تبلیغات
وکالت - سوالات حقوق مدنی

سوالات حقوق مدنی

دوشنبه 26 اسفند 1387  12:55 ب.ظ

) حقوق مدنی درتقسیم بندی جز كدام رشته از حقوق است؟
1- 5487حقوق عمومی داخلی
2- 5487حقوق خصوصی داخلی
3- 5487حقوق خصوصی خارجی( بین المللی)
4- 5487حقوق عمومی خارجی ( بین المللی)

2)ضمانت اجرای قواعد حقوقی به كدامیك از دسته های زیر قابل تقسیم است؟

1- 5487ضمانت اجرای كیفری و ضمانت اجرای عقوبتی
2- 5487ضمانت اجرای حقوقی و ضمانت اجرای مدنی
3- 5487ضمانت اجرای حقوقی یا مدنی و ضمانت اجرای كیفری یا جزایی
4- 5487ضمانت اجرای مدنی و ضمانت اجرای ترمیمی
3)از نظر قانون مدنی تملك حاصل می‌شود به:
1- 5487احیای اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه
2- 5487عقود و تعهدات
3- 5487اخذ به شفعه و ارث
4- 5487تمام موارد فوق

4)با توجه به قاعده عطف بما سبق نشدن قوانین كدامیك از گزینه های زیر صحیح بنظر می رسد؟

1-اثر قانون نسبت به آینده است و نسبت به گذشته اثر ندارد مگر اینكه در قانون تصریح شده باشد
2- اثر قانون نسبت به گذشته است ونسبت به آینده اثر ندارد
3- قانون نسبت به آینده اثر ندارد
4- هیچیك از موارد فوق
5) عقد لازم عقدی است كه:
1- 5487هیچیك از طرفین عقد(معامله) حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه
2- 5487هر یك از طرفین عقد (معامله) بتواند هر وقتی بخواهد فسخ كند
3- 5487قابل فسخ نیست
4- 5487نسبت به یك طرف قابل فسخ و نسبت به یك طرف دیگرغیر قابل فسخ است

6) كدامیك از موارد زیر بر تعریف اقرار منطبق است؟

1- 5487اخبار به حق غیر بر ضرر دیگری
2- 5487اخبار بر ضرر دیگری به نفع خود
3- 5487اخبار به حق برای غیر بر ضرر خود
4- 5487اخبار به 5487حق برای غیر بر ضرر دیگری

7) احوال شخصیه از نظر حقوقی شامل امور زیر است؟

1- 5487شخصی حقیقی و شخصی حقوقی
2- 5487نكاح، طلاق، نسب
3- 5487حقوق فردی
4- 5487جرم و مجارات

8) حقوق فردی به اعتبار ماهیت( ارزش مالی) به كدام یك از اقسام زیر تقسیم می شود؟

1- 5487حقوق مادی و حقوق غیر مادی
2- 5487حقوق مالی و غیر مالی
3- 5487حقوق عینی و حقوق دینی
4- 5487حقوق سیاسی و حقوق عمومی
9) اقامتگاه شخص حقیقی عبارتست از :
1- 5487محل سكونت شخص
2- 5487مركز مهم امور شخص
3- 5487مركز اداره شخصی
4- 5487محل سكونت شخص و مركز مهم امور و درصورتیكه این دو محل جدا باشد مركز امور شخص

10) كدامیك از گزینه های زیر از موارد سقوط تعهدات نمی‌باشد؟

1- 5487مالكیت مافی الذمه
2- 5487تهاتر
3- 5487ابراء
4- 5487استیفاء
11)عقد منجز عقدی است كه:
1- 5487تاثیر آن بر حسب انشاء وقوف و منوط به امور دیگری نباشد
2- 5487تاثیر آن برحسب انشاء موقوف و منوط به امور دیگری باشد
3- 5487برای طرفین یایكی از آنها اختیار فسخ باشد
4- 5487برای طرفین و یا یكی از آنها و یا برای شخص ثالث اختیار فسخ باشد

12)كدامیك از موارد زیر در ارتباط با شبه جرم صحیح است؟

1- 5487شبه جرم عبارتست از فعل یا ترك فعل غیر قاصدانه شخص می‌باشد كه موجب زیان دیگران نگردد
2- 5487شبه جرم عبارتست از فعل یا ترك فعل قاصدانه شخص می‌باشد كه موجب زیان دیگران نگردد
3- 5487شبه جرم عبارتست از فعل یا ترك فعل غیر قاصدانه شخص می‌باشد كه موجب زیان دیگران گردد
4- 5487هیچكدام از موارد فوق صحیح نیست

13)معاملاتی كه مستقیماً در گردش ثروت دخالت دارد:

1- 5487معاملات تجاری تشبیهی است
2- 5487معاملات تجاری تشبیهی‌تبعی است
3- 5487معاملات تجاری ذاتی است
4- 5487معاملات تجاری تبعی وذاتی است

14)كدامیك از موارد زیر از شرایط اساسی صحت معاملات می‌باشد؟

1- 5487تعداد طرفین
2- 5487مذهب طرفین
3- 5487اهلیت طرفین
4- 5487اقامتگاه طرفین

 5487

15)كدامیك از گزینه های زیر در رابطه با حق عینی صحیح به نظر می‌رسد؟

1- 5487اختیار و سلطه مستقیم شخص بر مال معین
2- 5487اختیار و امتیاز شخص در برابر دیگری واینكه ایفای امری از طرف مقابل خواستار شوند
3- 5487حقی كه پس از پیدایش سبب بدون نیاز به تحقق شرط یا امری موجودگردد
4- 5487حقی كه وجود آن محدود به زمان معین باشد

16)كدامیك از موارد زیر در ارتباط با ابراء صحیح می‌باشد؟

1- 5487ابراء آن است كه متعهد به اختیار و بدون پرداخت عوض از تعهد خود صرفنظر كند
2- 5487ابراء آن است كه متعهد له به اختیار و بدون پرداخت عوض از تعهد خود صرفنظر كند
3- 5487ابراء آن است كه متعهد له به اختیارو با دریافت عوض از تعهد خود صرفنظر كند
4- 5487هیچكدام از موارد فوق صحیح نمی باشد
17) اقاله عبارتست از:
1- 5487به هم زدن معامله به تراضی ‌می‌باشد
2- 5487به هم زدن معامله توسط یكطرف معامله می‌باشد
3- 5487انعقاد قرارداد جایگزین می‌باشد
4- 5487حقی است ‌ذمه‌ فروشنده

18) چنانچه شخصی مال را مجاناً به شخص دیگری تملیك نماید این عمل چه نوع عقدی است؟

1- 5487صلح
2- 5487بیع
3- 5487وقف
4- 5487هبه

19) كدامیك از موارد زیر ضمانت اجرای قانون محسوب نمی شود؟

1- حكم دادگاه
2- حبس طبق قانون
3- عرف
4- مجازات طبق قانون
20)تفسیر قانون عادی در صلاحیت كدامیك از مراجع زیر می‌باشد؟
1- هیت وزیران
2- شورای نگهبان
3- مجلس شورای اسلامی
4- قاضی دادگاه

21) كدامیك از اموال زیر غیر منقول می‌باشد؟

1- 5487جواهرات
2- 5487درخت
3- 5487حق اختراع
4- 5487حقوق افراد در شركتها( سهام و سهم الشركه)

22)قوانین پس از تصویب طبق كدامیك از گزینه های زیر لازم الاجرا است؟

1- 5487ازتاریخ ابلاغ به رئیس جمهوری
2- 5487از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی یا عادی
3- 548715 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی
4- 5487ازتاریخ امضاء هر قانون توسط رئیس جمهوری

23) تعریف حق ارتفاق به ملك غیر كدامیك از گزینه های زیر است؟

1- تعلق قسمتی از مالكیت ملك به صاحب حق ارتفاق
2- تعلق حق به شخص در ملك دیگری
3- مشاركت صاحب حق در ملك بصورت مشاع
4- هیچكدام

24) در مورد وقف كدامیك از گزینه‌های زیر غلط است؟

1- وقف عبارتست از حبس عین مال وتسبیل منافع آن
2- در مورد وقف عام قبول حاكم یا شخص خاصی شرط وقوع وقف نیست
3- واقف باید مالك مالی باشد كه وقف می كند
4- وقف مالی جایز است كه با بقاء عین بتوان از آن منتفع شد

25) عدله اثبات دعوی یا ادله اثبات حق بموجب مقررات قانون مدنی كدام است؟

1- 5487اقرار- قسم- اسناد كتبی- شهادت
2- 5487امارات- شهادت- سوگند- اقرار
3- 5487اقرار- اسناد كتبی- شهادت- امارات و قسم
4- 5487هیچیك از موارد فوق
26)كدام گزینه زیر در رابطه با ابراء صحیح است؟
1- 5487متعهد له ما فی الذمه متعهد را به شخص دیگر منتقل نماید
2- 5487اخبار به حق به نفع غیر و به ضرر خود
3- 5487متعهد له به اختیار بدون اخذ عوض (مابه ازاء) از حق خود صرفنظر كند
4- 5487بر هم زدن معامله به تراضی طرفین

27)كدامیك از گزینه‌های زیر مغایر با احكام عقد وكالت است؟

1- وكیل در حقیقت نایب موكل برای انجام امری می‌باشد
2- 5487هرگاه برای انجام امری دو یاچند نفر وكیل مشتركاً تعیین شده باشند هر یك از آنها می توانند بدون دیگری یادیگران دخالت در امر كند
3- وكیل باید در تصرفات و اقدامات خودمصلحت موكل را مراعات نماید
4- وكالت باعزل موكل مرتفع می‌شود.
28)در مورد املاكی كه مطابق قانون در دفتر املاك به ثبت رسیده است كدامیك از گزینه های زیر صحیح است؟
1- 5487دولت كسی را مالك می‌شناسد كه ملك به اسم او ثبت شده باشد
2- 5487دولت كسی را مالك می‌شناسد كه ملك از طریق ثبت در دفتر املاك به او منتقل شده باشد
3- دولت كسی را مالك می‌شناسد كه ملك از طریق ارث به او رسیده باشد
4- هر سه مورد فوق

 5487

29)اهلیت تمتع عبارتست از:
1- 5487انسانی‌كه به سن بلوغ رسیده است
2- 5487انسانی‌كه رشد آن ثابت شده است
3- 5487افرادیكه عقل آنها كافی باشد
4- 5487هر سه مورد

30) كدامیك از عبارت زیر صحیح است؟

1- 5487وضعیت یكی از موارد اهلیت است
2- 5487اهلیت نتیجه وضعیت است
3- 5487یكی از علتهای وضعیت اهلیت است
4- 5487اهلیت مانند وضعیت است
31) قواعد مربوط به احوال شخصیه عبارتند از:
1- 5487حالت برون مرزی داشته
2- 5487تبعه هر كشور در خارج نباید از آن پیروی نماید
3- 5487حالت درون مرزی داشته
4- 5487هیچكدام

32) كدام گزینه در مورد دارایی صحیح است؟

1- 5487مجموع حقوق و تكالیف غیر مالی شخص
2- 5487توانایی و ظرفیت داراشدن حقوق و تكالیف مالی است
3- 5487مجموع حقوق و تكالیف مالی شخص
4- 5487گزینه های 2و3 صحیح است

33) كدامیك از موارد زیر جزء شخص حقوقی نمی باشد؟

1- 5487هیاتهای مذهبی
2- 5487شركتها
3- 5487بازاری ها
4- 5487موقوفات

34) شرط لازم برای ایجاد شخص حقوقی:

1- 5487اجتماع افراد در یك محل
2- 5487قصد و اراده برای تشكیل شخص‌حقوقی
3- 5487هدفدار بودن گروه برای تشكیل شخص حقوقی
4- 5487گزینه های 3و2

35)كدامیك از گزینه های زیر در مورد اشخاص حقوقی حقوق عمومی صحیح است؟

1- 5487با انتشار در روزنامه رسمی دارای شخصیت حقوقی می‌شوند
2- 5487باثبت و اداره ثبت دارای شخصیت حقوقی می‌شوند
3- 5487باتصویب دارایی شخصیت حقوقی می‌شوند
4- 5487موسسات و تشكیلات دولتی به محض 5487ایجاد دارای شخصیت حقوقی می‌شوند
 5487
 5487

36)كدام گزینه در مورد موسسات غیر تجارتی شخص حقوقی صحیح نمی‌باشد؟

1- 5487برای امور علمی تشكیل شده باشد
2- 5487برای امور خیریه تشكیل شده باشد
3- 5487قبل از ثبت دارای شخصیت حقوق هستند
4- 5487با ثبت در دفتر مخصوص كه توسط قوه قضائیه تعیین شده شخصیت پیدا می‌كند

37)كدامیك از موارد زیر ویژگی شخص حقیقی و حقوقی نمی باشد؟

5- 5487نام
6- 5487اهلیت
7- 5487اقامتكاه
8- 5487تابعیت

38)كدام كزینه در موردصغیر ممیز صحیح است؟

1- 5487به طفلی گفته می شود كه قدرت تشخیص سود و زیان خود را به طور كامل دارا می‌باشد
2- 5487به طفلی گفته می شود كه اراده به امر به طور كامل تكمیل شده باشد
3- 5487به طفلی گفته می شود كه قدرت تشخیص سود وز یان خود را به طور نسبی دارا می باشد ولی اراده امر بطور كامل تكمیل شده است
4- 5487به طفلی گفته می‌شود كه قدرت تشخیص سود و زیان خود را بطور نسبی دارا می باشد ولی اراده امور بطور كامل تكمیل نشده است

39) كدام گزینه در مورد صغیر غیر ممیز صحیح است؟

1- 5487طفل 7 ساله كه از كلیه اعمال حقوق ممنوع است
2- 5487طفل 14 ساله ازكلیه اعمال حقوقی ممنوع است
3- 5487طفل 7 ساله كه می تواند اعمال حقوقی یكطرفه 5487را انجام دهد
4- 5487طفل 14 ساله كه 5487می تواند اعمال حقوقی یك طرفه و رایگان 5487انجام دهد
40)حق دینی عبارت است از :
1- 5487حق مالكیت بر خانه معین
2- 5487حق شخص برعین خارجی
3- 5487اختیار و اعتبار شخص در برابر دیگری
4- 5487حق وثیقه
41)گزینه صحیح در مورد برتری حق عینی بر حق دینی كدام است؟
1- 5487حق تعقیت و تقدم
2- 5487حق شخصی و غیر
3- 5487حق شخصی بر عین خارجی
4- 5487مورد یك صحیح است

42)حقی كه در برابر تمامی اشخاص قابل استناد است؟

1- 5487حق اعتباری
2- 5487حق مستقل
3- 5487حق مطلق
4- 5487گزینه های 2و3 صحیح است
43) ملاك تشخیص اموال مثلی از قیمی:
1- ارزش مال
2- جنس مال
3- اندازه مال
4- عرف

44) ملاك تشخیص اموال منقول از غیر منقول:

1- 5487عمر اموال
2- 5487قابلیت نقل و انتقال
3- 5487جابجایی مال
4- 5487گزینه های 1و3 صحیح است

45)كدام یك از گزینه های زیر صحیح است؟

1- 5487قاعده حقوقی بر اعمال اشخاص از این جهت كه در جامعه زندگی می‌كنند حكومت می‌نماید
2- 5487اجرای قاعده حقوقی از طرف قوه حاكمه تضمین می‌شود
3- 5487قاعده حقوقی كلیت و عمومیت دارد
4- 5487سه مورد فوق
46) كدامیك از گزینه های زیر در رابطه حقوق و اخلاق صحیح نمی‌باشد؟
1- سرچشمه هر دو وجدان انسانی است
2- هر دو از جامعه شناسی ناشی می‌شوند
3- هر دو از علوم انسانی و اجتماعی هستند
4- منظور و هدف هر دو فراهم نمودن آسایش و سعادت نوع بشر و راهبری وی به سوی هدف والا می‌باشد
47) در دسته بندی حقوق سازمان و تشكیلات عمومی دولت وقوای اساسی مملكت‌(مقننه – مجریه- قضائیه) و روابط آنها با یكدیگر بررسی می‌كنند؟
1- 5487حقوق ا داری
2- 5487حقوق مدنی
3- 5487حقوق اساسی
4- 5487حقوق خصوصی داخلی
48) كدامیك جز منابع حقوق ایران نمی‌باشد؟
1- 5487قانون
2- 5487عرف
3- 5487نظر عموم مردم
4- 5487رویه قضایی
49) كدامیك از موارد ذیل از ویژگیهای حق ارتفاق نمی‌باشد؟
1- 5487حق ارتفاق حقی است عینی كه قائم به ملك است و اختصاص به زمین ندارد
2- 5487حق ارتفاق تابع و فرع مالكیت عین است
3- 5487حق ارتفاق دایمی است
4- 5487حق ارتفاق قابل تقسیم نیست
 5487
50) طفلی‌كه‌به‌محض‌تولددارای‌تابعیت كشوری است كه پدر و مادرش دارای آن تابعیت می‌باشند جزءسیستم تابعیت:
1- خونی
2- خاك
3- خاك وخون
4- هیچكدام
51) آپارتاید یعنی:
1- 5487نژاد پرستی
2- 5487افراد بدون تابعیت
3- 5487افراد با تابعیت مضاعف
4- 5487تابعیت ارضی
52)ازپدرومادرفرانسوی‌كه‌یكی از آنها در ایران متولد شده باشد طفلی‌درخاك‌ایران‌بدنیابیایددارای چه نوع تابعیتی است؟
1- 5487تابعیت خونی
2- 5487تابعیت خاكی
3- 5487بدون تابعیت
4- 5487تابعیت مضافع

53) كدام گزینه در مورد افرادی كه دارای تابعیت ایران می‌باشند صحیح است؟

1- 5487كلیه ساكنین ایران به استثنای اشخاص كه تابعیت خارجی آنها مسلم است
2- 5487كسانیكه در ایران از پدر و مادر خارجی كه یكی از آنها در ایران متولده شده بود بوجود آمده اند
3- 5487هر زن تبعه خارجی كه شوهر ایرانی اختیار كند
4- 5487سه موردفوق

54) رابطه خویشاوندی بین افراد كه از طریق همخونی بودن حاصل می شود؟

1- 5487قرابت خونی
2- 5487قرابت سببی
3- 5487قرابت سببی خونی
4- 5487قرابت نسبی

55)در ترتیب قرابت نسبی برادر و خواهر در چه طبقه قراردارند؟

1- 5487طبقه چهارم
2- 5487طبقه اول
3- 5487طبقه سوم
4- 5487طبقه دوم

56) مهمترین اثر قرابت عبارت است از

1- 5487تنها نماندن
2- 5487انفاق
3- 5487داشتن دوست
4- 5487همه موارد
57) قبض یعنی:
1- 5487طرف قرارداد باید در حین عقد موجود باشد
2- 5487مال مورد انتفاع منقول یا غیر منقول مشاع یا مفروز
3- 5487استیلا منتفع بر مال مورد انتفاع
4- 5487گزینه های یك و دو صحیح است
58) افراد غیر رشید عبارتند از:
1- 5487به افرادی گفته می شود كه عقل و اراده آنها كامل بوده و در بعد اقتصادی ومالی عقل آنها كامل است
2- 5487تقریباً كامل بوده ولی در بعد اقتصادی و مالی عقل آنها ناقص است
3- 5487به افرادی گفته می شود كه عقل و اراده آنها ناقص است و در بعد اقتصادی و مالی عقل آنها ناقص است
4- 5487گزینه 1و3 صحیح است
59) از ویژگی مجانین:
1- 5487بطور كل از نعمت عقل بی بهره می باشد
2- 5487از انجام تمام اعمال حقوق ممنوع بود
3- 5487اعمال حقوقی او باید بوسیله قیم انجام گیرد
4- 5487سه موردفوق

60)براساس قانون مدنی سن خروج از محجوری چند سالگی است؟

1- 548717 سالگی
2- 548715 سالگی
3- 548718 سالگی
4- 548716 سالگی

61) مواردی كه قیم نیاز به اجازه دادستان در معاملات ‌محجور نمی باشد؟

1- 5487فروش اموال غیر منقول
2- 5487رهن اموال غیر منقول محجور
3- 5487معامله ای كه به موجب آن قیم مدیون مولی علیه نمی‌شود
4- 5487استقراض برا ی محجور

62) كدامیك از موارد زیر فایده و اهمیت اقامتگاه محسوب می شود؟

1- 5487دادگاه صالح
2- 5487تعیین مدیر تصفیه
3- 5487در كلیه اسناد رسمی
4- 5487همه مواردفوق
63) از نظر حقوقی اقامتگاه مامورین دولت جزو كدامیك از موارد زیر می باشد؟
1- 5487اقامتگاه، اجباری، اختیاری
2- 5487اقامتگاه، اختیاری یا ارادی
3- 5487اقامتگاه اجباری
4- 5487اقامتگاه انتخابی

64) زنان شوهردار باید درشهری‌كه شوهردر آن ساكن و مشغول است‌زندگی نماید چه نوع اقامتگاهی است؟

1- 5487اقامتگاه انتخابی
2- 5487اقامتگاه اختیاری
3- 5487اقامتگاه اجباری
4- 5487گزینه 1و2

65) كدامیك از موارد زیر در مورد اموال غیر منقول صحیح نیست؟

1- 5487خارجیان می توانند درایران آزادانه اموال غیر منقول را مالك شوند
2- 5487نقل و انتقال اموال غیر منقول باید به موجب سند رسمی باشد
3- 5487خرید و فروش اموال غیر منقول از اعمال تجارت محسوب نمی‌شود
4- 5487برای رسیدگی به دعاوی اموال غیر منقول دادگاهی صالح است كه مال غیر منقول‌در آن‌حوزه واقع شده است
66) حق‌انتفاع‌كه‌بموجب‌عقدی‌ازطرف‌مالك‌برای‌شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع یا شخص ثابت‌برقرارشده‌باشد؟
1- 5487عمری
2- 5487وقف
3- 5487سكنی
4- 5487گزینه های 1و2

67) حق انتفاعی كه از طرف مالك برا ی مدت معینی به كسی واگذار می‌شود؟

1- 5487سكنی
2- 5487عمری
3- 5487رقبی
4- 5487وقف

68) حق انتفاعی كه مدت ندارد و صاحب حق هر موقع كه بخواهد می تواند به حق خود رجوع كند؟

1- 5487حبس مطلق
2- 5487رقبی
3- 5487وقف
4- 5487سكنی

69) محل اسكان‌سرایداری ‌كه ازطرف كارفرما واگذار شده چه نوع حقی است؟

1- 5487حبس مطلق
2- 5487سكنی
3- 5487رقبی
4- 5487عمری
70) كدامیك از موارد زیر اسباب زوال حق انتفاع نمی‌گردد؟
1- 5487تلف مال موضوع حق
2- 5487شرط خیار فسخ برای مالك
3- 5487عدم پایان مدت انتفاع در رقبی
4- 5487رجوع مالك در حبس مطلق

71) اقرار زمانی نافذ است؟

1- 5487اقرار نسبت به خود شخص و دیگری
2- 5487اقرار نسبت به خودشخص و قائم مقام و در حق دیگران
3- 5487اقرار نسبت به خود شخص و قائم مقام او
4- 5487گزینه 1و2

72) ثمرات و متعلقات اموال كه طبعاً یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد:

1- 5487مالكیت مفروز
2- 5487مالكیت عین
3- 5487مالكیت تبعی
4- 5487مالكیت مشاع

73) تصرفات زیان آور مالك كه موجب مسئولیت او نمی‌شود؟

1- 5487تصرف به قدر متعارف باشد
2- 5487تصرف برای رفع حاجت باشد
3- 5487تصرف برای رفع ضرر باشد
4- 5487هرسه مورد فوق

74) قراردادهای استخدامی از چه نوع عقدی است؟

1- 5487عقد نافذ
2- 5487عقد معمولی
3- 5487عقد الحاقی
4- 5487عقد انفرادی

75) اسباب حجردر قانون ایران كدامیك از گزینه های زیر می‌باشد؟

1- 5487صغر
2- 5487سفه
3- 5487جنون
4- 5487هر سه مورد
 5487
این مطلب برگرفته از سایت سازمان امور مالیاتی کشور می باشد


نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

Rodger
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 01:46 ق.ظ
I am really pleased to read this weblog posts which contains lots of valuable facts, thanks for providing these data.
BHW
جمعه 25 فروردین 1396 02:09 ق.ظ
I've been exploring for a bit for any high-quality articles or blog posts on this kind of
area . Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this website.

Reading this info So i am glad to exhibit that I've a very just right uncanny feeling I discovered exactly what I needed.
I so much definitely will make certain to do not forget this site and give it
a look regularly.
manicure
چهارشنبه 16 فروردین 1396 08:29 ق.ظ
Thanks to my father who told me about this weblog, this blog is in fact awesome.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر