تبلیغات
وکالت - سئوالات اختبار کانون فارس ۱۷/۸/۸۶

سئوالات اختبار کانون فارس ۱۷/۸/۸۶

دوشنبه 26 اسفند 1387  01:02 ب.ظ

سئوال (۱) : اسفندیار به شما مراجعه و اظهار میدارد : سند خانه مسكونی خودرا جهت مرخصی یك از بستگانش از زندان به وثیقه گذاشته است . زندانی پس از اتمام مرخصی به زندان مراجعت ننموده ، اخطاریه ای از اجرا احكام كیفری دادگستری مبنی بر معرفی زندانی ظرف مدت ۲۰ روز به نشانی اسفندیار به عنوان وثیقه گذار ارسال كه به همسر وی ابلاغ شده و به اسفندیار تعهد ابلاغ نموده ا ست ولی اسفندیار ظرف مدت مقرر نتوانسته زندانی را معرفی و تحویل دهد . داستان دستورضبط وثیقه را صادر نموده است و حالا اسفندیار می خواهد در موعد قانونی موضوع ماده ۱۴۳ قانون آئین دادرسی در امور كیفری نسبت به دستور ضبط وثیقه اعتراض نماید .حال با توجه به شرح سئوال :
۱- 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487آیا مقررات آئین دادرسی كیفری در باب آثارقرار تامین نسبت به محكومٌ علیه احكام قطعی كیفری نیز قابل اعمال است یا خیر ؟ مستند به مقررات ورویه قضائی توضیح دهید ؟
۲- 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487به عنوان وكیل اسفندیار اعتراض خودرابه چه مرجعی تقدیم می نمایید و چه دفاعی بعمل می آورید ؟ مستدل و مستند به مواد قانونی ورویه قضایی توضیح دهید ؟

سئوال (۲)‌:ایرج شكایتی مبنی بر ایراد ضرب و جرح عمدی علیه مازیار مطرح و اعلام نموده بر اثر ایراد ضرب با چوب ، دست راست او شكسته و مبلغ بیست میلیون ریال هزینه درمان دست خود نموده است . در دادسرا قرار وثیقه به مبلغ یكصد میلیون ریال برای مازیار صادر و با تقاضای ایرج ، قرار تامین خواسته مبنی بر توقیف اموال مازیار بمبلغ بیست میلیون ریال صادر و یك دستگاه اتومبیل او توقیف شده است .
مازیار با معرفی شهودی كه بر صحت ادعای وی گواهی داده اند اعلام داشته ایرج با چاقو به وی حمله و چاقو را به سمت وی نشانه گرفته و اوبرای دفاع از خود چوب به دست ایرج زده تا نتواند با چاقو اورابزند و چاقوی ایرج نیز در صحنه كشف شده است .

مستنداٌ و مستدلاٌ‌پاسخ دهید :
۱- 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487آیا عمل مازیار قابل مجازات است ؟
۲- 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487آیا مازیار مسئولیتی در پرداخت دیه و ضررو زیان ناشی از جرم دارد ؟
۳- 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487آیا بازپرس تكیلف به اخذ خسارت احتمالی از شاكی در زمان صدور قرار تامین خواسته داشته وآیا
اصولاٌ‌بازپرس حق صدور قرار تامین خواسته داشته است ؟
۴- 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487آیا قرار وثیقه كه قبل از بررسی دفاعیات متهم صادر شده در زمان صدور متناسب با جرم انتسابی است؟


سئوال(۳): اكبر متوجه می شود تقی با خواهر او رابطه نامشروع داشته ، لذا با مراجعه به وی ، اوراتهدید به شكایت و پیگیری قانونی می نماید . تقی جهت جلوگیری از ورود ضرر حیثیتی و مجازات قانونی ، حاضر می شود یك فقره چك بملغ یكصد میلیون ریال از حساب شخصی خود در وجه اكبر صادر و به وی تسلیم نماید . اماتقی روز بعد به بانك مراجعه ، دستور عدم پرداخت می دهد اكبر با مراجعه به بانك ، گواهی عدم پرداخت به علت كسر موجودی و دستور عدم پرداخت اخذ نموده ولی شكایتی مطرح نكرده است .
تقی به شما مراجعه و ضمن شرح ماجرا اظهار میدارد دستور عدم پرداخت چك را سه روز پیش به بانك داده و هیچگونه معامله ای با اكبر نداشته تا او بتواند ادعا كند چك بابت بدهی بوده و دونفر شاهد در زمان صدور چك حضور داشته اند و حاضر به گواهی هستند .
مستندلاٌ و مستند به مواد قانونی پاسخ دهید :

۱- وكالت تقی را میپذیرید ؟ چه اقداماتی انجام می دهید ؟
۲- آیا عمل اكبر جرم محسوب می شود ؟(در صورت اثبات )‌نوع جرم و مجازات آن چیست ؟
۳- اگر اكبر شكایت كیفری چك بی محل نماید چه دفاعی از تقی بعمل می آورید ؟
سئوال (۴): زهرا شكایتی در خصوص یك دستگاه اتومبیل پراید علیه رضا مطرح ودر دادسرا توضیح داده اتومبیل پراید خود رادر شیراز بر اساس اعتماد جهت رفتن به مسافرت دو روزه به جهرم به رضا امانت داده ولی رضا آن را در كازرون به حسن فروخته است . شكایت در دادسرای كازرون مطرح و دستور توقیف اتومبیل صادروپس از ابلاغ دستور به حسن در اجرای آن اتومبیل در پاركینگی در كازرون توقیف شده است –سپس حسن به پاركینگ مراجعه و پخش صوت اتومبیل را باز و لاستیكهای آن رابا لاستیك مستعمل تعویض نموده است .

مستدلاٌ و مستنداٌ توضیح دهید :
۱-كدام دادسرا و دادگاه صالح به رسیدگی است؟
۲- رضا مرتكب چه جرمی شده است ؟ اگر نظریاتی وجود دارد مستدلاٌتوضیح دهید .
۳- آیا حسن نیز مرتكب جرم شده است ؟ مستنداٌ ومستدلاٌ‌توضیح دهید ؟


سئوال (۵): مسعود بدفتر وكالت شما مراجعه نموده اظهار میدارد ، مادرش بنام زهرا درسال گذشته فوت نموده است برادر مسعود به ( بهنام ) از غیبت وی كه در خارج از كشور بسر میبرده استفاده كرده و با مراجعه به دادگاه حقوقی شیراز و ارائه مدارك و اسناد لازمه بدون ذكر نام مسعود بعنوان ورثه مرحومه زهرا ، گواهی انحصار وراثت خود ودیگر وراث باستثناء‌مسعود را گرفته و براساس گواهی مذكور اموالی را از مورث به اشخاص ثالث فروخته است . اكنون مسعود از شما میخواهد وكالت وی را پذیرفته از حقوق وی دفاع نمائید . ۱- آیا بهنام مرتكب جرمی شده است ؟۲- در صورت قبول وكالت دلائل و مستندات ، طرف شكایت مراجع رسیدگی و.... همراه با ذكر دلائل و مستندات قانونی مرقوم دارید .


سئوال(۶): بهرام چكی در وجه بهزاد صادر می نماید . بهزاد قبل از حلول اجل ششماهه از تاریخ تحریر چك فوت می نماید . سیاوش كه بازمانده منحصر وی بوده ، چك را با شبیه سازی امضای پدر و جهت وصول ظهر نویسی و به بانك واگذار تا وجه چك پس از وصول به حساب پدرش واریز گردد. چك به علت كسرموجودی ، منجر به صدور گواهی عدم پرداخت میگردد. سیاوش در موعد قانونی بهرام را تحت تعقیب قرار میدهد ولی بهرام در قبال دعوای كیفری مطروحه علیه خود باتهام صدور چك بلامحل ، مبادرت به تقدیم شكوائیه كیفری تحت عنوان جعل و استفاده از سند مجعول ( به علت ظهر نویسی )‌علیه سیاوش می نماید .

آیا وكالت سیاوش را میپذیرید یا خیر ؟ در صورت مثبت بودن پاسخ چه دفاعی در قبال ادعای جعل و استفاده از سند مجعول به عمل می آورید ؟ اگر پاسخ شما منفی است ، دلایل عدم پذیرش رابیان كنید .


سئوال (۷): ورثه مرحوم محمد ، علیه جعفر به ارتكاب قتل عمدی مورث خود شكایت كرده اند . اوراق پرونده حاكی است ،‌محمد كه میهمان جعفر بوده ، پس از مصدومیت به بیمارستان انتقال یافته ، لیكن معالجات موثر واقع نشده و پس از چند روز كه در حال اغماء بوده فوت شده است . جعفر اظهار داشته به اتفاق مرحوم محمد و دیگری بنام احمد كه باغبان وی می باشد ، پشت بام منزل استراحت می كرده اند كه حدود ساعت ۲ بعد از نیمه شب صدائی شنیده ، از خواب برخاسته ، متوجه شده محمد در رختخواب خودنیست و صدای ناله وی پای دیوار در حیاط منزل به گوش میرسد . توضیحات احمد نیز بهمین نحواست . اطرافیان جعفر و چند نفر از همسایگان وی شهادت داده اند كه در حدود ساعت ۲بعد از نیمه شب محمد راكه سروصورتش خون آلود بوده و فقط ناله می كرده ، پای دیوار خانه ( خانه جعفر ) مشاهده كرده اند . گواهی پزشكی قانونی حاكی است محمد بر اثر ضربه مغزی بعلت برخورد سرش با جسم سخت فوت شده است . قرار مجرمیت مبنی بر انتساب قتل عمدی به جعفر از باب لوث بجهت حضورش در محل واقعه صادر، پرونده با صدور كیفر خواست به دادگاه كیفری استان ارسال شده است . با استناد به قانون به موارد زیر به ترتیب و به تفكیك پاسخ دهید .


الف – آیا مورد را از موارد لوث میدانید ؟ چرا ؟
ب – چنانچه دادگاه مورد را از موارد لوث بداند ،
۱- چنانچه اولیاء دم ( پدر ، مادر و همسروفرزند متوفی )‌تعداد ده نفر واجد شرایط برای قسم در دادگاه حاضر كنند ، آیا آنها با همین تعداد حالفین می توانند اجرای قسامه نمایند ؟
۲- چنانچه اولیاء دم از متهم مطالبه قسامه نمایند و متهم خودداری كند ، حكم دادگاه چه خواهد بود .
۳- در صورتیكه متهم ،‌صحیحاٌ به قسامه عمل نماید ، حكم صادر ه در مورد او چه خواهد بود ؟
۴- آیا پدر همسر مرحوم محمد می تواند یكی از حالفین اولیاء دم باشد ؟


سئوال (۸):‌احمد صندوقدار بانك ملی و محسن به فعالیت در امور تجاری مشغول است . احمد به محسن پیشنهاد می كند ، با دریافت مبلغ پانصد هزار تومان اقداماتی انجام می دهد تا چك صادره توسط محسن بمبلغ سی میلیون تومان كه در دست دیگری است ، علیرغم فقدان وجه در حساب وی پاس شود . محسن پیشنهاد احمد را میپذیرد ، مبلغ پانصد هزار تومان را به او میپردازد .احمد وجه یك فقره چك تضمینی سی میلیون تومانی یكی از مراجعین بانك كه به حساب دارنده چك واریز میكرده به حساب محسن واریز نموده و به این ترتیب چك صادره توسط محسن پاس می شود . محسن مطابق قرار قبلی فیمابین پس از ۱۵ روز مبلغ سی میلیون تومان را تهیه كرده و به احمد میدهد و احمد وجه مذكور را به حساب دارنده چك تضمینی مورد بحث واریز می نماید . بانك پس از آگاهی از این موضوع ، از احمد در مرجع قضائی شكایت می كند . پس از آن ، احمد خسارات مورد نظر بانك از حیث سود پانزده روزه مبلغ سی میلیون تومان و جریمه متعلقه را به بانك می پردازد و به اتفاق محسن مراتب فوق را در مرجع قضائی تائید می كنند . با ذكر مستندات قانونی پاسخ دهید :

۱- چه جرم یا جرائمی رامتوجه احمد ( صندوقدار بانك) میدانید ؟۲- چه جرم یا جرائمی رامتوجه محسن میدانید ؟ ۳- اگر محسن ادعا كند ، برای جلوگیری از صدور گواهینامه عدم پرداخت چك صادره توسط وی و تعقیب و مجازات خود ، ناچار به پرداخت مبلغ پانصد هزار تومان به احمد بوده است دفاع وی راقابل بررسی میدانید ؟ ۴- تكلیف پانصد هزار تومان وجه دریافتی توسط احمد چه میشود ؟ ۵- قرار تامین كیفری مناسب در مورد احمد پس از تفهیم اتهام به وی چه خواهد بود ؟
سئوال (۱): حسن بدفتر وكالت شما مراجعه نموده اظهار میدارد ، یكسال قبل حسین با جعل یك فقره قولنامه عادی به امضاء وی –(حسن) – علیه ایشان در دادگاه حقوقی شیراز اقامه دعوی نموده و مدعی شده است موازی ده هكتار زمین از پلاك ۸ بخش ۳ شیراز را از حسن خریداری نموده است . دادگاه حقوقی عمومی شیراز به موضوع رسیدگی كرده حسن ایراد جعل نموده و دادگاه ضمن ردایراد جعل ، حكم به الزام حسن به تنظیم سند رسمی ملك موصوف به نفع حسین صادر و در پی تجدیدنظر خواهی حسن پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال و دادگاه اخیرالذكر رای صادره بدوی را عیناٌ تایید نموده است . حسن از شما میخواهد وكالت وی را قبول نموده ازطرق قانونی از حق وی دفاع كنید. آیا وكالت وی را میپذیرید در صورت پذیرش یا عدم پذیرش وكالت حسن پاسخ خودو اقدامات لازم را مستدلاٌ‌و با استناد به مواد قانونی مرقوم فرمائید.سئوال (۲):علی به دفتر شما مراجعه و اظهار میدارد بعنوان وكیل پدر خود (محمد) و حسب اختیارات وكالتنامه بموجب یك فقره مبایعه نامه عادی مورخه ۱۲/۱۱/۱۳۸۵ سهم زراعی پدرش در پلاك ۱۴۶۲ بخش ۴ شیراز را به مبلغ سی میلیون تومان به آقایان حسن و حسین كه خود مالكین مشاعی پلاك مذكور بوده فروخته و ثمن معامله را نقداٌ‌طی چند فقره چك دریافت نموده و در مبایعه نامه اسقاط كافه خیارات بعمل آمده است . پس از گذشت چند ماه از انجام معامله خریداران دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ سی میلیون تومان بابت استرداد ثمن معامله مذكور و خسارات به طرفیت علی مطرح و عنوان نموده اند كه چون زمین مذكور در طرح فضای سبز قرار داشته ، بنابراین خواهانها استحقاق مطالبه و دریافت ثمن را دارند – شعبه دادگاه عمومی شیراز با این استدلال كه حسب پاسخ شهرداری شیراز زمین مورد نظر در طرح فضای سبز قرار داشته حكم به محكومیت علی به پرداخت ثمن از اموال پدرش صادره نموده است . حال از شما میخواهد كه در موعد قانونی نسبت به دادنامه تقاضای تجدید نظر خواهی نمایید .

با توجه به شرح سئوال : ایرادات شكلی و ماهیتی وارد بر نحوه طرح دعوی و دادرسی و دادنامه صادره را با ذكر استدلال و مستندات قانونی توضیح دهید .


سوال (۳):در تاریخ ۱/۳/۸۴ طی سند رسمی ، خسرو شش دانگ یك باب منزل مسكونی به پلاك ثبتی ۱۷۶ بخش یك شیراز را به مبلغ دومیلیارد ریال به پرویز می فروشد .مبلغ یك میلیارد ریال از ثمن معامله نقداٌ‌و طی یك فقره چك تضمینی پرداخت و مقرر می گردد كه مبلغ یك میلیارد ریال مابقی ثمن در تاریخ ۱/۳/۸۵ پرداخت گردد، مورد معامله به تصرف خریدار داده میشود . هوشنگ شش دانگ یك دستگاه آپارتمان به پلاك ثبتی ۱۲/۱۹۲۵ بخش چهار شیراز را وثیقه مابقی ثمن ( یك میلیارد ریال )‌قرار میدهد . بعد از انجام معامله و رهن مذكور ، خسرو و پرویز طی یك سند رسمی جداگانه توافق می نمایند كه یك میلیارد ریال مابقی ثمن معامله به عنوان قرض بر عهده پرویز باشد و پرویز متعهد می گردد كه در تاریخ ۱/۱۱/۸۵ مبلغ یك میلیارد ریال را بپردازد . با حلول اجل، پرویز از ادای دین خود خودداری میكند . خسرو جهت استیفاء طلب خود اقدام به صدور اجرائیه نسبت به سند رهنی نموده و اجرای ثبت شیراز بعد از جری تشریفات قانونی و مضی مدت مقرر اقدام به صدور آگهی مزایده و تاریخ انجام مزایده را ۱۵/۷/۸۶ اعلام نموده است . هوشنگ در تاریخ ۱۱/۷/۸۶ به شما مراجعه و از شما می خواهد كه وكالت او را بپذیرید و در جهت حفظ حقوق او اقدام نمایید . آیا وكالت او را میپذیرید و چنانچه جواب مثبت است چه اقدام و یا اقداماتی و از طریق چه مرجع و یا مراجعی به عمل می آورید ، مستنداٌ و مستدلاٌ توضیح دهید .


سئوال (۴): فریدون و فرامرز بالسویه در پلاك ثبتی ۱۷۴۵ فرعی از ۱۲ اصلی بخش یك كازرون مشاعا ٌ شریك بوده اند. فریدون سهم خودرا از ملك مشترك به فریبرز فروخته .سه روز بعد فرامرز فوت كرده و وراث منحصر حین الفوت وی فریده و فرید هستند ، فریده با اطلاع از موضوع فوراٌ ثمن معامله را به تنهایی در صندوق تودیع و مراتب راطی اظهار نامه ای به فریدون اعلام و اخذ به شفعه نموده است . سپس فریدون معامله را اقاله نموده و با قرارداد دیگری مورد معامله را به فرهاد صلح كرده است .بعداٌ فریده نیز اصالتاٌ و با اخذ وكالت رسمی از برادرش ( فرید ) ششدانگ پلاك موصوف را طی مبایعه نامه عادی به پرویز منتقل نموده است . حال با توجه به شرح سئوال : الف – عقود و قراردادهای مورد اشاره در سئوال از حیث صحت –بطلان – قابلیت و یا عدم قابلیت استناد ، چه وضعیتی دارند . مستنداٌ‌به مواد قانونی توضیح دهید ؟ب- در صورتی كه پرویز به شما مراجعه و بخواهد وكالت وی را جهت تحویل ملك و انتقال سند رسمی آن بپذیرید چه اقداماتی برای استیفاء‌حقوق پرویز باید بعمل آید ؟.به تفكیك و به ترتیب با ذكر عنوان دعوی ، مرجع رسیدگی و اشخاصی كه میبایست طرف دعوی قرار گیرند توضیح دهیدسئوال (۵):آقای خسرو كمالی به موجب قراردادعادی مورخه ی ۲۰/۱۰/۸۵ یك دستگاه كامیون را به بیع نقد به مبلغ /۰۰۰/۰۰۰/۹۵۰ ریال ( نود وپنج میلیون تومان )‌به آقای حسن عباسی فروخته و مبلغ /۰۰۰/۰۰۰/۳۵۰ ( سی وپنج ملیون تومان )‌از ثمن را ازخریدار دریافت نموده و نسبت به مابقی ، برادر خریداراز او ضمانت كرده است . با این وجود با گذشت بیش از یك ماه از تاریخ معامله ،‌نه مشتری و نه ضامن مابقی ثمن را پرداخت نكرده اند و بایع (خسرو كمالی) هم كامیون را تحویل نداده است . فروشنده به دفتر وكالت شما مراجعه و ضمن توضیح ماجرای فوق اعلام می نماید كه دعوی فسخ اقامه كرده است واز شما می خواهد كه با قبول وكالت او اقدام قانونی نمائید .درصورت پذیرش وكالت او چه اقداماتی به عمل می آورید ؟بطور مستدل و مستند پاسخ دهید .


سئوال (۶): احسان كه مردی ایرانی وشیعه بوده در سال ۱۳۸۵ در شیراز فوت نموده و بازماندگان او عبارتند از دو دختر ، یك همسر دائمی و یك برادر ومادر . اموال متوفی عبارت است از یكباب منزل مسكونی كه عرصه آن ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال و اعیانی آن ۰۰۰/۰۰۰/۲۲۰ ریال جمعاٌ ۰۰۰/۰۰۰/۴۲۰ ریال ارزیابی شده و سرقفلی یكباب مغازه به ارزش ۰۰۰/۰۰۰/۱۴۰ ریال و مقداری وجه نقد و اموال منقول جمعاٌ معادل ۰۰۰/۰۰۰/۱۲۰ ریال .
با استناد به مواد قانونی ضمن ذكر عنوان و جهت تعلق اراث به هریك از بازماندگان از نظر اینكه به فرض است یا قرابت یا به رد ، نسبت سهم الارث هر یك از بازماندگان را تعیین و مبلغ ارثیه هركدام را به ریال اعلام نمائید .


سئوال ( ۷):بهمن در مقام خریدار ملكی را با قیمت مناسب از جمشید خریداری نموده و جمشید نیز با اعتماد به حسن شهرت مالی بهمن ، پرداخت ثمن را بطور موجل پذیرفته است . مبیع تسلیم شده و بافرارسیدن اجل تادیه ثمن ، به علت استنكاف خریدار از پرداخت ثمن ، فروشنده ،دعوی به خواسته مطالبه ثمن بطرفیت بهمن تقدیم دادگاه نموده است . بهمن در جلسه دادرسی مدعی می شودكه معامله را به نمایندگی از برادرش بهرام انجام داده و با ارائه یك فقره وكالتنامه كه با اختیارات كافی ولازم چند روز قبل از انعقاد بیع توسط بهرام به بهمن تفویض و موضوع خرید ملك موصوف در آن تصریح گردیده است ،استدلال می نماید كه به استناد ماده ۱۹۶ قانون مدنی چون معامله برای خودش نبوده و اوبه عنوان نماینده عمل كرده نتیجتاٌ تعهدی به پرداخت ثمن ندارد .
بعنوان وكیل جمشید در مقابل اظهارات خوانده چه دفاعیاتی بعمل می آورید ؟سئوال (۸):تاجری به دفتر وكالت شما مراجعه و اظهار می دارد : به حكایت قرار داد و بارنامه های موجود در تاریخ پنجم دی ماه هشتادو پنج به شركت باربری(سفیر ساحل )‌در بوشهر مراجعه و حمل یك محموله بزرگ شكر را ازگمرك آن شهر به مقصد انبار كالای او در تهران به آن باربری محول نموده است لیكن باربری فوق ، حمل بخشی از محموله یادشده را به علت در اخیتار نداشتن وسایل نقلیه كافی به یك بنگاه حمل ونقل در شیراز تحت نام (دراك ) واگذار كرده و متاسفانه پس از تخلیه محموله ارسالی، مشخص گردیده كه دوتن از محموله یكی از كامیونهای تحت اجاره باربری دراك كمتر از میزان تحویل و بارگیری در گمرك بوشهر است . مالك كالا تصمیم به پیگیری موضوع جهت احقاق حقوق خود داشته و از شما تقاضای قبول وكالت می نماید ،

اولاٌ- اگر كسری كالای موضوع دعوی بواسطه آن باشد كه محموله به علت بارش ناگهانی باران تضییع شده باشد در اینصورت در رابطه با مسئولیت متصدیان حمل و نقل زمینی بطرفیت چه شخص یا اشخاصی و با استناد به چه مقرراتی طرح دعوی می نمایید ؟ مستدل و مستند پاسخ دهید .

ثانیاٌ- اگر كسری كالای موضوع ترافع ناشی از حیف و میل راننده كامیون باشد در اینصورت دعوی را به طرفیت چه شخصی و مستند به چه قانونی مطرح می كنید ؟

ثالثاٌ- شركت سفیر ساحل یك فقره چك از مالك كالا بابت كرایه حمل اخذ و با ظهر نویسی آن در وجه بنگاه دراك ، وكالت در وصول چك و برداشت قسمتی از وجه آن بابت كرایه را به آن بنگاه واگذار نموده و مقرر بوده است كه مابقی وجه چك مسترد گردد لیكن شخص یادشده ( بنگاه دراك‌)‌دچار توقف و حكم ورشكستگی آن صادر گردیده است . برای ایصال حقوق شركت سفیر بابت باقیمانده وجوه چك فوق چه اقدامی به عمل می آورید ؟


سئوال (۹):آقای بهرامی منزل مسكونی خودرادر تاریخ ۱۸/۲/۱۳۸۵ در قبال مبلغ سی میلیون تومان بموجب سند رسمی به‌آقای محمودی صلح نموده است . ضمن عقد شرط می شود كه آقای بهرامی می تواند ظرف مدت شش ماه از تاریخ عقد ، وجه المصالحه را به آقای محمودی رد كرده و عقد را فسخ كند . در همان سند ، عقد اجاره ای بین آنها تنظیم و مقرر میشود كه آقای بهرامی در خانه به ازاء ماهی چهار صد هزار تومان برای مدت شش ماه سكونت كند . در تاریخ ۱۸/۷/۱۳۸۵ آقای بهرامی فوت میكند . ورثه وی عبارتند از (رضا و جواد) . جواد در تاریخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۵ به دفتر خانه تنظیم كننده سند مراجعه و با واریز پانزده میلیون تومان(۰۰۰/۰۰۰/۱۵) در صندوق ثبت ، تقاضای آزاد كردن سه دانگ از منزل را كه در حصه او بعنوان ارث قرار می گیرد می نماید . دفترخانه به این دلیل كه كل وجه المصالحه باید پرداخت شود تا كل ملك آزاد شود درخواست جواد را نمیپذیرد . جواد نیز بناچار و بدون اطلاع برادرش كل سی میلیون تومان را پرداخت می كند . دفترخانه نیز ازطریق اداره ثبت شش دانگ سند ملك را آزاد می نماید . آقای محمودی با این استدلال كه اقدام جواد به پرداخت مال الصلح خارج از مهلت شش ماهه مقرر در سند رسمی بوده تقاضای رفع اثر از اقدام دفترخانه و تثبیت مالكیت خود را نموده است . ضمناٍ آقای بهرام و فرزندانش اجاره بها منزل را نیز پرداخت نكرده اند . حال با توجه به شرح سئوال مستنداٌ و مستدلاٌ پاسخ دهید :

الف – آیا استدلال دفترخانه مبنی بر ضرورت پرداخت كل وجه المصالحه صحیح است ؟

ب- آیا استدلال آقای محمودی صحیح است ؟

ج- آیا استدلال دیگری بنفع آقای محمودی می توانید مطرح كنید ؟

د- بر فرض اینكه آزاد ساختن سند از سوی ادار ثبت و دفترخانه صحیح باشد آیا جواد برای استرداد وجهی كه بابت سهم رضا پرداخته می تواند به رضا مراجعه كند ؟

ه- آیا جواد می تواند به صرف همین پرداخت و بدون مراجعه به دادگاه مدعی حقی بر حصه رضا از منزل مذكور باشد ؟


سئوال (۱۰): رامین با دردست داشتن یكفقره سند رسمی اصلاحات ارضی بدفتر وكالت شما مراجعه نموده اظهار میدارد : زمین موضوع سند مذكور را طی مبایعه نامه عادی در سال ۱۳۵۶ از شاهین خریداری نموده است . ودر طی سالیان گذشته اقدام به احداث بنا و غرس اشجار كرده است . اكنون اداره اوقاف زمین مذكور را بعلت نداشتن مجوز شرعی تبدیل به احسن ، وقف اعلام و سند مالكیت وی را باطل نموده است . رامین به شاهین مراجعه نموده و از وی خواسته نزد مراجع ذیصلاح حاضر و پاسخگو در این خصوص –(وقفیت )–باشد لیكن شاهین به ادعای اینكه مال وقف قابل خرید و فروش نیست حاضر به اقرار به حق رامین نیست . رامین از شما میخواهد وكالت وی را قبول نموده و از حقوق او دفاع نماید . آیا حقی برای رامین متصور است ؟ در صورت قبول وكالت اقدامات خودرا مشروحاٌ و مستند به قوانین و مقررات مرقوم نمایید .


سئوال (۱۱) : محمد با دردست داشتن یك جلد سند رسمی مالكیت پلاك ۶ فرعی از ۸ اصلی شیراز بدفتر وكالت شما مراجعه نموده اظهار میدارد : زمین موضوع سند مذكور راكه بیست هكتار میباشد ده سال قبل از داریوش خریداری نموده است . هشت ماه پیش اداره منابع طبیعی شیراز ضمن اعلام ملی بودن زمین موصوف مراتب را درهمان زمان در روزنامه خبر جنوب آگهی كرده است . محمد از شما می خواهد وكالت وی را پذیرفته از حقوق قانونی او دفاع كنید . مشروح اقدامات خودرا در مراحل مختلف با تعیین طرف دعوی ، مرجع رسیدگی كننده ، خواسته دعوی ومدارك و مستندات با استناد به قوانین و مقررات مرقوم فرمائید .


سئوال (۱۲): بهزاد و فرهاد بالسویه مالك مشاع شش دانگ ملكی با كاربری تجاری بوده اند – بهزاد در سال ۱۳۶۷ سه دانگ سهم خودرا با قرار داد عادی برای مدت یكسال به فرهاد اجاره داده و قرار داد در خصوص تمدید و انتقال ساكت است . فرهاد با اخذ پروانه كسب و اقدام به تاسیس كارگاه تعمیر لوازم الكترونیكی تا سال ۱۳۸۵ در آن محل مشغول به كار بوده است . فرهاد اخیراٌ فوت نموده ووراث وی مشتمل بر همسر- پدرو مادر و دوفرزند دختر ۸ ساله و ۱۴ ساله وی قصد فروش و انتقال حقوق ملك و كارگاه مذكور را به طور كلی دارند اما بهزاد حاضر به همكاری نیست . اكنون وراث فرهاد با مراجعه به شما می خواهند وكالت آنها را بپذیرید و ازطرق مقتضی كلیه حقوق قانونی فرهاد وورثه وی را استیفاء نمایید حال باتوجه به مراتب فوق :
الف : چه اقداماتی برای احقاق حقوق قانونی وراث فرهاد ضرورت دارد ؟ با ذكر مراجع ذیصلاح نحوه رسیدگی و مدارك و مستندات مورد نیاز را مشروحاٌ توضیح دهید و مستندات قانونی اقدامات خودرا ذكر نمائید .

ب : وكالتنامه پیوست را با انتخاب نامهای فرضی برای وراث فرهاد حسب موضوع وكالت و اختیارا ت مورد نیاز بطور كامل تنظیم و تكمیل نمایید ؟
موفق باشید

نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

turkish viagra how to use
سه شنبه 21 خرداد 1398 03:20 ب.ظ

It is not my first time to pay a visit this web site, i am visiting this website dailly and take fastidious facts from here every day.
Buy generic cialis
جمعه 3 فروردین 1397 07:10 ق.ظ

Terrific content. Thanks.
cialis great britain opinioni cialis generico safe dosage for cialis viagra cialis levitra canadian cialis buying cialis overnight we recommend cialis info il cialis quanto costa cialis lilly tadalafi we like it cialis price
Katrice
جمعه 17 آذر 1396 09:24 ب.ظ
Do you mind if I quote a couple of your articles as long as I provide credit and sources back to your site?
My blog site is in the exact same niche as
yours and my users would really benefit from a lot of the information you provide here.
Please let me know if this alright with you. Thanks a lot!
ankle an foot pain
سه شنبه 6 تیر 1396 10:05 ب.ظ
First of all I would like to say awesome blog!
I had a quick question in which I'd like to ask if you do
not mind. I was curious to know how you center yourself
and clear your mind before writing. I've had a tough time
clearing my mind in getting my ideas out there.
I do enjoy writing but it just seems like the first 10 to 15
minutes are usually lost simply just trying to figure out how to begin. Any recommendations or tips?
Kudos!
foot pain on top of foot
سه شنبه 6 تیر 1396 08:33 ق.ظ
My brother recommended I would possibly like this blog. He was once totally right.
This put up truly made my day. You can not imagine simply how so much time I had spent
for this info! Thank you!
http://hanwiscount.jimdo.com
یکشنبه 24 اردیبهشت 1396 12:02 ب.ظ
Thanks in support of sharing such a nice thinking, piece
of writing is fastidious, thats why i have read it completely
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر