تبلیغات
وکالت - سوالات اختبار کانون وکلای دادگستری مرکز خرداد ۱۳۷۳

سوالات اختبار کانون وکلای دادگستری مرکز خرداد ۱۳۷۳

سه شنبه 13 اسفند 1387  05:15 ق.ظ

حقوق جزا ۱۳۷۳

لطفا به هر دو سوال ذیل پاسخ دهید : استفاده از قانون مجازات اسلامی و تعزیرات آزاد است .
سوال اول :
شخصی به موجب اتهامات زیر در دی ماه ۱۳۷۲ تحت تعقیب دادسرای عمومی تهران قرار میگیرد .
تصرف ملك الف به قهر و عدوان موضوع ماده ۱۳۸ قانون تعزیرات
ورود به منزل الف با تهدید موضوع ماده ۱۳۷ قانون تعزیرات
معاونت با ج در دو فقره سرقت ساده موجب تعزیر .
در سابقه فرد متهم مشخص میشود كه قبلا در سال ۱۳۷۱ به عنوان تصرف ملك دیگری به یك سال حبس محكوم شده و دادگاه مجازات او را تبدیل به یك میلیون ریال جزای نقدی كرده كه از دادگاه تقاضای تقسیط آنرا نموده دادگاه نیز با این تقاضا موافقت كرده كه مقداری از جزای نقدی را پرداخت و هنگام وقوع جرائم اخیر مقداری از اقساط هنوز پرداخت نشده است . كیفر خواست صادر و با توجه به مواد ۱۳۷ و ۱۳۸ و ۱۰۸ قانون تعزیرات و ۴۸ و ۴۳ و ۴۷ قانون مجازات اسلامی تقاضای مجازات او شده است . با توجه به سوال بالا :
اولا : چنانچه شما وكیل مدافع متهم باشید چه دفاعی از او میتوانید بكنید كه موثر در تخفیف مجازات وی باشد .
ثانیا : آیا میتوانید در خواست تعلیق اجرای مجازات موكل خود را بنمائید یا خیر ؟
سوال دوم :
الف مامور ناحیه انتظامی تهران بیآنكه حكمی از مقامات صلاحیتدار داشته باشد دستور توقیف ب را به ج كارمند زیر دست خود میدهد . ج برای توقیف به خانه ب مراجعه میكند امان همسایگان اطلاع میدهند كه ب مدتی است از ایران خارج شده و مقیم یكی از كشورهای خارج است . با توجه به صورت مسئله بالا :
اولا : آیا دستور الف میتواند شروع به جرم موضوع ماده ۷۱ قانون تعزیرات باشد یا خیر ؟
ثانیا : آیا عمل ج عنوان مجرمانه دارد یا خیر ؟ در صورت مثبت یا منفی به چه دلیل ؟ 5487


 5487
* حقوق مدنی ۱۳۷۳

به سوالات ذیل با استدلال پاسخ دهید . استفاده از قانون مدنی آزاد است .
سوال اول :
شخصی به دستور كارفرما وكیلی برای او به منظور اداره امور احداث یك ساختمان انتخاب میكند . پس از انتخاب وكیل ، در قراردادی كه بین وكیل كارفرما و مقاطعه كار ساختمان منعقد میشود ، احداث ساختمان طبق نقشه معین در برابر دستمزد معلوم بر عهده پیمانكار قرار میگیرد كه ظرف یك سال آنرا تحویل دهد ، مشروط براینكه در هر ماه مبلغ معینی از دستمزد به مقاطعه كار پرداخت شود .
اگر دستورگیرنده پس از انتخاب وكیل و پیش از عقد قرارداد مقاطعه كاری فوت كند ، قرارداد مزبور چه وضعیتی خواهد داشت .
اگر وكیل مزبور ، با وجود در اختیار داشتن پول كارفرما ، در پرداخت اقساط دستمزد مقاطعه كاری تاخیر كند و شخص اخیر به دلیل این تاخیرات احداث ساختمان را مدتی به تاخیر اندازد ، شما به عنوان وكیل كارفرما ترجیح میدهید برای مطالبه خسارت علیه كدامیك از وكیل و مقاطعه كار طرح دعوی كنید ؟
سوال اول :
وصی بر ثلث مشاع از تركه ، پس از فوت موصی و بدون اذن ورثه ، باغی را كه جزء تركه متوفی بوده است ، به عنوان ثلث انتخاب و آن را اجاره داده و تسلیم مستاجر میكند . شما به عنوان وكیل ورثه :
آیا دعوی خلع ید باغ را تجویز میكنید یا خیر ؟
بر فرض مثبت بودن پاسخ سوال بالا ، علیه چه شخصی طرح دعوی میكنید ، مستاجر یا وصی ، یا هر دو . 5487


 5487
* حقوق ثبت و امور حسبی ۱۳۷۳

به كلیه سوالات زیر مستدلا پاسخ دهید . استفاده از قانون مدنی مجاز است .
ماده ۴۸ قانون ثبت را شرح دهید . ماده ۴۸ قانون ثبت « سندی كه مطابق مواد فوق به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یك از ادارات و محاكم پذیرفته نخواهد شد . »
برای تشكیل و ثبت انجمنهای علمی چه تشریفاتی لازم است ؟
در چه مواردی ابطال اسناد مالكیت احتیاج به حكم دادگاه ندارد ؟
در چه مواردی به ولی قهری ضم امین میشود .
ماده ۱۲۳۸ قانون مدنی را توضیح دهید . ماده ۱۲۳۸ قانون مدنی « قیمی كه تقصیر در حفظ مال مولی علیه بنماید مسئول ضرر و خسارتی است كه از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده اگر چه نقصان یا تلف مستند به تفریط یا تعدی قیم نباشد . » 5487



 5487
* آئین دادرسی مدنی ۱۳۷۳

به سوالات ذیل پاسخ دهید :
سوال ۱
یك موسسه دولتی به موجب حكمی كه از دادگاه بدوی صادر و در مرجع تجدیدنظر تایید شده به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال محكوم گردیده است . از مشاور حقوقی موسسه سوال شده است در صورت صدور اجرائیه و ابلاغ آن آیا موسسه از پرداخت هزینههای اجرائی معاف است یا خیر ؟ به سوال مستدلا و با استناد به قانون پاسخ دهید .
سوال ۲
آقای الف به موجب یك برگ سفته به شماره ۱۹۵ تعهد میكند كه در تاریخ ۱۵ مهر سال ۱۳۷۴ مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت بدهی خود به آقای ب بپردازد . اما آقای الف كه كارمند رسمی یك موسسه دولتی در شیراز بوده در آبان ماه ۱۳۷۲ در شهر مذكور فوت میكند و آقای ب در سال ۱۳۷۳ به استناد سفته مذكور و گواهی حصر و وراثت دعوائی در دادگاه حقوقی یك تهران به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال علیه آقای ج وراث منحصر بفرد متوفی كه در تهران اقامت دارد طرح مینماید و محكومیت وی را به پرداخت وجه مذكور از تركه درخواست میكند . در جلسه دادرسی كه با حضور طرفین تشكیل میشود آقای ج میگوید : اولا : دادگاه فاقد صلاحیت است . ثانیا : امضای ذیل سفته به هیچ وجه تعلق به مورث ندارد . آقای ب با بقاء در استفاده از مستند ، بر اساس مقررات قانون آئین دادرسی مدنی تقاضای رسیدگی به اعتبار و اصالت آنرا مینماید . دادگاه با رد ایراد خوانده و اعلام صلاحیت خود در رسیدگی به دعوی ، به اصالت سند رسیدگی و با احراز صحت امضای مورث خوانده به صدور رای مبادرت میكند . خلاصه رای دادگاه چنین است . اولا آقای ج به پرداخت مبلغ سفته و هزینه دادرسی به اقای ب محكوم میشود . ثانیا اقای ج از جهت اینكه امضای منتسب به اقای الف را در سفته مستند دعوی نپذیرفته و با رسیدگی صحت سند محرز گردیده است به تادیه مبلغ یكصد هزار ریال جریمه محكوم میگردد .
آیا به نظر شما تصمیمات دادگاه در جریان رسیدگی و نیز رای صادره مطابق با موازین قانونی هست یا خیر ؟ نظر خود را مستدلا و با استناد به مقررات بنویسید .
سوال ۳
آقای بهمن به موجب سند انتقال رسمی تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره یك ش دانگ یك باب خانه را به آقای علی میفروشد و در سند مذكور تعهد میكند كه در ۱/۳/۷۲ مورد معامله را تخلیه و به موجب یك برگ قبض رسمی به خریدار تحویل دهد . چون آقای بهمن به تعهد خود عمل نمیكند ، اجرائیه شماره ۲۵۸ دانر بر تخلیه مورد معامله صادر و به وی ابلاغ میشود . پس از ابلاغ اجرائیه بر اساس درخواست آقای بهمن دانر براینكه بر اثر كبر سن و بیماری قادر به اداره امور خود نیست دادگاه صالح بانو مینا دختر آقای بهمن را به استناد ماده ۱۰۴ قانون امور حسبی به عنوان امین برای اداره اموال آقای بهمن تعیین میكند و بانوی مشارالیها در موعد قانونی قبول سمت امانت را به دادگاه اطلاع میدهد . سپس بانو مینا دعوائی به طرفیت آقای علی و اداره ثبت اسناد و املاك و سر دفتر ، دفتر اسناد رسمی شماره یك در دادگاه صالح طرح و ضمن آن اعلام میكند : اینجانب به عنوان امین اموال آقای بهمن نسبت به اجرائیه صادره اعتراض دارم زیرا پدرم نابینا و كر و بیسواد است و قادر نبوده كه سند انتقال را تنظیم و امضاء كند و اهالی محل هم اطلاع دارند كه وی قادر به تكلم و حركت نیست و آقای علی با سوء استفاده از وضعیت پدرم و تبانی با سردفتر به تنظیم سند مبادرت كرده است . لذا اكنون با توجه به نابینائی و ناشنوائی و بیسوادی پدرم و ناتوانی وی در تنظیم سند انتقال درخواست توقیف عملیات اجرائی و ابطال اجرائیه شماره ۲۵۸ را كه بر خلاف قانون صادرشده است مینمایم . ضمنا جهت معاینه پدرم وتشخیص وضعیت وی ارجاع امر به كارشناس و تحقیق محلی مورد تقاضاست . ( مشارالیها كلیه مدارك لازم را ارائه و به پرونده اجرائی شماره ۲۵۸ استناد نموده و تقاضای مطالبه و ملاحظه آنرا كرده است ) . دادگاه قرار توقیف عملیات اجرائی را صادر میكند و جهت رسیدگی به پرونده تعیین وقت میشود . به سوالات ذیل مستدلا و با استناد به مواد قانون پاسخ دهید :
اولا : به نظر شما دعوی مطروحه مطابق با موازین قانونی هست یا خیر ؟
ثانیا : به نظر شما بانو مینا چه اقدامی باید انجام بدهد ؟
ثالثا چه مطالبی ضرورت دارد سر دفتر دفتر اسناد رسمی به دادگاه اعلام نماید .

سوال ۴
آقای سهراب به موجب مبایعه نامه مورخ ۲۵/۲/۷۲ یك دستگاه اتومبیل را به مبلغ سه میلیون تومان به اقای محمد میفروشد و ضمن دریافت ثمن معامله تعهد میكند در تاریخ ۲۸/۴/۷۲ جهت تنظیم سند رسمی انتقال در دفتر اسناد رسمی حاضر شود و در مبایعه نامه توافق میشودچنانچه راجع به اختلاف بین طرفین اختلافی بوجود بیاید آن اختلاف از طریق داوری حل و فصل شود . اقای سهرات در موعد مقرر در دفتر اسناد رسمی حاضر نمیشود و آقای محمد در مرداد همان سال فوت میكند . بانو مریم وارث منحصر بفرد اقای محمد به استناد تصویر مصدق گواهی حصر وراثت و سایر مدارك در دادگاه صالح دعوائی به خواسته الزام آقای سهراب به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال طرح میكند و بهای خواسته در دادخواست سه میلیون تومان قید میشود . دادخواست به خوانده ابلاغ و جلسه دادرسی با حضور طرفین تشكیل میشود و دادگاه پس از رسیدگی چنین رای میدهد : « نظر باینكه بشرح مندرجات مبایعه نامه مورخ ۲۵/۲/۷۲ طرفین توافق كردهاند كه اختلاف آنان از طریق داوری حل و فصل گردد ، لذا دعوی بكیفیت مطروحه قابلیت استماع ندارد و به استناد ماده ۱۰ قانون مدنی قرار رد آن صادر و اعلام میشود . » بانون مریم در مهلت قانونی دادخواست تجدیدنظر به دادگاه صالح تسلیم و تقاضای نقض رای صادره را میكند و چون دادخواست ناقص بوده مدیر دفتر دادگاه كتبا به مشارالیها اطلاع میدهد تا ظرف ۵ روز پس از ابلاغ نسبت به پرداخت مبلغ دویست و بیست و نه هزار و سیصد و هشتاد و پنج تومان هزینه دادرسی و تسلیم لایحه تجدیدنظر خواهی در دو نسخه اقدام كند و در غیر اینصورت قرار رد دادخواست صادر خواهد شد .
در ۱۹/۴/۱۳۷۳ اخطاریه به بانو مریم ابلاغ میشود و نامبرده در روز پنجشنبه ۲۳/۴/۷۳ به دفتر شما مراجعه میكند و از شما میخواهد كه وكالت او را بپذیرید . اكنون با توجه به مطالب فوق مستدلا و با استناد به مقررات به سوالات ذیل پاسخ دهید :
به نظر شما دعوی تجدیدنظر مطروحه پیشرفت دارد یا خیر ؟
چنانچه وكالت بانو مریم را بپذیرید در قبال اخطاریه رفع نقص چه اقداماتی را انجام خواهید داد و مطالبی را كه ضروری است به دادگاه اعلام شود ، بنویسید .
چنانچه پرونده را تكمیل كنید ولی تجدیدنظر خوانده از محل و نشانی تعیین شده در دادخواست تجدیدنظر خواهی نقل مكان كرده باشد و دادخواست به او ابلاغ نشود و دفتر دادگاه از این جهت اخطار رفع نقص نماید و بانو مریم نشانی دیگری از تجدیدنظر خوانده نداشته باشد ، شما چه اقدامی میكنید .
چنانچه پرونده از هر حیث تكمیل شود و در مرجع تجدیدنظر مطرح گردد مرجع مذكور چه تصمیمی باید اتخاذ نماید كه منطبق با موازین قانونی باشد . 5487



 5487
* آئین دادرسی كیفری ۱۳۷۳

دو مسئله زیر را بدقت بخوانید و هر دو را پاسخ دهید . استفاده از كتاب قانون آزاد است .
مسئله اول : ، دادگاه كیفری یك تهران در رسیدگی به جرمی از جرائم تعزیری كه پرونده آن طبق مقرارت قانون تشكیل دادگاههای كیفری یك و دو مصوب ۱۳۶۸ مستقیما در دادگاه طرح شده و مدعی خصوصی نیز مبادرت به تقدیم دادخواست ضررو زیان نموده است بدوا به تقاضای مدعی خصوصی قرار تامین خواسته صادر میكند . سپس وقت دادرسی تعیین و طرفین احضار میشوند . روز جلسه وكیل متهم بدون موكل حضور میابد . دادگاه حضور وكیل بدون موكل ( متهم ) را نپذیرفته و جلسه را تجدید مینماید . جلسه بعد متهم در معین وكیل خود حضور پیدا میكند . دادگاه قرار وثیقهای علیه متهم صادر مینماید متهم به قرار وثیقه اعتراض میكند لیكن دادگاه پس از رسیدگی بالاخره متهم را محكوم به مجازات قانونی نموده اجرای مجازات را نیز با احراز شرایط ماده ۳۵ قانون مجازات اسلامی معلق مینماید . بعلاوه متهم را به ضرروزیانی كمتر از میزان مدعی خصوصی محكوم میكند . مدعی خصوصی بعد از صدور حكم و قبل از انقضاء مهلت تجدیدنظر خواهی كتبا حق اعتراض و تجدیدنظر خواهی را از خود سلب نموده است ، معذا همزمان با تجدیدنظر خواهی محكوم علیه ، در مهلت قانونی ، مدعی خصوصی نیز نسبت به حكم ضرر و زیان تقاضای تجدیدنظر مینماید . در مرحله تجدیدنظر خواهی ، دیوان كشور ، دادگاه كیفری یك را در دعوی مطروحه اساسا دارای صلاحیت ذاتی و محلی نداسته و پس از نقض حكم آنرا به مرجع صلاحیتدار ارسال میدارد . اینك با توجه به قضیه مطروحه و با استفاده از قانون و یا آراء دیوان كشور و نظریه مستدلا و مستندا پاسخ خواستههای زیر را بنویسید .
در رسیدگی كیفری مذكور در صورتیكه توضیحات خاصی از متهم ضرورت نداشته باشد ، اصولا حضور متهم همراه وكیل در دادگاه الزامی است یا خیر .
تصمیم دادگاه در غیر قابل تجدیدنظر خواهی نسبت به قرار وثیقه درست بوده است یا خیر .
با وجود صدور حكم محكومیت و تعلیق اجرای مجازات در باره متهم طرفین دعوی كیفری اعم از دادستان یا محكوم علیه یا مدعی خصوصی و یا هر مقام قضائی حق تجدیدنظر خواهی دارند یا خیر ؟
آیا در دعوی كیفری طرفین میتوانند حق تجدیدنظر خواهی را از خود سلب كنند و در این قضیه كه مدعی خصوصی حق خود را ساقط كرده میتوانسته قبل از انقضاء مدت بیست روز مبادرت به تجدیدنظر خواهی كند .
با نقض حكم در دیوان كشور بعلت عدم صلاحیت ذاتی و محلی و ارجاع پرونده به مرجع صلاحیتدار قرار تامین خواسته و وثیقه صادره علیه متهم در پرونده به قوت خود باقی میماند یا لغو و منتفی گشته و دادگاه صلاحیتدار تصمیم جدید مقتضی اتخاذ خواهد نمود .
آیا پس از نقض حكم دائر به عدم صلاحیت محلی دادگاه توسط دیوان عالی كشور ، دادگاه مرجوع الیه حق اصرار دارد یا خیر ؟
مسئله دوم : ، یك نفر نظامی در محوطه محل خدمت ضمن تخلف از مقررات رانندگی موجب مرگ نظامی دیگر میشود . بازپرس نظامی قرار وثیقهای معادل دیه مقتول علیه متهم صادر میكند كه پس از تودیع آزاد میگردد . متهم علاوه بر بزه مذكور بعلت حمل و نگهداری مواد مخدر كه مجازات آن به فرض شدیدتر از جرم اولی است تحت تعقیب دادسرای انقلاب بوده . اینك دادسرای انقلاب با توجه به مقررات قانون بعلت اینكه مجازات جرم دوم مهمتر است خود را صالح برسیدگی به هر دو جرم متهم میداند . پس از حل اختلاف بین دو دادسرا توسط مرجع صلاحیدار ، بازپرس نظامی قرار وثیقه متهم را به قررا بازداشت تشدید و ذیل قرار صادره متهم را در زندان از ملاقات ممنوع میكند . وكیل متهم طی لایحهای دادسرا و دادگاه عمومی را صالح برای رسیدگی به جرم قتل غیر عمد دانسته و ممنوع الملاقات كردن متهم را غیر قانونی و بر خلاف حقوق زندانی تلقی مینماید . اینك با توجه به مسئله بالا و قانون و آراء دیوان كشور و نظریهها مستدلا و مستندا پاسخ خواستههای ذیل را بنویسید .
با توجه به اینكه جرم حمل و نگهداری مواد مخدر مهمتر از جرم دیگر متهم بوده ، رسیدگی به هر دو بزه انتسابی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب كه صلاحیت رسیدگی بجرم مهمتر را دارد میباشد یا خیر .
در این قضیه مرجع حل اختلاف بین دو دادسرا كدام بوده است .
آیا ادعای وكیل متهم در مورد صلاحیت دادسرا و دادگاه عمومی و نیز ممنوع الملاقات كردن متهم درست است یا خیر ؟
تامین كیفری وثیقه كه توسط بازپرس نظامی معادل دیه مقتول اخذ شده متناسب با جرم ارتكابی بوده یا خیر .

 5487این مطلب برگرفته از سایت اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری می باشد.


نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

wo bekomme ich original viagra
سه شنبه 21 خرداد 1398 03:20 ب.ظ

This is a topic that is close to my heart... Take care! Where are your contact details though?
Tricia
جمعه 17 آذر 1396 08:29 ق.ظ
Very good post. I will be going through many of these issues as
well..
best psychic reading
چهارشنبه 10 آبان 1396 04:56 ب.ظ
این اولین بار نیست که من یک بازدید سریع انجام دهم
این وب سایت، من در حال مشاهده این وب سایت dailly و به دست آوردن حقایق دلپذیر است
از اینجا هر روز.
What causes pain in the back of the heel?
دوشنبه 6 شهریور 1396 11:57 ق.ظ
Wonderful website you have here but I was wondering if
you knew of any community forums that cover the same topics talked about in this article?
I'd really love to be a part of group where I can get responses from other
experienced individuals that share the same interest.
If you have any suggestions, please let me know. Thanks!
Sima
جمعه 16 تیر 1396 06:19 ب.ظ
Fastidious response in return of this question with firm arguments and describing everything regarding that.
Angelina
جمعه 16 تیر 1396 06:13 ب.ظ
Greetings! Very helpful advice in this particular article!
It's the little changes which will make the largest changes.
Thanks a lot for sharing!
Caren
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 08:08 ب.ظ
I like the helpful information you provide in your articles.
I will bookmark your weblog and check again here frequently.
I'm quite sure I'll learn many new stuff right here!
Best of luck for the next!
Georgia
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 01:10 ب.ظ
Why viewers still make use of to read news papers when in this technological world all is available on net?
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر