تبلیغات
وکالت - آراء وحدت رویه از اسفند ماه 1378 الی پایان سال 1382 در زمینه ثبت اسناد و املاک

آراء وحدت رویه از اسفند ماه 1378 الی پایان سال 1382 در زمینه ثبت اسناد و املاک

دوشنبه 12 اسفند 1387  07:35 ق.ظ

1ـ در خصوص این سوال كه ( آیا برای تنظیم وكالت فروش اتومبیل باید عوارض انتقال به شهرداری پرداخت گردد؟) به این نحوه اعلام نظر شد: (( با توجه به نامه شماره 34/3/1/5437 مورخ 5/8/71 وزارت كشور كه طی 5643/س/2 مورخ 27/11/71 اداره كل امور اسناد به دفاتر ابلاغ گردید، فقط هنگام تنظیم اسناد نقل و انتقال وسیله نقلیه موتوری، عوارض نقل و انتقال شهرداری قابل وصول بوده و مورد مشمول اسناد وكالت نمی باشد)) ( 137120/1/ و ـ و مورخ 13/12/78

2
ـ در خصوص این سوال كه (( اگر سندی قطعی تنظیم شد و متعاملین قصد اقالة آن را داشتند و در فاصله ثبت سند و اقالة آن ارزش منطقه ای مورد معامله تغییر نمود، آیا به مابه التفاوت ارزش منطقه ای، حق الثبت تعلق می گیرد؟ به شرح زیر اعلام نظر شد
:

(
چون اقاله بر هم زدن معامله است. لذا با توجه به صریح شق 2 بند ط ماده 1 قانون وصل برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 و بند 102 مجموعه بخشنامه های ثبتی و تبصره ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1354 چون حق الثبت اقاله مقطوعاً 200 ریال تعیین شده، لذا تغییر ارزش منطقه ای تأثیری در حق الثبت اقاله ندارد و همان مبلغ 200 ریال مندرج درقانون می باشد ) ( 37120/1 و ـ مورخ 23/12/78
)

3
ـ در خصوص این سوال كه ( آیا در اسناد تسهیلات اعتباری و مشاركت مدنی تولیدی بانكها، مبلغ 10000 ریال قرض الحسنه نیز باید تولیدی محاسبه گردد یا اینكه نسبت به كل مبلغ مندرج در سند اعم از قرض الحسنه و تسهیلات اعطانی باید به صورت متفاوت حق الثبت تعیین گردد.) به شرح زیر اعلام نظر شد
:

(
چون 10000 ریال قرض الحسنه مندرج در اسناد بانكی جزء تسهلات اعطائی بانك است لذا نسبت به مجموع مبلغ مندرج در سند به هر عنوان كه باشد حق الثبت به یك مأخذ محاسبه می گردد.)) ( 37120/1/ و مورخ 23/12/78
)

4
ـ در رابطه با معیار (( اختلاف فاحش )) مندرج در اسناد قطعی اتومبیل و خودرو و موضوع بخشنامه شماره 15397/34/1مورخ 16/9/78 سازمان محترم ثبت به شرح زیر اعلام نظر گردید
:

((
ظاهراً در صورتیكه قیمت بهاء مندرج در اسناد قطعی منقول با امعان نظر به بخشنامه شماره 15397/34/1 مورخ 16/9/78 معاونت محترم قوه قضاییه و ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كمتر از 3/1 یك سوم قیمت تعیین شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی نباشد اختلاف فاحش تلقی نمی گردد.)) ( 37120/1 و مورخ 23/12/78
).

5
ـ در مورد سوال: (( در رابطه با شیوه مختلف عملكرد دفاتر اسناد رسمی در خصوص صدور گواهی عدم حضور یكی از متعاملین )) به این شرح اعلام نظر شد
:

((
بند 89 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهرماه 1365 نحوه عمل را بیان نموده است
.))
( 37120/1/
و ـ مورخ 23/12/78
)

6
ـ در خصوص این سوال كه ( آیا در گواهی امضاء با كارت شناسایی می توان انجام گواهی امضاء نمود و اخذ شناسنامه الزامی است؟) به شرح زیر اعلام نظر شد
:

((
با توجه به ماده 86 قانون ثبت اسناد و ماده 46 قانون ثبت احوال، فقط شناسنامه های جدید جمهوری اسلامی ایران ملاك احزار هویت می باشد)) ( 2900/2/ و ـ مورخ 30/01/79
)

7
ـ در خصوص این سوال كه ( همانگونه كه نیاز به اخذ كپی شناسنامه موكل در مقام عمل به وكالت نست، آیا در هنگام تنظیم سند قطعی نیاز به اخذ پایان خدمت یا معافیت یا مدارك رسیدگی به وضعیت خدمتی موكل اولیه می باشد یا خیر؟ به شرح زیرا اعلام نظر شد
:

((
با توجه به ماده 10 قانون وظیفه عمومی كه نقل و انتقال غیر قهری اموال به طور مستقیم یا غیر مستقیم در دفاتر اسناد رسمی را موكول به ارائه مدارك دال بر رسیدگی به وضعیت مشمولیت مالك دانسته لذا هنگام تنظیم سند قطعی و هر نوع نقل و انتقال نیاز به مطالبه مدارك دال بر رسیدگی وضعیت نظام وظیفه مالك اصلی می باشد بدیهی است اگر در سند رسمی شماره پایان خدمت یا معافیت دائم مالك اصلی قبلاً قید شده باشد نیاز به اخذ فتوكپی پایان خدمت یا معافیت موكل نیست.)) ( 2900/2/ و ـ مورخ 30/1/79
)

8
ـ در خصوص این سوال كه ( آیا در اسناد قطعی انواع خودرو تعیین قیمت با توافق متعاملین به كمتر و یا بیشتر از آنچه كه در جدوال قیمت وزارت دارایی تعیین شده ممكن است و آیا مستند برای وصول حق الثبت بیش از آنچه در جداول تعیین شده اعلام گردیده وجود دارد ؟) به شرح ذیل اعلام نظر گردید
:

چون با توجه به بند 4 تبصره 32 قانون بودجه سال 1379، مأخذ وصول حق الثبت بر اساس قیمت های تعیین شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و جداول مربوطه است لذا در صورتی كه طبق توافق طرفین قیمت موردمعامله آن نداشته و حق الثبت فقط بر اساس جداول مذكور وصول خواهد باشد. ( 7099/3/ و ـ مورخ 1/3/1379
)

9
ـ در خصوص این سوال كه ( با توجه به اینكه در قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی كالاها و خدمات مصوب سال 74 مجلس شورای اسلامی وكالت در خصوص فروش خودرو ومشمول مالیات است و وكالتهایی از قبیل وكالت خرید و وكالت در تحویل اتومبیل و امثال آن مشمول مالیات نیست آیا چنین وكالتی مشمول حق الثبت موضوع تبصره 32 مرقوم

می باشد یا خیر ؟) بشرح ذیل اعلام نظر گردید
:

با توجه به اینكه قسمت 4 بند الف تبصره 32 قانون بودجه سال 1379 كل كشور، تعرفه ثبت اسناد برای اسناد قطعی، بیع، صلح و وكالت انواع خودروها را مشمول دریافت حق الثبت به شرح قانون مذكور نموده لذا تنظیم سند وكالت برای مواردی غیر از فروش و نقل و انتقال خودرو و موتور سیكلت و ماشین آلات راهسازی و كشاورزی مشمول حق الثبت به شرح قانون مذكور نبوده و تابع شق یك بند ط از ماده یك قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 می گردد. ( 7099/3/ و مورخ 1/3/1379
)

10
ـ در خصوص سوال دفتر اسناد رسمی شماره 6 نیشابور تحت شماره 313 مورخ 24/1/79 بدین شرح ( آیا ارائه كارت شناسایی كارمندی و دانشجویی معتبر كه اكثراً كامپیوتری است برای كاركنان درنیروهای نظامی و انتظامی و وزارت بهداری و غیره و همچنین دانشجویان دانشگاهها و مشاغل دیگر كه در ماده 50 آئین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی اخصاء گردیده به عنوان گواهی معافیت از خدمت وظیفه عمومی جهت تنظیم اسناد تلقی می گردد یا خیر؟) بحث و تبادل نظر به عمل آمد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید
:

طبق بند هـ ماده 50 آئین نامه قانون خدمت عمومی در موقع تنظیم اسناد منقول و غیر منقول، گواهی نیروهای مذكور مبنی بر استخدام و طبق بند ح آئین نامه فوق الذكر گواهی اشتغال به تحصیل موضوع مواد 6 الی 9 قانون از مراجع مذكور الزامی است. ( 12620/4/ و مورخ 20/4/1379
)

11
ـ در مورد سوال دیگر دفتر خانه مذكور مبنی بر اینكه ( مطابق ماده 52 قانون دفاتر اسناد رسمی، واریز وجوه عمومی وصول شده از طریق دفاتر اسناد رسمی مهلت پنج روز در نظر گرفته شده است آیا ماده فوق شامل كلیه هزینه های وصولی از جمله حق الثبت، بدهی بقایای ثبتی، مالیات نقل و انتقال و غیره می شود یا خیر؟ بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اظهار نظر گردید
:

با توجه به دستور العمل شماره 3472/10 مورخ 28/3/69 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، حق الثبت اسناد مالی و بدهی های ثبتی قبل از تنظیم سند ه موجب فیشهای صادره توسط اصحاب معامله به بانك واریز می گردد و مالیات نقل وانتقال نیز طبق تبصره پنج ماده یك قانون وصول مالیات از اتومبیل های غیر سواری مصوب سال 1363 قبل از تنظیم سند بوسیله اصحاب معامله به حساب وزارت امور اقتصادی و دارائی واریز و فیش پرداختی آن به دفتر خانه ارائه می گردد لذا موجبی برای وصول و یا واریز وجوه فوق الذكر برای دفترخانه متصور نمی باشد. ( 12620/4/ و مورخ 20/4/1379
)

12
ـ در خصوصی سوال دفترخانه 71 تهران تحت شماره 536 مورخ 27/2/79 بدین شر ( با عنایت به بند 4 تبصره 32 قانون بودجه سال 79 چنانچه سند قطعی یا وكالت نسبت ه جزئی از یك اتومبیل تنظیم شود آیا حق الثبت نیز باید به همان میزان مورد معامله دریافت شود؟) بحث و تبادل نظر به عمل آمد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید
:

بدیهی است در مواردی كه سند قطعی و یا وكالت انتقال نسبت به قسمتی از خودرو تنظیم

می گردد حق الثبت نیز به همان نسبت محاسبه و وصول می گردد. 1500/5/ و مورخ 10/5/1379
)

13
ـ در موارد سوال دیگر دفترخانه مذكور مبنی بر اینكه ( هنگامیكه شخهص وكیل ه استناد سند وكالت تنظیمی نسبت به انتقال خودرو بخواهد به نام خود سند قطعی تنظیم نمایند، چون طبق نظریه شورای عالی مالیاتی مالیات نقل و انتقال به ان تعلق نمی گیرد و در این مورد دریافت حق الثبت چگونه است؟) بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اظهار نظر گردید
:

با توجه به بند 4 تبصره 32 قانون بودجه سال 79 نسبت بهاین قبیل اسناد حق الثبت بر اساس جداول دارائی تعلق می گیرد. ( 1500/5/ و مورخ 10/5/1379
)

14
ـ در خصوص سوال دفترخانه 29 كرمانشاه تحت شماره 573 مورخ 13/12/79 بدین شرح مه ( تعهد نامه هائی توسط ادارات و سازمانهای مختلف برای انجام گواهی امضا در اختیار اشخاص قرار داده می شود مبنی بر اینكه چنانچه متعهد به برخی تهعدات عمل ننماید مسئول جبران خسارت وارده می باشد آیا چنین تعهدی قابل گواهی امضا است. بحث و تبادل نظر به عمل آمد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید
:

با توجه به ماده 12 آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 كه تصریح دارد به اینكه مقصود از نوشته های مالی نوشته هایی است كه در آن به طور منجر پرداخت وجه نقدی از طرف امضاء كننده ضمانت یا تعهد شده باشد، با قید جملاتی از قبیل در صورت تخلف از انجام تعهد جبران خسارت وارده را خواهم كرد نوشته مالی محسوب نمی گردد و گواهی امضا این قبیل تعهد نامه ها بلامانع به نظر می رسد. ( 1500/5/ و مورخ 10/5/1379


15
ـ در مورد سوال دیگر دفترخانه مذكور مبنی بر اینكه ( آیا دراسناد وكالت اتومبیل كه با توجه به قسمت 4 بند الف تبصره 32 قانون بودجه سال 79 حق الثبت طبق جداول دارائی محاسبه و اخذ می گردد حق التحریر نیز باید طبق جداول مذكور محاسبه گردد یا خیر؟) بحث و تبادل نظر شد و به شرح ذیل اظهار نظر گردید
:

قسمت 4 بند الف تبصره 32 قانون بودجه سال 79 فقط در خصوص تعیین حق الثبت اسناد اتومبیل می باشد و حق التحریر اسناد وكالت طبق تعرفه سازمان ثبت وصول خواهد شد. ( 1500/5/ و مورخ 10/5/1379
)

16
ـ درخصوص سوال دفترخانه 6 سقز تحت شماره 1020/37 ج مورخ 7/2/79 مبنی بر ( 15% حق التحریر كه به دفتریار تعلق خواهد گرفت آیا پس از كسر 15% كاركنان و 10% كانون و پرداخت بیمه اجتماعی و هزینه های دفترخانه محاسبه خواهد شد یا از كل حق التحریر؟) بحث و بررسی به عمل آمد و به شرح ذل اتخاذ تصمیم گردید
.

با توجه به قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1373 مجلس شورای اسلامی پانزده درصد از كل حق التحریر توسط سردفتر به دفتریار اول دفترخانه پرداخت خواهد شد. ( 1500/5/ و مورخ 10/5/1379
)

17
ـ در خصوص سوال دفتر اسناد رسمی شماره 45 تهران از اداره كل امور اسناد و سر دفتران كه جهت طرح به كمیسیون وحدت رویه ارجاع شده است مبنی بر اینكه ( چنانچه بانك جهت خرید مسكن تسهیلاتی به متقاضی اعطاء می نماید آیا همزمان با تنظیم سند تسهیلات خرید مسكن تنظیم سند قطعی خرید مسكن الزامی است یا خیر و چنانچه بامك در متن سند و نامه تصریح نماید كه تسهیلات اعطانی در جهت خرید مسكن می باشد آیا سند تسهیلات مذكور مشمول تخفیف حق الثبت می گردد یا خیر؟ ) بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید
:

با توجه به ماده واحده قانون الحاق یك تبصره به بند الف و اصلاح بند ج ماده یك قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1376، در صورت اعلم بانك مبنی بر اینكه تسهیلات اعطائی به منظور خرید مسكن می باشد نیاز به همزمانی تنظیم سند قطعی خرید مسكن نبوده و سند تسهیلات خرید مسكن مذكور طبق اعلام بانك مشمول ماده واحده مذكور و مصوبه هیئت وزیران می باش. ( 2002/6/ و مورخ 5/7/1379
)

18
ـ در مورد سوال دفتر اسناد رسمی شماره 5 همدان بدین شرح ( آیا تنظیم اقرار نامه های تمدید مدت اسناد بانكی كه مدت آنها سپری شد مشمول حق الثبت نسبت به مبلغ سندی كه تمدید می شود می باشد یا خیر؟) بحث و تبادل نظر به عمل آمده و به شرح ذیل اظهار نظر گردید
:

با توجه به بند 70 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا مهرماه 65 چون در شرایط سند ثبت شده قبلی تغییری ایجاد نمی شود و وجهی رد و بدل نمی گردد مشمول ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی بوده و اقرار نامه تمدید مدت سند غیر مالی محسوب می گردد. ( 2002/6 و مورخ 5/7/1379
)

19
ـ در خصوص نامه شماره 365/31 مورخ 4/2/79 دادستان محترم دادسرا و دادگاههای انتظامی سردفتران و دفتریاران مبنی بر اینكه ( با توجه به بند 170 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا مهر 65، آیا اقرار نامه های زوجیت فقط جهت ارائه به سازمان ثبت احوال است و یا اینكه دفاتر ازدواج با توجه به نامه شماره 84 ـ س/2 مورخ 25/2/67 اداره كل امور اسناد و سردفتران مجازند اقرار نامه های زوجیت كه در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می گردد را در سند نكاحیه و دفتر ازدواج اخبار نمایند؟) بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید
:

چون سند اقرار نامه زوجیت كه در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می گردد خود به تنهایی سند رسمی می باشد و با توجه به ماده 2 قانون ازدواج و ماده 2 نظامنامه قانون ازدواج مصوب 1310 مجوزی برای ثبت مفاد اقرار نامه تنظیم شده در دفاتر ازدواج و نكاحیه به نظر نمی رسد. (2002/6/ و مورخ 5/7/1379
)

20
ـ در خصوص سوال دفترخانه 199 تهران بدین شرح ( در مواردی كه بعضی از قطعات تفكیكی در تصرف اشخاص می باشد ولی به هنگام تنظیم سند جابجا انتقال پیدا كرده است؟) به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید
:

اصلاح سند با رعایت جمیع مقررات و اخذ مدارك لازم با تنظیم اقرار نامه اصلاحی بین متعاملین نسبت به اشتباهات به عمل آمده به هنگام تنظیم سندانتقال بلااشكال است. 33700/1 و مورخ 26/10/1379


21
ـ در مورد سوال دفترخانه 54 ترهان مبنی بر اینكه ( در مواردی كه شخصی به حكم دادگاه محكوم به تنظیم سند انتقال می گردد آیا مطالبه مدارك دال بر رسیدگی به وضعیت خدمتی از نظر نظام وظیفه برای نامبرده لازم است یا خیر؟) به شرح آتی اظهار نظر گردید
:

با توجه به ماده 10 قانون وظیفه عمومی مصوب 1363، انتقال غیر قهری اموال به طور مستقیم یا غیر مستقیم مستلزم روشن شدن وضعیت خدمتی معامله كننده است و چون مورد، انتقال غیر قهری اموال تلقی نمی شود لذا مطالبه مدارك دال بر رسیدگی وضعیت خدمتی محكوم به انتقال لازم به نظر نمی رسد، این موضوع نتیجتاً مورد تائید سازمان ثبت قرار گرفته. (33700/7/ و مورخ 26/10/1379


23
ـ در خصوص سوال دفترخانه 71 تهران مبنی بر اینكه ( آیا به استناد وكالتنامه های تنظیمی در زندانها كه توسط افسر نگهبان زندان گواهی می گردد و وكالتنامه های رسمی وكلای دادگستری كه روی برگ های خاص خودشان تنظیم می شود می توان تنظیم سند كرد یا خیر؟) به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید
:

با توجه به قوانین و مقررات موضوعه، مجوزی برای تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی به استناد وكالتنامه هایی كه توسط وكلای دادگستری و یا افسر نگهبان زندان تنظیم می شود به نظر نمی رسد این موضوع نیز نتیجتاً مورد تایید سازمان ثبت قرار گرفته 33700/7/ و مورخ 26/10/1379


24
ـ در مورد سوال دفترخانه 57 تهران بدین شرح ( آیا در زمان حیات پدر، جد پدری می تواند برای نوه خود معامله انجام دهد یا خیر؟) به شرح آتی اتخاذ تصمیم گردید
:

ولایت پدر و جد پدری در عرض هم می باشد لذا هر یك از آنها می توانند از طرف مولی علیه خود نسبت به انجام هر نوع معامله ای اقدام نمایند. 33700/7 و مورخ 26/10/1379


25
ـ در خصوص نامه دفترخانه 40 كرمان بدین شرح ( تنظیم اقرار نامه زوجیت بین اقلیت های غیر رسمی بلامانع است یا خیر؟) به شرح آتی اظهار نظر گردید: قید مذهب در اقرار نامه زوجیت برای اشخاصی كه مذهب خود را غیر از مذاهب رسمی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام مینمایند ممنوع است و بخشنامه شماره 16569/34/1 ـ 12/10/78 سازمان ثبت نیز خصوص موضوع صراحت دارد. 37099/8 ـو مورخ 25/11/79


26
ـ در مورد نامه دفترخانه 614 تهران مبنی بر اینكه ( آیا ارائه كارت و آیا حكم بازنشستگی پرسنل نیرویهای انتظامی و … .. مندرج در بخشنامه شماره 12620ـ 20/4/79 كانون سردفتران و دفترداران برای انجام معامله كافی می باشد آیا خیر؟) به شرح ذیل احضار نظر گردید
:

ارائه كارت یا حكم بازنشستگی فوق الذكر یا احراز آن توسط سردفتر برای ثبت معاملات آنها كافی است 37099/ ـ و ـ و مورخ 25/11/1379


27
ـ در خصوص سوال دفترخانه 40 كرمان مبنی بر اینكه موضوع بخشنامه شماره 3229/1- 20/2/79 سازمان محترم ثبت اسناد و املاك كشور در خصوص حق الثبت اسناد قطعی مربوط به مدارس غیر انتفاعی كه ابتدا بانك اعطاء كننده تسهیلات اقدام به ابتیاع ملكی به منظور و واگذاری به متقاضی موسسه آموزشی غیر انتفاعی می نماید مشمل 5 در 1000 تبصره یك بند الف ماده یك قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 می باشد آیا شامل اسناد تنظیمی قبل از ابلاغ بخشنامه فوق الذكر می شود یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر می گردد
:

با توجه به متن بخشنامه مذكور اسنادی كه از تاریخ ابلاغ بخشنامه مذكور تنظیم و ثبت می گردد مشمول حق الثبت به مأخذ 5 در هزار می باشد و اسناد تنظیمی قبل از ابلاغ مشمول تخفیف مذكور نمی باشد 37099/8 – و – و مورخ 25/11/1379


28
ـ در مورد سوال دفترخانه 20 نیشابور بدین شرح ( تنظیم رضایت نامه از طرف برگشت زننده چك كه لاشه چك مفقود شده و برای رفع مشكل از حساب جاری صادره كننده چك تنظیم می گردد و حاكی از عدم ادعای برگشت زننده می باشد و قیدی از مبلغ نیز نمی شود آیا مستلزم پرداخت حق الثبت به میزان وجه چك می باشد با این كه غیر مالی تلقین می گردد ) به شرح ذیل اظهار نظر گردید
:

با توجه به این كه هیچ گونه مبلغ در سند و رضایت نامه قید نمی گردد لذا حق الثبت این گونه اسناد مشمل تبصره 2 ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی است و غیر مالی تلقی می گردد 37099/8-و- و مورخ 25/11/1379


29
ـ در خصوص سوال دفترخانه 537 تهران بدین شرح ( تنظیم اسناد برای شوهر خواهر و همسر برادر توسط سردفتر صحیح است یا خیر ؟) به شرح آتی اظهار نظر گردید


با توجه به قسمت اخیر ماده 53 قانون ثبت مسئول دفتر نمی تواند اسناد كسانی را كه با او قرابت نسبی تا درجه چهارم یا سببی تا درحه سوم دارند ثبت نماید. 37098/9- و – و مورخ 25/11/1379


30
ـ در مورد سوال دفترخانه 80 شاهین دژ مبنی بر اینكه ( آیا تنظیم اسناد منقول وكالت اتومبیل جهت اتباع خارجی به شرط داشتن جوایز اقامت و پروانه اشتغال بلا اشكال است یا خیر؟
)

به شرح ذیل اظهار نظر گردید
.

با توجه به بخشامه شماره 1083/ س /2 مورخ 11/4/79 سازمان ثبت و آئین نامه استملاك اتباع بیگانه تنظیم سند منقول برای اتباع بیگانه منعی ندارد 37098/9 و ـ و مورخ 25/11/1379


31
ـ در خصوص نامه دفترخانه 6 آستارا بدین شرح ( آیا ظهر نویسی و واگذاری قبض انبار گمركی و یا گواهی امضاء مالك قبض انبار مبنی بر تحویل كالا به شخص دیگر جنبه مالی داشته و قابل گواهی امضاء است یا خیر؟) به شرح آتی اظهار نظر گردید
:

با توجه به بند 2 ماده 12 آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1354ؤ گواهی امضاء هر گونه نوشته كه جنبه مالی دارد ممنوع است. لذا گواهی امضاء ظهر قبض انبار و جاهت قانونی ندارد. 37098/9ـ و ـ و مورخ 25/11/1379


32
ـ در مورد سوال دفترخانه 12 بوكان مبنی بر اینكه ( در اسناد اعطای تسهیلات بانكی كه در اختیار اشخاص مانند كشاورزان و غیره قرار می گیرد و پرداخت مقداری از كارمزد و سود تسهیلات اعطانی توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تعهد می گردد در صورت تخلف گیرنده تسهیلات از مفاد قرار داد تنظیمی، مبلغ تعهد شده بوسله دولت را به عنوان وجه الزام در سند تنظیمی بدون گرفتن وثیقه ملكی مشمول حق الثبت می گردد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید
:

با توجه به ماده 51 قانون دفاتر اسناد رسمی و كانون سر دفتر یاران مصوب تیر ماه 1354، نسبت به وجه التزام و وجه الضمان خواه راساً موضوع سند باشد یا در ضمن معامله و عقد دیگری شرط شده باشد برای تامین آنهم مالی به وثیقه گرفته نشده باشد حق الثبت وصول نخواهد شد. 37098/9/ـ و ـ و مورخ 25/1/379


33
ـ در خصوص سوال دفترخانه 20 نیشابود بدین شرح ( در تنظیم اسناد مربوط به اتباع خارجی غیر از اسناد راجع به اموال غیر منقول كارت اقامت قانونی آنها كه در تاریخ تنظیم سند دارای اعتبار باشد به عنوان مدارك هویت آنها مافی است یا خیر؟) به شرح آتی اظهار نظر گردید
:

تنظیم اسناد برای اتباع بیگانه تنها با ارائه كارت اقامت ( بدون گذرنامه ) وجهه قاونی ندارد 37097/10 و ـ مورخ 25/11/1379


34
ـ در مورد سوال دیگر دفترخانه مذكور مبنی بر اینكه ( در مورد حق التحریر اسناد تقسیم نامه كه برابر تعرفه اعلام شده مبلغ سی هزار ریال تعیین و برای هر برگ اضافی مبلغ ده هزار ریال مشخص گردیده و بعضاً بسیاری از اسناد مزبور به دلیل زیاد بودن متن آن در چهار الی پنج صفحه در سه برگ تهیه می گردد تنظیم و به ثبت می رسد نحوه وصول حق التحریر اسناد مزبور چگونه است؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید
:

با توجه به شق بند ب تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی مصوب 1377 حق التحریر سند تقسیم نامه چنانچه در یك صفحه تنظیم گردد ولو وفق ماده 21 قانون دفاتر اسناد رسمی در چند نسخه، مبلغ سی هزار ریال و برای هر برگ اضافی مبلغ ده هزار ریال اضافه م یگردد. 37097/10 ـ و ـ مورخ 25/1/1379


35
ـ در خصوص سوال دیگر دفترخانه مذكور بدین شرح ( بهای اسناد غیرمنقول كه در اجرای حكم دادگاه مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی می شود بر اساس قیمت مورد معامله فیمابین فروشنده و خریدار است یا ارزش اعلام شده در مفاد حكم دادگاه یا ارزش اعلام شده منطقه ای اداره دارائی محل؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید
:

مبنای وصول حق الثبت، مبلغ مندرج در حكم و یا مبایعه نامه و یا ارزیابی است كه مورد حكم واقع شده مگر اینكه این مبلغ كمتر از قیمت منطقه ای باشد كه در آن صورت مبنای وصول حق الثبت قیمت منطقه ای خواهد بود. 37097/10ـ و ـ مورخ 25/11/1379


36
ـ در مورد سوال دفترخانه 4 كاشمر بدین شرح ( در تبصره اصلاحی ماده 74 قانون شهرداریها قید گردیده دفاتر اسناد رسمی مكلفند قبل از انجام معامله از شهرداری كتباً مفاصاحساب نسبت به عوارض ملك مطالبه نمایند. آیا منظور از معامله منحصراً اسناد قطعی مورد نظر است یا شامل اسناد شرطی رهنی ـ اجاره و غیره هم می گردد؟ ) به شرح آتی اظهار نظر گردید
:

اگر با تنظیم سند مالك عین تغییر می كند مفاصاحساب موضوع تبصره ماده 74 قانون

شهرداری ها لازم است در غیر این صورت نیاز نیست. 37097/10ـ و ـ مورخ 25/11/1379


37
ـ در خصوص سوال دفترخانه 50 لاهیجانی مبنی بر اینكه ) برای ثبت تقسیم نامه چنانچه ارزش منطقه بندی برای هر قطعه توسط دارائی اعلام شود و مالكین مشاع نیز اعلام نمایند و وجهی به عنوان مابه التفاوت رد و بدل ننموده اند آیا مشمول حق الثبت است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید
:

فراز 2 بند 453 از مجموعه بخشنامه های ثبتی تكلیف را روشن نموده است. 37097/10ـ و ـ مورخ 25/11/1379


نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

best supplement insurance plans
جمعه 12 آبان 1396 07:35 ب.ظ
همه چیز به چه چیزی بستگی دارد، من فکر می کنم که هر کس بیشتر از این صفحه وب استفاده می کند
و نظرات شما به نفع مردم جدید است.
Why do they call it the Achilles heel?
دوشنبه 27 شهریور 1396 01:28 ب.ظ
Hello there, You have done a fantastic job.
I will certainly digg it and personally recommend to my friends.
I'm sure they'll be benefited from this site.
feet problems
شنبه 18 شهریور 1396 09:50 ق.ظ
With havin so much content do you ever run into any problems of plagorism or copyright infringement?
My website has a lot of completely unique content I've either
authored myself or outsourced but it seems a lot of it
is popping it up all over the internet without
my permission. Do you know any solutions to help reduce content from being stolen? I'd truly
appreciate it.
Winnie
جمعه 16 تیر 1396 06:46 ب.ظ
Right away I am ready to do my breakfast, later than having my breakfast coming
yet again to read more news.
foot pain after sitting
دوشنبه 5 تیر 1396 01:41 ق.ظ
Hello there, You've done a fantastic job. I'll certainly digg it
and in my view suggest to my friends. I'm
confident they'll be benefited from this web site.
Tyson
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 05:52 ب.ظ
Hello my family member! I wish to say that this article is awesome, great written and include almost
all important infos. I'd like to see extra posts like this .
Audrea
یکشنبه 24 اردیبهشت 1396 02:12 ب.ظ
Remarkable things here. I'm very glad to peer your post.
Thanks a lot and I am having a look ahead to contact you.
Will you kindly drop me a mail?
http://ameblo.jp/kristabrennick/entry-12049285741.html
جمعه 22 اردیبهشت 1396 11:53 ق.ظ
You should take part in a contest for one of the greatest blogs on the net.
I am going to highly recommend this web site!
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 03:59 ب.ظ
Having read this I believed it was really informative.
I appreciate you finding the time and effort to put this short article together.
I once again find myself personally spending way too much time both reading and commenting.
But so what, it was still worthwhile!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر