تبلیغات
وکالت - مقایسه دعوای متقابل با تهاتر قهری

مقایسه دعوای متقابل با تهاتر قهری

دوشنبه 5 اسفند 1387  07:33 ق.ظ

دعوای متقابل، از دعاوی طاری و یکی ازطرق دفاعی است که از سوی خوانده در مقابل دعوای خواهان تا اولین جلسه دادرسی به شرط داشتن ارتباط کامل یا اتحاد منشا با دعوای اصلی به موجب دادخواست اقامه می شود ( ماده 284 قانون آیین دادرسی مدنی )

تهاتر، تساقط دو دین با مجموع دیونی که دو شخص در برابر یکدیگر بر عهده دارند تا میزان کمترین آن دو، میباشد (1) (ماده 294 قانون مدنی ایران ).( 1298 قانون مدنی فرانسه ) مقایسه دعوای متقابل با تهاتر، از حیث قلمرو و نقش دفاعی اند و حائز اهمیت میباشد .

دعوای متقابل، از دعاوی طاری و یکی ازطرق دفاعی است که از سوی خوانده در مقابل دعوای خواهان تا اولین جلسه دادرسی به شرط داشتن ارتباط کامل یا اتحاد منشا با دعوای اصلی به موجب دادخواست اقامه می شود ( ماده 284 قانون آیین دادرسی مدنی )

تهاتر، تساقط دو دین با مجموع دیونی که دو شخص در برابر یکدیگر بر عهده دارند تا میزان کمترین آن دو، میباشد (1) (ماده 294 قانون مدنی ایران ).( 1298 قانون مدنی فرانسه ) مقایسه دعوای متقابل با تهاتر، از حیث قلمرو و نقش دفاعی اند و حائز اهمیت میباشد .

مقایسه دعوای متقابل یا تهاتر قهری

الف – از جهت تعریف :

قانون مدنی ایران از تهاتر تعریفی نکرده است اما آن را یکی از راه های سقوط تعهدات مدنی معرفی نموده است ( ماده 295 قانون مدنی ایران ). آنچه که در نوشته های حقوق به عنوان تعریف تهاتر آمده، به لحاظ بررسی آثار و خصایص تهاتر در متون قانونی میباشد.

تهاتر در حقوق انگلیس، طریقی است که به موجب آن مدیون دینش را از طریق طلبش کاهش میدهد یا ساقط می نماید.(2)

در نظام حقوق ما نیز، همین اثر در ماهیت تهاتر وجود دارد ودر تعریف آن در نوشته های حقوقی لحاظ شده است.

مضافا طبق ماده 285 قانون آیین دادرسی مدنی ، تهاتر، تنها طریق دفاعی معرفی شده است«، در حالیکه، دعوای مقابل ، علاوه بر داشتن جنبه دفاعی ، دارای جنبه تهاجمی نیز میباشد و می تواند، اضافه بر خواسته مطروحه در دعوای اصلی توسط خواهان، خواسته جدیدی را متضمن باشد.

تهاتر ، در نظام حقوقی ما ، قهری است. تساقط دو دین، در صورت اجتماع شرایط قانونی ، منوط به اراده مدیون و داین و توافق ارادا آن دو، نیست . در تحقق تهاتر قهری ، نیازی به اقدام قضایی و تقدیم دادخواست نیست. در حالیکه ، در دعوای متقابل، تقدیم دادخواست ضرورت دارد زیرا آن، دعوای مستقل محسوب می گردد و بنابراین، نیاز به اقدام قضایی داشته و بدون دخالت دادرس و اصحاب دعوی، تحقق نمی یابد.

ب- از جهت فایده :

فایده تهاتر، ایفای دین و تعهد می باشد . زیرا ، با تحقق آن داین ، دینش پرداخته می شود و ذمه مدیون در برابر طلبکار بریء می گردد.

تهاتر، مانع پرداخت مکرر و متقابل دیون توسط طرفین می باشد که در نتیجه، مانع جا بجا شدن اموال می گردد.

روشن است که جابجایی اموال متضمن خطراتی از قبیل سرقت و مفقود شدن می باشد . تهاتر، در این مورد، خطرات ناشی از جابجایی اموال را منتفی می کند.

مضافا این که تهاتر دارای فایده تامین می باشد. زیرا اگر میان دو طلبکار نسبت به دیون متقابل، تهاتر واقع نشود و هر یک متعهد باشند ، در این صورت امکان دارد ، یک طرف دین خود را بپردازد و طرف دیگر ، هنگام پرداخت دین خود با اعسار مواجه شده و طلبکار ( طلبکاری که دین خود را پرداخته است ) از وصول طلب خود محروم شود. (3)

همین فایده در دعوای متقابل نیز وجود دارد. دعوای متقابل سبب کاهش هزینه ها و صرفه جویی در وقت برای تادیه دین و تادیه دین می باشد.

خواهان با اقامه دعوای متقابل ، ضمن تعیین تکلیف دعوای اصلی ، به خواسته خود نیز می رسد.

اگر دعوای متقابل در مقابل دعوای اصلی قابل طرح نباشد ، ممکن است خواهان دعوای اصلی ، زودتر، موفق به اخذ حکم به نفع خود گردیده و محکوم به را از خوانده ( خواهان دعوای متقابل ) اخذ نماید و هنگامیکه ، خواهان دعوای متقابل ، بعدا ذیحق شناخته شد ، با اعسار خوانده ( خواهان دعوای اصلی ) مواجه شود و بدین ترتیب، نتواند طلب خود را وصول نماید. در واقع با تهاتر قهری از این جهت دارای فایده مشترک هستند. دعوای متقابل مانع صدور احکام متعارض می شود . به نظر می رسد ، این فایده منحصر به دعوای متقابل است و تهاتر دارای چنین فایده ای نیست.

ج- از جهت شرایط :

1- در تهاتر، تقابل میان دو دین شرط است. مقصود اینکه، تهاتر، منحصرا میان دیونی دواقع میشود که بر عهده هر یک از دو نفر در برابر دیگری است. این شرط، تا حدی در مورد دعوای متقابل تیز قابل طرح میباشد . یعنی علیه کسی که به موجب دعوای اصلی در برابر او متعهد است.

با وجود این در حقوق انگلیس و آمریکا ، دعوای متقابل منحصرا در برابر خواهان دعوای اصلی قابل طرح نیست ، بلکه این دعوای در مقابل دیگران ( غیر از خواهان دعوای اصلی ) می تواند طرح بشود .(4)

بنا به عقیده عده ای ، در دعوای متقابل وجود وحدت منشا ضرورت ندارد. در حالیکه در تهاتر ، وحدت منشا در تقابل دو دین لازم است.

افزون بر مطالب بالا ، در دعوای متقابل ، معین بودن دو دین و تعهد شرط نیست . در حالیکه ، در تهاتر، باید دو دین متقابل معین باشند.

2- همجنس بودن موضوع دو دین :

طبق ماده 296 قانون مدنی ، تهاتر، منحصرا میان دو دینی واقه میشود که موضوع آنها از یک جنس باشد.

در دعوای متقابل شرط همجنس بودن دو دین و تعهد ضرورت ندارد.

بنابراین اگر ، موضوع دو تعهد از یک جنس نباشد ، در قالب دعوای متقابل قابل طرح میباشد.

3- آزاد بودن دو تعهد :

تهاتر میان دو دین و تعهدی واقع می شود که آن دین موضوع حق اشخاص ثالث قرار نگرفته باشد.

به نظر می رسد، این شرط در دعوای متقابل نیز ضروری باشد . بنابراین در صورتیکه موضوع خواسته دعوای متقابل نزد خواهان اصلی به نفع شخص ثالث باز داشت شده باشد ، خواهان دعوای متقابل ، نمی تواند نسبت به استرداد آن اقامه دعوی نماید ، هر چند که دو دعوا دارای منشا واحد یا ارتباط کامل باشند.

پذیرش، دعوای متقابل ، در این مورد موجب تضییع حق شخص ثالث می شود.

با وجود این عده ای بر این عقیده هستند که توقیف مال آن را از مالکیت شخص خارج نمی کند . بنابراین دعوای متقابل در مورد دین بازداشت شده ، قابل طرح می باشد و آزاد بودن دودین در شرایط اقامه دعوای متقابل نیست.(5)

4- هر دو دین قابل استماع باشند :

اگر یکی از دو دین موضوع تهاتر ، مشمول مرورزمان شده باشد، تهاتر میان دو دین واقع نمیشود در حالیکه، در دعوای متقابل ، اگر مدت مرور زمان گذشته باشد ، تا آخرین مهلت اقامه دعوای متقابل ، حق اقامه دعوا دارد ( ماده 743 قانون آیین دادرسی مدنی ).

د- از جهت آثار

تهاتر، تساقط دو دین میباشد، در نتیجه بر اثر تهاتر ، دو دین به میزان حد اقل ، ساقط میگردد . به همین جهت تهاتر، از سقوط تعهدات شمرده شده است و در حکم ایفای دین محسوب می گردد.

ه- از نظر آیین دادرسی مدنی :

دعوای متقابل، باید به موجب دادخواست اقامه شود ( ماده 285 قانون آیین دادرسی مدنی ) ولی ادعای تهاتر، برای دفاع از دعوای اصلی می باشد و نیاز به تقدیم دادخواست مستقل ندارد.

با توجه به اینکه، دعوای متقابل، باید به موجب دادخواست اقامه گردد، بنابراین رعایت کلیه مقررات در مورد شرایط شکلی تقدیم دادخواست ( ماده 72 قانون آیین دادرسی مدنی ) و هزینه دادرسی در آن ضرورت دارد. از نظر آیین دادرسی مدنی ، دعوای متقابل در حقوق ایران، اختصاص به مرحله نخستین داشته و دادخواست دعوای متقابل، باید قبل از جلسه اول دادرسی به دادگاه تقدیم گردد.

این مهلت زمانی، در تهاتر، ضرورت ندارد. اظهار تهاتر ، به مهلت خاصی محدود نیست . آن هر زمان و در هر مرحله از رسیدگی دادگاه حتی در مرحله اجرای حکم قابل طرح و استناد میباشد.

با وجود این، تهاتر قضایی (6) بنا به عقیده عده ای ، مانند دعوای تقابل نیاز به تقدیم دادخواست دارد و مقررات آیین دادرسی مدنی در مورد ، آن لازم الرعایه می باشد.

بحث تهاتر قضایی خود نیازمند، مقاله ای دیگر می باشد که در این مختصر نمی گنجد.

منابع :

1- شهیدی ، دکتر مهدی ، سقوط تعهدات ، ناشر : کانون وکلا چ 33 سال 1373، ص set-offo-156 ، دادگستری مرکز ، فرهنگ حقوق بلاک ذیل واژه

2- Set off the discharge of reciprocal obligation to the extents of the small obligation philip. R. wood P.5

3- سنهوری ، الوسیط، ج 3. ص 874.

4- سنهوری، ج 3، ص 878 تا 883.

5- دکتر شمش، تقریرات دوره فوق لیسانس

توضیحات :

6- تهاتر قضایی، تهاتری است که حصول آن با رای دادگاه ثابت می شود.

نویسنده : محمد سلوکی

منبع:lawnet


نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

http://viagrawwithoutdoctor.com/
سه شنبه 8 مرداد 1398 10:19 ب.ظ

Excellent content. Thanks a lot!
drugs for sale in mexico canadianpharmacy online canadian pharmacy are canadian online pharmacies safe trust pharmacy of canada trust pharmacy canada canada drug pharmacy northwest pharmacy canada top rated canadian pharmacies online canadian mail order pharmacies
http://hindtuca.strikingly.com/
دوشنبه 3 تیر 1398 07:40 ق.ظ

Nicely put, Thanks a lot!
cialis e hiv cialis dosage amounts cialis for sale in europa cialis en 24 hora the best site cialis tablets prices on cialis 10 mg cialis bula pastillas cialis y alcoho cialis 20 mg generico cialis mexico
cialis free trial voucher
یکشنبه 2 تیر 1398 03:42 ب.ظ

Nicely put. Regards.
generic cialis 20mg tablets cialis name brand cheap we use it 50 mg cialis dose cialis 5mg prix where do you buy cialis we choice cialis pfizer india cialis 10 doctissimo where do you buy cialis cialis 20mg viagra cialis levitra
http://mirycklu.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 01:09 ق.ظ

Thanks a lot. Good information!
cialis generika cialis australian price cialis super acti rezeptfrei cialis apotheke buy online cialis 5mg cialis uk cialis price thailand cialis herbs enter site 20 mg cialis cost cialis side effects dangers
http://kussandhou.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 08:09 ق.ظ

Kudos! Plenty of forum posts!

cialis venta a domicilio cialis for daily use only now cialis for sale in us tadalafil generic for cialis generic cialis pill online online prescriptions cialis low cost cialis 20mg recommended site cialis kanada cialis 5 mg funziona
cheap generic cialis canadian pharmacy
جمعه 31 خرداد 1398 03:52 ب.ظ

Really all kinds of excellent info.
we choice cialis pfizer india buy cheap cialis in uk costo in farmacia cialis only now cialis 20 mg cialis with 2 days delivery no prescription cialis cheap cialis 5 mg effetti collateral purchase once a day cialis cialis professional yohimbe cost of cialis per pill
Buy cialis online
جمعه 31 خرداد 1398 12:09 ق.ظ

This is nicely said. !
we like it cialis soft gel cialis online cialis generic availability cialis 20mg cialis arginine interactio generic cialis review uk cialis 20mg prix en pharmacie cialis canada on line viagra vs cialis vs levitra cialis farmacias guadalajara
http://romorrjo.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 04:41 ق.ظ

With thanks, Awesome stuff.
cialis 5 mg effetti collateral cialis canadian drugs cialis online nederland cialis sicuro in linea cialis for bph cialis 5mg billiger online cialis cialis kaufen bankberweisung prix cialis once a da buy original cialis
http://longmero.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 01:05 ب.ظ

Thanks. Loads of information.

how much does a cialis cost cialis pills price each buy cialis sample pack cialis 100 mg 30 tablet we choice cialis pfizer india fast cialis online cialis pas cher paris cialis great britain prix de cialis price cialis wal mart pharmacy
cialis online sales
سه شنبه 28 خرداد 1398 08:37 ب.ظ

Very well voiced without a doubt! .
generic cialis 20mg tablets buy cialis online legal wow cialis 20 cialis 30 day sample cialis farmacias guadalajara purchase once a day cialis cialis 20 mg best price cialis 10 doctissimo miglior cialis generico cialis patent expiration
http://spunenfai.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 10:45 ب.ظ

With thanks. Terrific information!
cialis dosage amounts cialis generico online cialis without a doctor's prescription cialis soft tabs for sale cialis super kamagra generic cialis review uk precios cialis peru generic cialis pro cialis 5mg prix 5 mg cialis coupon printable
cialis pills for sale
دوشنبه 27 خرداد 1398 07:37 ق.ظ

Awesome advice. Regards.
cialis authentique suisse the best site cialis tablets cialis lilly tadalafi where to buy cialis in ontario cialis prezzo di mercato compare prices cialis uk cialis arginine interactio non 5 mg cialis generici generic cialis in vietnam how much does a cialis cost
http://bedisseo.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 06:19 ب.ظ

Nicely put, Many thanks.
side effects of cialis dosagem ideal cialis cialis efficacit cialis dosage generic cialis levitra how does cialis work cialis rezeptfrei cialis 5 effetti collaterali cialis per paypa cialis coupons
Cialis prices
یکشنبه 26 خرداد 1398 03:41 ق.ظ

Regards. I enjoy this.
precios de cialis generico cialis 5mg prix cialis generico cialis coupons printable buy original cialis we recommend cheapest cialis viagra vs cialis vs levitra canada discount drugs cialis cialis rezeptfrei sterreich cialis generico online
http://staludkal.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 11:37 ب.ظ

Useful content. Cheers.
ou trouver cialis sur le net cialis usa cost cialis 5 effetti collaterali cialis 5 mg scheda tecnica cialis diario compra estudios de cialis genricos cialis billig buy cialis online cheapest canadian drugs generic cialis cialis lilly tadalafi
http://ravepuss.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 09:24 ق.ظ

Wow a lot of wonderful data.
comprar cialis 10 espa241a cialis pas cher paris opinioni cialis generico how much does a cialis cost cialis generico callus click here take cialis achat cialis en europe where cheapest cialis cialis y deporte
http://premanli.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 06:57 ب.ظ

You actually expressed it wonderfully!
price cialis best cialis mit grapefruitsaft interactions for cialis cheap cialis best generic drugs cialis cialis generika in deutschland kaufen cialis daily reviews we use it 50 mg cialis dose cialis professional yohimbe i recommend cialis generico
http://rufiti.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 05:44 ق.ظ

Thanks, I appreciate this.
only now cialis 20 mg cialis 5mg cuanto cuesta cialis yaho cialis prezzo al pubblico bulk cialis india cialis 100mg cost wow cialis tadalafil 100mg bulk cialis cialis generico online cialis generic tadalafil buy
Cialis generic
چهارشنبه 22 خرداد 1398 03:38 ب.ظ

Fantastic tips. Thank you!
viagra vs cialis achat cialis en suisse bulk cialis discount cialis wow cialis 20 calis only best offers 100mg cialis cialis professional from usa cialis cipla best buy try it no rx cialis
how early should i take viagra
سه شنبه 21 خرداد 1398 03:21 ب.ظ

After exploring a few of the articles on your website, I honestly like your technique of blogging. I saved as a favorite it to my bookmark webpage list and will be checking back soon. Please visit my web site too and tell me how you feel.
cialisvie.com
دوشنبه 20 خرداد 1398 09:02 ق.ظ

Thank you! I value this!
cialis 5mg billiger buy cheap cialis in uk cialis 5 effetti collaterali low dose cialis blood pressure generic cialis soft gels look here cialis cheap canada cost of cialis per pill wow cialis 20 cialis vs viagra link for you cialis price
http://cialisvie.com/
یکشنبه 19 خرداد 1398 03:10 ق.ظ

Cheers! Good information!
we choice cialis uk cialis y deporte free generic cialis cialis canada on line cialis 5 mg para diabeticos generic cialis soft gels cialis in sconto we recommend cheapest cialis cialis daily cialis usa cost
cialisvie.com
جمعه 17 خرداد 1398 09:45 ب.ظ

You made your point pretty nicely!.
tesco price cialis cialis generique generic cialis 5 mg cialis coupon printable low dose cialis blood pressure 5 mg cialis pharmacie en ligne generic cialis low dose cialis blood pressure cialis for bph click here cialis daily uk
http://canadianpharmacyonl.com/
چهارشنبه 21 فروردین 1398 06:46 ب.ظ

Great info. Appreciate it!
drugs for sale in canada canadian pharmacy world buy viagrow canadian pharmacies that ship to us online pharmacy canada canada online pharmacies for men cialis from canada online pharmacy is trust pharmacy in canada legitimate canada pharmacies online prescriptions
Cialis online
جمعه 16 آذر 1397 02:11 ق.ظ

With thanks! Great stuff.
cialis tadalafil online generic cialis 5 mg cialis pharmacie en ligne generic for cialis viagra or cialis cialis 5 mg effetti collateral cialis vs viagra prices on cialis 10 mg effetti del cialis cialis for daily use
buy cialis online without a prescription
پنجشنبه 15 آذر 1397 06:46 ق.ظ

Useful data. Thank you!
tadalafil 20 mg cialis cost venta de cialis canada cialis 100mg suppliers cialis rezeptfrei sterreich tarif cialis france cialis et insomni opinioni cialis generico how much does a cialis cost legalidad de comprar cialis
Buy cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 12:11 ب.ظ

Cheers! Quite a lot of information!

canadian discount cialis miglior cialis generico callus cialis lowest price trusted tabled cialis softabs cialis 20 mg cut in half generic cialis 20mg uk cialis 200 dollar savings card cialis 5mg billiger acquistare cialis internet
Cialis prices
چهارشنبه 14 آذر 1397 12:43 ق.ظ

You actually expressed it well!
buy cialis sample pack cialis dose 30mg cialis daily cialis 10mg prix pharmaci purchasing cialis on the internet prezzo cialis a buon mercato try it no rx cialis cheap cialis cialis savings card cialis alternative
buy cialis online no prescription
سه شنبه 13 آذر 1397 01:44 ب.ظ

Great stuff. Regards.
cialis price thailand are there generic cialis cialis reviews cialis baratos compran uk cialis soft tabs for sale only here cialis pills cialis y deporte can i take cialis and ecstasy cost of cialis per pill cialis kaufen wo
buy cialis online no prescription
سه شنبه 13 آذر 1397 02:18 ق.ظ

Factor very well regarded!.
cialis baratos compran uk brand cialis generic how do cialis pills work cialis generico postepay canadian discount cialis when can i take another cialis only best offers cialis use order generic cialis online cialis generico in farmacia tadalafil
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30