبل از اجرای حکم و در مدت تأخیر ((الف)) مجدداً مرتکب جرم مستوجب تعزیر می گردد، در چنین حالتی کدام یک از گزینه های زیر درست است؟  5487ا/220و221و233و234 ـ ن404

1) تکرار 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487  5487 5487 5487 2) تعدد معنوی 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487

3) تعدد مادی 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 4) هیچکدام

45ـ چنانچه اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می کنند از زمره اشخاص حقوقی باشند، طبق قانون کدام یک از افراد زیر در شخص حقوقی مسؤول خواهند بود؟  5487ن342

1) بالاترین مقام اجرایی تصمیم گیر 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 2) بازرسان

3) هیأت مدیره 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487  5487 4) مدیر عامل

46ـ کدام یک از مکاتب زیر را می توان بنیانگذار اقدامات تأمینی دانست؟ ن4ز1

1) دفاع اجتماعی جدید 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 2) اثباتی 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487

3) نفی حقوق کیفری 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487  5487 4) نئوکلاسیک

47ـ کدام یک از ادلّه زیر اقوی دلیل مخالفین مجازات اعدام است؟  5487ن 375

1) بی اثر بودن کیفر اعدام 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 54872) نامناسب بودن طرق کیفر اعدام

3) برگشت ناپذیر بودن مجازات اعدام 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 4) غیر عادلانه بودن مجازات اعدام

48ـ طبق رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور: (( صدور چکهای بلامحل، تضمینی و وعده دار تویط یک نفر از مصادیق ....... است.)) ن 406 و 407

1) تعدد مادی مختلف 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 2) تعدد مادی مشابه 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487

3) تعدد معنوی 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487  5487 4) جرم واحد

49ـ منظور از ((سابقه ی متهم)) در بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی چیست؟ ن 391

1) سابقه متهم است اعم از اینکه محکوم شده باشد یا نه و محکومیت او مؤثر باشد یا خیر.

2) محکومیت های متهم اعم از اینکه مؤثر باشد یا خیر.

3) محکومیت های متهم اعم از قطعی و غیر قطعی، مؤثر وغیرمؤثر

4) محکومیت های قطعی مؤثر متهم

50ـ کدام یک از گزاره های ذیل نادرست نیست؟ ن392

1) تبدیل مجازات به عنوان تخفیف علی القاعده صحیح است مگر اینکه قانون خود آن را منع کرده باشد.

2) تبدیل مجازات به عنوان تخفیف علی القاعده صحیح نیست مگر اینکه قانون خود آن را اجازه دهد.

3) تبدیل مجازات به عنوان تخفیف مطلقاً صحیح است.

4) تبدیل مجازات به عنوان تخفیف مطلقاً صحیح نیست.

51ـ کدام یک از گزاره های ذیل نادرست نیست؟ گ ب ص360 ـ گ م ذیل مواد 22 و 24

1) تعلیق اجرای مجازات مانند تخفیف مجازات ضمن صدور حکم است ولی صدور حکم آزادی مشروط در جریان اجرای حکم است.

2) لغو حکم آزادی مشروط یا فسخ تعلیق اجرا ی حکم، مانع استفاده از عفو نمی باشد.

3) اقدامات تأمینی و تربیتی مشمول تخفیف و عفو اعم از عام و خاص نمی شوند.

4) همه موارد

52ـ از دیدگاه روسی که از طرفداران مکتب ......... می باشد، ......... عالی ترین کیفر در جوامع متمدن است و .......... هدف اصلی و مستقیم کیفر می باشد.  5487گ ع ص 93

1) التقاطی ـ سلب آزادی ـ برقراری نظم اجتماعی 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487

2) نئوکلاسیک ـ جزای نقدی ـ برقراری نظم اجتماعی

3) التقاطی ـ سلب آزادی ـ عبرت و اصلاح اخلاقی 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487

4) نئوکلاسیک ـ جزای نقدی ـ عبرت و اصلاح اخلاقی

53ـ اکثریت طرفداران کدام مکتب با جزای نقدی موافقند و آن را را به عنوان جایگزین حبس های کوتاه مدت، توصیه می کنند؟ گ ع 93

1) دفاع اجتماعی ترکیبی 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 2) دفاع اجتماعی نوین 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487

3) التقاطی 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487  5487 5487 4) فایده اجتماعی

54ـ کدامیک از اندیشمندان ذیل معتقد بودند که (( مجازات اعدام فقط باید در موارد سیاسی اعمال گردد.))؟ گ ع 73 و 93

1) گیزو 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 2) بکاریا 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487

3) دومستر 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487  54874) گیزو و بکاریا

55ـ عبارت: (( کسی را که اعدام می کنیم، اصلاح نمی کنیم بلکه دیگران را به وسیله او اصلاح می کنیم.)) از کدامیک از اندیشمندان حقوق کیفری است؟ گ ع 72

1) مونتین 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 2) گیزو 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487

3) پرنس 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 4) تارژه

56ـ اصل شخصی بودن مجازاتها در اروپا از ......... از طرف پیروان مکتب ........... توصیه شد. گ ع 56

1) اوایل قرن 19 ـ کلاسیک 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 54872) اواخر قرن 19 ـ کلاسیک 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487

 54873) اوایل قرن 19 ـ نئوکلاسیک 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 4) اواخر قرن 19 ـ نئوکلاسیک 5487 5487

منبع:http://hoghough85.blogfa.com/post-1622.aspx


نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

buy cials online
چهارشنبه 11 مهر 1397 03:43 ق.ظ

Thanks! A lot of data.

cialis 20 mg cost sublingual cialis online we recommend cialis best buy cialis coupons cialis billig side effects of cialis cialis uk next day import cialis buy name brand cialis on line cialis 5mg prix
buy cialis online us pharmacy
دوشنبه 9 مهر 1397 02:51 ق.ظ

You revealed that really well!
dose size of cialis look here cialis cheap canada cialis generico online cialis for daily use cialis 20mg preis cf cialis prezzo al pubblico order a sample of cialis we choice cialis pfizer india estudios de cialis genricos buying cialis on internet
pharmacy times
یکشنبه 1 مهر 1397 05:39 ق.ظ

Wonderful tips. Thank you.
canada medication cost canada online pharmacies legitimate pharmacy canada online prescriptions canadian pharmaceuticals nafta canadian pharmacys canadian medications pharmacy canadian online pharmacies legal canada medication pharmacy is trust pharmacy in canada legitimate canada medications cheap
http://viagraky.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 02:18 ق.ظ

Terrific posts, With thanks!
generic cialis at walmart when can i take another cialis only best offers cialis use cialis 5 mg para diabeticos cialis 50 mg soft tab cialis tablets australia cialis dosage amounts buy generic cialis cialis daily new zealand cialis daily
http://cialisvbuy.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 06:06 ب.ظ

Thanks! A good amount of data!

canadian cialis cialis taglich enter site 20 mg cialis cost we recommend cialis best buy buy name brand cialis on line we like it cialis soft gel tadalafilo cialis en mexico precio tadalafil 20mg generic cialis with dapoxetine
http://canadianpharmacyonli.com/
چهارشنبه 14 شهریور 1397 10:01 ق.ظ

Kudos. Plenty of info!

candida viagra canada online pharmacies legitimate canada drug pharmacy canadian medications list buy vistagra online safe online pharmacies mexico canada drug Canadian Pharmacy USA canadian rxlist online pharmacies tech school
buy cheap viagra canada
سه شنبه 13 شهریور 1397 01:11 ب.ظ

Many thanks! I value it.
blue pills how to order viagra buying viagra how to buy viagra buy viagra cheap prices can you buy viagra at walmart viagra online with a prescription sildenafil buy uk where to buy viagra online without prescription viagra purchase online
buycialisonla.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 10:42 ق.ظ

Incredible plenty of great tips.
price cialis best cialis bula cialis et insomni buying cialis overnight we like it cialis soft gel venta cialis en espaa click now buy cialis brand cialis rezeptfrei sterreich generico cialis mexico where do you buy cialis
cialisda.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 06:58 ب.ظ

You actually stated it exceptionally well.
cialis daily cialis manufacturer coupon how does cialis work cialis y deporte achat cialis en suisse generic cialis cialis herbs cialis online deutschland generico cialis mexico cialis manufacturer coupon
viagra canada
سه شنبه 23 مرداد 1397 07:12 ق.ظ

Truly plenty of very good facts.
viagra buy viagra where to buy generic viagra where to buy viagra over the counter where can i buy generic viagra online get viagra cheap sildenafil generic uk were to buy viagra purchase viagra online uk buy cheap viagra no prescription viagra order online
Cialis prices
دوشنبه 7 خرداد 1397 11:03 ق.ظ

Nicely put, Cheers.
cialis generico lilly cialis savings card cialis daily reviews we choice cialis uk american pharmacy cialis canadian discount cialis cialis price in bangalore cialis venta a domicilio cialis patent expiration viagra cialis levitra
Buy generic cialis
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 11:39 ق.ظ

Nicely put, Appreciate it!
does cialis cause gout generic cialis levitra cialis online napol tadalafil interactions for cialis we choice cialis pfizer india cialis daily cialis professional yohimbe cialis 20 mg effectiveness tadalafil tablets
Viagra from canada
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 05:45 ق.ظ

Awesome information, Cheers.
where can i buy viagra cheap viagra buy viagra pharmacy online viagra where to purchase viagra online buy generic viagra online uk is it illegal to buy viagra online buy viagra usa where to buy viagra online without prescription viagra best buy order viagra online with prescription buy generic viagra without prescription
Buy generic cialis
شنبه 4 فروردین 1397 06:18 ب.ظ

Fantastic posts, Many thanks.
click here cialis daily uk buy cialis uk no prescription are there generic cialis opinioni cialis generico cialis 20 mg best price viagra cialis levitra only now cialis for sale in us cialis 20 mg best price cialis pills click here cialis daily uk
Cialis generic
چهارشنبه 1 فروردین 1397 06:46 ب.ظ

You revealed it very well.
buy brand cialis cheap cialis 20 mg cost cialis daily cialis 100 mg 30 tablet how much does a cialis cost when can i take another cialis cialis in sconto how do cialis pills work generic cialis in vietnam cialis coupon
Everette
جمعه 17 آذر 1396 11:28 ق.ظ
I every time spent my half an hour to read this webpage's posts every day
along with a cup of coffee.
std testing price
شنبه 13 آبان 1396 04:47 ب.ظ
چرا کاربران هنوز برای خواندن روزنامه استفاده می کنند، زمانی که در این جهان تکنولوژیکی همه چیز وجود دارد
موجود در شبکه؟
Can you stretch to get taller?
شنبه 14 مرداد 1396 06:16 ق.ظ
Hi terrific blog! Does running a blog similar to
this require a great deal of work? I have absolutely no
expertise in coding but I had been hoping to start my own blog soon. Anyhow, should you
have any suggestions or techniques for new
blog owners please share. I know this is off topic nevertheless I simply had to ask.
Kudos!
oleneamaya.blog.fc2.com
جمعه 13 مرداد 1396 04:02 ب.ظ
Very good post! We will be linking to this great article
on our website. Keep up the great writing.
Octavia
شنبه 7 مرداد 1396 07:00 ب.ظ
Asking questions are really fastidious thing if you are not understanding something completely, however this piece of writing gives fastidious understanding yet.
http://woebegonelink3318.jimdo.com
جمعه 6 مرداد 1396 08:28 ب.ظ
Hi! Quick question that's entirely off topic. Do you know how to make your
site mobile friendly? My blog looks weird when browsing from my iphone.
I'm trying to find a template or plugin that might be able to fix this problem.
If you have any recommendations, please share.
Thanks!
Claudia
جمعه 16 تیر 1396 06:18 ب.ظ
You ought to take part in a contest for one of the greatest blogs on the web.
I am going to recommend this site!
Anibal
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 05:22 ب.ظ
Hey very interesting blog!
Chelsea
یکشنبه 24 اردیبهشت 1396 09:09 ق.ظ
Nice post. I was checking continuously this weblog and
I am inspired! Very useful information particularly the closing part
:) I deal with such info a lot. I was looking for this particular information for
a long time. Thank you and best of luck.
BHW
سه شنبه 29 فروردین 1396 03:18 ب.ظ
I am regular visitor, how are you everybody? This piece of writing posted at this web page is really fastidious.
manicure
دوشنبه 21 فروردین 1396 10:28 ب.ظ
With havin so much written content do you ever run into any problems of plagorism or copyright infringement?
My blog has a lot of completely unique content I've either created myself or outsourced but it appears a lot of it is popping
it up all over the internet without my permission. Do you know any
solutions to help stop content from being stolen? I'd genuinely appreciate it.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر