تبلیغات
وکالت - سوالات حقوق مدنی

سوالات حقوق مدنی

دوشنبه 26 اسفند 1387  11:55 ق.ظ

) حقوق مدنی درتقسیم بندی جز كدام رشته از حقوق است؟
1- 5487حقوق عمومی داخلی
2- 5487حقوق خصوصی داخلی
3- 5487حقوق خصوصی خارجی( بین المللی)
4- 5487حقوق عمومی خارجی ( بین المللی)

2)ضمانت اجرای قواعد حقوقی به كدامیك از دسته های زیر قابل تقسیم است؟

1- 5487ضمانت اجرای كیفری و ضمانت اجرای عقوبتی
2- 5487ضمانت اجرای حقوقی و ضمانت اجرای مدنی
3- 5487ضمانت اجرای حقوقی یا مدنی و ضمانت اجرای كیفری یا جزایی
4- 5487ضمانت اجرای مدنی و ضمانت اجرای ترمیمی
3)از نظر قانون مدنی تملك حاصل می‌شود به:
1- 5487احیای اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه
2- 5487عقود و تعهدات
3- 5487اخذ به شفعه و ارث
4- 5487تمام موارد فوق

4)با توجه به قاعده عطف بما سبق نشدن قوانین كدامیك از گزینه های زیر صحیح بنظر می رسد؟

1-اثر قانون نسبت به آینده است و نسبت به گذشته اثر ندارد مگر اینكه در قانون تصریح شده باشد
2- اثر قانون نسبت به گذشته است ونسبت به آینده اثر ندارد
3- قانون نسبت به آینده اثر ندارد
4- هیچیك از موارد فوق
5) عقد لازم عقدی است كه:
1- 5487هیچیك از طرفین عقد(معامله) حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه
2- 5487هر یك از طرفین عقد (معامله) بتواند هر وقتی بخواهد فسخ كند
3- 5487قابل فسخ نیست
4- 5487نسبت به یك طرف قابل فسخ و نسبت به یك طرف دیگرغیر قابل فسخ است

6) كدامیك از موارد زیر بر تعریف اقرار منطبق است؟

1- 5487اخبار به حق غیر بر ضرر دیگری
2- 5487اخبار بر ضرر دیگری به نفع خود
3- 5487اخبار به حق برای غیر بر ضرر خود
4- 5487اخبار به 5487حق برای غیر بر ضرر دیگری

7) احوال شخصیه از نظر حقوقی شامل امور زیر است؟

1- 5487شخصی حقیقی و شخصی حقوقی
2- 5487نكاح، طلاق، نسب
3- 5487حقوق فردی
4- 5487جرم و مجارات

8) حقوق فردی به اعتبار ماهیت( ارزش مالی) به كدام یك از اقسام زیر تقسیم می شود؟

1- 5487حقوق مادی و حقوق غیر مادی
2- 5487حقوق مالی و غیر مالی
3- 5487حقوق عینی و حقوق دینی
4- 5487حقوق سیاسی و حقوق عمومی
9) اقامتگاه شخص حقیقی عبارتست از :
1- 5487محل سكونت شخص
2- 5487مركز مهم امور شخص
3- 5487مركز اداره شخصی
4- 5487محل سكونت شخص و مركز مهم امور و درصورتیكه این دو محل جدا باشد مركز امور شخص

10) كدامیك از گزینه های زیر از موارد سقوط تعهدات نمی‌باشد؟

1- 5487مالكیت مافی الذمه
2- 5487تهاتر
3- 5487ابراء
4- 5487استیفاء
11)عقد منجز عقدی است كه:
1- 5487تاثیر آن بر حسب انشاء وقوف و منوط به امور دیگری نباشد
2- 5487تاثیر آن برحسب انشاء موقوف و منوط به امور دیگری باشد
3- 5487برای طرفین یایكی از آنها اختیار فسخ باشد
4- 5487برای طرفین و یا یكی از آنها و یا برای شخص ثالث اختیار فسخ باشد

12)كدامیك از موارد زیر در ارتباط با شبه جرم صحیح است؟

1- 5487شبه جرم عبارتست از فعل یا ترك فعل غیر قاصدانه شخص می‌باشد كه موجب زیان دیگران نگردد
2- 5487شبه جرم عبارتست از فعل یا ترك فعل قاصدانه شخص می‌باشد كه موجب زیان دیگران نگردد
3- 5487شبه جرم عبارتست از فعل یا ترك فعل غیر قاصدانه شخص می‌باشد كه موجب زیان دیگران گردد
4- 5487هیچكدام از موارد فوق صحیح نیست

13)معاملاتی كه مستقیماً در گردش ثروت دخالت دارد:

1- 5487معاملات تجاری تشبیهی است
2- 5487معاملات تجاری تشبیهی‌تبعی است
3- 5487معاملات تجاری ذاتی است
4- 5487معاملات تجاری تبعی وذاتی است

14)كدامیك از موارد زیر از شرایط اساسی صحت معاملات می‌باشد؟

1- 5487تعداد طرفین
2- 5487مذهب طرفین
3- 5487اهلیت طرفین
4- 5487اقامتگاه طرفین

 5487

15)كدامیك از گزینه های زیر در رابطه با حق عینی صحیح به نظر می‌رسد؟

1- 5487اختیار و سلطه مستقیم شخص بر مال معین
2- 5487اختیار و امتیاز شخص در برابر دیگری واینكه ایفای امری از طرف مقابل خواستار شوند
3- 5487حقی كه پس از پیدایش سبب بدون نیاز به تحقق شرط یا امری موجودگردد
4- 5487حقی كه وجود آن محدود به زمان معین باشد

16)كدامیك از موارد زیر در ارتباط با ابراء صحیح می‌باشد؟

1- 5487ابراء آن است كه متعهد به اختیار و بدون پرداخت عوض از تعهد خود صرفنظر كند
2- 5487ابراء آن است كه متعهد له به اختیار و بدون پرداخت عوض از تعهد خود صرفنظر كند
3- 5487ابراء آن است كه متعهد له به اختیارو با دریافت عوض از تعهد خود صرفنظر كند
4- 5487هیچكدام از موارد فوق صحیح نمی باشد
17) اقاله عبارتست از:
1- 5487به هم زدن معامله به تراضی ‌می‌باشد
2- 5487به هم زدن معامله توسط یكطرف معامله می‌باشد
3- 5487انعقاد قرارداد جایگزین می‌باشد
4- 5487حقی است ‌ذمه‌ فروشنده

18) چنانچه شخصی مال را مجاناً به شخص دیگری تملیك نماید این عمل چه نوع عقدی است؟

1- 5487صلح
2- 5487بیع
3- 5487وقف
4- 5487هبه

19) كدامیك از موارد زیر ضمانت اجرای قانون محسوب نمی شود؟

1- حكم دادگاه
2- حبس طبق قانون
3- عرف
4- مجازات طبق قانون
20)تفسیر قانون عادی در صلاحیت كدامیك از مراجع زیر می‌باشد؟
1- هیت وزیران
2- شورای نگهبان
3- مجلس شورای اسلامی
4- قاضی دادگاه

21) كدامیك از اموال زیر غیر منقول می‌باشد؟

1- 5487جواهرات
2- 5487درخت
3- 5487حق اختراع
4- 5487حقوق افراد در شركتها( سهام و سهم الشركه)

22)قوانین پس از تصویب طبق كدامیك از گزینه های زیر لازم الاجرا است؟

1- 5487ازتاریخ ابلاغ به رئیس جمهوری
2- 5487از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی یا عادی
3- 548715 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی
4- 5487ازتاریخ امضاء هر قانون توسط رئیس جمهوری

23) تعریف حق ارتفاق به ملك غیر كدامیك از گزینه های زیر است؟

1- تعلق قسمتی از مالكیت ملك به صاحب حق ارتفاق
2- تعلق حق به شخص در ملك دیگری
3- مشاركت صاحب حق در ملك بصورت مشاع
4- هیچكدام

24) در مورد وقف كدامیك از گزینه‌های زیر غلط است؟

1- وقف عبارتست از حبس عین مال وتسبیل منافع آن
2- در مورد وقف عام قبول حاكم یا شخص خاصی شرط وقوع وقف نیست
3- واقف باید مالك مالی باشد كه وقف می كند
4- وقف مالی جایز است كه با بقاء عین بتوان از آن منتفع شد

25) عدله اثبات دعوی یا ادله اثبات حق بموجب مقررات قانون مدنی كدام است؟

1- 5487اقرار- قسم- اسناد كتبی- شهادت
2- 5487امارات- شهادت- سوگند- اقرار
3- 5487اقرار- اسناد كتبی- شهادت- امارات و قسم
4- 5487هیچیك از موارد فوق
26)كدام گزینه زیر در رابطه با ابراء صحیح است؟
1- 5487متعهد له ما فی الذمه متعهد را به شخص دیگر منتقل نماید
2- 5487اخبار به حق به نفع غیر و به ضرر خود
3- 5487متعهد له به اختیار بدون اخذ عوض (مابه ازاء) از حق خود صرفنظر كند
4- 5487بر هم زدن معامله به تراضی طرفین

27)كدامیك از گزینه‌های زیر مغایر با احكام عقد وكالت است؟

1- وكیل در حقیقت نایب موكل برای انجام امری می‌باشد
2- 5487هرگاه برای انجام امری دو یاچند نفر وكیل مشتركاً تعیین شده باشند هر یك از آنها می توانند بدون دیگری یادیگران دخالت در امر كند
3- وكیل باید در تصرفات و اقدامات خودمصلحت موكل را مراعات نماید
4- وكالت باعزل موكل مرتفع می‌شود.
28)در مورد املاكی كه مطابق قانون در دفتر املاك به ثبت رسیده است كدامیك از گزینه های زیر صحیح است؟
1- 5487دولت كسی را مالك می‌شناسد كه ملك به اسم او ثبت شده باشد
2- 5487دولت كسی را مالك می‌شناسد كه ملك از طریق ثبت در دفتر املاك به او منتقل شده باشد
3- دولت كسی را مالك می‌شناسد كه ملك از طریق ارث به او رسیده باشد
4- هر سه مورد فوق

 5487

29)اهلیت تمتع عبارتست از:
1- 5487انسانی‌كه به سن بلوغ رسیده است
2- 5487انسانی‌كه رشد آن ثابت شده است
3- 5487افرادیكه عقل آنها كافی باشد
4- 5487هر سه مورد

30) كدامیك از عبارت زیر صحیح است؟

1- 5487وضعیت یكی از موارد اهلیت است
2- 5487اهلیت نتیجه وضعیت است
3- 5487یكی از علتهای وضعیت اهلیت است
4- 5487اهلیت مانند وضعیت است
31) قواعد مربوط به احوال شخصیه عبارتند از:
1- 5487حالت برون مرزی داشته
2- 5487تبعه هر كشور در خارج نباید از آن پیروی نماید
3- 5487حالت درون مرزی داشته
4- 5487هیچكدام

32) كدام گزینه در مورد دارایی صحیح است؟

1- 5487مجموع حقوق و تكالیف غیر مالی شخص
2- 5487توانایی و ظرفیت داراشدن حقوق و تكالیف مالی است
3- 5487مجموع حقوق و تكالیف مالی شخص
4- 5487گزینه های 2و3 صحیح است

33) كدامیك از موارد زیر جزء شخص حقوقی نمی باشد؟

1- 5487هیاتهای مذهبی
2- 5487شركتها
3- 5487بازاری ها
4- 5487موقوفات

34) شرط لازم برای ایجاد شخص حقوقی:

1- 5487اجتماع افراد در یك محل
2- 5487قصد و اراده برای تشكیل شخص‌حقوقی
3- 5487هدفدار بودن گروه برای تشكیل شخص حقوقی
4- 5487گزینه های 3و2

35)كدامیك از گزینه های زیر در مورد اشخاص حقوقی حقوق عمومی صحیح است؟

1- 5487با انتشار در روزنامه رسمی دارای شخصیت حقوقی می‌شوند
2- 5487باثبت و اداره ثبت دارای شخصیت حقوقی می‌شوند
3- 5487باتصویب دارایی شخصیت حقوقی می‌شوند
4- 5487موسسات و تشكیلات دولتی به محض 5487ایجاد دارای شخصیت حقوقی می‌شوند
 5487
 5487

36)كدام گزینه در مورد موسسات غیر تجارتی شخص حقوقی صحیح نمی‌باشد؟

1- 5487برای امور علمی تشكیل شده باشد
2- 5487برای امور خیریه تشكیل شده باشد
3- 5487قبل از ثبت دارای شخصیت حقوق هستند
4- 5487با ثبت در دفتر مخصوص كه توسط قوه قضائیه تعیین شده شخصیت پیدا می‌كند

37)كدامیك از موارد زیر ویژگی شخص حقیقی و حقوقی نمی باشد؟

5- 5487نام
6- 5487اهلیت
7- 5487اقامتكاه
8- 5487تابعیت

38)كدام كزینه در موردصغیر ممیز صحیح است؟

1- 5487به طفلی گفته می شود كه قدرت تشخیص سود و زیان خود را به طور كامل دارا می‌باشد
2- 5487به طفلی گفته می شود كه اراده به امر به طور كامل تكمیل شده باشد
3- 5487به طفلی گفته می شود كه قدرت تشخیص سود وز یان خود را به طور نسبی دارا می باشد ولی اراده امر بطور كامل تكمیل شده است
4- 5487به طفلی گفته می‌شود كه قدرت تشخیص سود و زیان خود را بطور نسبی دارا می باشد ولی اراده امور بطور كامل تكمیل نشده است

39) كدام گزینه در مورد صغیر غیر ممیز صحیح است؟

1- 5487طفل 7 ساله كه از كلیه اعمال حقوق ممنوع است
2- 5487طفل 14 ساله ازكلیه اعمال حقوقی ممنوع است
3- 5487طفل 7 ساله كه می تواند اعمال حقوقی یكطرفه 5487را انجام دهد
4- 5487طفل 14 ساله كه 5487می تواند اعمال حقوقی یك طرفه و رایگان 5487انجام دهد
40)حق دینی عبارت است از :
1- 5487حق مالكیت بر خانه معین
2- 5487حق شخص برعین خارجی
3- 5487اختیار و اعتبار شخص در برابر دیگری
4- 5487حق وثیقه
41)گزینه صحیح در مورد برتری حق عینی بر حق دینی كدام است؟
1- 5487حق تعقیت و تقدم
2- 5487حق شخصی و غیر
3- 5487حق شخصی بر عین خارجی
4- 5487مورد یك صحیح است

42)حقی كه در برابر تمامی اشخاص قابل استناد است؟

1- 5487حق اعتباری
2- 5487حق مستقل
3- 5487حق مطلق
4- 5487گزینه های 2و3 صحیح است
43) ملاك تشخیص اموال مثلی از قیمی:
1- ارزش مال
2- جنس مال
3- اندازه مال
4- عرف

44) ملاك تشخیص اموال منقول از غیر منقول:

1- 5487عمر اموال
2- 5487قابلیت نقل و انتقال
3- 5487جابجایی مال
4- 5487گزینه های 1و3 صحیح است

45)كدام یك از گزینه های زیر صحیح است؟

1- 5487قاعده حقوقی بر اعمال اشخاص از این جهت كه در جامعه زندگی می‌كنند حكومت می‌نماید
2- 5487اجرای قاعده حقوقی از طرف قوه حاكمه تضمین می‌شود
3- 5487قاعده حقوقی كلیت و عمومیت دارد
4- 5487سه مورد فوق
46) كدامیك از گزینه های زیر در رابطه حقوق و اخلاق صحیح نمی‌باشد؟
1- سرچشمه هر دو وجدان انسانی است
2- هر دو از جامعه شناسی ناشی می‌شوند
3- هر دو از علوم انسانی و اجتماعی هستند
4- منظور و هدف هر دو فراهم نمودن آسایش و سعادت نوع بشر و راهبری وی به سوی هدف والا می‌باشد
47) در دسته بندی حقوق سازمان و تشكیلات عمومی دولت وقوای اساسی مملكت‌(مقننه – مجریه- قضائیه) و روابط آنها با یكدیگر بررسی می‌كنند؟
1- 5487حقوق ا داری
2- 5487حقوق مدنی
3- 5487حقوق اساسی
4- 5487حقوق خصوصی داخلی
48) كدامیك جز منابع حقوق ایران نمی‌باشد؟
1- 5487قانون
2- 5487عرف
3- 5487نظر عموم مردم
4- 5487رویه قضایی
49) كدامیك از موارد ذیل از ویژگیهای حق ارتفاق نمی‌باشد؟
1- 5487حق ارتفاق حقی است عینی كه قائم به ملك است و اختصاص به زمین ندارد
2- 5487حق ارتفاق تابع و فرع مالكیت عین است
3- 5487حق ارتفاق دایمی است
4- 5487حق ارتفاق قابل تقسیم نیست
 5487
50) طفلی‌كه‌به‌محض‌تولددارای‌تابعیت كشوری است كه پدر و مادرش دارای آن تابعیت می‌باشند جزءسیستم تابعیت:
1- خونی
2- خاك
3- خاك وخون
4- هیچكدام
51) آپارتاید یعنی:
1- 5487نژاد پرستی
2- 5487افراد بدون تابعیت
3- 5487افراد با تابعیت مضاعف
4- 5487تابعیت ارضی
52)ازپدرومادرفرانسوی‌كه‌یكی از آنها در ایران متولد شده باشد طفلی‌درخاك‌ایران‌بدنیابیایددارای چه نوع تابعیتی است؟
1- 5487تابعیت خونی
2- 5487تابعیت خاكی
3- 5487بدون تابعیت
4- 5487تابعیت مضافع

53) كدام گزینه در مورد افرادی كه دارای تابعیت ایران می‌باشند صحیح است؟

1- 5487كلیه ساكنین ایران به استثنای اشخاص كه تابعیت خارجی آنها مسلم است
2- 5487كسانیكه در ایران از پدر و مادر خارجی كه یكی از آنها در ایران متولده شده بود بوجود آمده اند
3- 5487هر زن تبعه خارجی كه شوهر ایرانی اختیار كند
4- 5487سه موردفوق

54) رابطه خویشاوندی بین افراد كه از طریق همخونی بودن حاصل می شود؟

1- 5487قرابت خونی
2- 5487قرابت سببی
3- 5487قرابت سببی خونی
4- 5487قرابت نسبی

55)در ترتیب قرابت نسبی برادر و خواهر در چه طبقه قراردارند؟

1- 5487طبقه چهارم
2- 5487طبقه اول
3- 5487طبقه سوم
4- 5487طبقه دوم

56) مهمترین اثر قرابت عبارت است از

1- 5487تنها نماندن
2- 5487انفاق
3- 5487داشتن دوست
4- 5487همه موارد
57) قبض یعنی:
1- 5487طرف قرارداد باید در حین عقد موجود باشد
2- 5487مال مورد انتفاع منقول یا غیر منقول مشاع یا مفروز
3- 5487استیلا منتفع بر مال مورد انتفاع
4- 5487گزینه های یك و دو صحیح است
58) افراد غیر رشید عبارتند از:
1- 5487به افرادی گفته می شود كه عقل و اراده آنها كامل بوده و در بعد اقتصادی ومالی عقل آنها كامل است
2- 5487تقریباً كامل بوده ولی در بعد اقتصادی و مالی عقل آنها ناقص است
3- 5487به افرادی گفته می شود كه عقل و اراده آنها ناقص است و در بعد اقتصادی و مالی عقل آنها ناقص است
4- 5487گزینه 1و3 صحیح است
59) از ویژگی مجانین:
1- 5487بطور كل از نعمت عقل بی بهره می باشد
2- 5487از انجام تمام اعمال حقوق ممنوع بود
3- 5487اعمال حقوقی او باید بوسیله قیم انجام گیرد
4- 5487سه موردفوق

60)براساس قانون مدنی سن خروج از محجوری چند سالگی است؟

1- 548717 سالگی
2- 548715 سالگی
3- 548718 سالگی
4- 548716 سالگی

61) مواردی كه قیم نیاز به اجازه دادستان در معاملات ‌محجور نمی باشد؟

1- 5487فروش اموال غیر منقول
2- 5487رهن اموال غیر منقول محجور
3- 5487معامله ای كه به موجب آن قیم مدیون مولی علیه نمی‌شود
4- 5487استقراض برا ی محجور

62) كدامیك از موارد زیر فایده و اهمیت اقامتگاه محسوب می شود؟

1- 5487دادگاه صالح
2- 5487تعیین مدیر تصفیه
3- 5487در كلیه اسناد رسمی
4- 5487همه مواردفوق
63) از نظر حقوقی اقامتگاه مامورین دولت جزو كدامیك از موارد زیر می باشد؟
1- 5487اقامتگاه، اجباری، اختیاری
2- 5487اقامتگاه، اختیاری یا ارادی
3- 5487اقامتگاه اجباری
4- 5487اقامتگاه انتخابی

64) زنان شوهردار باید درشهری‌كه شوهردر آن ساكن و مشغول است‌زندگی نماید چه نوع اقامتگاهی است؟

1- 5487اقامتگاه انتخابی
2- 5487اقامتگاه اختیاری
3- 5487اقامتگاه اجباری
4- 5487گزینه 1و2

65) كدامیك از موارد زیر در مورد اموال غیر منقول صحیح نیست؟

1- 5487خارجیان می توانند درایران آزادانه اموال غیر منقول را مالك شوند
2- 5487نقل و انتقال اموال غیر منقول باید به موجب سند رسمی باشد
3- 5487خرید و فروش اموال غیر منقول از اعمال تجارت محسوب نمی‌شود
4- 5487برای رسیدگی به دعاوی اموال غیر منقول دادگاهی صالح است كه مال غیر منقول‌در آن‌حوزه واقع شده است
66) حق‌انتفاع‌كه‌بموجب‌عقدی‌ازطرف‌مالك‌برای‌شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع یا شخص ثابت‌برقرارشده‌باشد؟
1- 5487عمری
2- 5487وقف
3- 5487سكنی
4- 5487گزینه های 1و2

67) حق انتفاعی كه از طرف مالك برا ی مدت معینی به كسی واگذار می‌شود؟

1- 5487سكنی
2- 5487عمری
3- 5487رقبی
4- 5487وقف

68) حق انتفاعی كه مدت ندارد و صاحب حق هر موقع كه بخواهد می تواند به حق خود رجوع كند؟

1- 5487حبس مطلق
2- 5487رقبی
3- 5487وقف
4- 5487سكنی

69) محل اسكان‌سرایداری ‌كه ازطرف كارفرما واگذار شده چه نوع حقی است؟

1- 5487حبس مطلق
2- 5487سكنی
3- 5487رقبی
4- 5487عمری
70) كدامیك از موارد زیر اسباب زوال حق انتفاع نمی‌گردد؟
1- 5487تلف مال موضوع حق
2- 5487شرط خیار فسخ برای مالك
3- 5487عدم پایان مدت انتفاع در رقبی
4- 5487رجوع مالك در حبس مطلق

71) اقرار زمانی نافذ است؟

1- 5487اقرار نسبت به خود شخص و دیگری
2- 5487اقرار نسبت به خودشخص و قائم مقام و در حق دیگران
3- 5487اقرار نسبت به خود شخص و قائم مقام او
4- 5487گزینه 1و2

72) ثمرات و متعلقات اموال كه طبعاً یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد:

1- 5487مالكیت مفروز
2- 5487مالكیت عین
3- 5487مالكیت تبعی
4- 5487مالكیت مشاع

73) تصرفات زیان آور مالك كه موجب مسئولیت او نمی‌شود؟

1- 5487تصرف به قدر متعارف باشد
2- 5487تصرف برای رفع حاجت باشد
3- 5487تصرف برای رفع ضرر باشد
4- 5487هرسه مورد فوق

74) قراردادهای استخدامی از چه نوع عقدی است؟

1- 5487عقد نافذ
2- 5487عقد معمولی
3- 5487عقد الحاقی
4- 5487عقد انفرادی

75) اسباب حجردر قانون ایران كدامیك از گزینه های زیر می‌باشد؟

1- 5487صغر
2- 5487سفه
3- 5487جنون
4- 5487هر سه مورد
 5487
این مطلب برگرفته از سایت سازمان امور مالیاتی کشور می باشد


نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

How much does it cost to lengthen your legs?
پنجشنبه 16 شهریور 1396 08:08 ق.ظ
Heya i am for the first time here. I found this board and I find
It really useful & it helped me out much. I hope to give something back and aid others like you
aided me.
What is limb lengthening surgery?
سه شنبه 7 شهریور 1396 01:12 ق.ظ
Spot on with this write-up, I really feel this
web site needs far more attention. I'll probably be returning to see
more, thanks for the info!
Williams
دوشنبه 9 مرداد 1396 09:24 ب.ظ
Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it.
Look advanced to far added agreeable from you! By the
way, how can we communicate?
Delia
جمعه 16 تیر 1396 06:48 ب.ظ
Hmm it looks like your blog ate my first comment (it was super long) so I guess I'll just sum it up what I wrote and say, I'm thoroughly enjoying your blog.
I too am an aspiring blog writer but I'm still new to the whole thing.
Do you have any tips and hints for novice blog writers?
I'd really appreciate it.
Rodger
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 01:46 ق.ظ
I am really pleased to read this weblog posts which contains lots of valuable facts, thanks for providing these data.
BHW
جمعه 25 فروردین 1396 02:09 ق.ظ
I've been exploring for a bit for any high-quality articles or blog posts on this kind of
area . Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this website.

Reading this info So i am glad to exhibit that I've a very just right uncanny feeling I discovered exactly what I needed.
I so much definitely will make certain to do not forget this site and give it
a look regularly.
manicure
چهارشنبه 16 فروردین 1396 08:29 ق.ظ
Thanks to my father who told me about this weblog, this blog is in fact awesome.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر