تبلیغات
وکالت - سوالات تستی حقوق جزای عمومی

سوالات تستی حقوق جزای عمومی

دوشنبه 26 اسفند 1387  01:07 ب.ظ

۱. حقوق کیفری به معنای و سیع کلمه مشتمل است بر :

 • الف ـ حقوق کیفری عمومی ـ حقوق کیفری اختصاصی ـ جرم شناسی ـ آیین دادرسی مدنی
 • ب ـ حقوق کیفری عمومی ـ حقوق کیفری اختصاصی ـ آیین دادرسی کیفری ـ جرم یابی
 • ج ـ حقوق کیفری عمومی ـ حقوق کیفری اختصاصی ـ علم اجرای احکام کیفری ـ کیفرشناسی
 • د ـحقوق کیفری عمومی ـ حقوق کیفری اختصاصی ـ آیین دادرسی کیفری ـ کیفر شناسی

۲. «....» یعنی علم چگونگی و نحوه اجرای ضمانتهای 5487 کیفری .

 • الف ـ کیفر شناسی
 • ب ـآیین دادرسی مدنی
 • ج ـ پلیس علمی
 • د ـ جرم یابی

۴. در آیین دادرسی کیفری کدام یک از موضوعات زیر بحث می شود؟

 • الف ـ قواعد کلی و مشترک جرایم و مجازاتها
 • ب ـ عناصر اختصاثی هر یک از جرایم به طور جداگانه
 • ج ـ جنبه های اجرایی مقررات کیفری
 • د ـ چگونگی اجرای مجازاتها و کیفرها

۵. در کیفر شناسی کدام یک از موضعات زیر مورد بحث قرار می گیرد؟

 • الف ـ قواعد کلی و مشترک جرایم و مجازاتها
 • ب ـ عناصر اختصاثی هر یک از جرایم به طور جداگانه
 • ج ـ جنبه های اجرایی مقررات کیفری
 • د ـ چگونگی اجرای مجازاتها و کیفرها

 5487

۶. مسایلی از قبیل : چگونگی انجام تحقیقات ـ نحوه رسیدگی و صدور حکم مربوط به کدام گزینه است؟

 • الف ـ حقوق جزای عمومی
 • ب ـ حقوق جزای اختصاصی
 • ج ـ 5487آیین دادرسی کیفری
 • د ـ قوانین مجازااتهای اسلامی

۷. 5487 حقوق جزای عمومی از جه لحاظ به آیین دادرسی کیفری وابسته است؟

 • الف ـ از جهت تعریف عناصر جرم
 • ب ـ از جهت 5487 رسیدگی به جرم و تشریفات آن
 • ج 5487 ـ 5487 از جهت تایین مجازات
 • د ـ تمام موارد صحیح است.

۸. کدام گزینه در زمینه ی ارتباط بین حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری صحیح است؟

 • الف ـ مو ضوع آیین دادرسی کیفری عبارت از تعقیب مجرمین و محاکمه ی آنان است.
 • ب ـ آیین دادرسی کیفری اعمال عینی حقوق جزا است.
 • ج ـ آیین دادرسی کیفری اعمال حقوق جزا در دعوای کیفری است.
 • د ـ هر سه مورد یاد شده

۹. کدام گزینه صحیح نیست؟

 •  5487الف ـ هر جا که بحث از جرم 5487, مجازات و اقدامات تامینی یا مسؤولیت جزایی افراد حقیقی یا حقوقی مورد سوال قرار گیزد, حقوق جزا می تواند دحالت کند.
 • ب ـدر حقوق اداری فعالیتهای دستگاههای اداری دولت مورد بررسی قرار می گیرد.
 • ج ـ کلاهبرداری توسط یک شرکت تجاری منوط به آن است که ماهیت یک شرکت تجاری است.
 • د ـ حقوق جزا با قوانین و مقررات کیفری صیانت و پاسداری از حرمت اصوا قانون اساسی را بر عهده دارد.

10. کدام علم به دنبال یافتن رد پای بزهکاران و پیدا کردن جرایم است؟

 • الف ـ جرم یابی
 • ب ـجرم شناسی
 • ج ـ پلیس علمی
 • د ـالف و ج

۱۱. کدام گزینه در تعریف جرم شناسی صحیح است؟

 • الف ـ شناسایی رد پای بزهکاران و پیدا کردن جرایم
 • ب ـ شناخت علتهای وقوع جرم ـ پیشگیری از جرایم و درمان اعمال مجرمانه
 • ج ـ  5487احراز و استقرار ئسؤولیت جزایی بر روی افراد.
 • د ـ سناخت جرم در مفهوم عام

۱۲. کدام گزینه صحیح نیست؟

 • الف ـ جرم شناسی علم مستقللی نیست و از داده های سایر علوم سود می برد.
 • ب ـ در زیست شناسی از فعالیتهای ژنتیکی در مجرمان و ارتباط بزهکاری با وراثت برای احراز علتهای جرم بحث می شود.
 • ج ـ در آمار با تعیین 5487 شاخص 5487 تکرار جرم 5487 به نحوی علمی میتوان تکرار کنندگان جرم یا جنسیت و هوش آنها را در جداول آماری مشخص کرد
 • د ـ بررسی اثر انگشت مجرمان در حزه کار جرم شناسی هست.

۱۳. پل ارتباطی بین جرم شناسی و حقوق جزا چیست؟

 • الف ـ علم اخلاق
 • ب ـ سیاست کیفری
 • ج ـ جامعه شناسی کیفری
 • د ـ علوم اجتماعی

۱۴. 5487مجموعه تدابیر و روشهایی که پیشگیزی از جرم می کنند و به درمان مجرمیت می پردازد.

 • الف ـ روانشناسی کیفری
 • ب ـ جامعه شناسی کیفری
 • ج ـ جرم شناسی
 • د ـ سیاست کیفری

۱۵ـ کدام گزینه صحیح نیست ؟

 • الف ـ مهمترین وابستگی حقوق جزا به علوم انسانی علم اخلاق است.
 • ب ـ بسیاری از جرایم ریشه در تجاوز به اخلاق دارند.
 • ج ـ حقوق جزا را نباید ضمانت کننده اخلاق دانست.
 • د ـ اصول اخلاقی در تدوین قوانین اصلا جایی ندارند و قوانین بر اساس نیازهای اجتماعی تدوین می شوند.

۱۶ . کدام گزینه از نتایج وابستگیهای حقوق جزای عمومی به دیگر رشته های حقوق و علوم اجتماعی و علوم انسانی نیست.

 • الف ـ با اتکا بر آمار میزان جرایم را در محدوده های مختلف بشناسیم.
 • ب ـ راه بازگشت دوباره مجرم را به جامعه مسدود کرد.
 • ج ـ ریشه های جرایم مختلف را بشناسیم.
 • د ـ با برنامه ریزی منظم مجازاتها و اقدمات تامینی را در جهت اهداف اصلاح کننده و پیشگیری کننده بکار ببریم.

 5487


نمونه سوالات شماره ۲

۱ . وابستگی حقوق جزا به حقوق اساسی عبارت است از اینکه :

 • الف ـ حقوق جزا صیانت و پاسداری از حرمت قانون اساسی را بر عهده دارد.
 • ب ـ اعمال مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی برای پاسداری از اصول قانون اساسی است.
 • ج ـ حقوق جزا عصاره ی حقوق اساسی مردم یک کشور را مطرح می کند.
 • د ـ گزینه های الف و ب صحیح است.

۲. حقوق جزا برای تعریف جرایم مامورین دولتی و یا جرایم مردم علیه مامورین دولتی نیازمند کدام یک از رشته های حقوقی است؟

 • الف ـ حقوق اساسی
 • ب ـ حقوق اداری
 • ج ـ حقوق مدنی
 • د ـ حقوق کار

۳. برای بررسی عناصر تشکیل دهنده ی جرم ورشکستگی به تقلب باید به کدام قانون مراجعه کرد؟

 • الف ـ قانون مدنی
 • ب ـ قانون جزا
 • ج ـ قانون تجارت
 • د ـ قانون کار

۴. تجاوز به مالکیت مانند جرم سرقت نیازمند تعریف مالکیت و وصف مال منقول است ، این تعریف مربوط به کدام یک از رشته های حقوقی می شود؟

 • الف ـ حقوق تجارت
 • ب ـ حقوق مدنی
 • ج ـ حقوق کیفری
 • د ـ حقوق ثبت

۵ ـ سیاست کیفری در عصر حاضر پلی ارتباطی بین دو رشته ی :

 • الف ـ حقوق جزا و جرم شناسی
 • ب ـ حقوق جزا و جامعه شناسی کیفری
 • ج ـ حقوق حزا و آیین دادرسی کیفری
 • د ـ حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی

۶ ـ در 5487 تفکیک سیاست کیفری از سیاست جنایی 5487کدام گزینه صحیح است؟

 • الف ـ اولی خاص و در محدوده ی قوه قضاییه است و دومی عام و در محدوده ی دولت و کلیه ی سازمانهای دولتی است.
 • ب ـ اولی عام و در محدوده ی دولت است و دومی خاص و در محدوده ی قوه قضاییه است.
 • ج ـ محدوده هر دو یکسان است، ولی ، موضوع آنها تفوت دارد.
 • د ـ محدوده هر دو یکسان است، ولی ، 5487 عوامل اجرایی آنها باهم تفاوت دارد.

۷. به مجموعه تدابیر و روش هایی که 5487 پیشگیری از جرم 5487 می کنند و به درمان مجرمیت می پردازد چه می گویند؟

 • الف ـ جرم شناسی
 • ب ـ جرم یابی
 • ج ـ سیاست کیفری
 • د ـ جامعه شناسی کیفری

۸. 5487 فعالیت های ژنتیکی در مجرمان و ارتباط بزهکاری با وراثت برای احراز علتهای جرم مربوط به کدام یک از علوم است؟

 • الف ـعلم آمار
 • ب ـ زیست شناسی
 • ج ـ جرم یابی
 • د ـ روان شناسی کیفری

۹ ـ استفاده از مجموعه اطلاعات علوم پزشکی در جهت بهتر اجرا شدن قوانین جزایی ، مدنی و اجتماعی مربوط به کدام رشته است؟

 • الف ـ جرم شناسی
 • ب ـ علم آمار
 • ج ـ پزشکی قانونی
 • د ـ زیست شناسی

۱۰. برای احراز یک سند مجعول ( جعل شده ) چون نیاز به ةگاهی از تعریف صحیح اسناد می باشد ، باید کدام منبع مراجعه کرد؟

 • الف ـ حقوق مدنی
 • ب ـ حقوق تجارت
 • ج ـ حقوق اساسی
 • د ـ حقوق اداری

۱۱. علمی که به بررسی امضای ذیل اسناد ، به لحاظ صحت یا جعل آن می پردازد، چه نام دارد؟

 • الف ـ جرم شناسی
 • ب ـ پلیس علمی
 • ج ـ پزشکی قانونی
 • د ـ جزای اختصاصی

۱۲.کدام یک از رشته های زیر به شناخت علل و وقوع جرم و درمان آنها می پردازد؟

 • الف ـ کیفرشناسی
 • ب ـ علم اداره ی زندانها
 • ج ـ جرم شناسی
 • د ـ حقوق جزای اختصاصی

 5487

سوالات تستی نیمسال دوم ۸۴ ـ ۸۵

۱.علت عمده انتخاب و به کار گیری اصطلاح حقوق جزای عمومی کدام است؟

 • الف ـ زیرا بیانگر اصل تساوی مجازاتهاس
 • ب ـ حاکم بر روابط فرد و دلت است.
 • ج ـ ناظر بر تمام قراردادهای مدنی و تجاری است. 5487
 •  5487د ـ در برابر حقوق جزای اختصاصی استعمال می شود.

۲. حقوق جزای عمومی عهده دار چه مواردی است؟

 • الف ـ تعیین وصف مجرمانه خاص و مجازات آن
 •  5487ب ـ مطالعه عام جرو و کنشهای ضد اجتماعی قابل مجازات
 • ج ـ بررسی عام جرم , مسئولیت کیفری و مجازاتها و اقدامات تامینی
 • د ـ بررسی مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی و مسؤولیت اخلاقی مجرم

۳. کدام گزینه راجع جرم شناسی صحیح است؟

 • الف ـ 5487 جرم شناسی علم مستقلی نیست بلکه از داده های سایر علوم استفاده می کند
 • ب ـ 5487 جرم شناسی علم مستقل است و تغذیه 5487کننده علوم کیفری دیگر است.
 • ج ـ  5487جرم شناسی جرم را در مفهوم عام آن که شامل کلیه اعمال ضد اجتماعی است در بر می گیرد.
 • د ـ هر سه مورد

۴.کدام گزینه می تواند در منابع اصلی حقوق جزای عمومی جای گیرد؟

 • الف ـ دکترین
 • ب ـ آداب و رسوم و سنتهای یک قوم
 • ج ـ قانون آئین دادرسی کیفری
 • د.همه موارد

۵. تاثیر آرای وحدت رویه چگونه می باشد؟

 • الف ـ نسبت به کلیه آرا قطعی شده و در حال صدور لازم الاجرا است.
 • ب ـ نسبت به کلیه مواد قانونی مرتبط و احکام صادره قطعی و احکام جدید لازم الاجرا می باشد. 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487
 •  5487ج ـ به وسیله هیات عمومی دیوان عالی کشور تاثیر یا عدم تاثیر آن بر 5487آراء گذشته اعلام می شود. 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487
 • د. نسبت به احکام قطعی شده بی اثر ولی برای سایر احکام مشابه لازم الاتباع است.

۶. در مورد نقش عرف در منابع 5487 حقوق جزا کدام گزینه صحیح است ؟

 • الف ـ 5487نقش عرف به عنوان منبع در حقوق جزا در تدوین و اجرا توسط دادگاه مورد توجه قرار می گیرد؟
 • ب ـ نقش عرف به عنوان منبع در حقوق جزا در مورد تفسیر و ابهام در رسیدگی دادگاهی می باشد
 • ج ـ نقش عرف صرفاً بایستی به صورت به صورت قانون متبلور شود تا عرف را نتبع حقوق جزا بدانیم.
 • د ـ نقش عرف تنها به معنای یکی از منابع حقوق جزا و نه در مفهوم اجرای آن توسط دادگاهها باید مورد توجه قرارگیرد.

۷. برای تعریف و تحلیل جرم بهتر است از شنااخت کدام عوامل ذیل آغاز نمود؟

 • الف ـ محیط اقتصادی, نظم اجتماعی و قانون
 • ب ـ عوامل بیرونی از انسان و محیط و قانون
 • ج ـ فرد اجتماع و قانون
 • د ـ عوامل درونی و بیرونی از انسان و نظم اجتماعی

۸. منشاء اعتبار قانونی مفاهیم کلی حقوق جزای عمومی در کدامیک از اصول حقوق جزا است؟

 • الف ـ اصل قبح عقاب بلا بیان
 • ب ـ اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها
 • چ ـ اصل تفسیر مضیق قانون جزایی به نفع متههم
 • اصل شخصی بودن مجازاتها

 5487۹.این جمله « فقط قانون می تواند برای جرایم مجازات تعیین کند » برای چه کسی است؟

 • الف ـ مونتسکیو
 • ب ـ اعلامیه جهانی حقوق بشر و شهروندان
 • ج ـ بکاریا
 • د ـ ژان ژاک رسو

۱۰ـ نتیجه اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها برای قانون گذار کدام است ؟

 • الف ـ تطبیق دادن رفتار مرتکب با قانون
 • ب ـ متن قانونی را وضع می کند
 • ج ـ مقنن باید جرم و آئین دادرسی وربوط به آن و میزان مجازات برای هر جرم را وضع می کند.
 • د ـ متن قانون باید دقیق و کافی باشد.

۱۱ ـ رابطه اصول شخصی بودن , تساوی و قانونی بودن مجازاتها با اقدامات تامینی و تربیتی چگونه است؟

 • الف ـ این اصول فقط حاکم بر جرایم و مجازاتهاست.
 • ب ـ امروزه عقاید اختلافی است.
 • چ ـ دوره تعدیل کلی انتقام
 • د ـ دوره دادگستری عمومی

۱۲ـ تراضی و سازش اختیاری و موردی به هنگام وقوع جرم از ویژگیهای کدام دوره از حقوق جزا است؟

 • الف ـ دوره انتقام خصوصی
 • ب ـ دوره تعدیل نسبی
 • چ ـ دوره تعدیل کلی انتقام
 • د ـ دوره دادگستری عمومی

۱۳ ـ قانون قصاص تحدید کننده کدام نوع مسؤلیت است؟

 • الف ـ مسئولیت شخصی
 • ب ـ مسئولیت جمعی
 • ج ـ مسئولیت کیفری
 • د ـ مسئولیت مدنی

۱۴ ـ مقام تعیین کننده ضابطه ها مجازاتها در سیستم جزایی ایران باستان کدام گزینه است ؟

 • الف ـ ماموران شاهی و ضابطه نوعی
 • ب ـ نوعی بوده و با وزیر دربار
 • ج ـ شخص پادشاه و یا قضاوت شاهی و ضابطه شخصی
 • د ـ ضابطه و مقام مشخصی وجود نداشته است.

۱۵ـ مسئولیت اطفال در سیستم جزایی ایران باستان چگونه بود؟

 • الف ـ اطفال تا 5487 ۷ـ۸ سالگی فاقد مسئلیت جزایی
 • ب ـ 5487 اطفال تا ۱۶ سالگی فاقد مسئولیت جزایی بودند.
 • ج ـ دختران تا ۹ 5487 و پسران تا ۱۵ سالگی فاقد مسؤولیت بودند .
 • د ـ اطفال تا ۱۲ سال فاقد مسؤلیت و تا ۱۶ سال نوعی مسئولیت تخفیف بافته داشتند.

۱۶ ـ مسئولیت عاقله استثنایی بر کدام اصول زیر است؟

 • الف ـ اصل قانئنی بودن جرایم و مجازاتها
 • ب ـ اصل شخصی بودن
 • چ ـ اصل تساوی
 • د ـ مصالحه قصاص بر پرداخت دیه

۱۷. 5487 کدامیک از موارد ذیل خصوصیت بارز آیئن دادرسی رسیدگی در اسلام می باشند؟

 • الف ـ رسیدگی توام با سرعت و یک مرحله ای
 • ب ـ رسیدگی توام با دقت و دو مرحله و تشریفات دادرسی
 • ج ـ رسیدگی توام با سختگیری نسبت به متهم و اصالت تشریفات دادرسی
 • د ـ رسیدگی توام با تقوای قاضی و دو مرحله ای بودن

۱۸ ـ ایدهء تشکیل پروندهء شخصیتی برای مجرم با نظر متخصصان علوم انسنی نتیجه > کدام مکتب است؟

 • الف مکتب نفی حقوق جزا
 • ب ـ دفاع اجتماعی ترکیبی
 • ج ـ مکتب تحققی
 • د ـ مکتب دفاع اجتماعی جدید

۱۹ ـ در حقوق جزای اسلامی راْی قاضی باید مبتنی بر چه اصولی باشد؟

 • الف ـ اصولاْ مستند بر عقل , آگاهی و علم قاضی کفایت می کند.
 • ب ـ مستند به منابع شرعی و کتب معتبر فقهی و با ظهور قانون به دلائل قانونی
 • چ ـ کتاب, 5487سنت , اجماع و عقل
 • د ـ کتاب, اجماع 5487, استحسان, مصلحت مرسله

۲۰ ـ مستنبط از قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران کدام گزینه صحیح است؟

 • الف ـ قانون حدود قصاص و دبت کاملاً شرعی است
 • ب ـ مواد عمومی قانون مجازات و تعزیرات و مجازات بازدارنده کاملاْشر عی است.
 • چ ـ قانون حدود و قصاص و تعزیرات شرعی است و سایر موارد شرعی و عرفی است.
 • د ـ الف و ب صحیح است

۲۱ ـ کدام یک از قوانین زیر جزء قوانین ماهوی است ؟

 • الف ـ قوانینی که شرایط اتهامی را مشخص می کند
 • ب ـ قوانینی که عناصر متشکله جرم را مشخص می کند
 • ج ـ قوانینی که کجازات یا اقدامات تامینی را مشخص می کند.
 • د ـ هر سه مورد

۲۲ ـ پایه گذاران مکتب فایده اجتماعی چه کسانی بودند؟

 • الف ـ مونتسکیو , گیزو , سی
 • ب ـ اورتولان , پرنس , رسی
 • ج ـ ژان ژاک رسو , 5487 بکاریا 5487, بنتام
 • د ـ ژرمی بنتام , افلاطون , ولتر

۲۳ ـ به ترتیب آثار متعلق به کیست ؟

 • الف ـ روح القوانین ـ جرلیم و مجازاتها ـ مجازات اعدام در جرایم سیاسی: مونتسکیو , 5487 بکاریا, گیزو
 • ب ـ روح القوانین ـ مجازات اعدام در جرایم سیاسی ـجرایم و مجازاتها : گیزو , 5487مونتسکیو , 5487 بکاریا
 • ج ـ شبهای سن پترزبورگ ـ رساله ای در حقوق جزا ـ انسان جنایتکار : ژوزف دو مستر , 5487 رسی , 5487 لو مبرزو
 • د ـ موارد الف و ب صحیح است.

۲۴ ـ از نظر بکاریا در جه صورتی مجازات فایده اجتماعی دارد ؟

 • الف ـ مجازات شدید و حتمی و اصلاح کننده باشد.
 • ب ـ مجازات نسبتاً شدید و قطعی و موثر باشد
 • ج ـ مجازات ضروری , یقینی و قطعی باشد.
 • د ـ خفیف , نسبی و موثر باشد.

۲۵ ـ تکیه بر عدالت و اخلاق در خصوص اجرا مجازات از اصول کدام مکتب زیر است؟

 • الف ـ مکتب کلاسیک
 • ب ـ مکتب عدالت مطلق
 • ج ـ مکتب نئو کلاسیک
 • د ـ مکتب فایده اجتماعی

۲۶ـ 5487 مکتب کلاسیک بیشتر بر چه مضوعی تکیه داشت ؟

 • الف ـ بر روی شخصیت مجرم و پدیده مجرمانه
 • ب ـ بر علل وقوع جرم و نحوه جبران آن و درمان مجرم
 • ج ـ بیشتر بر جرم و میزان ضرر و زیان و مجازات آن
 • د ـ فقط بر روی مجرم به شکلی عملی تحقیق می کند

۲۷. جرایم از نظر تاریخ وقوع به چند دسته تقسیم می شوند؟

 • الف ـ جرایم اصلی ـ مانع
 • ب ـ جرایم مطلق ـ جرایم مقید
 • ج ـ جرایم آنی -جرایم پیاپی
 • د ـ جرایم ساده ـ مرکب

۲۸. در تفسیر 5487 قانون 5487 دلیلی که در مدلول آن احتمال خلافی برود اما بی نهایت ضعیف باشد چه نامیده می شود؟

 • الف ـ نص
 • ب ـ مجمل
 • ج ـ موول
 • د ـ ظاهر

۲۹ . تبرئه متهم توسط قاضی در حال شک در صورت اجمال یا ابهام قانون جزا از نتایج کدام اصل زیر است؟

 • الف ـ اصل عطف به ما سبق نشدن قوانبن جزایی
 • ب ـ اصل قانونی بودن مجازاتها
 • ج ـ اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی
 • د ـ اصل شخصی بودن مجازاتها

۳۰ـ ضابطه و ملاک در عطف به ما سبق نشدن قوانین شکلی کدام است؟

 • الف ـ عدم ایجاد حق مکتسبه برای مجرم نسبت به قانون قدیم
 • ب ـ ضابطه عادلانه بودن قانون
 • ج ـ ضابطه فایده اجتماعی
 • د ـ به نظر قاضی رسیدگی کننده است.

۳۱ . قلمرو اجرایی اصل بماسبق نشدن قوانین کیفری کدام است؟

 • الف ـ حدود قصاص
 • ب ـ فقط حدود
 • ج ـ مقررات و نظامات دولتی
 • د ـ 5487 حدود و تعزیرات

۳۲ ـ مستند عقلی قاعده عطف بما سبق نشدن قوانین کیفری در حقوق اسلام کدام است.

 • الف ـ و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا
 • ب ـ ماده ۱۱ قانون مجازات سال ۱۳۷۰
 • ج ـ اصل ۱۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی
 • د ـ قبح عقاب بلابیان

منبع:http://smr.mihanblog.com/Post-211.ASPX 5487


نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

what happens when you mix alcohol and viagra
سه شنبه 21 خرداد 1398 03:21 ب.ظ

Hi there, I check your new stuff on a regular basis. Your story-telling style is witty, keep doing what you're doing!
cialis
دوشنبه 5 فروردین 1398 04:04 ب.ظ
Hello, I enjoy reading all of your post. I wanted to write a little comment to support you.
Generic cialis
جمعه 3 فروردین 1397 01:59 ب.ظ

Really lots of valuable tips!
prix de cialis cialis prices in england cialis 100 mg 30 tablet costo in farmacia cialis cialis tablets for sale cialis generic availability cialis alternative brand cialis generic buying cialis overnight cialis dosage amounts
CialisTwito
یکشنبه 27 اسفند 1396 09:11 ب.ظ

Kudos. I appreciate it.
online prescriptions cialis cialis 5 mg scheda tecnica cialis sans ordonnance achat cialis en itali click here take cialis cialis professional yohimbe cialis preise schweiz when can i take another cialis cialis 100 mg 30 tablet cialis diario compra
Mellisa
جمعه 17 آذر 1396 09:38 ب.ظ
Hello, just wanted to say, I loved this post. It was practical.
Keep on posting!
nesssumpcardi.mihanblog.com
یکشنبه 11 تیر 1396 07:37 ب.ظ
Hello There. I found your weblog the use of msn. That is an extremely smartly written article.
I'll be sure to bookmark it and come back to
learn more of your helpful information. Thanks for the post.
I'll definitely comeback.
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 10:16 ب.ظ
I am not sure where you are getting your info, but good topic.
I needs to spend some time learning much more or understanding more.

Thanks for fantastic information I was looking for this information for my mission.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر