تبلیغات
وکالت - سوالات اختبار بهمن ۸۴ كانون وكلای دادگستری مازندران وگلستان

سوالات اختبار بهمن ۸۴ كانون وكلای دادگستری مازندران وگلستان

دوشنبه 26 اسفند 1387  12:42 ب.ظ

. 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487آیا سازمان تعزیرات حكومتی می تواند با قرار تامین كیفری ( بازداشت بلحاظ عجز از معرفی كفیل ۹ یا غیر آن تصمیم به زندانی كردن گرانفروش را صادر نماید؟
۲. 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487در زمان حاكمیت قانون آیین دادرسی كیفری عمومی وانقلاب ، دادگاه عمومی بدوی حكمی قابل تجدیدنظر در دیوان عالی كشور صادر كرد ، پس از تجدید نظر خواهی از دیوان مزبور و بررسی و نقض حكم صادره ، پرونده به شعبه همعرض (دادگاه عمومی بدوی ) ارجاع گردید، با فرض حاكمیت قانون فعلی لازم الاجرا و اصرار دادگاه بدوی همعرض به همان رای دادگاه بدوی سابق ، آیا امكان صدور رای اصراری است ؟ چرا ؟
۳. 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487بازداشت متهم به ارتكاب ارتشا تابع چه قانونی است ؟ ( اصول محاكمات جزایی ۱۲۹۰- قانون تشكیل دادگاهای عمومی وانقلاب ۱۳۷۳ – قانون دادگاههای عمومی وانقلاب در امور كیفری ۱۳۷۸ – قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی وانقلاب ۱۳۸۱و یا........) چرا؟
۴. 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487در پرونده ای مطروحه در دادسرا شاكی راجع به جرمی قابل گذشت شكایت نمود، بازپرس رسیدگی كننده خود را صالح نمی داند و از طرفی شاكی هم منجزا گذشت نموده است و از طرف دیگر اساسا بنظر این قاضی عمل جرم نیست ، با این توصیف ، تصمیم قاضی در این پرونده چیست ؟
۵. 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487با لحاظ مقررات حاكم بر آیین دادرسی كیفری ایران كدامیك از ویژگیهای نظام اتهامی در دادسرا حاكم است ؟
۶. 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487آیا می توان گفت همه آراء صادره از دادگاه كیفری استان قابل فرجام خواهی است ؟ چرا؟
۷. 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487دادگاه صالح به اتهامات رئیس جمهور (غیر روحانی) با فرض اینكه جرم ارتكابی وی در بابلسر باشد كجاست؟ چرا؟
۸. 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487اگر بعد از صدور یكی از قرار های تامین كیفری ، بازپرس نظر به قرار اناطه داشته باشد قرار تامین فك می گردد یا خیر، به اختیار قاضی است ؟
۹. 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487بانظر به نصوص قانونی ضابطه توجه قاضی به قرعه چیست ؟ موضوعیت دارد یا طریقت ؟ كاشف حق است یا موجد آن؟
۱۰. 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487متهم با قرار وثیقه وشخصا با سپردن آن آزاد گردید وی عیلرغم احضار وابلاغ واقعی در جلسه محاكمه شركت نمی كند و بجای خود وكیل معرفی می نماید آیا می توان این وثیقه را بلحاظ عدم حضور با رعایت دیگر تشریفات ضبط نمود ؟ چرا؟
حقوق تجارت


سوال اول - منظور از معاملات برواتی در بند ۸ ماده ۲ قانون تجارت چیست ؟آیا این بند را می توان شامل سفته نیز دانست ؟ چرا ؟


سوال دوم - محمود مالك یكی از تعمیر گاههای مجاز شركت ایران خودرو در شهرستان ساری است. نامبرده خود ساكن آمل بوده ودرعین حال درشركت نسبی ( صادق وبرادران) كه مركز اصلی این شركت نیز در تهران است شریك می باشد. محمود بنا به دلایلی از عهده پرداخت بدهی۲۰ میلیون تومانی خود به بهرام بر نیامده و بهرام علیه او دادخواست ورشكستگی تقدیم دادگاه صالح مینماید پس از تقـدیم دادخـواست و در جلـسه اول رسیـدگی هر یك از طرفین مدافعـاتی را عنوان نموده و دادگاه نیز مسئـله را ارجـاع به ، كارشناس نموده وكارشناس نیز بدهی محمود را مورد تایید قرار داده و النهایه دادگاه مبادرت به صدور رای می نماید ، باذر نظر گرفتن مطالب فوق به سوالات ذیل پاسخ دهید :

اولا: ۱- آیا اقدام بهرام در طرح دعوی ورشكستگی صحیح بوده است ؟
۲ – بهرام بایستی دادخواست خود را به دادگاه چه شهری تقدیم می كرد؟
۳ – در برگ دادخواست ضمیمه ، دادخواستی را برای بهرام تنظیم نمائید؟
۴ – اگر شما وكیل محمود بودید در دفاع از موكل خود چه مطالبی را عنوان می كردید؟

ثانیا : به فرض اینكه دادگاه حكم ورشكستگی محمود را صادر كند :
۱- 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487این حكم چه تاثیری برحال شركت ( صادق وبرادران ) دارد؟
۲- 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487چه مواردی باید در حكم دادگاه قید شده باشد ؟
۳- 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487محمود تاچه مدتی می تواند به این حكم اعتراض كند ؟
۴- 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487آیا این حكم بلا فاصله قابلیت اجرا خواهد داشت ؟
۵- 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487در صورت قابلیت اجرا مراحل اجرای آن را فقط نام ببرید ؟سوال سوم - در ارتباط با شركتهای تجارتی به سوالات ذیل پاسخ دهید :
۱- 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487منظور از استقلال شخصیت و دارائی شركت وشركا چیست ؟
۲- 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487دلیل قسمت اخیر ماده ۹۵ قانون تجارت كه عنوان می دارد: ( اسم شركت نباید متضمن اسم هیچ یك از شركا باشد والا شریكی كه اسم او در شركت قید شده .........) چیست ؟
۳- 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487اگر مدیران شركتی خارج از حدود اختیارات خود قراردادی را بنام شركت منعقد سازند چه شخص یا اشخاصی پاسخگوی تعهدات ناشی از این قرار داد خواهند بود ؟ چرا؟سوال چهارم - محمود به موجب معامله ای كه در تاریخ ۱/۱۰/۸۲ در شهر ساری با حسین مینماید یك فقره چك در وجه حامل عهده بانك ملت شعبه فرهنگ ساری صادركرده و سررسید آنرا نیز ۱/۱۲/۸۲ قرار می دهد . قبل از فرا رسیدن سر رسید ، محمود بدهی خود به حسین را تادیه نموده و چك مزبور را مسترد می كند و نزد خود نگاه می دارد .در تاریخ ۱۰/۱۲/۸۲ محمود معامله دیگری با حسین انجام داده ومجددا همان چك را بدون هیچگونه تغییری به حسین می دهد . حسین در فردای آن روز چك را امضاء كرده وچون با صابر معامله
كرده بوده آن را به صابر تسلیم می نماید . صابر نیز در تاریخ ۲۰/۱۲/۸۲ چك را به بانك برده وبدلیل نبودن موجودی در حساب ، گواهی عدم پرداخت صادر میشود . نظر به اطلاعات مزكور و به فرض اینكه تمامی این این مسائل در دادگاه احراز گردد به سوالات ذیل پاسخ دهید :

۱. 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487آیا این چك ضمانت اجرای كیفری دارد ؟ چرا؟
۲. 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487به فرض مثبت بودن پاسخ سوال قبلی ، چه مهلت هایی باید برای شكایت رعایت گردد؟ دقیقا تاریخها را ذكر كنید .
۳. 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487حسین ظهر نویس چك محسوب می شود یا ضامن ؟ چرا؟
۴. 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487چنانچه حسین را ظهر نویس تلقی كنیم آیا مسئولیتی برای پرداخت وجه این چك دارد ؟
۵. 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487بفرض اینكه صابر مبادرت به تقدیم دادخواست علیه صادر كننده چك نموده و بدوا تقاضای صدور قرار تامین خواسته نماید آیا تقاضای او مورد موافقت قرار خواهد گرفت ؟ توضیح دهید.


سوالات اختبار بهمن ۸۴ كانون وكلای دادگستری مازندران وگلستان

حقـــوق مـــدنی

سوال اول – حمید سه تن برنج را به قیمت دو میلیون تومان از محمود می خرد و با صدور حواله ، از محمود می خواهد كه برای گرفتن
ثمن به حامد مراجعه كند . حامد با رویت حواله ، مبلغ دو میلیون تومان به محمود می پردازد و پس از مدت یكماه برای
گرفتن مبلغ پرداختی ، به حمید مراجعه میكند. حمید مدعی می شودكه حامد مبلغ پرداختی به محمود را او به بدهكار بوده
است ولی دلیلی برای اثبات ادعا خود ندارد . بنظر شما دادگاه باید چه حكمی صادر نماید ؟

سوال دوم - (الف) در تاریخ ۱/۷/۸۴ اتومبیل خود را به مبلغ چهار میلیون تومان به ب می فروشد . اگر طرفین قرار داد راجع به زمان تسلیم
مبین وثمن چیزی نگفته باشند و فروشنده كه هنوز اتومبیل را تحویل نداده است بعد از انقضاء سه روز به دلیل عدم پرداخت
ثمن از سوی مشتری با ارسال اظهار نامه ای معامله را فسخ نماید و از طرفی ( ب) پس از فسخ معامله و قبل از اطلاع از آن ،
اتومبیل را به مبلغ ۰۰۰ /۲۰۰/۴ تومان به ( ج) بفروشد . به نظر شما :

اولا - آیا فسخ معامله توسط الف مطابق با مقررات قانونی بوده است ؟
ثانیا - بفرض صحت فسخ ، چنانچه (ج) هنگام خرید اتومبیل شرط كرده باشد اگر اتومبیل مستحق للغیر درآید فروشنده باید
علاوه بر رد ثمن مبلغ ۰۰۰/۲۰۰ تومان به (ج) بپردازد. شرط مزبور چه وضعیتی خواهد داشت؟
ثالثا - چنانچه در فرض مسئله ، (الف) و(ب) توافق كرده باشند كه اتومبیل وثمن سه ماه پس از انعقاد قرار داد تسلیم گردند عقد
بیع چه وضعیتی خواهد داشت؟

سوال سوم - شخص اتومبیل خود را وثیقه پرداخت ثمن در عقد بیع قرار می دهد تا اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر نپرداخت اتومبیل
فروخته شود و از این طریق ثمن پرداخت گردد. اگر طرفین توافق نمایند كه ثمن بعنوان قرض بر عهده خریدار باشد كه
هشت ماه بعد بپردازد و خریدار در آن تاریخ از پرداخت قرض خود امتناع كند آیا فروشنده می تواند طلب خود را از طریق
فروش وثیقه استینفاء كند؟

سوال چهارم – زمینی به مدت پنج سال در تصرف( الف) می باشد .( ب) كه مدعی مالكیت است جهت خلع ید( الف) در دادگاه اقامه
دعوی میكند و به شهادت شهود استناد میكند . شهود در دادگاه اظهار می دارند كه ملك مورد نزاع تا پنج سال قبل
مال( ب) بوده است ولی از این كه چگونه به تصرف (الف) در آمده است هیچ اطلاعی نداریم .( الف) برای رد ادعای
(ب) به قاعده ید استناد می نماید . بنظر شما دادگاه باید چه حكمی صادر نماید؟
سوالات اختبار بهمن ۸۴ كانون وكلای دادگستری مازندران وگلستان

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

حقوق جزای عمومی

سوال اول - حسن كه قصد مسافرت دارد انگشتری گرانبهای خویش را به علی می سپاردكه بعد از برگشت از مسافرت از او بگیرد .
حسن هنوز از مسافرت برنگشته بود كه علی انگشتری را برداشته و بقصد مفقود كردن تصمیم به انداختن آن در چاه
مینماید ، درست در زمانی كه علی می خواست انگشتری را به داخل چاه بیاندازد همسر حسن كه از قبل با خبر بوده از
پشت دست علی را گرفته و نتیجه مانع انداختن انگشتری در داخل چاه میگردد. حال مرقوم فرمایید :

۱. 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487مسئولیت كیفری احتمالی علی را توضیح دهید.
۲. 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487عمل علی با چه نهاد حقوق كیفری در ایران قابل تطبیق است؟
۳. 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487در خصوص مقررات آن نهاد در نظام كیفری ایران چه انتقادی وارد است ؟

سوال دوم - مواد ۲۲۵ و ۳۲۳ قانون مجازات های اسلامی را بدقت خوانده وسپس مسوولیت شخصی را كه در حال خواب جرم علیه
تمامیت جسمانی نسبت به كسی دیگر انجام می دهد را بررسی كرده ونظرات ومختلف را شرح دهید.

سوال سوم - منوچهر (كارمند دولت) به اتهام بزه كلاهبرداری كه در مورخ ۱/۱/۶۹ ، مرتكب شده بود در مورخ ۱۰/۶/۷۰ به سه سال
حبس قطعی ( و مجازاتهای دیگر ) محكوم گردیده و متهم در جهت اجرای حكم روانه زندان گردیده است . در حین
اجرای حكم ، شاكی دیگری به دادگاه مراجعه نموده و مدعی شده بودكه مشارالیه در تاریخ ۵/۲/۷۰ ، مرتكب یك فقره
كلاهبرداری دیگریگردیده بود .چنانچه ارتكاب جرم اخیر محقق شده باشد و جلسه دادرسی برای آن ، مورخ ۱۰/۱۰/۷۳
تعیین گردد. پاسخ دهید:

الف- متهم برای جرم ارتكابی مورخ ۵/۲/۷۰ با رعایت تعدد محكوم می شود یا تكرار ؟ یا هیچكدام ؟چرا؟
ب- حدود مجازاتهای جرم ارتكابی مورخ ۵/۲/۷۰ را با توجه به شقوق مختلف بنویسید .
ج- آیا قاضی صادر كننده حكم لاحق می تواند مجازات متهم را معلق كند؟ و یا آزادی مشروط دهد ؟ چرا؟
د - چنانچه دادگاه صادره كننده حكم قطعی لاحق ، متهم را به شش سال زندانی محكوم نماید ، مجرم در چه تاریخی
از زندان خلاص می شود ؟ چرا؟ ( به فرض عدم اعطای آزادی مشروط وعفو)
ه - چنانچه پس از صدور حكم قطعی لاحق حكم تمامی شاكیان رضایت دهند، چه تاثیری بر اعمال مجازات نسبت به
محكوم علیه دارد؟

حقوق جزای اختصاصی

سوال چهارم – ماده ۶۳۰ قانون مجازاتهای اسلامی را بدقت مطالعه كرده وبه سوالات زیر پاسخ دهید.

الف – علت سقوط مجازات مرد چیست ؟ وجود عامل توجیه كننده؟ وجود عامل رافع مسوولیت كیفری؟یا وجود معاذیر قانونی ؟
چرا؟
ب - آیا اگر زانی یا زانیه در مقابل حمله شوهر دفاع كنند و مرتكب قتل او گردند ، مسولیت كیفری دارند ؟چرا؟
ج – آیا شوهر جهت سقوط مجازات باید زنا را ثابت كند ؟ چرا؟
د – نفیا یا اثباتا چه نظری در خصوص این ماده دارید ؟

سوال پنجم – ناصر اتومبیل خویش را به مدت سه روز به منصور امانت می دهد . پس از انقضاء سه روز متوجه میگردد كه منصور اتومبیل
را با سند عادی به علی فروخته است . به محض درخواست ناصر مبنی بر مطالبه اتومبیل از منصور ، علی اتومبیل را به محمد
می دهد . وشخص اخیر اتومبیل را مخفی می نماید . در صورت طرح شكایت از سوی ناصر :

الف – مسئولیت كیفری احتمالی منصور ،علی ومحمد را شرح دهید .
ب - آیا برای تعقیب بزهكاران احتمالی نیاز به شاكی خصوص است ؟ ( اعم از شروع تعقیب ویا بقای تعقیب )
ج - ناصر برای گرفتن اتومبیل چه اقدام حقوقی باید انجام دهد؟ چرا؟


سوال ششم – قلب سكه :
الف - قلب چه نوع سكه هایی جرم است ؟
ب – اگر شخص سكه هایی از جنس كروم و نیكل و كبالت مربوط به زمان محمد رضا پهلوی (شاه دوم از سلسله پهلوی) را قلب
كند . در خصوص اتهام احتمالی منتسب به مشارالیه توضیح دهید .
ج- اگر شخصی سكه رایج جمهوری اسلامی ایران را در خارج از كشور قلب كند ، وارد كند ومورد خرید و فروش قرار دهد ، در
خصوص اتهام یا اتهامات احتمالی منتسب به مشارالیه توضیح دهید .
د- منظور از ترویج سكه قلب چیست ؟ توضیح دهید ؟


امتحان اختبار بهمن ۱۳۸۴
حقوق ثبت

سوال اول – آیا تخلف سر درفتر اسناد رسمی از وظایف قانونی خود، اعتبار معامله را متزلرل میكند ؟ چرا ؟

سوال دول- آیا دسترنج رعیتی وحق اولویت و گاو بندی ودستارم وحق الارض كه در املاك معمول وبین اشخاص خرید وفروش میشود
قابل درخواست ثبت و اعتراض به ثبت هست یا خیر ؟ بچه دلیل؟

سوال سوم – همینكه اداره ثبت ، از صدور اسناد معارض ، اطلاع پیدا میكند وظیفه ای دارد كه باید به آن عمل كند ،آن تكلیف چیست؟

سوال چهارم- طبق ماده ۲آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء، متعهد باید از تاریخ ابلاغ اجرائیه ثبتی ظرف ده روز مفاد آنرا
بموقع اجرا بگذارد ، هرگاه متعهد له بیم آنرا داشته باشد كه طی این مدت ده روز متعهد مالی كه در اختیار دارد بنحوی از
ید خود خارج میكند ، چه باید بكند

نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

Cialis canada
یکشنبه 19 فروردین 1397 02:16 ق.ظ

Nicely put, With thanks!
does cialis cause gout cialis 5 mg para diabeticos cialis daily new zealand we choice cialis pfizer india cialis great britain get cheap cialis buy cialis cialis savings card generic cialis cialis free trial
Online cialis
جمعه 3 فروردین 1397 05:29 ق.ظ

Point nicely applied!!
generic cialis in vietnam 5 mg cialis coupon printable 40 mg cialis what if i take cialis 5 mg usa cialis online cialis generico lilly non 5 mg cialis generici cialis diario compra precios cialis peru cialis 5 effetti collaterali
Jamey
جمعه 17 آذر 1396 08:09 ق.ظ
I have read a few just right stuff here. Definitely value bookmarking for revisiting.
I surprise how so much attempt you put to create one of these wonderful informative website.
What do eccentric heel drops do?
شنبه 25 شهریور 1396 01:52 ق.ظ
you are truly a just right webmaster. The site loading velocity is amazing.
It kind of feels that you're doing any distinctive trick. Furthermore, The contents are
masterpiece. you've done a wonderful process in this topic!
Do compression socks help with Achilles tendonitis?
جمعه 3 شهریور 1396 09:09 ق.ظ
Good site you have got here.. It's difficult to find high-quality
writing like yours nowadays. I truly appreciate individuals like you!
Take care!!
raisaforshaw.jimdo.com
یکشنبه 15 مرداد 1396 07:45 ق.ظ
I don't even understand how I finished up here, however I thought this put up was once great.
I do not understand who you might be however definitely you are going to a
famous blogger when you aren't already. Cheers!
BHW
جمعه 25 فروردین 1396 06:29 ق.ظ
I am actually delighted to glance at this blog posts which
includes plenty of valuable data, thanks for providing these kinds of data.
manicure
سه شنبه 15 فروردین 1396 04:04 ق.ظ
Thanks for the good writeup. It if truth be told used to be
a leisure account it. Look complex to far added agreeable
from you! However, how can we communicate?
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر