تبلیغات
وکالت - اجازه توقف اجرای حكم كیفری به رؤسای كل و دادستان‌ها تا نتیجه بررسی تقاضای اعاده دادرسی

اجازه توقف اجرای حكم كیفری به رؤسای كل و دادستان‌ها تا نتیجه بررسی تقاضای اعاده دادرسی

چهارشنبه 2 بهمن 1387  03:53 ق.ظ

به دنبال فرصتی هستیم كه در خصوص بخشنامه‌های متعدد ماده 18 مواردی را یادآور شویم كه به آینده واگذار می‌كنیم اما تفویض اختیار به روسای كل و دادستان‌ها دال بر توقف اجرای حكم كیفری در بخشنامه جدید جلب نظر می‌كند.

نظر به اینكه در مورد پرونده‌های مشمول ماده واحده قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، مصوب 1385 پرسش‌هایی از سوی برخی از قضات محترم مطرح و به این قوه منعكس می‌شود، نكات زیر اعلام می‌گردد تا مورد عنایت و عمل قرار گیرد:
1
ـ تشخیص رئیس قوه قضاییه مستقیماً و رأساً و یا از طریق موافقت با پیشنهاد مشاوران خویش یا قضات شاغل در حوزه نظارت قضایی ویژه دایر به اعمال ماده بالا، با توجه به مشروح مذاكرات مجلس شورای اسلامی در جلسه 286 منتشره در روزنامه رسمی 18038 ـ 24/10/1385 (كه قانون فوق مبیناً بر آن تصویب شده است) فی‌نفسه مجوز اعاده دادرسی تلقی می‌شود، بنابراین در پرونده‌های كیفری مشمول آن ماده به صدور مجوز مجدد از ناحیه دیوان عالی كشور و در پرونده‌های حقوقی به صدور قرار قبولی اعاده دادرسی توسط دادگاه صادركننده حكم، نیازی ندارد.
بدیهی است اختیار دیوان عالی كشور در پرونده‌های كیفری و اختیار دادگاه صادركننده حكم در پرونده‌های حقوقی، نسبت به سایر جهات اعاده دادرسی مقرر در قوانین آیین دادرسی مربوط (غیر از آرای خلاف بین شرع مشمول ماده بالا) كماكان پا برجاست.
2
ـ چون اعاده دادرسی مستلزم رسیدگی ماهوی مجدد به موضوع است، در پرونده‌های كیفری شمول ماده فوق، مرجع صالح برای رسیدگی ثانوی دادگاه هم‌عرض محكمه صادركننده حكم قطعی است، بدین شرح كه:
1
ـ2ـ اگر حكم بدوی قانوناً قطعی بوده (مانند پرداخت خمس دیه كامل یا كمتر از آن) یا به علت عدم تجدیدنظرخواهی و یا به دلیل تجدیدنظرخواهی خارج از فرجه مقرره قانونی، قطعی شده باشد، شعبه دیگری از نوع دادگاه صادركننده حكم (به اختلاف موارد: دادگاه عمومی جزایی ـ انقلاب ـ كیفری استان ـ ویژه اطفال ـ نظامی دو ـ نظامی یك) به عنوان دادگاه همعرض مأمور اعاده دادرسی خواهدبود.
2
ـ2ـ چنانچه حكم بدوی با تأیید در مرجع تجدیدنظر (حسب مورد: دادگاه تجدیدنظر استان ـ دادگاه نظامی یك) قطعی شده باشد و یا مرجع تجدیدنظر احیاناً با نقض حكم تجدیدنظر خواسته بدوی، حكم دیگر صادر كرده باشد (كه قطعی تلقی می‌شود)، اعاده دادرسی در شعبه هم عرض همان مرجع تجدیدنظر صورت می‌گیرد.
3
ـ2ـ و سرانجام در مواردی كه حكم بدوی با ابرام در دیوان عالی كشور قطعی شده است، اعاده دادرسی در شعبه هم عرض از همان نوع دادگاه صادركننده رأی بدوی انجام خواهدشد.
3
ـ چون برابر ملاك ماده 469 قانون آیین دادرس كیفری مصوب1290 (نسبت به پرونده‌های محاكم نظامی) و ماده 275 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب1378 (نسبت به پرونده‌های محاكم عمومی و انقلاب) و با توجه به رأی وحدت رویه 538 ـ 1/8/1369، تجویز اعاده دادرسی با اعمال ماده 18 اصلاحی موضوع بخشنامه حاضر، از سوی رئیس قوه قضائیه، ناقض رأی خلاف بین شرع معترض‌عنه نیست و فقط اجرای آن به تأخیر می‌اندازد، بنابراین دادگاه صالح مرجوع‌الیه به شرح بندهای قبل، بعد از رسیدگی ماهوی مجدد و توجه به اشكال و ایراد منتهی به اعمال ماده 18 اصلاحی، مبادرت به نقض حكم قطعی مورد استدعای اعاده دادرسی و صدور حكم صحیح و قانونی به تشخیص خود خواهدكرد و در فرضی كه احیاناً پس از تجدید دادرسی، حكم قبلی را صحیح و غیرقابل نقض بداند، بدون صدور حكم مجدد و مكرر، تنها مبادرت به رد اعاده دادرسی خواهدنمود.
4
ـ چنانچه حكم مورد استدعای اعاده دادرسی به دلیل عدم رعایت مقررات آمره مربوط به صلاحیت از سوی دادگاه صادركننده و در نتیجه به لحاظ خروج قاضی از قلمرو اذن در قضا (كه مقید به رعایت موازین قانونی است) خلاف بین شرع و مشمول ماده 18 اصلاحی تشخیص داده شود، اعاده دادرسی در محكمه‌ای به عمل خواهدآمد كه قانوناً صلاحیت رسیدگی به موضوع را داشته و در نظریه مشاوران رئیس قوه قضاییه یا قضات حوزه نظارت قضایی ویژه پیشنهاد شده است و به تأیید رئیس قوه قضاییه می‌رسد.
5
ـ مرجع اعاده دادرسی نسبت به پرونده‌های مشمول ماده 18 اصلاحی كه شعب تشخیص دیوان عالی كشور قرار رد درخواست اعمال تبصره 2 ماده 18 اصلاحی (سابق) را در مورد تقاضای اشخاص و مقامات ذی سمت صادر كرده‌اند، نیز دادگاه هم عرض محكمه صادركننده حكم بدوی است، مگر این كه شعبه تشخیص دیوان عالی كشور با وارد دانستن اعتراض و تقاضا، مبادرت به نقض رأی معترض‌عنه و صدور رأی ماهوی مقتضی نموده باشد و احیاناً این رأی خلاف بین شرع و مشمول ماده 18 اصلاحی اعلام گردد، كه فقط در این فرض، طبق تبصره3 ماده مورد سخن، مرجع اعاده دادرسی نسبت به موضوع شعب دیوان عالی كشور خواهندبود.
6
ـ چون پرونده‌هایی كه قبل از احیای دادسرا تشكیل شده، بنا به نص تبصره4 ماده3 از شمول قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، مصوب1381 خارج است، چنانچه رأی مشمول ماده 18 اصلاحی مثلاً حكم قصاصی باشد كه سابقاً از دادگاه عـمومی صادر و در دیوان عـالی كشور ابرام شده است، مرجع اعاده دادرسی نسبت به آن شعبه دیگری از دادگاه عمومی است، نه دادگاه كیفری استان.
7
ـ صرف تقاضای محكوم علیه به استناد ماده18 در پرونده‌های حقوقی كه حكم قطعی صادر شده و لازم‌الاجرا می‌باشد نبایستی موجب توقف اجرای حكم حقوقی گردد و قضات اجرای احكام پرونده‌های حقوقی بایستی سریعاً طبق ضوابط احكام قطعی صادره را اجرا نمایند بدیهی است در صورت قبول اعاده دادرسی و تجویز آن از طرف رئیس قوه قضاییه اجرای حكم طبق ضوابط مربوطه به اعاده دادرسی متوقف می‌شود.
8
ـ درخواست محكوم علیه به استناد ماده 18 و ادعای خلاف بین شرع بودن حكم قطعی لازم‌الاجرای صادره در امور كیفری نیز موجب توقف اجرای حكم كیفری نمی‌گردد مگر اینكه رؤسای كل دادگستری‌ها یا دادستانهای مجری حكم با بررسی پرونده و ملاحظه دلائل و مدارك ارائه شده اجرای حكم را صحیح ندانسته و معتقد به بررسی مجدد باشند كه در این گونه موارد تا بررسی پرونده در حوزه نظارت قضایی و قبول تجویز اعاده دادرسی اجازه داده می‌شود اجرای حكم قطعی كیفری نسبت به محكوم علیه كه هنوز شروع به اجرا نشده و محكوم‌علیه با تأمین آزاد است شروع نگردد. بدیهی است بایستی در اینگونه موارد سریعاً پرونده را با اظهارنظر ارسال نمایند تا با قبول اعاده دادرسی و تجویز آن اجرای حكم طبق ضوابط متوقف گردد.
9
ـ رؤسای كل دادگستری‌های استانها و دادستان‌های مربوطه و سازمان قضایی نیروهای مسلح بر اجرای صحیح این بخشنامه نظارت می‌كنند.
رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی‌شاهرودی
روزنامه رسمی شماره 18443 مورخ 5/4/1387


نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

buy cheap cialis no prescription
دوشنبه 9 مهر 1397 02:43 ب.ظ

You actually mentioned that adequately.
cialis 5 mg schweiz cialis kamagra levitra compare prices cialis uk cialis name brand cheap opinioni cialis generico 40 mg cialis what if i take cialis lowest price achat cialis en suisse tadalafil 10 mg only now cialis 20 mg
buy viagra usa
یکشنبه 1 مهر 1397 12:49 ب.ظ

Regards, Lots of information!

canadian pharmaceuticals reviews legitimate canadian mail order pharmacies canada rx canada pharmacies canadian pharmacies that are legit canada medication cost canadian medications 247 canadian pharmaceuticals nafta online pharmacies tech school canadian pharmaceuticals companies
cialisvipsale.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 09:07 ق.ظ

Great info, Kudos!
cialis for sale cialis qualitat cialis herbs cialis 5mg prix cialis daily new zealand cialis australian price only here cialis pills 5 mg cialis coupon printable cialis generic tadalafil buy cialis 5 mg effetti collateral
http://cialissv.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 02:42 ب.ظ

Nicely put, Many thanks.
cialis 5mg cialis italia gratis cialis generic tadalafil buy click here cialis daily uk price cialis wal mart pharmacy cialis bula cialis dosage cialis generico en mexico cialis generico in farmacia 40 mg cialis what if i take
http://viagravonline.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 09:56 ب.ظ

Effectively spoken without a doubt! .
we like it safe cheap cialis cialis super acti comprar cialis 10 espa241a buying brand cialis online only best offers 100mg cialis where cheapest cialis cialis arginine interactio generic cialis cialis australia org viagra vs cialis vs levitra
viabiovit.com/viagra-hoe-te-kopen.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 09:17 ق.ظ

You mentioned this very well.
buying viagra from canada viagra online where to buy generic viagra online online order for viagra buy viagra with paypal where yo buy viagra buy genuine viagra online where can we buy viagra can i buy viagra at cvs buy viagra overnight shipping
http://babecolate.com/buy-real-cialis-overnight-shipping.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 12:52 ق.ظ

Very good knowledge. Thanks a lot.
tadalafil 20mg walgreens price for cialis viagra vs cialis cialis 5mg billiger calis try it no rx cialis tadalafil 20mg we like it safe cheap cialis cialis 100 mg 30 tablet tadalafil
Generic viagra
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 02:03 ق.ظ

You mentioned it very well!
buying viagra uk viagra buy viagra buy cheap viagra online viagra uk how to buy viagra without seeing a doctor viagra usa online where can i purchase viagra generic viagra uk buy real viagra cheap generic viagra uk
Cialis generic
یکشنبه 19 فروردین 1397 01:51 ق.ظ

Amazing a lot of terrific info.
cialis pills price each cialis generika wow cialis tadalafil 100mg achat cialis en europe costo in farmacia cialis tadalafil 5mg cialis dosage recommendations opinioni cialis generico prices on cialis 10 mg cialis coupons printable
Cialis 20 mg
جمعه 3 فروردین 1397 05:03 ق.ظ

Regards. A lot of advice.

acheter cialis meilleur pri generic cialis at the pharmacy discount cialis cialis price in bangalore cialis prezzo al pubblico chinese cialis 50 mg no prescription cialis cheap cialis for sale usa cialis online cialis 20 mg cut in half
Swen
جمعه 17 آذر 1396 08:38 ق.ظ
This is very attention-grabbing, You are an overly skilled blogger.
I have joined your feed and sit up for in search of extra of your great post.
Additionally, I have shared your site in my social
networks
Bernardo
دوشنبه 9 مرداد 1396 09:26 ب.ظ
Pretty section of content. I just stumbled upon your website and in accession capital to assert
that I acquire in fact enjoyed account your blog posts.
Anyway I will be subscribing to your feeds and even I achievement you access
consistently rapidly.
http://miusicmy.mihanblog.com/post/1
جمعه 9 تیر 1396 04:14 ب.ظ
Yes! Finally something about ball of foot pain.
Rich
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 01:21 ق.ظ
I am really impressed along with your writing
skills and also with the format to your weblog.
Is that this a paid subject or did you customize it your self?
Either way keep up the nice quality writing, it is
uncommon to see a nice weblog like this one these days..
Ashton
شنبه 23 اردیبهشت 1396 11:55 ب.ظ
Great blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?
A design like yours with a few simple tweeks would really make my blog shine.
Please let me know where you got your theme.
Appreciate it
manicure
چهارشنبه 23 فروردین 1396 11:24 ق.ظ
Hi my loved one! I wish to say that this article is
awesome, great written and come with approximately all significant infos.
I would like to look more posts like this .
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر