تبلیغات
وکالت - مقایسه دعوای متقابل با تهاتر قهری

مقایسه دعوای متقابل با تهاتر قهری

دوشنبه 5 اسفند 1387  06:33 ق.ظ

دعوای متقابل، از دعاوی طاری و یکی ازطرق دفاعی است که از سوی خوانده در مقابل دعوای خواهان تا اولین جلسه دادرسی به شرط داشتن ارتباط کامل یا اتحاد منشا با دعوای اصلی به موجب دادخواست اقامه می شود ( ماده 284 قانون آیین دادرسی مدنی )

تهاتر، تساقط دو دین با مجموع دیونی که دو شخص در برابر یکدیگر بر عهده دارند تا میزان کمترین آن دو، میباشد (1) (ماده 294 قانون مدنی ایران ).( 1298 قانون مدنی فرانسه ) مقایسه دعوای متقابل با تهاتر، از حیث قلمرو و نقش دفاعی اند و حائز اهمیت میباشد .

دعوای متقابل، از دعاوی طاری و یکی ازطرق دفاعی است که از سوی خوانده در مقابل دعوای خواهان تا اولین جلسه دادرسی به شرط داشتن ارتباط کامل یا اتحاد منشا با دعوای اصلی به موجب دادخواست اقامه می شود ( ماده 284 قانون آیین دادرسی مدنی )

تهاتر، تساقط دو دین با مجموع دیونی که دو شخص در برابر یکدیگر بر عهده دارند تا میزان کمترین آن دو، میباشد (1) (ماده 294 قانون مدنی ایران ).( 1298 قانون مدنی فرانسه ) مقایسه دعوای متقابل با تهاتر، از حیث قلمرو و نقش دفاعی اند و حائز اهمیت میباشد .

مقایسه دعوای متقابل یا تهاتر قهری

الف – از جهت تعریف :

قانون مدنی ایران از تهاتر تعریفی نکرده است اما آن را یکی از راه های سقوط تعهدات مدنی معرفی نموده است ( ماده 295 قانون مدنی ایران ). آنچه که در نوشته های حقوق به عنوان تعریف تهاتر آمده، به لحاظ بررسی آثار و خصایص تهاتر در متون قانونی میباشد.

تهاتر در حقوق انگلیس، طریقی است که به موجب آن مدیون دینش را از طریق طلبش کاهش میدهد یا ساقط می نماید.(2)

در نظام حقوق ما نیز، همین اثر در ماهیت تهاتر وجود دارد ودر تعریف آن در نوشته های حقوقی لحاظ شده است.

مضافا طبق ماده 285 قانون آیین دادرسی مدنی ، تهاتر، تنها طریق دفاعی معرفی شده است«، در حالیکه، دعوای مقابل ، علاوه بر داشتن جنبه دفاعی ، دارای جنبه تهاجمی نیز میباشد و می تواند، اضافه بر خواسته مطروحه در دعوای اصلی توسط خواهان، خواسته جدیدی را متضمن باشد.

تهاتر ، در نظام حقوقی ما ، قهری است. تساقط دو دین، در صورت اجتماع شرایط قانونی ، منوط به اراده مدیون و داین و توافق ارادا آن دو، نیست . در تحقق تهاتر قهری ، نیازی به اقدام قضایی و تقدیم دادخواست نیست. در حالیکه ، در دعوای متقابل، تقدیم دادخواست ضرورت دارد زیرا آن، دعوای مستقل محسوب می گردد و بنابراین، نیاز به اقدام قضایی داشته و بدون دخالت دادرس و اصحاب دعوی، تحقق نمی یابد.

ب- از جهت فایده :

فایده تهاتر، ایفای دین و تعهد می باشد . زیرا ، با تحقق آن داین ، دینش پرداخته می شود و ذمه مدیون در برابر طلبکار بریء می گردد.

تهاتر، مانع پرداخت مکرر و متقابل دیون توسط طرفین می باشد که در نتیجه، مانع جا بجا شدن اموال می گردد.

روشن است که جابجایی اموال متضمن خطراتی از قبیل سرقت و مفقود شدن می باشد . تهاتر، در این مورد، خطرات ناشی از جابجایی اموال را منتفی می کند.

مضافا این که تهاتر دارای فایده تامین می باشد. زیرا اگر میان دو طلبکار نسبت به دیون متقابل، تهاتر واقع نشود و هر یک متعهد باشند ، در این صورت امکان دارد ، یک طرف دین خود را بپردازد و طرف دیگر ، هنگام پرداخت دین خود با اعسار مواجه شده و طلبکار ( طلبکاری که دین خود را پرداخته است ) از وصول طلب خود محروم شود. (3)

همین فایده در دعوای متقابل نیز وجود دارد. دعوای متقابل سبب کاهش هزینه ها و صرفه جویی در وقت برای تادیه دین و تادیه دین می باشد.

خواهان با اقامه دعوای متقابل ، ضمن تعیین تکلیف دعوای اصلی ، به خواسته خود نیز می رسد.

اگر دعوای متقابل در مقابل دعوای اصلی قابل طرح نباشد ، ممکن است خواهان دعوای اصلی ، زودتر، موفق به اخذ حکم به نفع خود گردیده و محکوم به را از خوانده ( خواهان دعوای متقابل ) اخذ نماید و هنگامیکه ، خواهان دعوای متقابل ، بعدا ذیحق شناخته شد ، با اعسار خوانده ( خواهان دعوای اصلی ) مواجه شود و بدین ترتیب، نتواند طلب خود را وصول نماید. در واقع با تهاتر قهری از این جهت دارای فایده مشترک هستند. دعوای متقابل مانع صدور احکام متعارض می شود . به نظر می رسد ، این فایده منحصر به دعوای متقابل است و تهاتر دارای چنین فایده ای نیست.

ج- از جهت شرایط :

1- در تهاتر، تقابل میان دو دین شرط است. مقصود اینکه، تهاتر، منحصرا میان دیونی دواقع میشود که بر عهده هر یک از دو نفر در برابر دیگری است. این شرط، تا حدی در مورد دعوای متقابل تیز قابل طرح میباشد . یعنی علیه کسی که به موجب دعوای اصلی در برابر او متعهد است.

با وجود این در حقوق انگلیس و آمریکا ، دعوای متقابل منحصرا در برابر خواهان دعوای اصلی قابل طرح نیست ، بلکه این دعوای در مقابل دیگران ( غیر از خواهان دعوای اصلی ) می تواند طرح بشود .(4)

بنا به عقیده عده ای ، در دعوای متقابل وجود وحدت منشا ضرورت ندارد. در حالیکه در تهاتر ، وحدت منشا در تقابل دو دین لازم است.

افزون بر مطالب بالا ، در دعوای متقابل ، معین بودن دو دین و تعهد شرط نیست . در حالیکه ، در تهاتر، باید دو دین متقابل معین باشند.

2- همجنس بودن موضوع دو دین :

طبق ماده 296 قانون مدنی ، تهاتر، منحصرا میان دو دینی واقه میشود که موضوع آنها از یک جنس باشد.

در دعوای متقابل شرط همجنس بودن دو دین و تعهد ضرورت ندارد.

بنابراین اگر ، موضوع دو تعهد از یک جنس نباشد ، در قالب دعوای متقابل قابل طرح میباشد.

3- آزاد بودن دو تعهد :

تهاتر میان دو دین و تعهدی واقع می شود که آن دین موضوع حق اشخاص ثالث قرار نگرفته باشد.

به نظر می رسد، این شرط در دعوای متقابل نیز ضروری باشد . بنابراین در صورتیکه موضوع خواسته دعوای متقابل نزد خواهان اصلی به نفع شخص ثالث باز داشت شده باشد ، خواهان دعوای متقابل ، نمی تواند نسبت به استرداد آن اقامه دعوی نماید ، هر چند که دو دعوا دارای منشا واحد یا ارتباط کامل باشند.

پذیرش، دعوای متقابل ، در این مورد موجب تضییع حق شخص ثالث می شود.

با وجود این عده ای بر این عقیده هستند که توقیف مال آن را از مالکیت شخص خارج نمی کند . بنابراین دعوای متقابل در مورد دین بازداشت شده ، قابل طرح می باشد و آزاد بودن دودین در شرایط اقامه دعوای متقابل نیست.(5)

4- هر دو دین قابل استماع باشند :

اگر یکی از دو دین موضوع تهاتر ، مشمول مرورزمان شده باشد، تهاتر میان دو دین واقع نمیشود در حالیکه، در دعوای متقابل ، اگر مدت مرور زمان گذشته باشد ، تا آخرین مهلت اقامه دعوای متقابل ، حق اقامه دعوا دارد ( ماده 743 قانون آیین دادرسی مدنی ).

د- از جهت آثار

تهاتر، تساقط دو دین میباشد، در نتیجه بر اثر تهاتر ، دو دین به میزان حد اقل ، ساقط میگردد . به همین جهت تهاتر، از سقوط تعهدات شمرده شده است و در حکم ایفای دین محسوب می گردد.

ه- از نظر آیین دادرسی مدنی :

دعوای متقابل، باید به موجب دادخواست اقامه شود ( ماده 285 قانون آیین دادرسی مدنی ) ولی ادعای تهاتر، برای دفاع از دعوای اصلی می باشد و نیاز به تقدیم دادخواست مستقل ندارد.

با توجه به اینکه، دعوای متقابل، باید به موجب دادخواست اقامه گردد، بنابراین رعایت کلیه مقررات در مورد شرایط شکلی تقدیم دادخواست ( ماده 72 قانون آیین دادرسی مدنی ) و هزینه دادرسی در آن ضرورت دارد. از نظر آیین دادرسی مدنی ، دعوای متقابل در حقوق ایران، اختصاص به مرحله نخستین داشته و دادخواست دعوای متقابل، باید قبل از جلسه اول دادرسی به دادگاه تقدیم گردد.

این مهلت زمانی، در تهاتر، ضرورت ندارد. اظهار تهاتر ، به مهلت خاصی محدود نیست . آن هر زمان و در هر مرحله از رسیدگی دادگاه حتی در مرحله اجرای حکم قابل طرح و استناد میباشد.

با وجود این، تهاتر قضایی (6) بنا به عقیده عده ای ، مانند دعوای تقابل نیاز به تقدیم دادخواست دارد و مقررات آیین دادرسی مدنی در مورد ، آن لازم الرعایه می باشد.

بحث تهاتر قضایی خود نیازمند، مقاله ای دیگر می باشد که در این مختصر نمی گنجد.

منابع :

1- شهیدی ، دکتر مهدی ، سقوط تعهدات ، ناشر : کانون وکلا چ 33 سال 1373، ص set-offo-156 ، دادگستری مرکز ، فرهنگ حقوق بلاک ذیل واژه

2- Set off the discharge of reciprocal obligation to the extents of the small obligation philip. R. wood P.5

3- سنهوری ، الوسیط، ج 3. ص 874.

4- سنهوری، ج 3، ص 878 تا 883.

5- دکتر شمش، تقریرات دوره فوق لیسانس

توضیحات :

6- تهاتر قضایی، تهاتری است که حصول آن با رای دادگاه ثابت می شود.

نویسنده : محمد سلوکی

منبع:lawnet


نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

Cialis online
جمعه 16 آذر 1397 02:11 ق.ظ

With thanks! Great stuff.
cialis tadalafil online generic cialis 5 mg cialis pharmacie en ligne generic for cialis viagra or cialis cialis 5 mg effetti collateral cialis vs viagra prices on cialis 10 mg effetti del cialis cialis for daily use
buy cialis online without a prescription
پنجشنبه 15 آذر 1397 06:46 ق.ظ

Useful data. Thank you!
tadalafil 20 mg cialis cost venta de cialis canada cialis 100mg suppliers cialis rezeptfrei sterreich tarif cialis france cialis et insomni opinioni cialis generico how much does a cialis cost legalidad de comprar cialis
Buy cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 12:11 ب.ظ

Cheers! Quite a lot of information!

canadian discount cialis miglior cialis generico callus cialis lowest price trusted tabled cialis softabs cialis 20 mg cut in half generic cialis 20mg uk cialis 200 dollar savings card cialis 5mg billiger acquistare cialis internet
Cialis prices
چهارشنبه 14 آذر 1397 12:43 ق.ظ

You actually expressed it well!
buy cialis sample pack cialis dose 30mg cialis daily cialis 10mg prix pharmaci purchasing cialis on the internet prezzo cialis a buon mercato try it no rx cialis cheap cialis cialis savings card cialis alternative
buy cialis online no prescription
سه شنبه 13 آذر 1397 01:44 ب.ظ

Great stuff. Regards.
cialis price thailand are there generic cialis cialis reviews cialis baratos compran uk cialis soft tabs for sale only here cialis pills cialis y deporte can i take cialis and ecstasy cost of cialis per pill cialis kaufen wo
buy cialis online no prescription
سه شنبه 13 آذر 1397 02:18 ق.ظ

Factor very well regarded!.
cialis baratos compran uk brand cialis generic how do cialis pills work cialis generico postepay canadian discount cialis when can i take another cialis only best offers cialis use order generic cialis online cialis generico in farmacia tadalafil
Buy generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 01:15 ب.ظ

Nicely put, Appreciate it.
5 mg cialis pharmacie en ligne cialis 30 day sample canadian discount cialis viagra vs cialis import cialis we choice cialis uk cialis free trial cialis 20mg preis cf generic cialis pill online when will generic cialis be available
buy generic cialis pills
دوشنبه 12 آذر 1397 01:59 ق.ظ

Perfectly voiced without a doubt. !
cialis bula deutschland cialis online enter site natural cialis cialis price thailand cialis kamagra levitra tesco price cialis we choice free trial of cialis cialis for bph cialis 20 mg effectiveness 40 mg cialis what if i take
Buy generic cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 01:47 ق.ظ

This is nicely expressed! .
cialis y deporte generic low dose cialis generic cialis with dapoxetine deutschland cialis online cialis wir preise only here cialis pills cialis super kamagra generic cialis at walmart cialis generic cialis soft tabs for sale
buy cialis online us pharmacy
شنبه 10 آذر 1397 12:57 ب.ظ

Thanks, Very good stuff.
cialis daily dose generic cialis coupons printable cialis kaufen wo cialis super acti cost of cialis cvs cialis for sale achat cialis en europe buy cialis enter site very cheap cialis cialis generico online
buy tadalafil no prescription
شنبه 10 آذر 1397 01:20 ق.ظ

You explained this superbly.
click here cialis daily uk cialis generico prix cialis once a da enter site natural cialis cialis tablets ou acheter du cialis pas cher cialis italia gratis cialis purchasing we use it cialis online store generic cialis soft gels
buy cialis online safely
جمعه 9 آذر 1397 02:00 ب.ظ

You definitely made the point.
200 cialis coupon we like it safe cheap cialis dose size of cialis cialis alternative generic cialis at walmart cialis savings card generic cialis cialis efficacit cialis coupons click here take cialis
buy cialis online cheap
جمعه 9 آذر 1397 02:14 ق.ظ

You actually stated it superbly.
buy cialis sample pack cialis tablets for sale cialis for bph cialis y deporte only best offers cialis use cialis prezzo al pubblico we like it safe cheap cialis cialis generic tadalafil buy viagra cialis levitra where do you buy cialis
buy cialis online us pharmacy
پنجشنبه 8 آذر 1397 02:54 ب.ظ

With thanks, I like this.
usa cialis online generic cialis 20mg uk cialis kaufen buy cialis online cheapest cialis en 24 hora cialis 30 day trial coupon trusted tabled cialis softabs ou acheter du cialis pas cher buy name brand cialis on line click now cialis from canada
Cialis pills
چهارشنبه 7 آذر 1397 02:13 ب.ظ

Cheers, Numerous forum posts!

cialis savings card what is cialis cialis lilly tadalafi precios cialis peru venta de cialis canada cialis diario compra acheter du cialis a geneve prescription doctor cialis cialis generique cialis prices in england
buy cialis uk
چهارشنبه 7 آذر 1397 02:15 ق.ظ

You actually mentioned it very well.
generic cialis at walmart cialis online deutschland cialis for sale in europa cuanto cuesta cialis yaho brand cialis generic ou acheter du cialis pas cher dose size of cialis cialis kaufen bankberweisung tadalafilo cialis alternative
buy levitra online
پنجشنبه 19 مهر 1397 12:05 ب.ظ

Regards. Helpful stuff.
buy levitra online vardenafil 20mg levitra buy levitra levitra without a doctor prescription buy levitra 20 mg buy levitra levitra 20mg buy levitra levitra without a doctor prescription
buy cialis
سه شنبه 10 مهر 1397 07:19 ق.ظ

Wonderful write ups, Cheers.
acheter du cialis a geneve cialis rezeptfrei purchasing cialis on the internet non 5 mg cialis generici generic cialis pill online cialis pills in singapore tadalafil tablets order cialis from india click here cialis daily uk venta cialis en espaa
Cialis canada
یکشنبه 8 مهر 1397 04:27 ق.ظ

Kudos, Numerous info!

5 mg cialis pharmacie en ligne cialis price thailand costo in farmacia cialis click now buy cialis brand cialis pas cher paris cialis generico online cialis generisches kanada online cialis cialis herbs we recommend cheapest cialis
buy cialis online safely
شنبه 7 مهر 1397 01:38 ق.ظ

You revealed this well.
cialis kaufen bankberweisung comprar cialis 10 espa241a cialis 05 cialis pills in singapore cialis generico in farmacia cialis generico postepay buying cialis on internet cialis 5 mg schweiz cialis per paypa cialis 20 mg cut in half
canada online pharmacy
شنبه 31 شهریور 1397 06:12 ب.ظ

Fine facts. Kudos!
canada online pharmacies legitimate canadian rx world pharmacy canadian rxlist drugs for sale online canadian pharmacy king northwest pharmacies in canada canada pharmacies buy vistagra online safe canadian pharmacy viagra brand top rated canadian pharmacies online
http://buycialisky.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 07:45 ب.ظ

Beneficial postings. Thanks.
brand cialis generic brand cialis nl cialis arginine interactio comprar cialis 10 espa241a cialis generico en mexico we use it cialis online store acheter cialis meilleur pri cialis generico en mexico cialis purchasing il cialis quanto costa
cialisvipsale.com
سه شنبه 27 شهریور 1397 04:40 ب.ظ

Nicely put. Many thanks!
generic cialis pill online generic for cialis cialis 10mg prix pharmaci generic cialis in vietnam buy cialis cheap 10 mg where do you buy cialis viagra vs cialis acquisto online cialis cialis side effects generic cialis at walmart
viagra 20 mg
سه شنبه 13 شهریور 1397 04:51 ق.ظ

With thanks, I appreciate it!
uk viagra prices where can i buy generic viagra online safely viagra buy online buy viagra safely online buy viagra for women buy cheap viagra online with prescription viagra buy viagra pharmacy online viagra how old do you have to be to buy viagra how to buy viagra without prescription where to purchase viagra
Cialis 20 mg
دوشنبه 12 شهریور 1397 09:05 ب.ظ

Lovely material, Many thanks.
cialis rezeptfrei cialis prezzo di mercato cialis ahumada cialis 20 mg cialis online cialis prices in england cialis generic ou acheter du cialis pas cher callus cialis 20mg
kawanboni.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 02:49 ق.ظ

Regards, Terrific information!
cialis 5 effetti collaterali cialis australian price cialis 10mg prix pharmaci cialis dose 30mg cialis coupon cialis dose 30mg warnings for cialis only best offers 100mg cialis cialis en 24 hora buy original cialis
http://cialisyoues.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 01:27 ب.ظ

Nicely put. Thank you.
buy cialis uk no prescription cialis 20mg prix en pharmacie callus cialis generisches kanada india cialis 100mg cost safe site to buy cialis online cialis canada on line purchase once a day cialis buy cialis sample pack comprar cialis 10 espa241a
rldta.com/viagra-without-prescription.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 03:44 ق.ظ

Amazing loads of useful knowledge.
want to buy viagra buying viagra online from canada generic viagra uk where i can buy viagra buy viagra legally viagra cheap levitra is sildenafil generic can you buy viagra without a prescription get viagra uk order viagra
http://kawanboni.com/
دوشنبه 22 مرداد 1397 01:21 ب.ظ

Many thanks, Lots of information!

cialis name brand cheap preis cialis 20mg schweiz cialis 100 mg 30 tablet cialis online cialis 20mg prix en pharmacie cost of cialis per pill generic cialis tadalafil cialis online the best choice cialis woman cialis tadalafil online
Cialis online
دوشنبه 7 خرداد 1397 03:41 ق.ظ

Kudos, An abundance of postings!

cialis en mexico precio cialis tablets for sale cialis pills in singapore cialis canadian drugs cialis coupon viagra vs cialis cialis online nederland cialis manufacturer coupon free generic cialis acheter cialis kamagra
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30