تبلیغات
وکالت - پاسخنامه تشریحی سوالات آیین دادرسی كیفری و حقوق جزای عمومی و اختصاصی آزمون كانون وكلای مركز 1387

پاسخنامه تشریحی سوالات آیین دادرسی كیفری و حقوق جزای عمومی و اختصاصی آزمون كانون وكلای مركز 1387

دوشنبه 26 اسفند 1387  04:58 ق.ظ

علامات اختصاری:
ق.م.ا.———————-قانون مجازات اسلامی
ق.ت.د.ع.ا.———-قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب
ق.آ.د.ك.——————–قانون آیین دادرسی كیفری
ا.ح.ق.ق.———————اداره حقوقی قوه قضاییه
نك به—————————— نگاه كنید به
*******************************************************
پاسخنامه تشریحی درس آیین دادرسی كیفری آزمون كانون وكلای مركز سال 1387
تهیه و تنظیم : بهروز جوانمرد
1- گزینه4- رای وحدت رویه شماره 677 مورخ 14/4/1384: « ..جرم رشا و ارتشا در شرع انور اسلام حكم آن آمده است در نتیجه از عِداد مجازات های بازدارنده كه حكومت آنها را تعریف می كند ، خارج است و لذا مشمول مقررات مرور زمان نمی شود.»
2- گزینه2- بند الف ماده 3 ق.ت.د.ع.ا. مصوب 1373 با اصلاحات 1381 : « … همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است به ریاست دادستان می باشد.»
3- گزینه3- ماده 21 ق.ت.د.ع.ا. :« … آراء دادگاه های كیفری استان …ظرف مهلت مقرر برای تجدیدنظر خواهی ، قابل فرجام در دیوان عالی كشور است.»
4- گزینه4- شق (ز) ماده 3 ق.ت.د.ع.ا.
5- گزینه1-به موجب رای وحدت رویه شماره 676 مورخ 10/3/1384 : « هر چند به صراحت ماده 5 قانون تشكیل دادگاههای عمومی وانقلاب در امور كیفری، رسیدگی به جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر علی‌الاطلاق به دادگاه انقلاب منطقه با استان محول گردیده ولی از آنجائی كه مجمع تشخیص مصلحت نظام، با عنایت به اهمیت بزه قاچاق كالا و ارز و اثرات سوء آن، به منظور رعایت غبطة مملكت و ممانعت از بروز اختلالات بیشتر در امور ارزی، ضرورت تسریع در رسیدگی و اعمال مجازات قانونی خارج از تشریفات آیین دادرسی كیفری مطابق را تبصرة 1 ماده 4 قانون اعمال تعزیرات حكومتی راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 1374 تجویز نموده و در ماده 2 دستورالعمل مربوط به آن مقرر گردیده : «‌ در شهرستان‌ها و بخش‌هایی كه دادگاه انقلاب تشكیل نشده دادگاههای عمومی به پرونده‌های قاچاق كالا و ارز رسیدگی خواهند نمود.» با این تقدیر اصل صلاحیت قانونی دادگاه محل وقوع جرم، در صورت عدم تشكیل دادگاه انقلاب پذیرفته شده است.
6- گزینه 2 – ماده 60 ق.آ.د.ك. : « درمواردی كه دادگاه تقاضا كننده نظری در مورد تامین اظهارنكرده باشد ویا برای دادگاهی كه تحقیق از آن درخواست شده احراز شود كه تامین اخذ نشده و یا آن را نامتناسب تشخیص دهد ، به نظر خود تامین متناسبی اخذ خواهد كرد» با این وجود ا.ح.ق.ق. در نظریه مشورتی شماره 8109 مورخ 28/10/1383 اظهار داشته : « مرجع معطی نیابت در تبدیل یا تشدید تامین ماخوذه درباره متهم ….مجاز است»
7- گزینه1- بند 7 ماده 272 و ماده 274 ق.آ.د.ك.
8- گزینه1- ماده 271 ق.ا.د.ك. : « آرای هیات عمومی دیوان عالی كشور قابل تجدیدنظر نبوده و فقط به موجب قانون بی اثر می شوند.»
9- گزینه 1- به موجب رای وحدت شماره 517 مورخ 18/11/1367: « نظر دادرس دادگاه كیفری بر قابل تعقیب دانستن متهم كه ضمن رسیدگی به شكایت از قرار منع پیگرد ابراز شود اظهار عقیده در موضوع اتهام محسوب نبوده و از موارد رد دادرس نمی باشد.»
10- گزینه 1 صحیح است.گزینه 1- به موجب رأی وحدت رویه شماره 669ـ21/7/1383 هیأت عمومی دیوان عالی كشور
11- گزینه3- ماده 270 ق.آ.د.ك.
12- گزینه 4- اولاً به موجب بند (ه) ماده 35 ق.آ.د.ك.: « در كلیه جرائمی كه به موجب قوانین خاص مقرر شده باشد … صدور قرار بازداشت موقت الزامی است.» ثانیاً به موجب بند ج قانون لغو مجازات شلاق مصوب 1344 :‌
« درباره كسانی كه به اتهام ارتكاب جرح یا قتل به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر مورد تعقیب قرار گیرندچنانچه دلائل و قرائن موجود دلالت بر توجه اتهام به آنان نماید قرار بازداشت صادر خواهد شد و تا صدور حكم ادامه خواهد داشت.»
13- گزینه2- ماده 246 ق.آ.د.ك.
14- گزینه3- ماده 289 ق.آ.د.ك.
15- گزینه4- ماده 16 ق.آ.د.ك.
16- گزینه1- ماده 57 ق.آ.د.ك.
17- گزینه1- با عنایت به تبصره ماده 4 ق.ت.د.ع.ا. اصلاحی 1381 همچنین رای وحدت رویه شماره 687 مورخ 2/3/1385 : « به نظر اكثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی كشور، صلاحیت كلی دادگاه های اطفال دررسیدگی به تمامی جرائم اشخاص بالغ كمتر از هجده سال تمام، با تصویب تبصره ماده 20 قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381، منحصراً در رسیدگی به جرائم مذكور در این تبصره، مستثنی گردیده‌است.»
18- گزینه 3- ماده 106 ق.آ.د.ك.
19- گزینه2- ماده 260 ق.آ.د.ك.
20- گزینه3- تبصره ماده 4 ق.ت.د.ع.ا. مصوب 1381
**************************************************
پاسخنامه تشریحی درس حقوق جزای عمومی و اختصاصی آزمون كانون وكلای مركز سال 1387
1- گزینه 4- ماده 589 ق.م.ا.
2- گزینه 2- ماده 103 قانون ثبت
3- گزینه1- ماده 598 ق.م.ا.
4- گزینه1- نظریه مشورتی شماره 5553 مورخ 11/2/1380 ا.ح.ق.ق.
5- گزینه4 – ماده 220 ق.م.ا.
6- گزینه 3- ماده 197 ق.م.ا.
7- گزینه 2- ماده 107 قانون ثبت
8- گزینه 1 - این نوع از اجبار از قبیل عشق، انتقام، حسادت و … در حقیقت انگیزه ارتکاب جرم بوده و به عنوان یك رافع مسئولیت كیفری به طور مطلق مورد قبول دادگاه ها قرار نمی گیرد بلكه تنها به استناد بند 3 ماده 22 ق.م.ا. محتمل است از موجبات تخفیف مجازات به طور اختیاری باشند.
9- گزینه 2- بند 3 ماده 5 ق.م.ا. با این وجود دیدگاهی وجود دارد كه معتقد است با توجه به بند 3 ماده 5 كه مقرر داشته : « جعل نوشته رسمی رئیس جمهور ….یا استفاده از آنها» و صحبتی از امضاء نشده لذا گزینه 1 صحیح می باشد.به نظر نگارنده این برداشت صحیح نیست چراكه در پاسخ می توان گفت با توجه به اینكه مقنن واژه (نوشته) را متصف به صفت (رسمی) نموده است لذا با تفسیر منطقی می توان گفت نوشته رئیس جمهور تنها با مهر یا امضاء وی حالت رسمیت می یابد و مقنن به درستی واژه (رسمی ) را استفاده نموده است.
10- گزینه 1- ماده 71 ق.م.ا.
11- گزینه1- ماده 25 ق.م.ا.
12- گزینه2- ماده 237 ق.م.ا.
13- گزینه 4- ماده 22 ق.م.ا.
14- گزینه 3- ماده 48 ق.م.ا. با عنایت به ماده مذكور مشخص می شود كه برای اعمال مقررات تكرار جرم نیازی به مشابه بودن جرم جدید نیست اما حتماً بایستی مجازات شروع به اجرا شده باشد و صرف محكومیت قطعی كفایت نمی كند. در خصوص مفهوم « اجرای حكم قبلی » به نظر می رسد منظور مقنن از این عبارت در ماده 48 ق.م.ا. تحمل دوران محكومیت محكوم علیه به طور كامل می باشد و صرف شروع به اجرای مجازات برای شمول مقررات تكرار كفایت نمی نماید. برای مطالعه بیشتر نك به : نوربها، زمینه حقوق جزای عمومی،چاپ بیستم،انتشارات گنج دانش،1387 ، ص 445 و 446 ؛ افزودنی است در این خصوص دیدگاه مخالفی وجود دارد كه میان اجرا و اتمام مجازات تفاوت قائل شده و صرف شروع به اجرای مجازات را ولو اینكه به طور كامل به اتمام نرسیده باشد نیز به عنوان شرط تحقق مقررات تكرار جرم مورد پذیرش قرار می دهد، برای دیدن این نظر نك به : اردبیلی ، حقوق جزای عمومی ، جلد دوم ، نشر میزان ، 1386 ، ص 334
15- گزینه3- ماده 199 ق.م.ا.
16- گزینه4- ماده 225 ق.م.ا.
17- گزینه2- ماده 334 ق.م.ا.
18- گزینه 1- مواد 87 ، 138 و 193 ق.م.ا.
19- گزینه 3- ماده 20 ق.م.ا.
20- گزینه 2- ماده 62 مكرر ق.م.ا.
********************************************************
پی نوشت :
1- متن كامل سوالات آزمون وكالت كانون وكلای مركز در سال 1387 را می توانید از اینجا دانلود نمایید
منبع:http://behroozjavanmard.hoqooqdan.com/category/omoomi/

نوشته شده توسط بهروز جوانمرد


نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

viagravonline.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 01:02 ب.ظ

Beneficial posts. Appreciate it.
cialis coupons printable how does cialis work if a woman takes a mans cialis cialis dose 30mg cialis online deutschland cialis alternative cialis 5 mg para diabeticos cialis mit grapefruitsaft buy name brand cialis on line miglior cialis generico
http://canadianpharmacyies.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 08:41 ق.ظ

You have made your position pretty well!.
viagra purchase online generic viagra uk online buy canada viagra how to get viagra uk to buy viagra online buy viagra uk next day delivery buy viagra without prescription how to order viagra online buying viagra safe to buy viagra online
cialisvi.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 07:11 ق.ظ

Very well spoken truly! .
cialis flussig cialis generique 5 mg ou trouver cialis sur le net cialis for daily use prices for cialis 50mg generic for cialis buying brand cialis online buying cialis overnight rezeptfrei cialis apotheke price cialis wal mart pharmacy
cialisvonline.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 04:22 ب.ظ

Regards, A good amount of tips!

pastillas cialis y alcoho enter site natural cialis viagra vs cialis achat cialis en suisse precios cialis peru cialis kaufen wo cialis daily buy cialis cheap 10 mg order a sample of cialis cialis with 2 days delivery
get viagra prescription
سه شنبه 23 مرداد 1397 05:33 ق.ظ

You revealed this really well.
viagra no presc buy viagra with no prescription sildenafil generic price sildenafil online uk how to order viagra buy viagra at buy generic viagra online without prescription where can i buy viagra online safely where to buy viagra in store get a prescription for viagra online
babecolate.com/canadian-discount-cialis.html
دوشنبه 22 مرداد 1397 09:17 ب.ظ

Wonderful stuff. Kudos!
cialis lowest price acquistare cialis internet generic cialis pro 40 mg cialis what if i take achat cialis en itali look here cialis cheap canada canadian drugs generic cialis enter site 20 mg cialis cost cialis prezzo di mercato cialis uk
Online cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 08:02 ق.ظ

Nicely put, Kudos!
low cost cialis 20mg acquistare cialis internet costo in farmacia cialis prezzo cialis a buon mercato buy cialis online tesco price cialis usa cialis online tadalafil tablets price cialis best we like it cialis price
Buy cialis online
جمعه 7 اردیبهشت 1397 10:55 ب.ظ

You actually reported that perfectly!
cialis 5 effetti collaterali wow cialis 20 cialis tadalafil online i recommend cialis generico cipla cialis online acquistare cialis internet tarif cialis france tadalafil 5mg only now cialis 20 mg cialis 5 mg effetti collateral
Viagra 5mg
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 03:50 ب.ظ

Truly loads of excellent advice!
do you need a prescription to buy viagra order viagra usa generic viagra buy online buy viagra online order buy viagra online usa where to buy viagra in store buy viagra without presc age to buy viagra order viagra online without prescription buy viagra online overnight delivery
Buy generic cialis
شنبه 18 فروردین 1397 07:00 ق.ظ

Really plenty of great data.
opinioni cialis generico generico cialis mexico order a sample of cialis how to purchase cialis on line cialis wir preise we recommend cialis best buy order cialis from india warnings for cialis price cialis per pill chinese cialis 50 mg
Cialis canada
دوشنبه 28 اسفند 1396 11:37 ق.ظ

You actually revealed that perfectly!
cialis rezeptfrei sterreich prezzo di cialis in bulgaria canadian discount cialis best generic drugs cialis cialis uk next day cialis taglich cialis authentique suisse usa cialis online cialis canada on line cialis pills price each
Can you increase your height by stretching?
پنجشنبه 16 شهریور 1396 05:47 ق.ظ
Thanks for finally writing about >وکالت - پاسخنامه تشریحی سوالات آیین دادرسی كیفری و حقوق جزای عمومی و اختصاصی
آزمون كانون وكلای مركز 1387 <Liked it!
How do you treat Achilles tendonitis?
دوشنبه 6 شهریور 1396 11:42 ب.ظ
I'm extremely impressed along with your writing skills as smartly as with the layout to your
weblog. Is this a paid subject or did you customize it yourself?

Anyway stay up the nice high quality writing, it is rare to look a nice blog like this one today..
Kami
جمعه 16 تیر 1396 06:13 ب.ظ
I believe that is one of the so much important info for me.
And i am happy reading your article. But should observation on few normal things,
The web site style is perfect, the articles is truly excellent :
D. Just right activity, cheers
Latosha
شنبه 23 اردیبهشت 1396 09:44 ق.ظ
you are in point of fact a excellent webmaster.

The web site loading pace is amazing. It kind of feels that you're doing any distinctive trick.
Furthermore, The contents are masterpiece. you've performed a magnificent activity in this subject!
BHW
چهارشنبه 30 فروردین 1396 03:55 ق.ظ
Hi! I know this is kind of off topic but I was wondering which blog platform are you using for this website?
I'm getting sick and tired of Wordpress because I've had issues with hackers and I'm looking
at options for another platform. I would be awesome if you could point me in the direction of a good platform.
manicure
دوشنبه 14 فروردین 1396 10:21 ب.ظ
Hi there i am kavin, its my first occasion to commenting
anyplace, when i read this article i thought i could also make comment due to this brilliant piece of
writing.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر