تبلیغات
وکالت - سوالات اختباردوره اول سال 1386

سوالات اختباردوره اول سال 1386

سه شنبه 13 اسفند 1387  01:32 ق.ظ

سوالات اختباردوره اول سال 1386-  5487 54871386/09/11

بنام خدا وقت یكساعت و نیم

اختبار كتبی آئین دادرسی كیفری كارآموزان وكالت كانون وكلای مركز 12/5/86
به دو سئوال زیر با استناد به مواد قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور كیفری) مصوب 1378 و قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 و اصلاحات بعدی آن ( اصلاحی 1381 و 1385) پاسخ دهید:
سئوال اول- حسن 14 ساله به اتهام نگهداری و حمل مشروبات الكلی در سال 1379 تحت تعقیب قرار مـــی گیرد. مشارالیه در بازجوئی اظهار می دارد كه این اعمال را با مشاركت پدر خود انجام داده است. پدر حسن نیز در بازجوئی اتهامات مذكور را پذیرفته و پس از صدور قرار كفالت به علت عجز از معرفی كفیل به زندان اعزام و چند روز بعد اقدام به فرار می نماید. وی در سال 1386 به اتهام یك فقره كلاهبرداری در تهران دستگیر و در بازجوئی ضمن اقرار به جرم اخیر و جرائم قبلی (كلاهبرداری , فرار, نگهداری و حمل مشروبات الكلی) به یك فقره زنای محصنه و یك فقره قتل غیر عمد در حین رانندگی در دو سال قبل از دســــتگیری اعتراف می نماید. با عنایت به مراتب فوق پاسخ دهید:
الف- مرجع انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار تامین نسبت به اتهام حسن و اتهامات پدر او كدام است.؟
ب- كدام دادگاه صالح به رسیدگی جهت صدور حكم نسبت به اتهامات متهمین فوق الذكر می باشد.؟
ج- آیا جهت رسیدگی به اتهامات متهمین فوق الذكر به منظور صدور حكم, حضور وكیل مدافع در جلسه رسیدگی دادگاه الزامی است یا خیر.؟
د- چنانچه پدر حسن بابت هر یك از اتهامات فوق الذكر در دادگاه بدوی محكوم گردیده باشد‍؛ اگر شما بعنوان وكیل مدافع وی احكام صادره را خلاف قانون و شرع بدانید، جهت حفظ حقوق موكل خود چه اقدامی و در چه مرجعی خواهید نمود؟ (16 نمره)
سئوال دوم- با توجه به اینكه به موجب قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی 1381 تعقیب جرائم توسط دادسرا به عمل می آید، در چه مواردی دادگاههای كیفری مجاز به انجام تحقیقات مقدماتی و صدور رای می باشند؟ (4 نمره)

توجه- لطفاً از نوشتن مطالبی كه مستقیماً ارتباط به سئوال ندارد اجتناب شود. موفق باشید.

به نام آنكه جان را فكرت آموخت
در عدالت گشایش و آنكه عدالت را برنتابد ستم را سخت تر یابد.
از سخنان علی بن ابی طالب(ع)
اختبار كتبی حقوق تجارت مدت: 90 دقیقه
به هر دو سوال زیر به طور خلاصه پاسخ دهید و از بیان توضیحات اضافی و غیر مرتبط خودداری فرمایید.
1-احمد، ملكی را از شركت سهامی خاصX با مدیریت آقای رضا خریداری می نماید. بعد از تنظیم مبایعه نامه عادی و قبل از تنظیم سند رسمی، شركت مزبور ورشكسته می شود. احمد دادخــــواستــی بخواسته الزام تنظیم سند به طرفیت مدیر تصفیه تقدیم دادگاه می نماید. مدیر تصفیه نیز متقابلا دادخواستی بخواسته ابطال مبایعه نامه تقدیم و اعلام می دارد:
الف- در زمان قرارداد بیع، شركت متوقف بوده و قرارداد مزبور به ضرر طلبكاران تنظیم گردیده است.
ب- در زمان تنظیم قرارداد مدت ماموریت مدیران شركت خاتمه یافته بوده و مدیران بدون توجه به انقضاء مدت مدیریت آنان قرارداد را با احمد امضا كرده اند و بدین علت مدیران در آن زمان فاقد سمت بوده اند.
ج- ملك مورد معامله به ثمن بخس فروخته شده و شركت از این حیث مغبون گردیده است.
د- برابر مفاد اساس نامه شركت، فروش اموال غیر منقول می بایست به تایید هیئت مدیره شركت می رسید كه این اقدام نیز صورت نگرفته است. بنابراین قرارداد باطل می باشد. احمد به شما مراجعه كرده و از شما می خواهد از وی دفاع كرده، در صورت قبول وكالت او به چه كیفیت دفاع خواهید نمود؟
2- رضا بابت خرید جواهرات، یك برگ سفته به مبلغ پانصد میلیون ریال صادر و با ظهر نویسی علی به جعفر تسلیم می دارد. جعفر بعلت عدم دریافت وجه سفته در سررسید و واخواست آن در مهلت مقرره (علی) را به عنوان ضامن طرف دعوا قرارداده بدوا تقاضای صدور قرار. تامین خواسته به مبلغ پانصد میلیون ریال و متعاقبا صدور حكم محكومیت علی را به پرداخت اصل وجه سفته و خسارات درخواست می نماید. علی در پاسخ مدعی می شود كه چون واخواست نامه فقط به متعهد (رضا) ابلاغ شده و به ظهر نویس ابلاغ نگردیده، دعوی علیه او قابل پذیرش نیست. جعفر به شما مراجعه و اظهار می دارد كه از ابتدا با توجه به اعتبار علی سفته را دریافت داشته و در خواست می نماید وكالت نامبرده را پذیرا شده و اقدامات لازم جهت دریافت قرار تامین خواسته و صدور حكم محكومیت علی و نهایتا وصول وجه سفته از نامبرده معمول دارید. در وضعیت موجود چنانچه ادعای علی را درست می دانید و وكالت جعفر را پذیرا نمی شوید دلایل خود را برای عدم قبول وكالت با استناد به ماده یا مواد قانونی بیان و در صورتی كه وكالت جعفر را پذیرا می شوید اقدامات و دلایل خود را مشروحا و مستندا به ماده یا مواد قانونی بیان نمایید.
"موفق باشید"

به نام خدا
اختبار حقوق ثبت و امور حسبی نوبت اول سال 86
كارآموزان وكالت كانون وكلای دادگستری مركز
مدت پاسخگویی 2 ساعت- استفاده از قانون مجاز است ورقه اختبار جهت تحقیق و بررسی بیشتر نزد كارآموز باقی می ماند.
سوال حقوق ثبت
در مورد اعتبار سند مالكیتی كه به نام افراد نسبت به اراضی مستحدث ساحلی (1) علیرغم مالكیت دولت و ممنوعیت درخواست ثبت افراد صادر شده است و اعتراضی هم در مهلت. مقرر قانونی بدرخواست ثبت صورت نپذیرفته نظر خود را با لحاظ جمیع مقررات قانونی بیان نمایید؟
سوال امور حسبی
دعوای به خواسته مطالبه خسارت ناشی از تقصیر قیم سابق در عدم اقدام به اعتراض ثبت ملك موروثی كشاورزی خواهان، علیه قیم سابق مطرح رسیدگی است. دفاع خوانده اینستكه عدم اعتراض به درخواست ثبت معلول سازش سایر ورثه با متقاضی ثبت بوده و چنانچه خواهان مدعی حقی است مـــی باید به ورثه مراجعه نماید و خواستار رد دعوی می شود. در صورت داشتن اختیار، وكالت كدامیك از طرفین دعوی را می پذیرید. مراتب را مستدلاً توجیه نمایید؟

(1) قانون اراضی مستحدث ساحلی مصوب تیر ماه 1354

سئوالات اختبار حقوق مدنی كارآموزان وكالت
كانون وكلای دادگستری مركز- مرداد 86
وقت 60 دقیقه
A كه وكالت در فروش اموال B را داشته است منزل موكل را عالما عامدا به قیمتی كمتر از نرخ روز فروخته است، چنین معامله ای چه وضعیتی دارد؟ علم یا جهل خریدار به قیمت روز چه تاثیری در معامله دارد، فروض مختلف را بررسی و توضیح دهید.
شخصی ملكی را كه در رهن بوده با مبایعه نامه عادی به دیگری فروخته است و تعهد نموده كه ظرف دو ماه در دفتر اسناد رسمی حاضر شده و سند رسمی معامله را تنظیم و امضاء كند. چنین معامله ای با توجه به قوانین موضوعه و رویه قضایی چه وضعی دارد؟ اگر وكیل خریدار باشید چه اقدامی در جهت حفظ حقوق موكل خود به عمل می آورید؟

استفاده از قانون بدون توضیح و حاشیه نویسی آزاد است.

بسمه تعالی
سئوالات اختبار كتبی آ. د. م، كانون وكلای تهران – مرداد 1386
لطفاً به كلیه سئوالات با استدلال و اختصار توضیح داده شود.
استفاده از مجموعه قوانین معمولی (غیر محشی) مجاز است- وقت 5/1 ساعت.
1-دعوایی به خواسته مطالبه وجه علیه بدهكاری در دادگاه صالح مطرح می گردد ، چنانچه تاریخ سررسید دین 31/1/86 باشد و تاریخ ثبت دادخواست در دفتر مجتمع قضایی یا دادگستری 30/1/86 و تاریخ ثبت پرونده در شعبه رسیدگی كننده 1/2/86 و امروز 10/5/86 نیز وقت رسیدگی به پرونده باشد.
الف) آیا دادگاه صلاحیت رسیدگی به این دعوی را دارد یا خیر چرا؟
ب) آیا هیچ یك از ایردات قانونی در این مرحله قابل طرح میباشد یا خیر اگر جواب مثبت است كدام ایراد؟
ج) اگر خوانده ایرادی مطرح ننموده و اعتراضی نداشته باشد دادگاه مجاز به رسیدگی است یا نه ؟
2- خوانده متعاقب دعوایی كه خواهان به طرفیت وی مطرح می كند ، در اولین جلسه با تقدیم لایحه (و بدون حضور در جلسه) صرفاً نسبت به طرح ایراد عدم توجه دعوی به خوانده اقدام و هیچگونه دفاعی در ماهیت نمی كند.
دادرس با بررسی مستندات مطروحه ایراد را وارد نمی داند. اگر شما دادرس این پرونده باشید بعد از رد ایراد و برای رسیدگی به ماهیت دعوی مكلف به تجدید وقت رسیدگی و دعوت مجدد از اصحاب دعوی هستید و یا اینكه مجازید با توجه به متن دادخواست و منضمات (بر فرض تكمیل) و بدون تجدید وقت رسیدگی حسب مورد اتخاذ تصمیم نمائید. چرا؟
3- دعوی مطروحه با ایراد ذینفع نبودن خواهان منجر به صدور قرار رد دعوی می گردد ، به نظر شما در مرحله تجدید نظر خواهی از این قرار طرفین می توانند با یكدیگر سازش نموده و در خواست گزارش اصلاحی نمایند.
4- بعد از صدور رای دادگاه بدوی، محكوم له پرونده تقاضای تصحیح رای را می نماید.
اولاً) تقاضای تصحیح رای مستلزم رعایت شرایط شكلی دادخواست میباشد یا خیر؟
ثانیاً) اگر دادرس صادر كننده رای درخواست تصحیح را نپذیرد آیا میتواند با دستور قضایی تقاضا را رد، و یا اینكه مكلف به صدور قرار میباشد؟
ثالثاً) دستور یا رای دادگاه مبنی بر رد تقاضای تصحیح قطعی است یا قابل اعتراض یا تجدید نظر؟
5- اگر در مقام اجرای قرار تامین خواسته ، یك دستگاه وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن خوانده توقیف گردد، در حالیكه همین اتومبیل در ماهیت دعوی نیز به عنوان عین مال، مورد مطالبه خواهان قرار گرفته و منجر به صدور حكم قطعی به نفع خواهان شده است آیا در مقام اجرای حكم، اتومبیل توقیف شده به محكوم له منتقل می گردد. یا خیر چرا؟
موفق باشید
اختبار كتبی درس حقوق جزا كانون وكلای دادگستری مركز- ساعت 9 صبح روز جمعه مورخ 12/5/86
فقط استفاده از قانون مجازات اسلامی آزاد است.
لطفاً به هر دو سوال با استدلال كافی پاسخ دهید:
سوال اول:
"الف" و "ب" مامورین دولت متهمند به اخذ مال زیاده از مقررات قانونی موضوع ماده ششصد (600)* قانون مجازات اسلامی و "ج" متهم است اولاً به معاونت با "الف" و "ب "در جرم یاد شده و ثانیاً توهین موضوع ماده ششصد و هشت (608)** همان قانون. بعد از تحقیقات كیفر خواست در مورد هر ســــــه نفر صادر و پرونده در تاریخ 20/4/85 با حضور متهمین و وكلای آنها در دادگاه مطرح می گردد. در دادگاه یكی از مدعیان خصوصی گذشت خود را نسبت به" الف " اعلام می دارد. پس از استماع مدافعات متهمین و وكلای ایشان دادگاه "الف" را به شش ماه ، "ب" را به نه ماه و "ج" را با توجه به ارتكاب جرایم متعدد به سه ماه حبس در مورد معاونت و 500 هزار ریال جزای نقدی در مورد توهین محكوم می نماید لیكن محكومیت "ج" را به مدت دو سال از تاریخ 20/10/85 مــــعلق می كند. "الف" و "ب" بعد از قطعیت حكم در 20/8/1385 برای اجرای مجازات به زندان معرفی می شوند. "ج" در تاریخ 20/10/1385 مرتكب یك فقره جرم عمدی مستوجب تعزیر می گردد كه دادگاه در 29/11/1385 به جرم اخیر وی و با حضور وكیل او رسیدگی می كند. در این دادگاه وكیل "ج" درخواست تعلیق مجدد اجرای مجازات موكل خود در صورت محكومیت را می نماید. وكلای "الف" و "ب" نیز پس از اجرای نیمی از مدت محكومیت مــــــوكلین خود (سه ماه در مورد "الف" و چهار ماه و نیم در مورد "ب" تقاضای صدور حكم به آزادی مشروط موكلین خود را می نمایند. اما دادگاه با آزادی مشروط "ب" به این دلیل كه رضایت مدعیان خصوصی را كسب نكرده موافقت نمی كند.
اینك با توجه به این مساله به سوالات زیر به اختصار پاسخ دهید:
1- تصمیم دادگاه در زمینه محكومیت و مجازات متهمان صحیح است یا خیر؟
2- تصمیم دادگاه در زمینه تعلیق اجرای مجارات "ج" درست است یا نه؟
3- در خواست وكیل "ج" برای تعلیق مجدد محكومیت موكل وی منطبق با قانون است یا خیر؟
4- عدم موافقت دادگاه با پذیرش آزادی مشروط "ب" مبنای قانونی دارد یا نه ؟
سوال دوم:
با مطالعه ماده ششصد و چهل و هشت (648)*** قانون مجازات اسلامی این ماده را حداكثر در هشت سطر از جهات گوناگون تجزیه و تحلیل نمائید.
* ماده 600- هر یك از مسئولین دولتی ... برخلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن نماید به حبس از دو ماه تا یكسال محكوم خواهد شد.
** ماده 608- توهین به افراد از قبیل و استعمال الفاظ ركیك چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات تا (74) ضربه و یا پنجاه هزار تا یك میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.
*** ماده648- اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و كلیه كسانی كه به مناسب شغلی یا حرفه خود محرم اسرار می شوند هر گاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا كنند به سه ماه و یك روز تا یك سال حبس و یا به یك میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محكوم می شوند


نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

http://bob5shields8.snack.ws/
یکشنبه 15 مرداد 1396 06:59 ق.ظ
Great goods from you, man. I have understand your stuff previous to and
you're just extremely excellent. I actually like what
you have acquired here, really like what you are saying and the way in which you say it.
You make it enjoyable and you still take care of to keep it wise.

I cant wait to read much more from you. This is actually a tremendous
website.
std test
یکشنبه 4 تیر 1396 10:40 ب.ظ
بسیار چلیپا از خود نوشتن در حالی که صدایی مناسب اصل آیا نه حل و فصل درست با
من پس از برخی از زمان. جایی در سراسر جملات شما
در واقع موفق به من مؤمن متاسفانه
فقط برای بسیار در حالی که
کوتاه. من هنوز کردم مشکل خود را با فراز در مفروضات و یک
ممکن است را خوب به پر همه کسانی معافیت.
در این رویداد شما در واقع که می توانید انجام من می قطعا تا پایان مجذوب.
Edwin
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 06:13 ق.ظ
When I originally commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox and now each time a
comment is added I get several emails with the same comment.
Is there any way you can remove people from that service?
Appreciate it!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر